Matthew 8

Jizaazai aꞌmwe samatanakerɨ yavadaꞌgalakeꞌnesɨ.

(Maakɨ 1:40-44; Lukɨ 5:12-14)

1Mugunyavɨ yagalyaꞌmavaka kaanna walaabɨna yadaaꞌnyɨ kwala bwaꞌnaanya kwalaalyara gamɨre yagaala wɨꞌnesara mɨdɨnna yɨna. 2Mɨdɨnna yɨna yadaapi, yɨthaanyi, samatanakei gamɨnyawɨ aya kɨbanna bɨna yaka lotuyaꞌna kwaakewɨ walarutaꞌnyɨna yaka lotuyaꞌna kwadaai gɨlɨna yakegaaꞌ wɨdɨna “Naangeigɨ, nɨmɨnyɨna ‘Tewaanya yavadaꞌgaina wima!’ dɨzaꞌna gɨmɨ wikɨra.” 3Wɨdɨna kyaꞌ ata dathɨwanna yaka wɨdɨna “Sareꞌ nyɨvuꞌnɨwaꞌ. Maamɨdarya jɨmaꞌnana!” Dazagaaꞌ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ gamɨre samate yɨwɨna kyaꞌ tewaanyai yɨmaꞌnakelyɨ. 4Tewaanyai yɨmaꞌnakerɨ Jizaazai wɨdɨna “Dɨnyuꞌnana! Sareigɨ aꞌmwe aane pwai kwarɨ nujɨwaakɨdɨka! Aawa. Gotɨyare Angevɨna yarai wawaꞌgɨzɨ Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨraꞌderɨ gɨnnya kɨlaaka tewaanyajɨꞌ duzɨwainaawɨdeigɨnyɨ. Tɨnna miꞌna kagyɨwarojɨ Gotɨyarɨna wɨjaayaꞌneꞌ Ne Mozɨzare Kɨwɨnyaꞌ dɨnɨkeꞌ sara jɨtheigɨnyɨ. Sara kyaꞌgɨzɨ pwara jalɨkurakɨna ‘Sarei tewaanya yɨmaꞌnɨwaꞌ. Gamɨre samate mena yɨwɨwaka!’ Pwara sara yawɨtaꞌna sara jɨtheigɨnyɨ.”

Jizaazai Romɨ mwaalya aawɨlata naangererɨ yavadaꞌgalakeꞌnesɨ.

(Lukɨ 7:1-10)

5Anga Kaapanɨyamɨna wɨlaawɨna kyaꞌ Romɨya aawɨlasaraavɨ maremwaalaka pwai bɨna yaka dɨragɨnna buthɨna 6“Naangeigɨ nɨmɨre yaasɨwaꞌwawɨnyai nalaavɨnakei angevɨ warɨka. Gamɨre yagɨnya yuya mena bainɨkerɨnera. Daanga naanga wɨvɨmanɨkerɨnera.” 7Sara buthɨna kyaꞌ “Nɨmɨ wawaꞌmujɨ tewaanya yavadaꞌgalɨma!” 8Wɨdaka kɨrɨꞌ aawɨlasaraavɨ maremwaalakei dara maꞌmaaꞌna “Naangeigɨ, nɨmɨre angevɨna aꞌmwe maalɨkeinyɨrevɨna nulaabɨthɨka! Aawa. Maalɨkinyainyɨ. Gɨmɨ Naangeigɨnyɨra. Sareꞌna yune yagaalyaꞌna kadaꞌgɨzɨ nɨmɨre nyɨdaayadei tewaanya yɨmaꞌnadelyɨra. 9Gɨthɨweꞌ dareꞌnesɨ. Nɨmɨnyɨ naangera nyɨmaremwaaihasaraavɨ dɨragɨnnakeraavɨ mɨdɨnna yadɨnyainyɨ. Nabaai aawɨlasara pwaraavɨ maremwaaiheinyɨ. Sareinyɨ pwarɨ wɨdɨwɨjaꞌ ‘Gɨmɨ dɨwona!’ sai kaanna wɨna yadelyɨ. Nabaai pwarɨ wɨdɨna ‘Gɨmɨ kaaja!’ sai bɨna yadelyɨ. Nɨnnya yaasɨwaꞌwawɨnyarɨ wɨdɨna ‘Wawɨnya dazaꞌ jɨtheꞌnanyɨ,’ sai wawɨnyaꞌ sara yɨna yadelyɨ. Sareinyɨ gɨthɨwa ‘Sabaaibɨꞌ yune yagaalyaꞌna kadaꞌgɨzɨ nɨmɨre wɨdaayadei tewaanya yɨmaꞌnadelyɨ.’ ” 10Wɨdɨna kyaꞌ Jizaazai saꞌ kadɨka wɨꞌnaka atɨka maruꞌnaꞌna yɨna yaka aꞌmwera mɨdɨnesaraavɨ wɨdɨna “Nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Yɨzɨrelɨyai dɨragɨnna lɨmwanga daꞌdarebulyɨya aane pwai kwarɨ mabɨramaaryadɨnyainyɨ. (Romɨ mwaalya dai nɨmɨnyɨna yawɨꞌna ‘Dɨragɨnaangei yune yagaalyaꞌna nalaavɨnakeraavɨ yavadaꞌgaidelyɨ.’) 11Sareꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Nyɨlyai bilyɨrɨꞌdimagɨdaaꞌnya aꞌmwe kwalaalyara yɨꞌmavaabɨna. Yɨ nyɨlyai walakadimagɨ yɨꞌmavaabɨna. Yɨnasarajɨ saajarajɨ yɨꞌmavaabɨna yɨpɨꞌdere. Maremwaalade Sɨgunyavɨyavɨ yɨꞌmavaabɨna yapɨjɨ tɨꞌmunnevɨ Yɨzɨrelɨyaihɨre Ne sɨnnawɨnyara Evɨraamɨjɨ Aazakɨjɨ Jaikopɨjɨ sarajɨ yeꞌmwannemwaala yɨpɨꞌdere. 12Sareꞌ kɨrɨꞌ Yɨzɨrelɨyaihi Gotɨyai yɨhɨmaremwaalanne pwaihɨrɨ mwasawɨ jɨhɨnya kewewɨnɨ yɨhɨmarasɨꞌnadeihɨlyɨ. Dazahɨba kɨnna naanga dadɨvɨꞌ maangerɨkaavɨ dɨhɨzɨvainyideihɨlyɨ.” 13Sara wɨdaka aawɨlasaraavɨ maremwaaiderɨ wɨdɨnana “Gɨnnya angevɨna dɨwona! ‘Nɨmɨre yaasɨwaꞌwawɨnyarɨ yagaalyaꞌna tewaanya javadaꞌgaidelyɨ,’ yawɨꞌmwaanyabaaibɨꞌ sahwai tewaanya sara yɨmaꞌnadeꞌnanyɨ.” Sara wɨdakegaaꞌ sahɨgaaꞌ yaasɨwaꞌwawɨnyai tewaanya yɨmaꞌnaꞌ.

Jizaazai kwalaalyaraavɨ yavadaꞌgalakeꞌnesɨ.

(Maakɨ 1:29-31; Lukɨ 4:38,39)

14Pitare angevɨ Jizaazai wɨlɨna yaka Pitarɨ ganyaalɨmaangeꞌ nabalɨdɨꞌnakeꞌ waꞌdɨꞌnyɨyavɨ tɨnna wanganna. 15Tɨnna wanganna yaka gamɨre asɨrɨ dathɨwanna kyaꞌ nabalɨdɨkeꞌ yagalyaꞌmakuna. Sara yagalyaꞌmakuna kyaꞌ daavɨna yaka Jizaazarɨne tɨka wapaaya yovɨrawakɨna yaꞌ.

(Maakɨ 1:32-34; Lukɨ 4:40-41)

16Sawɨtɨrɨnyaburɨ nyɨlyai walakakegaaꞌ Kwazaakegaaꞌ yɨꞌmwannakegaaꞌ Jizaazaryawɨnna aꞌmwe yɨmaꞌnaka kwalaalyaraavɨ makabɨna yɨna. Makabɨna yɨna kyeꞌ yagaala gaveꞌ yɨmakeraavɨ wɨdaasɨna. Wɨdaasɨna yaka pwara nalaavɨnaka yuyaraavɨ tewaanya yavadaꞌgaina. 17Sarevɨdaaꞌnyɨ Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakadei pɨropetɨyai Aazaayai kɨgaakuna jaakeꞌ yuneꞌ yɨmaꞌnyɨna. Dara dɨnɨkeꞌ

“Gamɨ nemɨre nagaazabwi marasɨꞌmwaꞌ.
Nemɨre nabalya yuya makuwaꞌ.”
Sara dɨnɨkeꞌ yunebanna yɨna yaꞌ Jizaazai.

Jizaazarɨ mɨdɨnyaꞌneraavɨnesɨ.

(Lukɨ 9:57-60)

18Kwala bwaꞌnaanya naangeꞌ Jizaazaryawɨnna yɨkabɨna yɨkabɨna yadaapɨjɨ sai tɨnna wanganna yɨna yakegaaꞌ gamɨreraavɨ wɨdɨna “Aalɨbunya kengimagɨnna wawaana!” 19Miꞌna kudaꞌ Kɨwɨjai bɨna yɨna yaka wɨdɨna “Wɨjɨwaakyaigɨ, nɨmɨ gɨmɨdɨnamarideꞌnanyɨ kaanya yamarija yuyabanna.” 20Sara kudaꞌ sai wɨdɨna “Kavɨjɨlɨka maalɨkera kwaakevakɨ daibuꞌnya kɨnɨnnakere. Nabaai sɨgunyavɨne yusara arɨta kɨnɨnnakere. Sareꞌ kɨrɨꞌ Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayainyɨ mɨnyagɨnya dɨhaihɨsaꞌneba kuneinyɨ. (Anga se waꞌdɨnyaꞌ kuneinyɨ. Nɨmɨ sareinyɨna ‘Mɨdɨnɨma!’ dɨzaigɨ se waryaba sɨmunya yuneꞌna yawɨraꞌgɨzɨ dɨnyɨmɨdɨnaama!)” 21Wɨdakegaaꞌ mɨdɨnyaꞌne pwai wɨdɨna “Naangeigɨ, mɨdɨnyaꞌna tewaanyaꞌ dɨngaka nɨnnya nɨmwarɨ tɨviꞌna maralɨkirakaꞌmujɨyagaaꞌna?” 22Sareꞌ Jizaazai wɨdɨna “Kanyɨmɨdɨnaꞌgɨzɨ manyɨmɨdɨnyadɨvɨsara bainɨkerabɨsara balyaraavɨ sara lɨkirakɨpɨka! Kuna nyɨmɨdɨnaama!”

Jizaazai yɨhuta naangevɨ se dakakeꞌnesɨ.

(Maakɨ 4:36-41; Lukɨ 8:22-25)

23Aalɨbunyavɨ aꞌba sɨpɨyaꞌ warakevɨ sai yɨlamwaaina kyaꞌ gamɨre mɨdɨdɨvɨsara mɨdɨdɨvɨꞌ yɨlamwaaina kyeꞌ aalyavɨ makuna. 24Aalyavɨ makuna yadaaꞌnyɨ, yɨthaanyi, yɨhuꞌmaanarya naangeꞌ yɨna yaka sɨpɨyavɨ aalɨmavajɨnaaka mɨladathɨvaina yɨna yadaaꞌnyɨ kɨrɨꞌ sai se warɨna. 25Se waꞌdɨꞌnyɨ wɨna yeva yɨdɨkaaꞌna yeva yarai wɨdɨna “Naangeigɨ! Dɨnevadaihasamaaka! Yɨwawaadeꞌna yɨwona!” 26Yarai wɨdɨna kyeꞌ wɨdɨna “Lɨkeꞌ baaꞌna yɨvanɨgava! ‘Gotɨyai nayaa mamaremwaalyɨ neyadelyɨ,’ lɨmwamanɨgasaihi daaka!” Sara wɨdɨna yaka daavɨna yaka yɨhusangɨjɨ aalɨmavajɨnaakengɨjɨ maanga wɨdɨna. Maanga wɨdɨna yakeꞌna yɨhusa myɨna, aalyaꞌ ayahi kave dathɨvaaina yaꞌ. 27Kave dathɨvaaina kyaꞌ aꞌmwera atɨka maruꞌnakulɨna yeva dɨnyɨna “Aꞌmwe dazai beibɨtalaka? Yɨhusasɨ aalyasɨ gamɨre yagaalyaꞌ nebwi kadɨka yɨna yɨwakeva?”

Jizaazai yɨmaka kɨnɨnnakeraarɨ yavadaꞌgalakeꞌnesɨ.

(Maakɨ 5:1-17; Lukɨ 8:26-37)

28Aalɨbumaangevɨ pimagɨ Gathaara mwaalyaraavɨre kwaakevɨna sai yɨꞌmavaawɨna. Sahɨba aꞌmweraai yɨmakera kɨnɨnnakeraai mwaalɨna. Saraai gɨlekaviꞌnɨnnyaba mwaalɨna. Saraai sɨgyaarya yɨmaꞌnadisaraai mwaalɨna. Sarevɨdaaꞌnyɨ aꞌmwera tutaanya saba kaanya myamaryadɨvɨsare. Sareraai gɨlekaviꞌnɨnnyabadaaꞌnyaraai gamɨnyɨ burataꞌnyɨna. 29Burataꞌnyɨna yagɨla, yɨthaanyi, jaka wɨdanganna “Nemɨnyɨ gara dɨneyɨdeꞌneka! Gotɨyare Kaimɨraayaigɨ, Yawɨbwasagaaꞌ yɨrɨka aayarɨꞌ mavurinanyɨra! Davanna bɨwaanyaꞌ sɨnnawɨ nemɨnyɨ sagaaꞌne daanga wɨjaayaꞌneigɨ davɨwaana! Yɨrɨka sarɨꞌ aawano.” Sara wɨdahi. 30Sagaaꞌ yaawarya kwalaalya naanga menya kɨbaweba mwaaleva kurɨvaarɨya tɨka nɨdaaꞌnyɨna. 31Tɨka nɨdaaꞌnyɨna yadaapɨjɨ yɨmakera Jizaazarɨ dɨragɨnna yɨdaanganna “Nabaai, nedaasɨjaꞌ, yɨ yaawarɨkwala dazavɨ yɨkulaadeꞌna dɨnedaasɨdeigɨnyɨ.” 32Sara wɨdɨna kyeꞌ Jizaazai wɨdɨna “Kaanna dɨwila!” Yɨthaanyi, sagaaꞌ aꞌmwe saraarɨ yagalyaꞌmaꞌna yɨna yeva yaawaryaraavɨ kusawɨ wɨlɨna yɨna. Wɨlɨna yɨna kyeꞌ, yɨthaanyi, yaawarya yuya dazara kaanyaveꞌna walaawɨna yɨna yeꞌ davaanyaba. Davaanyaba walaawɨna yɨna yeva aalɨbunyavɨ walaraawɨna yeva aalyavɨ baihulaawɨna yeꞌ.

33Yaawaryara balɨna kyeꞌ sagaaꞌ yaawaryaraavɨ maremwaaidɨvɨsara lɨkaanya wɨna. Sara yeva kumɨre anga naangebanna yɨꞌmavaawɨna yeva yagaala yuya daza wɨjɨwaakɨna yɨna yeꞌ. Aꞌmweraai yɨmaꞌnakeraarɨ yaka sabwina bazɨwɨna. 34Bazɨwɨna kyeꞌ anga naanga sabanyara Jizaazarɨna bavɨramaaꞌna. Sahwarɨna bavɨramaaꞌna yeva yagaala dɨragɨnna yɨdaanganna “ ‘Kwaaka nemɨre dava yagalyaꞌmavojɨ kwaaka pɨwɨnna kaanna yɨna yana!’ kadɨwo sara ja!”

Copyright information for `BYR