Revelation of John 13

Saalaalyavɨdaaꞌnyɨ Sɨgyaaryai yɨlaabɨna yakeꞌnesɨ.

1Yɨ nɨmɨ tɨnna wanganna yadaazɨ sɨgyaarya pwai saalaalyavɨdaaꞌnyɨ yɨmaꞌnaabɨna. Sai mɨnyagɨzaanya atɨraalya kɨnɨnnakei yaka nabaai mɨnyagɨnya ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraalyajɨyai. Yɨ gamɨre mɨnyagɨzaanyangɨ kingɨmwaaihɨꞌnya atɨraalya warɨna. Yɨ gamɨre mɨnyagɨnyangɨ yaya pɨnɨ warɨna. Yɨ yaya dazangɨre aaya kaavɨlyaꞌ yɨ saꞌ dareꞌna “Gotɨyarɨne yagaaibɨraizɨka dala pɨnɨnna pɨnɨnnanya.” 2Sɨgyaarya dazai nɨmɨ tɨnna wangamwei yɨ sai lepaatɨyaibɨsai yɨ gamɨre sɨvɨlyaꞌ beyare sɨvɨlyaꞌbɨsasɨyaꞌ yɨ gamɨre maangeꞌ kavɨjɨlɨkeibɨta laayonɨyare maangeꞌbɨsaꞌ. Yɨ kabaraawarya dazai sɨgyaaryarɨna gamɨre dɨragɨnyaꞌ wɨjaavɨna. Sarɨ dahɨlakɨna yaka sarɨ sarei kingɨya mwaalɨna yaꞌna gamɨ saibɨꞌna, yɨ sara yaka sarɨna dɨragɨnya naangeꞌ wɨjaavɨna yɨwaꞌ. 3Sɨgyaaryare mɨnyagɨnya pɨrɨꞌ yɨ mena davaka baimwanɨkeꞌbɨsaꞌ. Kɨrɨꞌ mɨnyagɨnya dazavɨya waꞌwaayaꞌ saꞌ yaalɨka yɨnnɨkeꞌ yaka ayɨna tewaanya yɨmaꞌnyɨna yɨnɨkerɨnera. Yɨ aꞌmwe yuyara sɨgyaarya dazarɨna lɨka yɨwainɨgulɨna yadɨvɨꞌ sarɨ mɨdɨnna. 4Sara mɨdɨnna yadɨvɨꞌ kabaraawarya dazai gamɨre dɨragɨnyaꞌ sɨgyaarya dazahwarɨna wɨjaawakeꞌna aꞌmwera kabaraawaryarɨ yɨlaaya yɨna yadɨvɨsare. Yɨ aꞌmwera Gotɨyai gaverɨ yɨlaaya yɨpɨnebaaibɨꞌ sahwara kabaraawarya dazarɨ yɨlaaya yɨna. Yɨ sara yadɨvɨꞌ sɨgyaarya kwarɨjɨ yɨlaaya yɨna yadɨvɨsare. Yɨ sahwara dara dadɨvɨsare “Pwai avaainanyai sɨgyaarya dazaibɨꞌ aaihwalaka! Sahwalyɨ mala yɨnɨga yeꞌmwannarannadei aaihwalaka! Sahwarɨ wavɨlavadei daaka! Arɨkewɨ.”

5Yɨ Gotɨyai sɨgyaarya dazarɨ wanganakɨna yadaaꞌnyɨ jaka naanga yaasɨwaꞌ dɨna yada yamarivanɨꞌ. Yɨ sara yada Gotɨyarɨ yagaaibɨraizɨka yɨvanɨꞌ. Yɨ sai dɨragɨnya kɨnɨnnakei maremwaala sasare sabwi yaꞌne yɨnɨga wiꞌna lawe aꞌmwe pwaraare atɨzɨvɨlɨraai yaka pɨrɨwaalyangɨ (42). Sai dareꞌbɨꞌ dɨna “Yuyaraavɨjɨ yuyaburaavɨjɨ wavɨlaꞌdɨnyainyɨ nɨmɨ.” 6Sahwai gamɨre maangeꞌ taaꞌda yɨ Gotɨyarɨna yagaaibɨraizɨka yɨvanɨkelyɨ. Sai Gotɨyarɨne yayaꞌ yagaaibɨraizɨka dadelyɨ, yɨ Gotɨyare angevɨnajɨ, yɨ Gotɨyare yɨta dazavaaꞌ Sɨgunyavɨ mwaaihata saraavɨjɨ. 7Yɨ Gotɨyai dazarɨ wanganakɨna yadaaꞌnyɨ yɨ sai Gotɨyare aꞌmwe tewaanyarajɨ malyaꞌ yeꞌmwannabwaꞌmanɨꞌ. Yɨ sara yada malyaꞌ wavɨlaꞌda yɨ saraavɨ walamarakadere. Yɨ sai dɨragɨnya yɨnɨga wiꞌnanyaꞌ maaraka sai kingɨyai yɨta gazavaasavaakɨyaraavɨnajɨ yɨ kɨlaaka nabinabinyajɨyaraavɨnajɨ yɨ yagaala ge gejɨyaraavɨnajɨ yɨ ajɨmya yuyangɨya gazasavɨyaraavɨnajɨ kingɨyai mwaalɨna. 8Yɨ aꞌmwe Kwaakevakɨ mwaaihata yuyara sɨgyaarya dazarɨ lotuya yɨpɨꞌdere. Yɨ gazaizai gamɨre yayaꞌ bukuya gaala mwaalyaꞌnirɨ midaꞌnikei dazarɨ lotuya yadelyɨ. Bukuya dazi yɨ bukuya Dɨwɨnya Sipɨzipɨyarɨ sɨnnawɨ Gotɨyai Kwaakevaꞌ mwakyaakegaaꞌ tamakɨnɨka sahwarilyɨ.

9Aꞌmwei kadɨꞌnakeinyɨ daakajɨ sai yagaala dathavɨ kadɨka nayaa padaꞌgalawɨꞌnana!

10Aꞌmwe kwai kalavuzavɨna wɨyaꞌnei
Kalavuzavɨna nayaa wɨna yana!
Aꞌmwe kwai kwaariꞌmasɨramɨnyavɨ balyaꞌnei
Kwaariꞌmasɨramɨnyavɨ nayaa balɨna yadelyɨ.
Nabaai sasare dazabwi yɨmaꞌnajaꞌ yɨ Gotɨyare aꞌmwe tewaanyara sahwara dɨragɨnna daavapɨjɨ Gotɨyarɨ gamɨre dɨragɨnyasɨ kuna dɨragɨnna lɨmwagapɨka!

Kwaakevakɨdaaꞌnyɨ sɨgyaarya pwai yɨmaꞌnaabɨna yakeꞌnesɨ.

11Yɨ sɨgyaarya pwai kwaakevɨ kusawɨ dɨkaavaka munyaba yidavadaaꞌnyɨ yɨ sarɨ nɨmɨ tɨnna wanganna. Sai mɨnyagɨzaanya pɨrɨwaai kɨnɨnnakei mɨnyagɨzaanya sipɨzipɨdɨwɨnyareꞌbɨsawaalyɨyai. Yɨ kabaraawaryai yagaala dadevaaibɨꞌ dadei. 12Ayahidaasa sɨgyaarya dazai yɨ sai dɨragɨnya yuyaꞌ maremwaala sɨgyaarya aaya mudɨkereꞌ maaraka yɨ sai aaya mudɨkere sɨnnyɨkɨ dɨragɨnya dazasɨ wawɨnya yadei. Sai wawɨnya dɨragɨnna yadeꞌna sɨgyaarya aaya mudɨꞌnanya dazarɨna Kwaakevakɨjɨ sahɨba mwaaihata saraavɨ sara lotuya yadɨvɨsaꞌnanyɨ. Sɨnnawɨ kɨgaaꞌ waꞌwaaya kayaaꞌnanyaꞌ sahwarɨ yɨnahu tamakyaꞌneꞌ saꞌ mena yaalɨka yɨlakerɨ. Yɨ sahwarɨna dɨragɨnna yada Kwaakevakɨyara yɨlaaya yɨna yadɨvɨsalyɨ. 13Sɨgyaarya ayahidaasai yɨbwarɨdaakwiaꞌne, atɨka maruꞌnaryaꞌne dala pɨnɨnna pɨnɨnnanya naange yadelyɨ. Atɨka maruꞌnaryaꞌne pɨrɨꞌ yɨ saꞌ yɨ dareꞌ. Aꞌmweraavɨre tɨnnyarɨ dɨkeꞌ yɨraꞌdaaꞌnyɨyaꞌ sɨgunyavɨ yagalyaꞌmaꞌda kwaakevakɨna walaabɨna. 14Sai sɨgyaarya aaya mudɨkere tɨnnyarɨ atɨka maruꞌnaryaꞌne dala nabinabinya yɨvanɨkelyɨ. Yɨ sasare dazabwi sai aꞌmwe Kwaakevakɨyaraavɨ kwaasɨ yɨjɨwaaidevulyɨ. Sai Kwaakevakɨya aꞌmweraavɨ dara wɨdada “Sɨgyaaryarɨꞌ aꞌmwaꞌmweꞌ sarɨne yayaꞌ munyaba makɨlyaꞌneꞌ nayaa jɨla! Yɨ sɨgyaarya dazai sɨnnawɨ kɨgaaꞌ kwaariꞌmasɨramɨnyaꞌ dawakakei sarɨ, kɨrɨꞌ sai gaala ayɨna mwaalɨꞌ. Yɨ sarerɨ lotuya kuna nayaa jɨla!” 15Yɨ Gotɨyai sarɨ wanganakɨna yadaaꞌnyɨ yɨ sai sɨgyaarya pware aꞌmwaꞌmwevɨna sɨmudɨnyaꞌ wɨjaavanɨꞌ. Yɨ aꞌmwaꞌmwe dazaꞌ yagaala jaꞌna wɨjaavɨna. Yɨ nabaai aꞌmwe pwara sɨgyaarya sare aꞌmwaꞌmwe dazavɨna lotuya mi kyapɨjɨ yɨ aꞌmwaꞌmwe saꞌ saraavɨna dɨna “Sareraavɨ yarai dɨramakyɨla!” yɨ sara yaꞌna sɨmudɨnyaꞌ wɨjaavɨna. 16Yɨ sɨgyaarya ayahidaasai “Sara jɨla!” kadɨwaꞌ yɨ pwara aꞌmwe yuyaraavɨ “Aangasɨrɨ midaakajɨ. Yamevɨ midaakajɨ.” deva “Sɨgyaaryarera daaka!” jaꞌne baave pɨrɨꞌ pɨkarya yavɨkaridɨvɨsaꞌ. Yɨ aꞌmwe maalɨkeraavɨjɨ aꞌmwe yayaꞌ kɨnɨnnakeraavɨjɨ kwaraavɨ, yɨ aꞌmwe nɨgwɨnakeraavɨjɨ aꞌmwe gɨlyɨvɨꞌmaayaraavɨjɨ kwaraavɨ, yɨ aꞌmwe kumɨrenna yadɨvɨsaraavɨjɨ aꞌmwe yaasɨwaꞌwawɨnyaraavɨjɨ kwaraavɨ, yɨ yuya sareraavɨ baave pɨrɨꞌ pɨkarya yavɨkaridɨvɨsasɨ. 17Sarevɨ yɨ nabaai “Kɨmaakɨya dakyɨla!” kadɨwaaꞌ aꞌmwei baave dazaꞌ kunei sɨgyaarya dazarɨne yayaꞌ pɨrɨꞌ, gamɨnne yayavɨne ata gɨlya kɨrɨꞌ yɨ sai gɨlyɨvɨsa aꞌmweraavɨ mubathei mɨꞌ. Yɨ sahwara gamɨnyɨ mubɨpɨꞌdei mɨꞌ.

18Yɨ nemɨ dazaꞌna sɨmunya nayaa yawɨraa! Aꞌmwe sɨduꞌnakei sai sɨgyaaryare nabaayavɨ ata nayaa dɨhɨla! Dazaꞌ yɨ aꞌmwe kwarɨne ata gɨlyasɨ. Yɨ aꞌmwe dazarɨne ata gɨlyaꞌ yɨ saꞌ 666.

Copyright information for `BYR