Matthew 7

Aꞌmweraavɨ wɨrɨvɨkɨryaꞌnebwinesɨ.

(Lukɨ 6:37-38, 41-42)

Aꞌmweraavɨ yaasɨwaꞌna mamaryawɨbwaꞌdɨnna! ‘Sai kayaaꞌnanyalyɨ,’ kyawɨranganaꞌgɨzɨ Gotɨyai ‘Kayaaꞌnanyaigɨnyɨ,’ gyawɨbwaradeigɨnyɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Pwaraavɨ yawɨbwaꞌdɨzabaaibɨꞌ Gotɨyai avaaina gyawɨbwaradeigɨnyɨ. Aꞌmweraavɨ tɨvɨkɨꞌdɨzabaaibɨꞌ Gotɨyai avaaina gɨrɨvɨkɨradeigɨnyɨ. Sareꞌ keꞌbaꞌna gɨthɨma! Gɨmɨre tɨnnyarɨ yɨsavaꞌ gwarɨkeꞌ berɨꞌna myawɨryadɨ jaꞌmwere tɨnnyarɨ yɨtɨrɨdɨrɨnyamɨlɨꞌ banganaꞌmanɨgɨ! Yɨthaa, gɨmɨre tɨnnyarɨ yɨsavaꞌ gwarɨka kɨrɨꞌ wɨdɨna ‘Yɨtɨrɨdɨrɨnya gɨmarasɨꞌnaabɨma!’ wɨdɨna yaꞌgɨzɨ gathaꞌdara jɨtheigɨnaka! (Gamɨre yɨwetawakya maalɨkemɨlɨꞌ yɨtɨrɨdɨrɨnyamɨlɨꞌbɨsamɨlɨꞌ warɨka kɨrɨꞌ gɨmɨre yɨwetawakyaꞌ naangeꞌnanyɨ.) Kwaasɨyaigɨ, aayagaaꞌ gɨnnya tɨnnyarɨ yɨsavaꞌ yuneꞌna marasɨꞌnaꞌgɨzɨ yɨ dɨvidaaꞌnyɨ jaꞌmwere tɨnnyarɨ yɨtɨrɨdɨrɨnyamɨlɨꞌ marasɨꞌnyaꞌneigɨ gɨmɨre tɨnnyalyɨ nayaa dangadeigɨnyɨ.

‘Tɨka nanyɨdavadɨka!’ dadɨ jɨlɨkeraavɨna gɨrɨꞌmaaya mujaavɨnnebaaibɨꞌ Gotɨyare yagaala tewaanyaꞌ aꞌmwera ‘Yagaala saꞌ muꞌnaanna!’ yawɨꞌdɨvɨsaraavɨna mujaavɨnna! ‘Yaawaryara sɨvɨla nalɨvadɨvainadaapɨka!’ dadɨ kwaakevɨ gɨnnya kwaalɨka nawɨꞌnyaꞌ mamarasɨꞌnɨnnebaaibɨꞌ Gotɨyare yagaala tewaanyaꞌ aꞌmwera yaawaryarabɨsara ‘Saꞌ yaasɨwaꞌnanyasɨ,’ dɨragɨnna yawɨꞌdɨvɨsaraavɨ mujɨwaakɨnna!

Gotɨyarɨ dɨragɨnna wɨjaꞌnebwinesɨ.

(Lukɨ 11:9-13)

Gotɨyarɨ yaamɨjɨ yɨdaanganyɨ yɨdaanganya kyaꞌgɨzɨ gɨzaavadeigɨnyɨ. Gotɨyarɨ wɨdɨzaigɨ bɨrɨbɨrya yaꞌgɨzɨ dɨvɨramaaꞌdeigɨnyɨ. Gotɨyarɨ wɨdɨzaigɨ kaanyavɨ mala tamaabɨ tamaabya yaꞌgɨzɨ Gotɨyai gɨvasamaraabatheigɨnyɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gazaizai yɨdaangada maaradeꞌnanyɨ. Bɨꞌdei bɨramaaradeꞌnanyɨ. Kaanyavɨ mala tamaabaderɨ Gotɨyai wɨbasamaraabatheꞌnanyɨ. Sarɨmɨjɨyarɨ gawaalɨvaangei ‘Nɨmwai, gɨrɨkulyaꞌ dɨnyɨmaryaama!’ yɨdaanganajaꞌna ganɨmaangei sɨlyai wɨmaryaabathei dɨngaka! 10 ‘Nɨmwai jawɨnyaꞌ dɨnyɨmaryaama!’ yɨdaanganajaꞌna naawɨnaanyai wɨmaryaabathei dɨngaka! Sarei baawalaka! 11 Sarevɨdaaꞌnyɨ gɨmɨ kayaaꞌnanyaigɨ kwaigɨ kɨrɨꞌ gɨnnya kaimɨraayangɨ tewaanya wiadɨnyaigɨnyɨ. Yɨthaa, Tewaanaangei Gɨmaamaanga Sɨgunyavɨ mwaalɨkei yuyaraavɨ wavɨlavɨkei tewaanya wɨjaavade yɨdaangabɨzaraavɨna! Ai, naangaange! 12 Sarevɨdaaꞌnyɨ ‘Aꞌmwera nɨmɨnyɨna sara yɨpɨka!’ dɨzanna aꞌmweraavɨna dazahɨbwina sara ja! Dazaꞌ Kɨwɨnya dɨnɨkevɨjɨ yagaala pɨropetɨyara Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakadɨvɨsaraavɨrevɨjɨ aaya kaavɨlyasɨ.

Tɨkurya maalɨkevɨna dɨnɨkeꞌnesɨ.

(Lukɨ 13:24)

13 Tɨkurya pwigalyarɨkɨ dula! Kayaaka yɨgalyaꞌneba Dɨkeyabanne tɨkurya naangaangeꞌ yaka maadaawaꞌnyasɨ. Dɨkeyabanne tutaanya yɨgɨpala yɨnɨgukesɨ. Savɨdaaꞌnyɨ dazahɨrɨvɨ aꞌmwe kwalaalyara wimanaawɨgasarera. 14 Yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ mwaalyaꞌnebanne tɨkurya pwigalyarɨꞌ warɨkerɨkɨ. Gaalyaꞌnebanne tutaanyavɨ yagɨyagɨ wɨyaꞌnesɨ. Savɨdaaꞌnyɨ dazahɨrɨkɨ aꞌmwe pwaina pwaina bɨramaaꞌmanɨgasarera. Sareꞌna tɨkurya pwigalyarɨkɨ nayaa dula!

Aꞌmwera Gotɨyarɨna kwaasɨ yagaala wɨjaꞌnesɨ.

(Lukɨ 6:43,44; 13:25-27)

15 Nayaa jawɨka! Gotɨyarɨna kwaasɨ yagaala wɨjaꞌneraavɨna mala nayaa jɨwannana! Kumɨre kɨlaakejɨka tɨnna wanganaꞌgɨzɨ ‘Sahwara sipɨzipɨyarera. Naangerera nɨmɨnyawɨnna bɨvanɨgasarera,’ yaasɨwaꞌna madɨnna! Yɨ ‘Kɨlaakejɨkɨna sipɨzipɨyara mwaaihata kwara kɨrɨꞌ sɨmunyavɨna kavɨjɨlɨka mɨjɨꞌnanyara mwaaihava,’ gɨthɨwa. Sahwara kayaaka gyɨpɨꞌderera. 16 Sahwaraavɨre saburɨna yɨsɨlyabɨꞌ jawɨrangadeigɨnyɨ. Dara jawɨka! Gɨraipɨzɨla namannyulyabaarɨ maaꞌdɨvɨsara daa! Pihɨzɨla yɨta lannakikɨ maaꞌdɨvɨsara daa! Sabaaibɨꞌ kayaaꞌnanyabulyɨyara yagaala nawɨꞌnyaꞌ nayaa gɨzɨwaakɨpɨꞌdera daa! 17 Sasarevɨdaaꞌnyɨ yɨta tewaanya gazɨsɨꞌ yɨsɨla nawɨꞌnya yɨꞌnadikɨ. Yɨta kayaaꞌnanyɨꞌ yɨsɨla kayaaꞌnanya yɨꞌnadikɨ. 18 Yɨta tewaanyɨꞌ yɨsɨla kayaaꞌnanya yɨꞌnadiꞌ mɨꞌ. Nabaai yɨta kayaaꞌnanyɨꞌ yɨsɨla nawɨꞌnya yɨꞌnadiꞌ mɨꞌ. 19 Yɨta gazɨsɨꞌ yɨsɨla tewaanya myɨꞌnyadiꞌ dɨkevɨ dapalasɨꞌna yadɨvɨsɨkɨ. 20 Sarevɨdaaꞌnyɨ Gotɨyarɨna kwaasɨ yagaala wɨjaꞌneraavɨre saburɨna jawɨrangadeigɨnyɨ. Kayaaꞌnanyanna yaꞌneraavɨna jawɨka! ‘Gotɨyare yagaala manejɨvanɨgasare!’

21 Gazaizai nɨmɨnyɨ ‘Naangeigɨ! Naangeigɨ!’ nyɨdadei Sɨgunyavɨya maremwaaideva wɨlamwaaladei mɨꞌ. Aawa. Aꞌmwei Nɨmaamaanga Sɨgunyavɨ mwaalɨkere sɨmunyabwi mɨdɨnajai yune sahwaina wɨlamwaaladelyɨ. 22 Sagaaꞌ Yɨrɨka Naanga sarɨkɨ aꞌmwe kwalaalyara dara nyɨdɨpɨꞌde ‘Naangeigɨ! Naangeigɨ! Gɨmɨnne yayaꞌ maarona Gotɨyare yagaala wɨdahoina midaaka! Gɨmɨnne yayaꞌ yɨmaka widɨvɨsaraavɨ dɨragɨnna wɨdona yɨmaka sa wɨdaasɨna yoina midaaka! Gɨmɨnne yayaꞌ dɨragɨnna wɨdona atɨka maruꞌnaryaꞌne sanna yoina midaaka!’ 23 Sara kanyɨdapɨjɨ sahwaraavɨ dara jalɨkurakɨdeinyɨ ‘Yuyagaaꞌ myɨhwanganyadɨnyaihɨlyɨ. Maaveihɨlyɨ. Kayaaꞌna yadɨvɨsaihi kaanna dɨwila!’

Anga majaraarɨnesɨ.

(Lukɨ 6:47-49)

24 Aꞌmwe gazaizai nɨmɨre yagaala da kadɨka wɨꞌnojɨ mɨdɨnajai sɨmunnakelyɨ. Pwaibɨsalyɨ. Yɨ, sai gamɨre angeꞌ sɨlaangerɨ aꞌbadaaꞌnyɨ yɨlamadakelyɨ. 25 Dɨvidaaꞌnyɨ burɨka naangeꞌ padaaꞌnyɨ aalyaaka puꞌdaaꞌnyɨ yɨhusa dɨragɨnna yadaaꞌnyɨ yuya sa anga savɨ mɨlyɨtakuꞌna. Mɨlyɨtakuꞌna yaka kɨrɨꞌ mwalaraawiaꞌ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sɨlaangerɨ aꞌbadaaꞌnyɨ sɨla lɨvalaanna kyaꞌ dɨragɨnna mɨwɨꞌnɨkeꞌna mwalaraawiaꞌ. 26 Aꞌmwe gazaizai nɨmɨre yagaala da kadɨka wɨꞌnojɨ mamɨdɨnyɨ yajai sɨduꞌmaayalyɨ. Pwaibɨsalyɨ. Yɨ, sai gamɨre angeꞌ siwekevɨ madakelyɨ. 27 Nabaai, burɨka naangeꞌ padaaꞌnyɨ aalyaaka puꞌdaaꞌnyɨ yɨhusa dɨragɨnna yadaaꞌnyɨ anga saꞌ mɨlyɨtakuꞌna kyaꞌ angeꞌ walaraawɨna. Yo, walaraawɨna yaka kayaaka yuna yɨgaina yakesɨ.”

28 Jizaazai yagaala saꞌ mena jɨꞌmwannakegaaꞌ aꞌmwe kwala bwaꞌnaanyara atɨka maruꞌnakulɨna yeꞌ. 29 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kumɨnyɨ Kɨwɨjara wɨjɨwaakadɨvɨtabaaibɨꞌ mujɨwaakyaꞌ. Aawa, yagaalyavɨ aaya kaavɨlyai dɨragɨnyasɨyai wɨjɨwaakakeꞌna atɨka maruꞌnakulɨna yeꞌ.

Copyright information for `BYR