Matthew 5

Mugunyavɨ Jizaazai wɨjɨwaakakeꞌnesɨ.

1Aꞌmwe kwala naange yɨkabɨna yadaapɨjɨ Jizaazai tɨnna wanganna yaka mugunyavɨ yɨlaawɨna yaka saba walamwaaina kyaꞌ gamɨre mɨdɨdɨvɨsara gamɨnyawɨnna bɨna yeꞌ. 2Bɨna kyeꞌ gaai dara wɨjɨwaakɨna yaꞌ.

Jizaazai wɨdɨna yakeꞌ aꞌmwera yɨlaaya yɨpɨneꞌnesɨ.

(Lukɨ 6:20-23)

3“Yɨlaaya yadɨvɨꞌ tewaanaanga yɨnɨkera Gotɨyarɨna dara yawɨꞌdɨvɨsara ‘Nemɨ maalɨkemɨlɨkane. Nemɨre kuryara dɨragɨnyara mɨꞌ.’ Sareraavɨ Sɨgunyavɨ mwaalɨkei maremwaaladeꞌnanyɨ.

4Yɨlaaya yadɨvɨꞌ tewaanaanga yɨnɨkera kale wiadaaꞌnyɨ kayaaꞌnanyanna kɨnna dadɨvɨsara. Gotɨyai kumɨre sɨmunyangɨ dɨragɨnna yɨvaimwagadeꞌnanyɨ.

5Yɨlaaya yadɨvɨꞌ tewaanaanga yɨnɨkera kwaamuꞌnanyara sɨmɨlɨka yarai mwɨlyɨ yadera Gotɨyai yawɨꞌna ‘Sahwaraavɨ tewaanya yuya Kwaaka yuya wɨjaavɨdeinyɨ,’ yawɨꞌna yakei wɨjaavadeꞌnanyɨ.

6Yɨlaaya yadɨvɨꞌ tewaanaanga yɨnɨkera, aꞌmwera wapaayajɨ aalyasɨ mɨjɨka wiadevaaibɨꞌ aꞌmwera ‘Gotɨyai nemɨnyɨna “Yɨdaꞌmaraangeihi nɨmɨreihɨlyɨ,” yawɨrana!’ yawɨꞌmanɨgasara. Munya widevaaibɨꞌ Gotɨyai gamɨrebwi wɨjaavadeꞌnanyɨ.

7Yɨlaaya yadɨvɨꞌ tewaanaanga yɨnɨkera aꞌmwe pwaraavɨna kale wɨgaimwadɨvɨtara. Pwara tewaanna yadɨvɨsaraavɨnajɨ kayaaꞌna yadɨvɨsaraavɨnajɨ kale wɨgaimwadɨvɨsara. Sareraavɨna Gotɨyai kale wɨgaimwagathei tewaanya wiadeꞌnanyɨ.

8Yɨlaaya yadɨvɨꞌ tewaanaanga yɨnɨkera, Gotɨyarɨna sɨmunya pɨrɨꞌnanyara bɨꞌdɨvɨsara. Sarera Gotɨyarɨ bɨramaapɨꞌdeꞌnanyɨ.

9Yɨlaaya yadɨvɨꞌ tewaanaanga yɨnɨkera, Gotɨyarɨna yuya maimaanga sabwi yɨgapalakadɨvɨsara. Gotɨyai sahwaraavɨ ‘Nɨmɨre nyɨbwaalɨvaangeigɨnyɨra,’ wɨdatheꞌnanyɨ.

10Yɨlaaya yadɨvɨꞌ tewaanaanga yɨnɨkera, tewaanya yɨdaꞌmaraangebwi mɨdɨbɨzara dazahɨrɨvɨ taanginyaꞌ maapɨnera. Sareraavɨ Sɨgunyavɨ mwaalɨkei maremwaaladeꞌnanyɨ.

11Yɨlaaya yadɨvɨꞌ tewaanaanga yɨhinɨkeihi, nabaai gɨmɨnyɨ pwara tɨnna gwangadɨvɨꞌ nɨmɨnyɨ nyɨmɨdɨdɨnyaꞌna bɨrala gɨthadɨvɨꞌ gɨhaꞌmɨjamaryadɨvɨꞌ yagaala kayaaꞌnanya dala pɨnɨnna pɨnɨnnanya kwaasɨ gɨthɨpɨꞌdeigɨ. 12Sareꞌna Sɨgunyavɨ yanga naangeꞌ gɨrɨvɨkɨsaꞌ gɨmɨnyɨna gyemwaalɨkeꞌna yɨlaaya ja! Sareꞌna gɨmɨ munyɨꞌ nayaa gaimakunna maremwaalaꞌgi yɨlaaya naanga ja! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sɨnnawɨ Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakadɨvɨsara gaꞌmɨjamakwawevera Sɨgunyavɨ yangeꞌ tɨvɨkɨta nawɨꞌnyaꞌ maryaatabaai gɨmɨ tɨvɨkɨta naangeꞌ dɨmaaꞌdeigɨnyɨra. Sareꞌna yɨlaaya naanga ja!

Saainakera Dɨꞌbaaꞌnakeraavɨnesɨ.

(Maakɨ 9:50; Lukɨ 14:34,35)

13Gɨmɨ Kwaakevakɨyaraavɨre saalyaigɨnyɨra. Saala wapaayangɨ waburya wiadevaaibɨꞌ aꞌmwe davakɨyara gɨmɨnyɨ tɨnna gwanganapɨjɨ tewaanyabwi yawɨpɨneigɨnyɨra. Sareꞌ kɨrɨꞌ saala waryaanya yɨmaꞌnajaꞌ waburya ayɨna gara yɨmaꞌnadevaka! Saala sasareꞌ wapaayangɨna waburya mi yannesɨ. Saala sasareꞌ yɨnahu marasɨꞌna yadɨvɨꞌ kumɨre sɨvɨlyasɨ paihɨꞌdɨvɨsasɨ.

14Gɨmɨ Kwaakevakɨyaraavɨne dɨꞌbaakeigɨnyɨ. Mugunyavɨ anga pɨrɨꞌ yɨlamannɨkeꞌ lɨka yulyaranneꞌ mɨꞌ. Aawa. Wannadesɨ. 15Aꞌmwera laamɨvananyarɨ dɨkeꞌ yewɨtaꞌdɨvɨꞌ maaꞌgulyavɨ amwi wɨlakadɨvɨꞌ mɨꞌ. Aawa. Yɨꞌbɨnyavɨ aꞌbadaaꞌnyɨ munyaba yɨlakadɨvɨkɨ. Sareꞌ aꞌmwe angevɨ mwaaidapiyaraavɨ wanyɨwanya wiadesɨ. 16Sarevɨ dɨꞌbaakeigɨ aꞌmwera tɨnna nayaa wangabɨꞌdeꞌna tewaanyabwina nayaa ja! Tewaanya yuyabwi yadaaꞌgɨzɨ tɨnna gwanganapɨjɨ Gɨmaamaanga Sɨgunyavɨ mwaalɨkerɨna yawɨrapɨjɨ yɨlaaya yɨna yadɨvɨꞌ gamɨnyɨ yayaꞌ munyaba makibɨꞌdelyɨ.

Gotɨyare Kɨwɨnyaꞌna dɨnɨkeꞌnesɨ.

17‘Pɨropetɨyara Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakadɨvɨsaraavɨre yagaalyajɨ Ne Mozɨzare Kɨwɨnyasɨ dɨnɨkenna marasɨꞌnadei dɨngaka?’ Nɨmɨnyɨna sɨmunya sara nyawɨꞌdɨka! Nɨmɨ marasɨtaꞌneinyɨ bɨweinyɨ mɨka! Aawa. ‘Nɨmɨ yagaala sanne yunebanna yɨmaꞌnyaꞌneinyɨ bɨweinyɨ.’ 18Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Sɨgunyasɨ Kwaakesɨ aaya yɨmaꞌnadehaaꞌna pɨkarya maalɨka aane pɨmɨlɨꞌ kɨmɨlɨꞌ myagalyaꞌmayɨ yadesɨ. Nabaai Kɨwɨnyavɨre maalɨka aane pɨmɨlɨꞌ kɨmɨlɨꞌ yɨwawodeꞌ mɨꞌ. Arɨkewɨ. Yagaala sangɨ kaavɨlyaꞌ tɨviꞌna yɨmaꞌnadehaaꞌna sa miꞌnanya yɨwawadengɨra. 19Sarevɨdaaꞌnyɨ Kɨwɨnyavɨre yagaala maalɨka saꞌ aꞌmwe pwai marasɨꞌnajaꞌ aꞌmwe pwara kwaraavɨ wɨjɨwaakadelyɨ ‘Sasara minnera!’ Aꞌmwe sarerɨ Sɨgunyavɨ mwaalɨkei maremwaalade kwai aꞌmwemɨlɨꞌ mwaalademɨlɨkɨ. Aꞌmwei Kɨwɨnyaꞌ mɨdɨnajai aꞌmwe pwara kwaraavɨ wɨjɨwaakajai mɨdɨnyaꞌna, sahwai aꞌmwe naangei mwaaladelyɨ Sɨgunyavɨ mwaalɨkei maremwaaladevɨ. 20Sareꞌ dareꞌnesɨ. Yagaala da gɨthɨvanɨge. Kɨwɨnya wɨjɨwaakadɨvɨsaraavɨrebulyɨ Perɨzɨyaraavɨrebulyɨ sabwi gɨmɨre yɨdaꞌmaraangebwi mwavɨlayɨ yɨjaigɨ Sɨgunyavɨ mwaalɨkei maremwaaidevɨ dulaadeigɨ mɨꞌ. Arɨkewɨ.

Sɨnna tɨka wɨdaꞌdevurɨnesɨ.

(Lukɨ 12:57-59)

21Gɨmɨ kadɨka mena wɨꞌnagɨ yagaala dathaꞌ Ne sɨnnawɨnyara maaresavɨ. Aꞌmwerɨ maramakɨnna! Aꞌmwe pwai aꞌmwe pwarɨ tamakajaꞌna sai kotɨya wɨmaryɨpɨꞌdelyɨ. 22Nebulyaꞌna dɨnɨkeꞌ nɨmɨ sainyɨ gɨthɨvanɨge. Aꞌmwe gazaizai gyaꞌmwerɨna sɨnna tɨka wɨdavajai, nabaai sahwarɨ kotɨyaꞌ wɨmaryɨpɨꞌdelyɨ. Nabaai, aꞌmwe pwai gyaꞌmwerɨ bɨrala wɨdazai kotɨya naangeꞌ wɨmaryɨpɨꞌdelyɨ. Nabaai, aꞌmwe pwai ‘Gɨmɨ yɨmaka aaꞌnaaꞌneigɨnyɨ,’ wɨdazai Dɨka Naangevɨ naawadelyɨ. 23Sarevɨdaaꞌnyɨ pɨgaaꞌ gɨmɨ ‘Gotɨyarɨ wɨjaavɨma nɨmɨre kayaaꞌnanya marasɨꞌnyaꞌneꞌ!’ daꞌgɨzɨ sareꞌ wɨjaayaꞌneba makabaꞌgɨzɨ dara jawɨꞌdeꞌ ‘O, nyaꞌmwerɨna yagaalya kɨnɨnnakeinyɨ dahayɨnɨgena!’ 24Sara daꞌgɨzɨ Gotɨyarɨ wɨjaayaꞌneba gɨmɨre yovɨravamakabɨzaꞌ wakaꞌgɨzɨ jaꞌmweryawɨnna jɨꞌmavaawa! Jaꞌmwelyɨ yagaalyaꞌ mena yavadaꞌgalaꞌgɨzɨ sagaaꞌ gɨmɨre yovɨraꞌdɨzaꞌ Gotɨyarɨ duzaadesɨ.

25Pwai gɨmɨnyɨna ‘Kotɨya marima!’ kadozɨ yarai yavadaꞌgainyɨna jideraaihɨlyɨ. ‘Sahwai yawɨbwaꞌderyaba nanyɨmarakadɨka! Nabaai, yawɨbwaꞌdei nyɨmaarojɨ pɨlɨzɨmaanyaraavɨ nanyɨmarɨmwangadɨka! Pɨlɨzɨmaanyara kalavuzangevɨ nanyɨmwaaihɨpɨdɨka!’ jawɨka! 26Nebulyaꞌna gɨthɨvanɨge. Gotɨyarɨne sareigɨ kayaaꞌna yagɨnebwina yuya mamubyaꞌgɨzɨyagaaꞌna kalavuzavɨ jahalyaꞌmaꞌdeigɨ mɨka!

Ata lɨmwangebwinesɨ.

27Sɨnnawɨ dɨnɨkeꞌ kadɨka mena dara wɨꞌnɨvanɨgɨ. Aꞌmwe pwarevɨ ata malɨmwadɨnnera! 28Sahɨrɨꞌna dara gɨthɨvanɨge. Aꞌmwe gazaizai tɨnna banganaꞌna yajaꞌ ‘Aꞌmwevɨ ata lɨmwamwɨjainyɨ!’ yawɨꞌda gannya sɨmunyavɨ mena ata lɨmwamwakelyɨra. 29Sareꞌna gɨmɨre aangasɨmagɨnya tɨnnyai banganaꞌdɨzɨyai kayaaꞌnanyabwina kagɨmwagiꞌnojɨ jɨwaꞌmwagasɨꞌna jɨtheigɨnyɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kɨlaaka yuyajɨsɨyaigɨnyɨ Dɨkevɨ maragɨlɨvaramajaꞌna kayaaꞌnanyasɨ. Kɨlaaka pimagɨnya pɨjɨꞌ maayaigɨ mwaaidɨzaꞌna tewaanyasɨ. Sareꞌ daresɨ. Tɨnnyai jɨwaꞌmwagasɨꞌnyaꞌneꞌ daanga wɨvɨnyasɨ. Kɨrɨꞌ Dɨkevɨ wɨyaꞌneꞌ kayaaꞌnanaangesɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ aꞌmwengɨna nyawɨꞌdɨka! 30Nabaai, gɨmɨre aangasɨmagɨnya asi kayaaꞌnanyaburɨ givwarɨdaakwajai dapalasɨꞌna ja! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kɨlaaka yuyajɨsɨyaigɨnyɨ Dɨkevɨ maragɨlɨvaramajaꞌna kayaaꞌnanyasɨ. Kɨlaaka pimagɨnya pɨjɨꞌ maayaigɨ mwaaidɨzɨyaꞌna tewaanyasɨ.

Gannya aꞌmwevɨ wɨdaasabwinesɨ.

(Matɨyui 19:9; Maakɨ 10:11-12; Lukɨ 16:18)

31Kɨgaakuna dara dɨnɨkesɨ. Aꞌmwei gannya aꞌmwevɨ wɨdaasajai kwala maaryaꞌ yesɨmaꞌnya yaꞌne pɨkarɨyɨkwia wɨjaavojɨ wɨdaasadesɨ. 32Dɨnɨka kɨrɨꞌ nɨmɨ gɨthɨvanɨge. Gɨnnya aꞌmwevɨ mudaasɨnnera! Aꞌmweꞌ pwarɨ maridaayɨ yajaꞌ gazaizai kudaasojɨ aꞌmwe pwarɨ maaꞌnajaꞌ gannya aꞌmwevɨna Gotɨyai yawɨꞌna ‘Aꞌmwe saꞌ ata lɨmwamanɨkesɨ. Sare kɨrɨꞌ gannya aꞌmwei yɨwetawakyaꞌ gamɨresɨ.’ Nabaai aꞌmwe pwarɨ maaꞌnajai mudɨkei savɨ ata lɨmwagathelyɨ.

Gotɨyarɨna yagaala dɨragɨnyaꞌ wɨjaꞌnesɨ. Nebwi yagaala jaꞌnebwinesɨ.

33Yagaala pɨrɨꞌ Ne sɨnnawɨnyaraavɨ wɨjaakeꞌ gɨmɨ kadɨka mena dara wɨꞌnɨvanɨgɨ. Gotɨyarɨna yagaala dɨragɨnyaꞌ ‘Nyɨgɨvɨna!’ wɨdɨzaꞌ majesɨmaꞌdɨnna! Aawa, yuya wɨdɨzaꞌ Gotɨyarɨna sasara ja! 34Dɨnɨkeꞌna kɨrɨꞌ nɨmɨ gɨthɨvanɨge. ‘Sara yɨdeinyɨ,’ nebwina wɨdɨzaigɨ savɨna yagaala dɨragɨnyaꞌ sasara mudɨnna! Aangyagaala kave duthana! Dara mudɨnna! ‘Sɨgunyaꞌ nebulyaꞌna warɨkabaaibɨꞌ gɨthɨwɨjaꞌ nebulyaꞌna gɨthɨvanɨge.’ Sara mudɨnna! Sɨgunyavɨ Gotɨyai yɨlamwaaida maremwaalɨkebanneꞌna yaasɨwaꞌna sara mudɨnna! (Gɨmɨreba daa!) 35Yagaala pɨrɨꞌ nebulya yɨvaimwangeꞌna Kwaakevakɨna mudɨnna! ‘Kwaakevaꞌ dɨragɨnyaꞌ warɨkeꞌna nɨmɨre yagaala nebulyaꞌ gɨthɨvanɨge!’ Kwaaka davaꞌ Gotɨyare sɨvɨlyaꞌ paihɨremwaaidevanneꞌna sara mudɨnna! Nabaai Anga Jeruzaalemɨna yaasɨwaꞌna mudɨnna yagaala pɨrɨvɨ nebulya yɨvaimwagyaꞌneꞌ! Jeruzaalemɨ saba yuyangɨ Maremwaaidere angebanneꞌna sara mudɨnna! 36Yagaala pɨrɨꞌ dɨragɨnya yɨvaimwagyaꞌneꞌna mudɨnna gɨmɨre mɨnyagɨnyavɨna! ‘Nɨmɨre mɨjasajɨꞌ yaaka wannana!’ daꞌgɨzɨ yaaka yɨmaꞌnadezɨꞌ daa! ‘Nɨmɨre mɨjasajɨꞌ jɨhɨnya wannana!’ daꞌgɨzɨ jɨhɨnya yɨmaꞌnadezɨꞌna daa! Aawa! Wawɨnya Gotɨyaresɨ. 37Sareꞌna aangyagaala duthana! ‘Tewaanyasɨ,’ daꞌgɨzɨ ‘Yayo,’ duthana! ‘Yɨdeinyɨ mɨꞌ,’ daꞌgɨzɨ ‘Aawano,’ duthana! Sasare sabwi wiꞌnanyɨ. Yagaala saꞌ mɨjeꞌmwamwɨya yadɨnya Kayaaꞌnanyai gɨzɨwaakadengɨ.

Mɨnya maaryaꞌnebwinesɨ.

(Lukɨ 6:29-30)

38Yagaala pɨrɨꞌ wɨjaakeꞌ kadɨka dara wɨꞌnɨvanɨgɨ. Aꞌmwe pwai pware tɨnnyarɨ karamajɨwaꞌmwagozɨ gamɨre tɨnnyarɨ dɨramajɨwaꞌmwagyɨla! Nabaai pware maangerɨꞌ kalɨvɨkɨrojɨ sarerɨ maangerɨꞌ dɨlɨvɨkɨryɨla! 39Sareꞌ kɨrɨꞌ nɨmɨ dara gɨthɨvanɨge. Aꞌmwei kayaaꞌna kagyozɨ tɨvɨkɨta minna! Aawa. Aꞌmwe pwai maangwɨdaanyaba kagɨramojɨ mɨnya mamaaꞌdɨnna! Aawa! Nayaa ja! Maangwɨdaanya pimagɨ tamyaꞌna duzaadeꞌna yawɨrannelyɨ. 40Pwai gɨmɨnyɨna yawɨꞌna ‘Sahwarɨ kotɨyaꞌ yaꞌmujɨ gamɨre baazɨꞌmaꞌnyaꞌ maarɨdeinyɨ.’ Sara yawɨꞌna yajarɨ yɨvɨsasɨ duzaadelyɨ. 41Aꞌmwe naangei dɨragɨnna dazai ‘Nɨmɨre gɨlyɨvɨsa esaba dɨmakɨlaawa!’ Dazare gɨlyɨvɨta saamɨnyabanna dɨmakɨlaawadeigɨnyɨ. Sara Gotɨyareigɨ yɨnneigɨnyɨ. 42Pwai kagithaanganojɨ ‘Saꞌ dɨnyɨmaryaama!’ ‘Nɨgwia dɨnyɨmaryaama!’ sarɨna yanga wɨjaavɨna jɨthelyɨ. Nabaai aꞌmwei kagɨthozɨ ‘Yaamata nyɨjaama!’ sahwarɨna buleꞌna mujaavɨnna! Yarai duzaama!

Yɨkamaangeraavɨ wiaꞌnebwinesɨ.

(Lukɨ 6:27-28; 32-36)

43Yagaala pɨrɨꞌ wɨjaakeꞌ kadɨka wɨꞌnɨvanɨgɨ dara dɨnɨkeꞌna. Jaꞌmwerɨna kale gyana! Yɨkamaangerɨna sɨnna tɨka gɨthavana! 44Sara dɨnɨka kɨrɨꞌ nɨmɨ gɨthɨvanɨge. Gɨmɨre yɨkamaangerɨna kale gyana! Kayaaꞌna gyadɨvɨsaraavɨna wɨgaimwangeꞌna Gotɨyarɨ dara duthana! ‘Sahwaraavɨ tewaanya dɨmwaaihya! Tewaanna dɨwia!’ 45Sara yɨjaigɨ ‘Nɨmaamaanga Sɨgunyavɨ mwaalɨkere kaimɨraayainyɨ yɨmaꞌnɨma!’ dadɨ yɨnneigɨnyɨra. Gotɨyai nyɨlyarɨ sara wɨdadaaꞌnyɨ nyɨlyai aꞌmwe kayaaꞌnanyaraavɨre wawɨnyangɨjɨ tewaanya kwaraavɨre wawɨnyangɨjɨ sara wɨdɨvanɨkabaaibɨsasɨ. Gotɨyai burɨkeꞌ sara wɨdadaaꞌnyɨ aꞌmwe yɨdaꞌmaraanga yadɨvɨsaraavɨrengɨnajɨ yɨdaꞌmaraanga myadɨvɨsaraavɨrengɨnajɨ burɨkeꞌ sara pɨvanɨkabaaibɨsasɨ. 46Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwe gɨmɨnyɨ tewaanna gyadɨvɨta gaveraavɨ tewaanna yɨjaꞌna Gotɨyai tɨvɨkɨta nawɨꞌnyaꞌ gɨzaavadeꞌ daaka! Yɨthaa, taakɨzɨya maaꞌdɨvɨsara kayaaꞌna yadɨvɨsara avaaina sara yadɨvɨsarera. Sahwaraavɨrebwi davɨlaka! Gotɨyai sara yadevaaibɨꞌ aꞌmwe yuyaraavɨ tewaanna dɨwia! 47Jaꞌmwe gaveraavɨ ‘Nyaꞌmweigɨ!’ dadɨ yɨlaaya wɨmarijaigɨ pwaraavɨrebwina davɨlaꞌdeigɨ daa! Aawa. Ajɨmya Pɨnɨngɨyara Gotɨyarɨ malɨmwagyadɨvɨta kwarajɨ sara yadɨvɨsare. Yuyaraavɨ yɨlaaya dumarya! 48Sarevɨdaaꞌnyɨ Gɨmaamaanga Sɨgunyavɨyai nayaa yɨdaꞌna yadevaaibɨꞌ gɨmɨ kwaigɨ tewaanyaraavɨnajɨ kayaaꞌnanyaraavɨnajɨ tewaanna wiaꞌneigɨ yune nebulyaꞌnanyaigɨ yɨmaꞌnɨnneigɨnyɨ.

Copyright information for `BYR