Revelation of John 12

Aꞌmwesɨ kabaraawarya naangelyɨ sawaarɨnesɨ.

1Yɨ sɨgunyavɨ yɨbwarɨdaakwia naanga pɨrɨꞌ yɨmaꞌnyɨna. Saꞌ daꞌdareꞌ. Aꞌmwe pɨrɨꞌ mwaalɨna. Yɨ saꞌ nyɨlyai gamɨre kɨlaakejɨkɨ baazɨꞌmaꞌnɨkesɨ. Yɨ gamɨre sɨvɨlyɨraarɨ kwaaka dalaangewɨ lawei mwaalɨna. Yɨ gamɨre mɨnyagɨnyavɨ sɨlɨngaamɨnya atɨraai sɨvɨlyɨrɨdaaꞌnyɨ pwaraalya kingɨmwaaihɨꞌnyangɨ. 2Saꞌ kaimɨraavɨmunya kɨnɨnnakeꞌ yɨ kaimɨraaya maaryaꞌne daangeꞌ savɨ yɨmaꞌnyɨna yɨwaꞌ. Yɨ daanga dazaꞌ yɨ wana kayaaꞌnanyaꞌ. Yɨ sara wiadaaꞌnyɨ yɨ saꞌ kaimɨraaya maaryaꞌnegaaꞌne jaka dɨragɨnna dɨna. 3Kuna jaka dɨna yadaaꞌnyɨ sɨgunyavɨ yɨbwarɨdaakwia pɨrɨꞌ yɨmaꞌnyɨna. Dazaꞌ yɨ dareꞌ. Yɨthaanyi! Kabaraawaryaibɨta naanga pwai mwaalɨna. Sai wayaaka yaka yɨ mɨnyagɨnya ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraalya kɨnɨnnakei yɨ mɨnyagɨzaanya atɨraalyajɨyai. Yɨ gamɨre mɨnyagɨnyangɨ kingɨmwaaihɨꞌnya ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraalya warɨna. 4Yɨ gamɨre suyai sɨgunyavɨya sɨlɨngaamɨnya pɨvaaꞌ wana padaꞌgalabwakɨꞌna yasaabɨna yaka kwaakevakɨna maralɨvaramaabɨna. Yɨ sɨlɨngaamɨnya pimagɨnyaala savaaꞌna sɨgunyavɨ kuna warɨna. Yɨ kabaraawarya dazai aꞌmwe maaryaꞌne dazavɨre sɨdalikɨ daavɨna, “Kaimɨraayarɨ maarɨma!” dada yadaaꞌnyɨ. Yɨ sahwai “Aꞌmwe kaimɨraayarɨ mena kamaarojɨya,” daka “Sagaasagaaꞌ kaimɨraaya dazai tɨka maranɨdeꞌna!” daka yemwaaina. 5Kuna yemwaaina yadaaꞌnyɨ yɨ aꞌmweꞌ gawaalɨvaangei kaimɨraaya kwalyai maarɨna. Kaimɨraaya dazai dɨvidaaꞌnyɨ yɨta aayɨnɨyarɨꞌ lɨmwagozɨ yɨ sasɨ ajɨmya yuyangɨya yuyaraavɨ dɨragɨnna maremwaaladelyɨ. Yɨ aꞌmweꞌ kaimɨraayai mena maarɨna kyɨwaꞌ yɨ Gotɨyai kaimɨraayarɨ munyabanna yarai yɨpalamakɨlaawɨna yɨwakelyɨ. Kabaraawaryai “Maranɨma!” daka yɨwakelyɨ. Yɨpalamakɨlaawɨna yaka gannya kingɨnamwaalyɨsavɨna makɨlaawɨna kyɨwaꞌ kabaraawaryai maranɨwakei mɨꞌ. 6Mamaranyɨ kyɨwaꞌ yɨ aꞌmwe dazaꞌ aꞌmwamaaya kunyɨmagɨnna lɨkaanya wɨna. Dazɨmagɨ Gotɨyai gamɨnnebanyaꞌ mena yovɨrawakɨnɨkeba. Aꞌmwe savɨ yɨnɨga wiꞌna 1,260 yɨrɨkerɨkaavɨ maremwaaidɨvɨꞌ wapaajɨ wɨjaayaꞌnesɨ.

7Sɨgunyavɨ mala naangeꞌ yɨmaꞌnaabɨna. Ejelɨya naangei Maaikelɨjɨ gamɨre ejelɨyarajɨ sara kabaraawaryalyɨ mala yeꞌmwannabwaꞌnyɨna. Yɨ kabaraawarya dazalyɨ gannya ejelɨyarajɨ yɨ sahwara kumɨre malyangɨ ayahi tɨvɨkɨꞌna yɨna. 8Yaamɨjɨ tɨvɨkɨꞌna yɨna yeva kɨrɨꞌ sahwara malyaꞌ wavɨlayaꞌne dɨragɨnyaꞌ maayare. Sarevɨdaaꞌnyɨ yɨ Sɨgunyavɨ sahwara ayahi yɨnɨga wiꞌna mwaaibɨꞌdera mɨꞌ. Arɨkewɨ. 9Yɨ Gotɨyare ejelɨyara sahwara kabaraawarya naanga dazarɨ kewɨnɨnna maralɨvaranna yɨwaaꞌ. Yɨ kabaraawarya dazai yɨ wana sɨnnawɨ kɨgaaꞌ kamaalyai kunanyalyɨ. Yɨ “Yuyaraavɨ Kotɨya Maryadela,” woꞌnɨkei, yɨ Saataanɨ Yɨkamaangei (Sɨwaakei) woꞌnɨkelyɨ. Sai Kwaakevakɨya aꞌmwe mwaaihata yuyaraavɨ kwaasɨ yagaala wɨdadelyɨ. Maaikelɨjɨ gamɨre ejelɨyarajɨ Kwaakevakɨna kewɨnɨnna maralɨvaranna. Yɨ gannya ejelɨyara kwaraavɨjɨ maralɨvaramwaasara sara salyɨ yeꞌmwannɨgwalɨna yɨwaaꞌ.

10Yɨ Sɨgunyavɨ maangwɨraaya pɨrɨꞌ jaka dɨragɨnna kadɨwaꞌ nɨmɨ kadɨka wɨꞌnɨwa. Yɨ dara dɨna

“Aawi! Dahaaꞌ nemɨre Gotɨyai yuna nevadaihasamaaꞌmwaꞌ.
Yɨ kuꞌmaayabanna gannya dɨragɨnyaꞌ mena yɨmaꞌnaabɨwaꞌ.
Yɨ dahaaꞌ sahwai Kingɨyai mena maremwaaimwaꞌ.
Gannya Kɨraazɨtɨyai Kingɨya dahɨlakyaakerebwi yuna maaꞌmwaꞌ.
Sareꞌ dareꞌnesɨ. Dahaaꞌ kewewɨnɨnna mena lɨvaramwaasaꞌnanyɨ.
Neyaꞌmweraavɨ kotɨya maryaꞌne dazarɨ yuna lɨvaramwaaꞌ.
Nyɨlyavɨjɨ sawɨsavɨjɨ nemɨre Gotɨyare tɨnnyarɨ neyɨdaanganaka
Sahwai nemɨnyɨ kotɨya kayaaꞌna dɨragɨnna maryadelyɨ.
Kɨrɨꞌ sasarerɨ dahaaꞌ ejelɨyara nayaa lɨvaramwaasarɨnera.
Sara kyɨwaaꞌ sai mena kewɨnɨnna waimwaawɨkerɨnera.
11Neyaꞌmwera Sipɨzipɨya Dɨwɨnyare tawevɨna malyaꞌ wavɨlaꞌmwaaꞌ.
Sahwara gamɨre yagaalyaꞌ wɨjalɨkurakevevɨ malyaꞌ wavɨlaꞌmwaaꞌ.
Kwaakevakɨ nawɨꞌnya mwaalyaꞌna sɨmunya kwalaalya myawɨriwaaꞌ.
Aawa. ‘Yɨkamaangera neramakɨpɨka!’ deva baihanaꞌna yɨwaasare.
Sasare dazaburɨ malyaꞌ wavɨlaveva yɨkamaangerɨ marasɨꞌnɨwaasare.
12Sarevɨdaaꞌnyɨ, Sɨgunyaꞌgɨjɨ sahɨba mwaaihasaihɨlyɨ yɨlaaya ji!
Kɨrɨꞌ Kwaakevaꞌgɨjɨ saalaalyaꞌgɨjɨ kɨrɨmɨnyɨ mwaaihasaraavɨna weꞌ!
Taanginya naangeꞌ sabanyaai mwaaihasaihi sarɨmɨnyɨ yɨhimaꞌnadeꞌnanyɨ.
Sarɨmɨnyawɨnna Yuyaraavɨ Kotɨya Maryadei mena waimwaabɨꞌ.
‘Yune maalɨkegaaꞌnanyainyɨ daakajɨ,’ sɨnna tɨkeꞌ kɨnɨnnakei
Sarɨmɨnyɨ kayaaꞌnanya dala pɨnɨnna pɨnɨnna yaꞌnelyɨ.”
13Kabaraawarya dazai tɨnna dara wangamwakeꞌ “O, Kwaakevakɨ kewɨnɨnya dawɨnna nyɨmaralɨvaramwaasainyɨ midaaka!” Sara daka aꞌmweꞌ kaimɨraaya kwalyarɨ maaraka savɨ mɨjamakuna. 14Mɨjamakuna yadaaꞌnyɨ aꞌmwe dazavɨna bwaangya kware pɨya pɨrɨwaai wɨjaavɨna kyɨwaꞌ yɨ saꞌ aꞌmwamaaya kunyɨmagɨnna yɨnɨga pɨlakwonnesɨ. Yɨ saꞌ Kamaala naangerɨ lɨkeꞌna menyabanna mwaalyaꞌneꞌ pɨlakwonnesɨ. Yɨ nabaai sahɨba kwarame dawaai daꞌ yojɨ yɨ kwarame pimagɨnyasɨ kuna yɨwawojɨ wapaaya padaꞌgalamaremwaaladelyɨ. 15Aꞌmweꞌ lɨkaanya kuna wodaaꞌnyɨ yɨ Kamaala dazai gamɨre maangevɨdaaꞌnyɨ aalyaꞌ kwadaaka mudaasɨyaꞌ. Aalya dazaꞌ yɨ aalyaaka naangeꞌ yada yɨ aꞌmweꞌ mɨjamakuna. Kamaalyai dara yawɨꞌda “Aalyaakeꞌ aꞌmwe savɨ maramɨlojɨ saba yɨwɨna yana!” sara yɨna yɨwakeꞌnanyɨ. 16Aalyaaka naangeꞌ aꞌmwe dazaꞌ mɨjamakuna yadaaꞌnyɨ Kwaakevaꞌ aꞌmwevɨ gaimwanna. Kwaakevaꞌ maanga taavɨna yada aalya dazaꞌ Kamaalyai gamɨre maangevɨdaaꞌnyɨ kwadaaka mudakadeꞌ nɨguꞌnyɨna. Aꞌmweꞌ mamihaasaꞌna nɨguꞌnyɨna. 17Sara nɨguꞌnyɨna kyɨwaꞌ aꞌmweꞌ yuna lɨkaanya kyɨwaꞌ yɨ kabaraawarya dazai aꞌmwe dazavɨna sɨmɨlɨka wɨlɨna wiwaꞌ. Yɨ sai “Sahɨrɨvɨre kaimɨraaya pwarajɨ malyaꞌ mala yɨnaana!” daka kaanya wɨwaꞌ. Kaimɨraaya dazara Gotɨyare kɨwɨnya mɨdɨdɨvɨꞌ yɨ sahwara Jizaazarɨna jalɨkurakadɨvɨsara mwaaihasare. 18Yɨ kabaraawarya dazai saalaalyavɨ maangebaarɨ daaꞌdelyɨ.

Copyright information for `BYR