Philippians 3

1Nyaꞌmweihi, yɨ nabaai Naangerɨ wɨlamwaaihasaꞌna yɨlaaya naanga jɨla! Sarɨmɨnyɨna nɨmɨ yagaala daꞌ pɨkarya ayɨna yɨdasaꞌna nɨmɨre sɨmunyavɨ “Aala!” majɨwa. Taanga manyɨvanɨꞌ. Sarɨmɨnyɨ gaimwangaꞌnesɨ.

Aꞌmwei Kɨraazɨtɨyarɨna dɨragɨnna lɨmwagazai sai aꞌmwe yɨdaꞌmaraangelyɨ.

2Kavɨjɨlɨkerabɨsaraavɨna mala nayaa jɨwannyɨla! Sahwara wawɨnya kayaaꞌna yadɨvɨsaraavɨna mala nayaa jɨwannyɨla! Sahwara sarɨmɨre kɨlaakejɨkaavɨ gurya kayaaꞌna dayaꞌneraavɨna (Juyaraavɨna) mala nayaa jɨwannyɨla! 3Sareꞌ darevɨdaaꞌnyɨnyɨra. Gotɨyai nemɨnyɨna neyawɨꞌdelyɨ nemɨre kɨlaaka gurya madayainaavɨna “ ‘Kɨlaakejɨꞌ nɨmɨnyɨna gurya nebwina daꞌnɨkerera,’ yawɨꞌmanɨge.” Sareinaavɨ Gotɨyare Kuryai nemwaaihakeꞌna Gotɨyarɨ yɨlaaya nebulyaꞌna yadaanyɨ. Sareinaavɨna Kɨraazɨtɨyai Jizaazai yune yakeꞌna gamɨnyɨne yayaꞌ munyaba makidaanyɨ. Nemɨ kɨlaakejɨkɨ yɨnɨga negaimwagyaꞌne sanna dɨragɨnna malɨmwagivanɨgo. Yɨ nemɨre mwaalyabwina myawɨri, nemɨre kɨlaakejɨkɨna myawɨri yadaa Gotɨyai “Yɨdaꞌmaraangeihɨlyɨ,” nedadeina yune Kɨraazɨtɨyarɨna lɨmwamanɨgoinera.

4Sare kɨrɨꞌ “Nɨmɨ yɨma!” dɨwɨjɨ kwajɨ kɨlaakejɨkɨne saburana dɨragɨnna lɨmwadɨnya saꞌ nɨmɨnyɨ yɨnɨga nyɨgaimwagyaꞌneꞌna nɨmɨnne tusaꞌ kɨnɨnnakeinyɨ. Aꞌmwe pwara kwara kɨlaakejɨkɨne saburana dɨragɨnna lɨmwadɨvɨꞌ “Sanna nɨmɨnyɨ yɨnɨga nyɨgaimwaganneinyɨ,” yawɨpɨjaraavɨ, yɨ kɨlaakejɨkɨne sabwina nɨmɨ sahwaraavɨ wavɨlaꞌmanɨgeinyɨ. 5Yɨ dareinyɨ. Yɨrɨka ati ata purɨdaaꞌnyɨ daryaai darɨkɨ nɨmɨre kɨlaakejɨꞌ gurya nyɨdavesainyɨ. Nɨmɨ aꞌmwe Yɨzɨrelɨyainyɨ. Yɨ nɨmɨ Bejaminɨmɨre yɨsavaakɨdaasainyɨ. Nɨmɨ Yɨvɨruyainyɨ. Nabaai nɨmɨre Ne sɨnnawɨnyara yuya sara Yɨvɨruyarera. Nɨmɨ Yɨvɨruyaraavɨdaaꞌnyɨ avaaitawejɨꞌnyɨ. Ne Mozɨzare Kɨwɨnyavɨna Perɨzɨyara nayaa maremwaaidɨvɨtabaaibɨꞌ Perɨzɨyainyɨ nayaa mɨdɨneinyɨ. 6“Juyainaavɨrebwi Gotɨyarebulyɨ,” yawɨꞌdɨ dɨragɨnna yɨna ye. Yɨ sareinyɨ “Gotɨyai sara yawɨꞌdelyɨ,” dadɨ Naangere kusɨlaanyaraavɨ kayaaꞌna yeinyɨ. Nabaai aꞌmwera nɨmɨnyɨ nyawɨbwapɨjɨ kwajɨ Kɨwɨnyabwi mɨdɨnyaꞌna, sareꞌ nɨmɨ yɨdaꞌmaraangeinyɨra. 7Kɨrɨꞌ yuya sa kɨgaaꞌ “Sa nɨmɨnne sa naangengɨra,” yawɨre yuya daza dahaaꞌ dara yawɨꞌmwa. Sa kune yaasɨwaꞌnanyangɨ. Yɨ nemɨnyɨna yune Kɨraazɨtɨyai yakeꞌ saꞌ naangaanga gavesɨra.

8Yune Juyaraavɨre gave sanneꞌna majɨvanɨge. Aawa. Nabaai nɨmɨ yuya pɨnɨngɨna “Sa yune yaasɨwaꞌnanyangɨ,” yawɨꞌmanɨgeinyɨ. Nɨmɨ Kɨraazɨtɨyai Jizaazai nɨmɨre Naangerɨ yawɨrangadɨ, yawɨta saꞌna nɨmɨ yɨbwakɨdɨ sa yune naangesɨra. Sahwarɨna yuya sa mena yagalyaꞌmaveinyɨ. Nɨmɨ yuya sanna yawɨꞌmanɨgeꞌ mena yaayewɨ lɨvarannɨkebɨsangɨ. “Nɨmɨ yune Kɨraazɨtɨyarɨ maaꞌdɨ Nawɨꞌnyɨnaangereinyɨ yɨmaꞌnɨma!” dadɨ sara ye. 9Sahwarɨ nɨmɨ wɨlamwaalyaꞌneinyɨ sara yeinyɨ. Yɨ nɨmɨ Mozɨzare Kɨwɨnya dɨnɨkebwi mɨdɨneꞌna Gotɨyai “Yɨdaꞌmaraangeigɨnyɨ,” manyɨjaꞌ. Aawa. Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwadɨnyaꞌna yɨdaꞌmaraangebwi kɨnɨnnakeinyɨ. Yɨ Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwagaꞌmanɨgevɨ Gotɨyai “Yɨdaꞌmaraangeigɨnyɨ,” nyɨdadelyɨ. 10“Nɨmɨ Kɨraazɨtɨyarɨ nebulyaꞌna yawɨranganɨma!” dadɨ mwaaiheinyɨ. “Yɨ ayɨna dɨkaavake dɨragɨnyavɨ yɨbwakɨdevaaibɨꞌ dɨragɨnya savɨ yɨbwakɨnɨma! Gamɨ daanga maarya saburɨ gamɨjɨ avaaina yeꞌmwannamaarɨma! Sai sara balakabaaibɨꞌna avaaizɨmunya yawɨꞌdɨ nɨmɨnyɨna myawɨꞌnyadɨ balɨdeinyɨ! 11Sareinyɨ mwaaimujainyɨ Gotɨyai bainɨkeraavɨ nɨmɨ kwainyɨjɨ ayɨna nyɨdɨkaavana!” jemwaaidɨ Kɨraazɨtɨyarɨ nebulyaꞌna dɨragɨnna yawɨrangamanɨgeinyɨ.

Tɨyawɨnna yɨꞌmasaꞌna kaanyaveꞌna gavamarasɨꞌnyɨkaanya dɨragɨnna wodevwinesɨ.

12Nɨmɨ dara majɨvanɨge. Kɨraazɨtɨyarɨ nebulyaꞌna mena yawɨrangamweinyɨ. Mena maaꞌmweinyɨ. Nɨmɨ mena wiꞌnanyɨra. Gotɨyai mena naanga yune nebulyaꞌnanyainyɨ nyɨmwaaihɨwakeinyɨ. Sara majɨvanɨge. Sare kɨrɨꞌ Kɨraazɨtɨyai Jizaazai gamɨnyɨneinyɨ nyɨmaarakabaaibɨꞌ sara yɨmaꞌnyaꞌneinyɨ maaꞌmujainyɨ kaanyaveꞌna dɨragɨnna wɨvanɨgeinyɨ. 13Nyaꞌmweihi, nɨmɨ sainyɨ myawɨrivanɨge. Nɨmɨ mena maaꞌmweinyɨ dɨngaka! Kɨrɨꞌ nɨmɨ sɨmunya yune gave pɨrɨꞌnanyainyɨ “Yuya sɨnnawɨ kɨgaasa sangɨna nɨmɨ mena navɨka yadɨnyangɨ. Sara yadɨ dɨvidaaꞌnya yuyabwi maaryaꞌna yɨbwaꞌmwagayɨwɨbwata yadɨnyainyɨ. 14Wɨjaayaꞌneꞌ maaryaꞌneinyɨ dazaꞌ lɨmwaderyawɨ tɨyawɨnna kaanyaveꞌna dɨragɨnna wɨvanɨgeinyɨ. Wɨjaayaꞌne dazaꞌ yɨ dareꞌna. Naangerɨ nebulyaꞌna yawɨranganyaꞌneinaavɨ Kɨraazɨtɨyai Jizaazarɨna nemɨ yɨlaawiaꞌne jaka Gotɨyai nejɨvwaramaaꞌmanɨkesɨ.”

15Sarevɨdaaꞌnyɨ nemɨre sɨmunyabwi Gotɨyarɨnebwi aꞌmwe nebulyaina yɨmaꞌnɨvanɨgoina yagaala dɨvanɨge dazaꞌna sara yawɨraana! Nabaai pwaihi sɨmunya pɨbwi kɨnɨnnakeihi mwaaibɨzaihi yɨ Gotɨyai nayaa yɨhɨzɨwaainada sɨmunya dazabwi kɨbwi yavadaꞌgala yɨhyathelyɨ. 16Kɨrɨꞌ yuyaina sɨmunya mena maaꞌmanɨgovwi, saburɨ sasara nayaa yamaryaana!

17Nyaꞌmweihi, sarɨmɨ nɨmɨre sɨmunya saburɨ dɨnyeꞌmwannanyɨmɨdɨnyɨla! Nabaai nemɨre saburɨ sara yamarivanɨgasara nemɨdɨdɨvɨsaraavɨ nayaa baihanaꞌdɨvɨꞌ sabaaibɨꞌ jɨla! 18Sareꞌ darevɨdaaꞌnyɨnyɨra. Kwalaalyagaaꞌ sara myamarivanɨgasaraavɨna mena yɨhɨtheinyɨ. Nabaai dahaakɨgaaꞌ kale nyadaaꞌnyɨ kɨdalaala purataꞌdɨ ayɨna yɨhɨthɨvanɨge. Aꞌmwe kwalaalyara “Nemɨ Kɨraazɨtɨyareinera,” dadɨvɨsara kayaaꞌna yɨvanɨgasavɨ Kɨraazɨtɨyai yɨta yovihɨrarannɨkevɨ balakevɨne yagaalyaꞌ tihɨꞌmanɨgasarera. Kɨraazɨtɨyarɨne yɨkamaangerera. 19Nemɨ Gotɨyarɨ yɨlaaya yadaanyabaaibɨꞌ kunnya kɨlaakejɨkɨne sabwi “Naangengɨra,” dadɨvɨsarera. Kumɨre gotɨyaibɨsangɨ. Sahwara yadɨvɨsangɨna kunnya yayaꞌ makinadɨvɨsare. Kɨrɨꞌ sahɨnɨngɨna wagɨla wɨvwaꞌnɨvanɨꞌ. Yune Kwaakevakɨya sabwina yawɨꞌdɨvɨsare. Sareraavɨ Gotɨyai kayaaka yɨgaladerera. Kayaaꞌnanyaba mwaaibɨꞌdere. 20Nɨmɨre sɨmunya sabwi jeꞌmwannanyɨmɨdɨnyideꞌ darevɨdaaꞌnyɨnyɨ. Nemɨ Sɨgunyavɨ mwaalyaꞌneinera. Nabaai sahɨbadaaꞌnyɨ yune nevadaihasamaaraderɨna yɨlaayaꞌna yemwaaimanɨgoinera. Sahwai Naangei Jizaazai Kɨraazɨtɨyalyɨ. 21Sahwai nemɨre kɨlaaka nagaazazɨꞌ baryaꞌnejɨꞌ gamɨre kɨlaaka byaanna dɨragɨnyaꞌ kɨnɨnnakejɨꞌ neyɨmavadelyɨ. Sai yuyaraavɨjɨ yuyangɨjɨ maremwaalyaꞌnei gamɨnyɨ kwaakewɨ yɨnɨga wiꞌna wakade dɨragɨnya dazavɨ sasara yadelyɨ.

Copyright information for `BYR