Matthew 9

Aꞌmwe sɨvɨla ata bainɨkerɨ yavadaꞌgalakeꞌnesɨ.

(Maakɨ 2:1-12; Lukɨ 5:17-26)

1Sɨpɨyavɨ yɨlamwaaina yaka aalɨbumaangebaarɨ pimagɨnna ayɨna wɨna yaka gannya angebanna yɨꞌmavaawɨna. 2Miꞌna yɨꞌmavaawɨna kyaꞌ, yɨthaanyi, gamɨnyawɨnna aꞌmwe nalaavɨnaka pwai makabɨna yeꞌ. Aꞌmwe sare yagɨnya yuya bainɨkei yɨꞌbɨnyavɨ warɨbainyɨna yakelyɨ. Makabɨna kyeꞌ sai kumɨre lɨmwangebwi tɨnna yawɨranganna “Sahwara nɨmɨnyɨna ‘Yavadaꞌgalannelyɨ,’ deva makabɨwaava.” Tɨnna yawɨranganna yaka nalaavɨnaka sarɨ wɨdɨna “Kaimɨraayaigɨ, lɨka minnera! Gɨmɨre kayaaꞌnanya marasɨꞌnɨvanɨge.”

3Yɨthaanyi! Aꞌmwe Kɨwɨja pwara dɨnyɨna “Aꞌmwe dazai kayaaꞌnanya kwaasɨ marasɨꞌnyaꞌnei aꞌmwe kwai kɨrɨꞌ kwaasɨ yawɨꞌna ‘Nɨmɨ Gotɨyainyɨ.’ Sareꞌna Gotɨyarɨ bɨrala wɨdɨwakelyɨ.”

4Kumɨre sɨmunyangɨ mena yawɨrangada Jizaazai dara wɨdɨna “Sarɨmɨre sɨmunyangɨ kayaaꞌnanyanna beꞌna yawɨꞌmanɨgava! 5Sareꞌ dareꞌnesɨ. Yagaala naangewaai aꞌmwe darɨ wɨdɨma! Pɨrɨꞌ wɨdɨwɨjaꞌ ‘Gɨmɨre kayaaꞌnanya gɨmarasɨꞌnɨvanɨge,’ pɨrɨꞌ wɨdɨwɨjaꞌ ‘Dɨkaavaꞌgɨzɨ kaanya jamarya!’ Yagaala sawaai naangewaai midaaka! 6Sarɨmɨ yawɨramaata jideꞌna yɨhɨzɨwaainɨma! ‘ “Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayai dɨragɨnyaꞌ kɨnɨnnakelyɨ. Kwaaka davakɨ wagɨlyaꞌ marasɨꞌnyaꞌne dɨragɨnyaꞌ kɨnɨnnakelyɨ,” jawɨryɨla!’ dena yɨhɨzɨwaainɨma!” Wɨdaka yagɨnya yuya bainɨka sarɨ wɨdɨna “ Dɨkaavaꞌgɨzɨ gɨnnya yɨꞌbɨnyaꞌ maarɨna, gɨnnya angevɨna kaanna makuna jɨ!” 7Sarei daavɨna yɨna yaka gannya angevɨna kaanna wɨna. 8Kaanna wɨna yadaaꞌnyɨ kwala bwaꞌnaanyaꞌ savɨ tɨnna wanganeva lɨka yɨna. Lɨka yevegaaꞌ “Aꞌmwe darɨ dɨragɨnya sasareꞌ wɨjaavadele!” dɨneva Gotɨyarɨne yayaꞌ munyaba makina yeꞌ.

Matɨyurɨ Jizaazai jaka wɨdakeꞌnesɨ.

(Maakɨ 2:13-17; Lukɨ 5:27-32)

9Jizaazai saba yagalyaꞌmavaka kaanya yamaryada aꞌmwe pwarɨ tɨnna wangamabɨna. Aꞌmwe sai Matɨyui woꞌnɨkei taakɨzɨangevɨ taakɨzɨya maaꞌda mwaalɨna. Mwaalɨna yadɨꞌnyɨ tɨnna wangamabɨna yaka wɨdɨna “Dɨnyɨmɨdɨnaama!” Sara wɨdɨna kyaꞌ sai daavɨna yaka mɨdɨnna.

10Sagaaꞌ Matɨyure angevɨ wapaaya nyemwaaina yada, yɨthaanyi, aꞌmwe kwalaalyara taakɨzɨya maaꞌdɨvɨsarajɨ kɨwɨnya galazekɨvaidɨvɨsarajɨ yɨkabɨna. Yɨkabɨna yeva Jizaazalyɨ gamɨre mɨdɨdɨvɨsara kwarajɨ wapaaya yeꞌmwannanyɨna. 11Wapaaya yeꞌmwannanyɨna yadɨvɨꞌ Perɨzɨyara tɨnna wanganna yeva dɨvidaaꞌnyɨ gamɨreraavɨ maanga wɨdɨna “Beꞌnevaka! Sarɨmɨre wɨjɨwaakyai taakɨzɨya maaꞌdɨvɨsarajɨ kɨwɨnya galazekɨvaidɨvɨsarajɨ wapaaya beꞌna yeꞌmwannanɨvanɨkelaka! Tewaanyara daaka!”

12Savɨ sai kadɨka wɨꞌnyɨna yaka keꞌbaꞌna wɨdɨna “Aꞌmwe dɨragɨnnakera dotaravaavɨna wɨgainadera mɨka! Aawa. Aꞌmwe nalaavɨnakerana dotaravaavɨna wɨgainadere. 13Gotɨyare bukuyaꞌ dara dɨnɨkesɨ. Bulɨmakaawoyangɨjɨ sipɨzipɨyangɨjɨ mubɨthɨka yɨrasaꞌne yaasɨwaꞌna nyɨjaavadɨvɨsanna aala! Pwaraavɨ kaleꞌna duhaimwagyidevwina nyɨvuꞌnɨvanɨꞌ. Sara dɨnɨkeꞌ dareꞌnesɨ. Sɨmunya nayaa jawɨramaraawila! Aꞌmwera dɨragɨnnakerabɨsara ‘Nemɨ yɨdaꞌmaraangeinera,’ dɨdɨvɨsaraavɨ jaka wɨjaꞌneinyɨ bɨweinyɨ mɨka. Aawa. Aꞌmwera nalaavɨnakerabɨsara ‘Nemɨ kayaaꞌnanyainera,’ dɨdɨvɨsaraavɨ jaka wɨjaꞌneinyɨ bɨweinyɨ.”

Ne sɨnnawɨnyaraavɨreburajɨ Jizaazare mudɨkeburajɨ sangɨnesɨ.

(Maakɨ 2:18-22; Lukɨ 5:33-39)

14Sagaaꞌ Jonɨmɨ mɨdɨnesara gamɨnyawɨnna bɨna yeva wɨdɨna “Gathaꞌdarevaka? Nemɨjɨ Perɨzɨyarajɨ Gotɨyarɨ wɨjaꞌna tɨka munnenna kɨmaakɨya dakɨdaanyaꞌ kɨrɨꞌ gɨmɨdɨdɨvɨsara sazabwina myadɨvɨsaꞌ beꞌnevaka?”

15Jizaazai keꞌbaꞌna wɨdɨna “Kumɨnyaba munnevɨ kwala maaryai mwaaidɨꞌnyɨ sagaaꞌ mɨgɨnyalyɨyaraavɨ kale wiadera daa! Aawa. Dɨvidaaꞌnyɨ kumɨnyawɨdaaꞌnyɨ mɨgɨnyarɨ yɨpalamaapɨꞌdehaaꞌ sagaaꞌ tɨka munnenna ‘Aala!’ wɨdɨpɨꞌdeꞌnanyɨra.”

16Keꞌbaꞌna pɨrɨꞌ wɨdɨna “Baazɨꞌmaꞌnya yawaka dabuꞌnɨkevɨ gipwalyaꞌna aꞌmwe aane pwai kwai kwaabɨhannya gaala pɨmɨlɨꞌ aalya myamɨlɨꞌ maaꞌdei mɨꞌ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nabaai sasara maarajaꞌ dabuꞌnɨka savɨ gipwalyaꞌne kwaabɨhannyamɨlɨꞌ aalya yagaaꞌ maalɨka wannyɨna yojɨ baazɨꞌmaꞌnyaꞌ ayahi kayaaka lihɨꞌna yadesɨ. Sara yojɨ dabuꞌnɨkeꞌ naanga yɨmaꞌnyɨna yadesɨ.” (Ne sɨnnawɨnyaraavɨre yagaalyavɨnajɨ Jizaazare yagaala mudɨkevɨnajɨ wɨdɨna.) 17Wɨdɨna yaka keꞌbaꞌna wɨdɨna “Nabaai aꞌmwera aalɨtala memehɨlaaka yawakevɨ waainɨya gaalyaꞌ mwaꞌmwagikadɨvɨtara mɨꞌ. Kɨrɨꞌ sara yɨpɨjaꞌ waainɨya gaalyaꞌ bilamariꞌbwarakadaawori kɨlaakeꞌ tɨꞌmɨwɨꞌna yadesɨ. Sara yojɨ waainɨyaꞌ bwaladɨmaꞌnaawɨna yojɨ waainɨyasɨ kɨlaakesɨ kayaaka yadewaalyɨ. Kɨrɨꞌ memehɨlaaka mudɨkevɨ waainɨya mudɨkeꞌ mwaꞌmwagikadɨvɨsaꞌ yuyawaai tewaanna warɨna yadewaalyɨ.”

Jizaazai aꞌmwevɨjɨ taayavɨjɨ tewaanya yavadaꞌgalakeꞌnesɨ.

(Maakɨ 5:22-43; Lukɨ 8:41-56)

18Jizaazai yagaala saꞌ kuna wɨdadaaꞌnyɨ lotuangevɨ aꞌmwe naanga pwai aya kɨbanna wɨlaabɨna yaka kwadaai bulagina yaka wɨdɨna “Nɨmɨre taayaꞌ dahaasagaaꞌ mena kabaimwakɨra. Kɨrɨꞌ gɨmɨ ata buladathɨwanna kyaꞌgɨzɨ ayahi gaalyaꞌ mwaaladeꞌnanyɨra.” 19Sara wɨdɨna kyaꞌ daavɨna yaka mɨdɨnna yada gamɨre mɨdɨdɨvɨsarajɨ mɨjamakuna.

20Yɨthaanyi, aꞌmwe pɨrɨꞌ baizaaka maꞌnyaakeꞌ kwarame atɨraai sɨvɨlɨrɨdaaꞌnyɨ pɨrɨwaaina wavɨlavakeꞌ nabalɨnakeꞌ mwaaidɨꞌnyɨ. Aꞌmwe dazaꞌ sarɨ bulyɨmagɨ kɨbaweba gidɨkuꞌna wɨlaabɨna yaka gamɨre baazɨꞌmaꞌnyɨmaangebaarɨ ata bulayɨmeꞌnyɨna. 21Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gannya sɨmunyavɨ dara dɨna “Nɨmɨ gamɨre baazɨꞌmaꞌnyavɨ yune asaꞌna yɨmeꞌnɨwɨjaꞌ ayɨna tewaanya yɨmaꞌnɨdera.” Yawɨta savɨdaaꞌnyɨ ata bulayɨmeꞌnyɨna. 22Ata bulayɨmeꞌnyɨna kyaꞌ sai gɨnyɨmaꞌnyɨna yaka tɨnna wanganna yakegaaꞌ wɨdɨna “Nyɨraavaangeꞌgɨ lɨka minnera! Nɨmɨnyɨ dɨragɨnna yawɨralɨmwanna yɨwaanyaꞌna tewaanya gyavadaꞌgaimweꞌgɨnyɨ.” Sara wɨdɨna kyaꞌ sagaaꞌdaaꞌnyɨ aꞌmweꞌ tewaanya yɨmaꞌnyɨna yaꞌ.

23Aꞌmwe naanga dazare angevɨna Jizaazai biꞌmaꞌna yɨna yaka, aꞌmwera gwarevɨ makuꞌdaapi kwalaalyara kɨnna naanga dadaapi tɨnna wanganna. 24Tɨnna wanganna yaka wɨdɨna “Dalyula! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Taayaꞌ yɨnahu mabalyɨwaka! Aawa. Se warɨka. Sareꞌna dalyula!” Sara wɨdɨna kyaꞌ “Se mwarika! Baimwakevɨnera,” deva jɨka maregina. 25Jɨka maregina kyeꞌ kwalaalyaraavɨ mena wɨdaasaka sagaaꞌ kusawɨ wɨlɨna yaka taavɨzɨdɨraaya savɨre asɨrɨ lɨmwanna yɨna yaka yɨdɨkaaꞌna. 26Sara yakevɨ yagaala anga yuneba maredɨmwɨna yeꞌ.

Tɨbɨnyaraarɨjɨ maanga bɨpainɨkerɨjɨ yavadaꞌgalakeꞌnesɨ.

27Jizaazai anga saba yagalyaꞌmavaka kaanya yamaryada aꞌmwe tɨbɨnya pwaraai mɨdɨnna yagɨla jaka danganna “Ne Devitɨmɨre kaimɨraayaigɨ! Naarɨmɨnyɨ kaleꞌna dɨnehɨhaimwana!” 28Jaka danganna kyagi angevɨ wɨlɨna yɨna kyaꞌ tɨbɨnya saraai gamɨnyabanna wɨlaabɨna yɨna kyagi sai saraarɨ wɨdɨna “Nɨmɨnyɨna dara jawɨralɨmwamanɨgi? ‘Sahwai naarɨmɨnyɨne yavadaꞌgaina nehyadelyɨra. Sahwai wikɨra.’ ” Sara wɨdɨna kyaꞌ saraai wɨdɨna “Yo, Naangeigɨ sara yawɨꞌmwoi.” 29Miꞌna wɨdɨna yagɨlyagaaꞌ kɨrɨmɨre tɨnnyaraarɨ ata dathɨwanna yaka wɨdɨna “Nɨmɨnyɨna dɨragɨnna yawɨralɨmwamanɨgɨlabaaibɨꞌ sara yɨmaꞌnyɨna yɨhyana!” 30Sara kudaꞌ yuyaraare tɨnnyaraai yɨta lɨvɨna yaka tɨnna wanganna. Tɨnna wanganna kyagi Jizaazai dɨragɨnna dara wɨdɨna “Mala nayaa jɨwannyi! Aꞌmwe aane pwai kwai dazavɨ nyawɨranganadɨka! Mujɨwaakyɨkana!” 31Wɨdɨna yaka kɨrɨꞌ saraai mwasawɨnna walyuna yagɨla yagaala saꞌ wɨjɨwakamarina yɨna yagi gamɨnyɨna anga yunebanyaavɨ.

32Saraai walyuna yadaakɨlyɨ, yɨthaanyi, aꞌmwe pwarɨ makabɨna. Aꞌmwe sarɨ yɨmakei wɨlamwaaidei maanga bɨpainɨkelyɨ. 33Sahwarɨ makabɨna kyeꞌ yɨmakerɨ miꞌna wɨdaasɨna yɨna kyaꞌ maanga bɨpainɨkei yagaala dɨna. Yagaala dɨna yada yɨ kwala bwaꞌnaanya atɨka maruꞌnaꞌna yadɨvɨꞌ dɨna “Nemɨ Yɨzɨrelɨyainaavɨreba aane kɨgaaꞌ pɨgaaꞌ daꞌdare pɨnɨ wangadaanyaina mɨꞌ.” 34Sareꞌ kɨrɨꞌ Perɨzɨyara maanga dɨna “Yɨmaka naangere dɨragɨnyavɨ wɨdaasɨvanɨka yɨmakeraavɨ.”

Jizaazai aꞌmweraavɨna kale wiakeꞌnesɨ.

35Anga naangebanyajɨ anga maalɨkebanyajɨ yunebanna Jizaazai yamarina yada kumɨre lotuangengɨ aꞌmweraavɨ wɨjɨwɨrina, Gotɨyai maremwaalyaꞌne yagaala tewaanyaꞌ wɨjɨwaakɨna, nabalya yuya dala nabinyannajɨ nalaaya yuya dala nabinyannajɨ tewaanya yavadaꞌgaina. 36Sana sana yada kwala bwaꞌnaanyangɨ tɨnna wanganaka sahwaraavɨna kale naanga wina yaꞌ. Sipɨzipɨyaraavɨ maremwaaidei maayara mwaaihatabaaibɨꞌ sahwara taanginyajɨ yawɨta kwalaalyajɨ yadɨvɨꞌ dɨragɨmaayara mwaalesaꞌna kale naanga wina. 37Sarevɨdaaꞌnyɨ gamɨre mɨdɨdɨvɨsaraavɨ dɨragɨmaayara gamɨnyɨ lɨmwabɨneraavɨna keꞌbaꞌna wɨdɨna “Wawɨnyangɨ tɨka munne kwalaalya mya mena yɨlakengɨ. Kɨrɨꞌ mya maaꞌdɨvɨsara kwalaalyara mɨꞌ. 38Sarevɨdaaꞌnyɨ tɨka munne Maremwaaiderɨ duzɨla! ‘Gɨnnya yadɨvɨsaraavɨ gɨmɨre tɨka munne mariꞌbwarakyaꞌneraavɨ duthaasa!’ dapɨjɨ sara duzɨla.”

Copyright information for `BYR