Revelation of John 11

Aꞌmwe pwaraai yagaalyaꞌ jalɨkurakagɨlyaꞌnesɨ.

Nɨmɨnyɨna yannyarɨꞌ wɨjaavɨna. Yanna sarɨꞌ yaamɨjɨ yunebanna yaꞌnerɨꞌ, yɨta kaanya yade mavamarya yaꞌnerɨꞌbɨsarɨꞌ. Yɨ wɨjaavɨna nyaka nɨmɨnyɨ wɨdɨna “Gɨmɨ wawaꞌgɨzɨ Gotɨyare anga nawɨꞌnyavɨ Gotɨyarɨne kwaraanya kɨrɨvɨjɨ yunebanna yaamɨjɨyɨta dakya! Nabaai sahwarɨna lotuya (yɨlaaya) yadɨvɨta aꞌmweraavɨna ata dɨhi! Kɨrɨꞌ anga nawɨꞌnyavɨ kurɨta dazavɨ mwasɨlaa warɨkevɨ yaamɨjɨyɨta mwakɨnna! Saꞌ yɨ gɨmɨ nayaa yagalyaꞌmaꞌna jɨ! Waramaryana! Mwasɨmagɨnya dazaꞌ yɨ saꞌ ajɨmya yuyangɨyara muꞌnyadɨvɨsaraavɨreꞌ yɨmaꞌnɨwaꞌ. Yɨ sahwara anga naanga nawɨꞌnyaba (Jeruzaalemɨ) sɨvɨla paihɨpɨꞌdere. Kuna yɨwopɨjɨ lawe 42 (yɨrɨka 1260) yɨdaakupɨꞌdehaaꞌnanyɨ. Yɨ nabaai nɨmɨ aꞌmwe pwaraala dazaraai nɨmɨnyɨ jalɨkurakyaꞌneraarɨna maryasaabɨderaalyɨ. Yɨ saraai bekɨya kaleꞌnajɨ sɨmunya mudɨkebwi yawɨramaaryaꞌnajɨ saꞌ baazɨꞌmaꞌnakɨlyɨ yɨ nɨmɨnyɨ nyuꞌnakɨlyɨ pwaraavɨ wɨjɨwaakikaderaalyɨ. Kuna yɨwokɨlyɨ yune yɨrɨka 1260 sagaaꞌnanyɨ.” Saraai yɨta wolivɨyawaalyɨ. Yɨ laamɨvananyaꞌ yɨlakyaꞌnewaalyɨ. Yɨ sareraai kwaaka yuyavaakɨne Naangere sɨnnyɨkɨ daakɨlyaraalyɨ. Wolivɨwelivananyaꞌ laamɨvananyavɨ dɨka yewɨtaꞌdɨvɨꞌ baaka wannadevaaibɨꞌ saraai Gotɨyare Kuryare dɨragɨnyavɨ jalɨkurakikaderaalyɨ. Nabaai aꞌmwe pwai kwai “Saraarɨ kayaaꞌna yɨgalɨma!” dozɨ yajai, yɨ nabaai saraare maangevɨdaaꞌnyɨ dɨkeꞌ yɨmaꞌnojɨ sahwaraare yɨkamaangeraavɨ dɨka nakadere. Yo, aꞌmwei “Saraarɨ kayaaꞌna yɨgalɨma!” dozɨ yajai yɨ sasare dazaburɨ sai balɨna yadelyɨ. Saraai dɨragɨnyaꞌ kɨnɨnnakeraalyɨ. Yuya sagaaꞌ saraai Gotɨyare yagaalyaꞌ wɨꞌnyɨna yakɨlyɨ pwaraavɨ wɨjɨwakadaakɨlyɨyagaaꞌna yɨraayaꞌ galalɨmwagyaꞌneꞌ yɨ burɨkeꞌ mayaꞌne dɨragɨnyaꞌ kɨnɨnnakeraai. Yɨ saraai aalya yuya tawe yɨmawakyaꞌneraai, yɨ aꞌmwe Kwaakevakɨyaraavɨ kayaaka yɨgalakyaꞌneraavɨ kayaaka dala pɨnɨnnanyajɨ tamyaꞌne dɨragɨnyasɨyaraalyɨ. Yuya sagaaꞌ saraai “Sara yaka!” dakɨlyɨyaꞌ yɨ saraai yɨnɨga wiꞌna yɨna yɨkaderaalyɨ.

Saraai kɨrɨmɨre jalɨkurakɨwawɨnyaꞌ mena kyɨꞌmwannakɨri yɨ sɨgyaarya dazai yɨ yɨrorɨla daanga maayavɨ mwaaidei savɨ yagalyaꞌmavojɨ yɨlaabathelyɨ. Yɨ sai saraalyɨ mala bwaꞌnɨpɨꞌdelyɨ. Yɨ sai saraarɨ wavɨlaꞌna yojɨ yɨ saraarɨ tamakɨna yaderaalyɨ. Yɨ nabaai anga naanga dazabanya tutaanya naangevakɨ saraare kɨlaakejɨkaai waradezɨkaalyɨ. Anga naanga dazaꞌ Kuryai dadeva keꞌbaꞌnanyaꞌna “Sothomɨma, Yɨzɨpɨma,” woꞌnɨkesɨ. Sabanyaai Gotɨyare yɨkamaangera mwalyaasabanyaarɨna sara woꞌnɨkesɨ. Da anga naanga dazahɨbanna saraare Naangei yɨta yovihɨrarannɨkevɨ balakeꞌ. Aꞌmwe yuya kɨlaaka dala nabinyajɨꞌjɨya pwarajɨ yɨ yɨta savakaavɨyarajɨ yagaala yuyangɨne pwarajɨ ajɨmya yuyangɨya pwarajɨ jalɨkurakya dazaraarɨ tɨnna wangamanɨgasare. Yɨ yɨrɨka darɨkaai darɨꞌ yojɨ maalɨkegaasɨ yune sagaaꞌna wangamanɨgasare. Yɨ sahwara aꞌmwe pwara saraarɨ maralɨkirakyaꞌna “Ya. Gɨlekaviꞌnɨnnyavɨ wɨlakaana! Wagɨla nuvwaꞌnadɨka!” yɨnɨga dɨpɨꞌdera mɨꞌ. 10 Saraai mena baimwaalyaꞌna aꞌmwe Kwaakevakɨyara sahwara yɨlaaya yɨpɨꞌdere. Yɨ nabaai sahwara kwarame yadɨvɨꞌ, yɨ tɨka wapaa nadɨvɨꞌ sɨhumale kwɨyaꞌmweraavɨna wɨjaavɨpɨꞌdere. Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Gotɨyarɨ wɨꞌnadiꞌ aꞌmwe Kwaakevakɨ mwaaihasaraavɨna wɨdɨwaalyaꞌna dazaraai taanga kayaaꞌnanyaꞌ wɨjaavagɨleraalyɨ.

11 Yɨrɨka darɨkaai darɨsɨ maalɨkegaasɨ mena kyɨwaꞌ yɨ nabaai Gotɨyai pwaꞌnyɨ makuꞌnya gaala yaꞌneꞌ kamaryaasɨwaꞌ saraarɨ kwimwaꞌ yɨ saraai dɨkaaꞌna yagɨla, yɨ kɨrɨmɨre sɨvɨlyi daavɨna yɨwaalyaraalyɨ. Aꞌmwera saraarɨ tɨnna wanganna yeva lɨka naanga yɨwaaꞌ. 12 Yɨ saraai maangwɨraaya pɨrɨꞌ Sɨgunyavɨdaaꞌnyaꞌ kadɨka wɨꞌnyɨna. Yɨ saraarɨ jaka dɨragɨnna dara wɨdɨna “Kɨrɨmɨ munya davanna jɨlaabila!” Yɨ saraai kadɨka wɨꞌnyɨna yagɨla munyaba Sɨgunyavɨna yɨraayavɨ yɨlaawɨna. Yɨ saraare yɨkamaangera sara tɨnna wanganna yadaapi saraai yɨlaawɨna yɨwaai. 13 Yɨ dazagaasagaaꞌ wɨnɨnya naangeꞌ yɨmaꞌnyɨna kyɨwaꞌ yɨ anga naangebanya pimagɨnya pɨvaaꞌ yɨ savaaꞌ kayaaka yɨmaꞌnyɨna. Yɨ anga pimagɨnya naangeba pimagɨnya ata purɨdaaꞌnyɨ daraai daraalyavaka kuna warɨna. Nabaai wɨnɨnya dazavɨ aꞌmwe kwalaalyara (7,000) sara mena balɨna. Balɨna kyɨwaaꞌ aꞌmwe pwara yɨvainɨkera lɨka naanga yadɨvɨꞌ yɨ sahwara Gotɨya Sɨgunyavɨyarɨne yayaꞌ munyabanna makina yɨwaasaraavɨnera.

14 Taanginya naanga daraalyaꞌ weꞌ pwaraalyaꞌ saꞌ menanyɨ. Yɨthaanyi! Yune maalɨkegaaꞌna yojɨ yɨ taanginya daraai dalyaꞌ yɨ yarai yɨmaꞌnadesɨ.

Ejelɨya ata purɨdaaꞌnyɨ daraalyai pihulɨyaꞌ pwaꞌnyɨ makurakeꞌnesɨ.

15 Yɨ ejelɨya ata purɨdaaꞌnyɨ daraalyai gamɨre pihulɨyaꞌ pwaꞌnyɨ makuꞌna kyɨwaꞌ, yɨ nabaai, Sɨgunyavɨdaaꞌnyɨ maangwɨraaya pɨnɨ jaka naangaꞌna dɨragɨnna dara dɨna “Nemɨre Naangei Gotɨyai gannya Kɨraazɨtɨyai Kingɨya dahɨlakyaakerɨ maryasaabakelyɨ maremwaalya Kwaakevakɨya yuya gamɨre yɨmaꞌnɨwakengɨ! Yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ sai kingɨyai maremwaaidelyɨ.” 16 Sara dɨna kyɨwaaꞌ aꞌmwe naanga tɨwedipoyara Gotɨyare tɨnnyarɨ kunnya kingɨnamwaalyɨsangɨ mwaaidapiyara kumɨre sɨnnyɨꞌ kwaakewɨnna walarutaꞌnareva Gotɨyarɨ yɨlaaya yɨna yeva 17 dara dɨna

“Naangeigɨ, Gotɨyaigɨ Dɨragɨnya Yuyangɨ Aaya Kaavɨlyaigɨ
Gɨmɨ dahaaꞌ mwaaihɨnyaigɨ kɨgaakuna kuna mwaalagɨneigɨ
Gɨmɨre dɨragɨnya naangeꞌ maaragɨna kingɨyaigɨ mwaaihɨnyaꞌna
Yɨ nemɨ gɨmɨnyɨ ‘Su! Su!’ gɨthɨvanɨgo.
18 Ajɨmya yuyangɨyara muꞌnyadɨvɨsara gɨmɨnyɨna sɨmɨlɨka wɨlakere.
Kɨrɨꞌ gɨmɨre sɨmɨlɨka naangeꞌ mena yɨmaꞌnɨvanɨꞌ.
Dahaaꞌ kotɨyavɨ yɨꞌmayaꞌnegaaꞌ bainɨkeraavɨna yɨmaꞌnɨvanɨꞌ.
Dahaaꞌ gɨmɨre yaasɨwaꞌwawɨnyaraavɨna tɨvɨkɨta nawɨꞌnya wɨjaayaꞌnegaakɨ.
Sara yɨ Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakadɨvɨsarajɨ, yɨ gɨmɨre tewaanyarajɨ,
Sahwara lɨka yadɨvɨꞌ gɨmɨnyɨ dalaangewɨ wɨlaꞌnadɨvɨsara
Yɨ aꞌmwe kwaakewɨnyarajɨ yɨ aꞌmwe munyabanyarajɨ.
Nabaai dahaaꞌ aꞌmwe Kwaakevakɨ mwaalyaraavɨ yɨgalakadɨvɨsaraavɨna,
Yɨ sahwaraavɨ kayaaka yɨgalakyaꞌnegaaꞌ mena yɨmaꞌnɨvanɨꞌ.”
19 Aꞌmwe naangera mena devegaaꞌ yɨ Sɨgunyavɨ Gotɨyare anga nawɨꞌnyaꞌ baasɨna kyɨwaꞌ baasɨnɨka kusawɨ yɨ bukuta Gotɨyare wɨlɨmwagarakevɨreꞌ yɨ saꞌ kuꞌmaayaba warɨna. Bukuta savɨ Gotɨyare kɨwɨnya yeꞌmwannajaakeꞌ wɨlarɨkeꞌ dara yawɨryaꞌnesɨ. Gotɨyai nemɨjɨ yeꞌmwannamwaalɨkelyɨ. Saꞌ kuꞌmaayaba warɨna yadɨꞌnyɨ yɨnamɨraasavɨre dɨꞌbaake mwasabɨꞌ lɨvapɨna, purinya yɨnnyɨna, yɨꞌmunya pilɨna, kwaakevaꞌ wɨnɨnyaꞌ yɨna, sɨrɨmya naangeꞌ bwalaꞌna yakengɨ.

Copyright information for `BYR