Revelation of John 10

Ejelɨyai bukuya maalɨkeꞌ Jonɨmɨna kujaavaꞌ tɨka nakeꞌnesɨ.

1Ejelɨya pwai dɨragɨnaangei Sɨgunyabadaaꞌnyɨ waidavadaaꞌnyɨ nɨmɨ tɨnna wanganna. Sai gannya kɨlaakejɨkɨ yɨraayasɨ bwaakɨnɨkei, yɨ gamɨre mɨnyagɨnyavɨ byaawɨlyaꞌ wɨdaaꞌdɨꞌnyɨyai, yɨ gamɨre sɨnnyɨꞌ nyɨlyaibɨꞌ yɨdadaaꞌnyɨ, yɨ gamɨre sɨvɨlyaraai dɨhɨbyaꞌbɨꞌ dɨtaalɨta saamɨnyawaꞌ yɨdadaasɨyaꞌbɨsaraai. 2Sarei gamɨre asɨrɨ bukuya maalɨtaaya pwi lɨmwagakei, yɨ bukuyi tɨlaayɨnaka warɨna yadɨꞌnyɨyai. Sai saalaalyavɨ gamɨre sɨvɨla aangasi yɨlakadɨꞌnyɨ yɨ kwaakevakɨ sɨvɨla kwanaami yɨlakɨna yaka daavɨna yɨwaꞌ. 3Daavɨna yada kavɨjɨlɨkeibɨsai laayonɨyai pwaka dadevaaibɨꞌ sai jaka naanga dɨragɨnna dɨna. Jaka sara dɨna kyɨwaꞌ sagaaꞌ yɨꞌmunya ata purɨdaaꞌnyɨ daraala sa kumɨre maangwɨraaya pilɨna. 4Sara pilɨna kyɨwaꞌ nɨmɨ yawɨꞌna “Kumɨre yagaalyaꞌ yɨdavɨma!” yawɨꞌna yena yɨweꞌ. Nɨmɨ kadɨka wɨꞌnyɨna yadaazɨ Sɨgunyavɨdaaꞌnyɨ maangwɨraaya pɨrɨꞌ dɨna “Yɨꞌmunya ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraalyangɨre yagaala pimwakeꞌ saꞌ gɨmɨre sɨmunyavɨ nayaa marabɨpalemwaaina jɨ! Pɨkarya midaꞌdɨnna!” 5Dɨna kyɨwaꞌ ejelɨya dazai saalaalyavɨjɨ kwaakevakɨjɨ daaꞌdɨꞌnyɨ nɨmɨ tɨnna wangamwei “Yagaala naangeꞌ dɨma!” daka Sɨgunyavɨ gamɨre aangasi munyaba makina yaka 6dɨna “Gotɨyarɨne yayavɨ yagaala nebulyaꞌ waryaꞌneꞌ dɨma! Yɨ Gotɨyai sai yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ gaala mwaaidei, sai Sɨgunyaꞌ wakyaakesɨ yuya Sɨgunyavɨ warɨkejɨ, yɨ kwaakesɨ yuya kwaakevɨ warɨkejɨ, yɨ saalaalya kɨrɨsɨ yuya saalaalyavɨ warɨkejɨ yuya sa wakyaakei gamɨre yayavɨ yagaala nebulyaꞌ dɨma! Yɨrɨkerɨꞌ mena yaja sagaaꞌ. Gotɨyai yemwaala ayahi pɨzɨꞌgwa yadei mɨꞌ. 7Aawa. Dɨvi ejelɨya ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraalyai pihulɨyaꞌ kamakurojɨ, yɨ gamɨre jakeꞌ kinnojɨ yɨ dazagaaꞌ sagaaꞌ Gotɨyare yoimavajalɨkurakya saꞌ menanyɨ. Yɨ saꞌ Gotɨyai wana nebulyaꞌna yadesɨ. Yɨ gamɨre yaasɨwaꞌwawɨnyara, gamɨnyɨ wɨꞌnawɨjɨwaakadɨvɨta saraavɨ nayaa sara wɨdakabaaibɨꞌ sara yɨmaꞌnaabakesɨ!”

8Yɨ maangwɨraaya dazaꞌ sɨnnawɨ Sɨgunyavɨdaaꞌnyɨ kyɨmaꞌnɨwaꞌ nɨmɨ kadɨka wɨꞌnɨweꞌ nɨmɨnyɨ ayahi dara wɨdɨna “Ejelɨya saalaalyavɨjɨ kwaakevakɨjɨ daavakere asɨrɨ bukuya dazi tɨlaayɨnɨka si dɨmaraawa!” 9Sara wɨdɨna kanyɨwaꞌ nɨmɨ ejelɨyaryawɨnna kaanna wɨna yena, yɨ sarɨ nɨmɨ wɨdɨna “Bukuya maalɨka dazi dɨnyɨjaama!” wɨdɨna kye, yɨ, sai nɨmɨnyɨ wɨdɨna “Di maaraꞌgɨzɨ tɨka dɨnɨguꞌna! Yɨ saꞌ gɨmɨre munyɨkɨ yɨrɨka gimaꞌnadesɨ. Kɨrɨꞌ nabaai gɨmɨre maangikɨ kaamyoikwarakebɨꞌ waburya gyathesɨ.” 10Sai mena kanyɨdɨwaꞌ yɨ nɨmɨ ejelɨyare asɨrɨ bukuya maalɨka dazi maarɨna yena yɨ nɨmɨ tɨka nyɨna. Yɨ nɨmɨre maangevɨ yɨ saꞌ kaamyoikwarakebɨꞌ waburya yɨna. Kɨrɨꞌ nɨmɨ mena kanɨwa yɨ saꞌ nɨmɨre munyɨkɨ yɨrɨka nyɨwaꞌ. 11Yɨ nɨmɨnyɨ wɨjaꞌ dara dɨnɨꞌ “Gɨmɨ Gotɨyare yagaalyaꞌ (yɨkwiaꞌ nɨwaanyaꞌ) yɨmaꞌnadenna nayaa ayahi duzɨwaakɨ! Yɨ kɨlaaka dala nabinabinya kwalaalyara, ajɨmya yuyangɨya kwalaalyara, yagaala ge gejɨya kwalaalyara, kingɨya kwalaalyarajɨ saraavɨna duzɨwaakɨ! Sara ja!”

Copyright information for `BYR