Matthew 6

Tewaanna yaꞌnebwina - yanga wɨjaayaꞌnesɨ.

1Nayaa jawɨka! Davwi minna! Tewaanya nawɨꞌnyabura dara minnera! Aꞌmwera tɨnna nyangabɨkajɨ! ‘Sai tewaanyalyɨra,’ yawɨpɨkajɨ. Sara minnera! Sara yɨjɨyaigɨnyɨ Gɨmaamaanga Sɨgunyavɨ mwaalɨkei yanga tewaanya gɨrɨvɨkɨranneigɨ mɨꞌ.

2Sarevɨdaaꞌnyɨ ‘Aꞌmwe gɨlyɨvɨta maayaraavɨna nɨgwia wɨmaryaawɨma!’ daꞌgɨzɨyagaaꞌ nabaai dara dɨzaigɨ ‘Aꞌmwera nyangabɨka!’ aꞌmweraavɨ sɨnnawɨ namarayaasɨdɨꞌ gware makupɨjavaaina! Minna! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwe kwaasɨyara yadɨvɨtabaaibɨꞌ lotuangengɨjɨ adukulalyangɨjɨ saba jaka wɨdɨna ‘Yanga nayaa wɨjaavɨma nɨgwɨmaayaraavɨne!’ Sahwara yawɨꞌna ‘Aꞌmwera nɨmɨnyɨna “Aꞌmwe tewaanyalyɨ. Yangelyɨ,” dɨnɨpɨka!’ yawɨꞌna yadɨvɨꞌ sara yadɨvɨkɨ. Nebulyaꞌna gɨthɨvanɨge. Sasareraavɨ wɨmaryɨpɨja saꞌ kumɨre wɨrɨvɨkɨsasɨ. Sasareraavɨ aꞌmwera yɨlaaya wɨmaryɨpɨjaꞌna yanga tɨviꞌna maapɨjaraavɨna Sɨgunyavɨ mwaalɨkei yanga tewaanya wɨrɨvɨkɨrannera mɨꞌ. 3Sasara minna! Aawa. ‘Gɨlyɨvɨta maayaraavɨna wɨmaaryɨdeinyɨ,’ daꞌgɨzɨ yulyaꞌna jɨtheigɨnyɨ. ‘Nyaꞌmwerajɨ angebajɨyarajɨ tɨnna nanyangabɨthɨka!’ daꞌgɨzɨ yulyaꞌna dumaaryɨdevulyɨ. 4Lɨka yulyaꞌna jɨthevwi Gɨmaamaangei yawɨꞌna ‘Sahwai tewaanna yɨwakeꞌ aꞌmwera yɨlaaya myɨwaasaꞌna yanga tewaanya wɨrɨvɨkɨrɨdeinyɨ.’

Tewaanna yaꞌnebwina - Gotɨyarɨ wɨjaꞌnebwinesɨ.

(Lukɨ 11:2-4)

5‘Gotɨyarɨ wɨdɨma!’ daꞌgɨzɨyagaaꞌ aꞌmwe kwaasɨyara wɨdadɨvɨtabaaibɨꞌ nudɨthɨka! Sahwara lotuangengɨ wɨladaaꞌdɨvɨꞌ aꞌmwera tɨnna wanganyaꞌnera Gotɨyarɨ wɨdadɨvɨtare. Sarebwina tewaanya wɨvuꞌnadere. Nabaai tuꞌnyalabɨnyaba daaꞌdɨvɨꞌ ‘Aꞌmweyura tɨnna nyangabɨka!’ dadɨvɨꞌ Gotɨyarɨ wɨdadɨvɨsare. Sasareigɨ myɨmaꞌnɨnna! Nebulyaꞌna gɨthɨvanɨge. Aꞌmwera yɨlaaya wɨmaryɨpɨjaꞌna yanga tɨviꞌna maapɨjaraavɨna yanga tewaanya wɨrɨvɨkɨradera mɨꞌ. 6Sareꞌna aawa. Gɨmɨ ‘Gotɨyarɨ wɨdɨma!’ daꞌgɨzɨyagaaꞌ gaveigɨ angevɨ kusawɨ wɨlaꞌgɨzɨ kaanya tihɨraꞌgɨzɨ Gɨmaamaanga lɨka yulyaꞌdeva mwaalɨkerɨ gaverɨ duthana! Gɨmaamaangei lɨka yulyaꞌdɨnyangɨna tɨnna wangada gɨrɨvɨkɨradelyɨ.

7‘Gotɨyarɨ wɨdɨma!’ daꞌgɨzɨyagaaꞌ yagaala kwalaalya yaasɨwaꞌna madɨnna! Aꞌmwe Anga Pimagɨnyara Gotɨyarɨ malɨmwagyadɨvɨsara yadɨvɨtabaaibɨꞌ minna! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sahwara yawɨꞌna ‘Yagaala kwalaalya wɨdɨvainaajaꞌ yuya maraadengɨ. Yuya yɨmaꞌnadengɨ.’ Yawɨꞌna yadɨvɨꞌ sara dadɨvɨsare. 8Sarabɨꞌ myɨmaꞌnɨnna! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gɨmaamaangei gɨmɨnyɨne mena yawɨꞌmwakelyɨ. Sɨnnawɨ yagaala midaanganyɨ kyaꞌgɨzɨ mena yawɨꞌmanɨꞌ gɨhainɨvanɨka yuyanna. 9Sarevɨdaaꞌnyɨ gɨmɨ Gotɨyarɨ dara duthana!

‘Nenɨmaangeigɨ Sɨgunyavɨ mwaaihɨnyaigɨ,
Gɨmɨre yayaꞌ gɨrɨꞌmaayaꞌ yɨmaꞌnana!
10Nemaremwaaidɨnyagaaꞌ yarai yɨmaꞌnana!
Gɨmɨre sɨmunyabwi yunebanna yɨmaꞌnana!
Sɨgunyavɨyara gɨmɨre sɨmunya gɨmɨdɨdɨvɨtabaaibɨꞌ
Kwaakevakɨyaina gɨmɨre sɨmunya gɨmɨdɨnaana!
11Yɨrɨka dahaaꞌnena aawapaaya dɨnejaama!
12Kayaaꞌna neyɨvanɨgasanna marasɨꞌnɨwobaaibɨꞌ
Nemɨre yɨwetawakyanna dɨnemarasɨka!
13Yɨjɨwaala yɨnɨkeba nemɨnyɨ manemakabɨnnera!
Aawa, Kayaaꞌnanyai nudathɨwaaladɨkajɨ dɨnevadaihasamaaka!
Nemaremwaaidɨnyaigɨnyɨneꞌnanyɨ.
Dɨragɨnya aaya kaavɨlyaigɨnyɨneꞌnanyɨ.
Byaannyabulyɨyaigɨnyɨneꞌnanyɨra.
Yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ waragotheꞌnanyɨra.
Sahɨrɨsɨra. Nebula naangesɨ.’
Sara duthana!
14Dɨnyuꞌnana! Pwara yɨwetawakya gyɨwaasanna marasɨꞌnɨjaꞌna Gɨmaamaanga Sɨgunyavɨyai gɨmɨrenna gɨmarasɨꞌnadelyɨ. 15Sahwaraavɨrenna mamarasɨꞌnyɨ yɨjaꞌna Gɨmaamaanga kwalyɨ gɨmɨre yɨwetawakyanna marasɨꞌnyɨna gyathei mɨꞌ.

Tewaanna yaꞌnebwina - Gotɨyarɨna wapaaya manyaꞌnebwinesɨ.

16Gotɨyarɨ nayaa yawɨryaꞌneigɨ wapaayanna tɨka manyɨjaꞌ jɨkurya minna! Kwaasɨyara kunnya sɨnnyɨka gwarakuꞌna yadɨvɨꞌ ‘Pwara nyawɨrangabɨka! “Sai sɨnnyɨꞌ mɨjɨkɨlaaꞌna yɨwaka! Sareꞌ Gotɨyarɨna manyadei tewaanyalyɨ,” yawɨpɨka!’ yawɨꞌdɨvɨꞌ yadɨvɨtabaaibɨꞌ minna! Nebulyaꞌna gɨthɨvanɨge. Sasareraavɨ aꞌmwera yɨlaaya wɨmaryɨpɨjaꞌna yanga tɨviꞌna maꞌmwaasaraavɨna yanga tewaanya wɨrɨvɨkɨrannera mɨꞌ. 17Aawa, gɨmɨ Gotɨyarɨna manyaꞌgɨzɨ sɨnnyɨkɨ aalya yɨnaꞌgɨzɨ mɨnyagɨnyavɨ welivananyaꞌ dɨvuꞌnana! 18Sara yaꞌgɨzɨ ‘Aꞌmwera “Sai wapaaya manyɨvanɨkelyɨ,” nyawɨrangabɨthɨka!’ daꞌgɨzɨ gɨnnya sɨnnyɨꞌ sara mi. Aawa. Gɨmaamaanga lɨka yulyaꞌdeva mwaalɨkei gavei gɨmɨre lɨka yulyaryaꞌnebwi tɨnna wangada gɨrɨvɨkɨradelyɨ.

Sɨgunyavɨ gɨlyɨvɨta tewaanya mariꞌbwarakyabwinesɨ.

(Lukɨ 12:33-34)

19Gɨlyɨvɨta tewaanyanna tewaanyanna mamaryovɨrawakɨnna Kwaaka davakɨ dava! Kwaaka davakɨ maaꞌnyaannyarajɨ napolɨkejɨ gɨlyɨvɨsangɨ kayaaka yɨgaidengɨ. Nabaai kukera kurɨkeꞌ daburalɨvɨꞌdɨvɨꞌ kuka maaꞌdɨvɨsangɨ. Dava sa mamaryovɨrawakɨnna! 20Gɨlyɨvɨta tewaanyanna tewaanyanna dɨmaryovɨrawakya Sɨgunyavɨ! Sahɨba maaꞌnyaannyarajɨ napolɨkejɨ gɨlyɨvɨsangɨ kayaaka myɨgalyadengɨ. Nabaai kukera madaburalɨvɨryadɨvɨꞌ kuka myadɨvɨsangɨ. (Tewaanya yuyanna gɨthɨwe sara yaꞌgɨzɨ gɨmɨre gɨlyɨvɨta Sɨgunyavɨya kɨnɨnnakeigɨ dɨmwaaideigɨnyɨ.) 21Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gɨmɨre gɨlyɨvɨta tewaanya mariꞌbwarakɨnɨkeba sahɨba gɨmɨre sɨmunyasɨ warɨkesɨ. (Pwai Sɨgunyavɨ gɨlyɨvɨta tewaanya mariꞌbwarakada sahɨnɨngɨna sɨmunya pɨrɨꞌnanyai mwaaidelyɨ. Gotɨyarɨ yawɨꞌdelyɨ. Sareꞌna gɨthɨwa.)

(Lukɨ 11:34-36)

22Tɨnnyai kɨlaakejɨkɨne laamɨvananyaꞌ wannadevaaibɨꞌ aꞌmweraavɨre sɨmunya yawɨꞌdɨvɨsasɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ sɨmunyavɨ nayaa yawɨꞌdɨ yanga nayaa wɨmaryɨjaꞌ laamɨvananya saꞌ nayaa wannade yunejɨkɨra. 23Sareꞌ sɨmunyavɨ kayaaꞌna yawɨꞌdɨ yanga nayaa mumaryɨjaꞌ laamɨvananyaꞌ jɨhɨnyaꞌ waꞌdezɨkɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ tɨnnyai jɨhɨnyaꞌ sara yɨmaꞌnajaꞌ gɨmɨre sɨmunya jɨhɨnya naangeꞌbɨꞌ kayaaꞌnanya sa yawɨꞌdɨnneigɨnyɨ.

(Lukɨ 16:13)

24Maremwaala pwaraarɨna aane pwai kwai yɨnɨga wiꞌna wɨdaayaꞌnei mɨka! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Pwarɨna sɨnna tɨka wɨdavojɨ pwarɨna tewaanna wɨvuꞌnyɨna. Pwarɨ lɨmwanna yada pwarɨ buleꞌna wɨjaavɨna yadelyɨ. Sabaaibɨꞌ avaalyagaaꞌ Gotɨyare wɨdaayaꞌneigɨ yɨmaꞌnyɨna, nɨgwia naanga maaryaꞌneigɨ yɨmaꞌnyɨna jɨtheigɨ mɨka! Nɨgwia naangenna yawɨꞌna yɨjaigɨ Gotɨyarɨ myawɨri. Gotɨyarɨ yawɨꞌna yɨjaigɨ nɨgwia naangenna myawɨri.

Sɨmunya kwalaalya yawɨsabwinesɨ.

(Lukɨ 12:22-31)

25Sarevɨ gɨthɨvanɨge. Tewaanya mwaaidɨnyavɨna sɨmunya kwalaalya myawɨꞌdɨnna! Sara yawɨꞌdɨ dɨna ‘Nɨmɨ benɨ nɨwɨneka? Be aalya nɨwɨneka?’ Nabaai gɨmɨre kɨlaakejɨkɨna sɨmunya kwalaalya myawɨꞌdɨnna! Sara yawɨꞌdɨ dɨna ‘Nɨmɨ kannya yɨvɨta benɨ yɨraꞌnɨwɨneka?’ Dɨna myɨnna! Tewaanya mwaaidɨnyaꞌ wavɨlavɨkeꞌ midaaka tɨka wapaaya sangɨ! Kɨlaakejɨꞌ wavɨlavɨkeꞌ midaaka kannya yɨvɨta sangɨ! 26Yusara munyawɨ pɨlakwodɨvɨsaraavɨ tɨnna dangana! Wapewia mamayadɨvɨtare. Angengɨ wapaaya mamujɨꞌbwarakyadɨvɨtare. Sarera kwaraavɨna Gɨmaamaanga Sɨgunyavɨyai wapaaya wɨjaavadengɨ. Gotɨyai yusaraavɨ nayaa maremwaaidei yawɨꞌdele! Gɨmɨ naangeigɨ midaaka! Yusara yune maalɨkera midaaka! Gotɨyarɨna naangeigɨnyɨra. 27Sarɨmɨjɨya pwai yawɨta kwalaalya yojɨ ‘Kwarame kwalaalya mwaalɨdeinyɨ,’ dɨragɨnna dozɨ sara yɨmaꞌnadei daaka! Sareꞌna mɨka! 28Nabaai kannya yɨvɨsangɨna sɨmunya yawɨrɨkwaasaꞌ beꞌna yawɨꞌmanɨgɨ! Kaabidaryaba pwasa waayɨkengɨ tɨnna jawɨrangana! Mɨraagɨkɨꞌna yade mɨꞌ. Baazɨꞌmaꞌnya tidɨvɨta mɨꞌ. 29Sara myadɨvɨta kɨrɨꞌ dara gɨthɨvanɨge. Sɨnnawɨ sagaaꞌ Ne Solomonɨ gannya nɨgwɨlalaaka byaannaka yuya wakakelyɨ. Sareꞌ kɨrɨꞌ nɨgwɨlalaaka nawɨꞌnya maayalyɨ pwasa waayɨka dazabɨsa. 30Pwasa kaabinnyangɨne nɨgwɨlalaakebɨsa nawɨꞌnya dahaaꞌ waayɨꞌ. Mwanyagaaꞌ kaabinna samɨlɨka ‘Maalɨkesɨra,’ dadɨvɨꞌ davɨna yapɨjɨ dɨkevɨ yɨrapɨꞌdengɨ. Kurɨvaarɨya sasare Gotɨyai pwasa wakada nayaa maremwaalɨꞌ. Sareꞌ ‘Gotɨyai nayaa mamaremwaalyɨ neyadelyɨ,’ yawɨꞌmanɨgɨnyaigɨ nayaa jawɨka! Kurɨvaarɨya sasare Gotɨyai nayaa maremwaalanneꞌna gɨmɨnyɨ gɨvaazɨꞌmakwadeigɨ midaaka! 31Sarevɨdaaꞌnyɨ sɨmunya yawɨrɨkwaasaꞌ myawɨꞌdɨnna! Dara nadɨthɨꞌ ‘Nɨmɨ benɨ nɨwɨneka? Be aalya nɨwɨneka? Nɨmɨ kannya yɨvɨta benɨ yɨraꞌnɨwɨneka?’ Sara madɨnna! 32Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyarɨ malɨmwagyadɨvɨsara ajɨmya yuyangɨyara sɨmudaadaanya yawɨꞌdɨvɨꞌ yuya daza bɨramaaꞌdɨvɨsabulyɨ. Gɨmɨrebwi pɨbulyɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gɨmaamaanga Sɨgunyavɨyai gɨmɨnyɨna mena yawɨꞌmanɨꞌ ‘Sa wɨmudaasɨwaka.’ 33Sazanna sɨmunya kwalaalya myawɨꞌdɨnna! Sɨnnawɨ Gotɨyai yuyaraavɨ maremwaalade gaveꞌ jawɨka! Gotɨyare yɨdaꞌmaraanga sabwina jawɨka! Sara yɨjaigɨ dɨvidaaꞌnyɨ yuya sa pɨnɨ kɨnɨjɨ gɨzaavadelyɨ. Nayaa gyavadaꞌgalamaremwaaladelyɨ. 34Sarevɨdaaꞌnyɨ mwanyagaaꞌnengɨna sɨmunya kwalaalya myawɨꞌdɨnna! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Mwanyagaaꞌ puꞌdehaaꞌ sangɨna jawɨꞌdehaakɨ. Dahaasagaaꞌne taanginya warɨꞌ. Sa wiꞌnanyɨ. Mwanyagaaꞌne taanginya yɨmaꞌnadengɨna dahaaꞌ myawɨꞌdɨnna!

Copyright information for `BYR