Revelation of John 14

Sipɨzipɨya Dɨwɨnyare daata mudɨkeꞌ desaꞌnesɨ.

1Nɨmɨ tɨnna ayɨna wanganna. Yɨthaanyi! Mugunya Saayonɨ Sipɨzipɨya Dɨwɨnyai daaꞌdɨꞌnyɨ yɨ aꞌmwe kwalaalya (144,000) sara sahwalyɨ yeꞌmwannadaaꞌdapi tɨnna wanganna. Sahwara kumɨre yamengɨ Dɨwɨnyarɨne yayasɨ yɨ gannya Ganɨmaangerɨne yayasɨ yɨdaꞌnɨkera mwaaihaꞌ. 2Yɨ purinya nawɨꞌnya Sɨgunyavɨdaaꞌnyɨ kyɨnnɨgavɨwaꞌ nɨmɨ kadɨka wɨꞌnɨwa. Purinya saꞌ aalya naange aalɨjaka yɨnnadevaaibɨꞌ, yɨ yɨꞌmunya pida jaka naanga yɨnnadevaaibɨsaꞌ. Nɨmɨ purinya dazaꞌ kadɨka wɨꞌnɨweꞌ yɨ saꞌ pɨradazaꞌbɨsavɨ. Yɨ saꞌ arɨnga aꞌmwera gitaaya tadaapi pɨradazɨyagaala yɨnnadevaaibɨsaꞌ. 3Sahwara Gotɨyare kingɨnamwaalyɨsavɨ kusɨmagɨjɨ yɨ daraai daraala gaala kɨnɨnnakeraavɨ tɨnnyarɨjɨ aꞌmwe naangeraavɨ tɨnnyarɨjɨ saba daata mudɨka pɨrɨꞌ dɨna yɨvanɨgaꞌ. Aꞌmwe Kwaakevakɨyaraavɨ aꞌmwe (144,000) kwalaalya dazara ayɨna mubɨnɨkera yune sahwara daata dazaꞌ yawɨramaapɨnere. Aane pwai kwai aawa. 4Aꞌmwe dazara sahwara aꞌmwe sajɨ gɨrɨkitaꞌnanya sabwi yevera mɨꞌ. Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Sahwara sɨdɨraaya nawɨꞌnya mwaaidɨvɨtabaaibɨsara Gotɨyarɨ yagalyaꞌmavetara mɨꞌ. Kwaakevakɨya kayaaꞌnanya saburaavɨ lɨmwagetara mɨꞌ. Aꞌmwe dazara sahwara Dɨwɨnyai “Saburɨ kaanya wɨma!” dada yadevanyarɨ mɨdɨnna yadɨvɨsare. Aꞌmwe dazara sahwara aꞌmwe pwaraayawɨdaaꞌnyɨ Gotɨyai ayɨna mubakere. Gotɨyai gannyaraavɨ maarakera, Dɨwɨnyai kwarɨjɨnera. Yɨ tɨka munne aaya mudɨꞌnanya Gotɨyarɨna wɨjayaatabaaibɨꞌ sahwara Gotɨyalyɨ Dɨwɨnya Sipɨzipɨyalyɨ saraarera aaya mudɨꞌnanyara mwaaihaꞌ. 5Sahwara kumɨre maangevɨ kwaasɨ yagaala kunera. Kwaasɨ yagaala majadɨvɨsara. Sahwara yɨwetawakya maayara.

Ejelɨya daraai dalyara desaꞌnesɨ.

6Yɨ ejelɨya pwai sɨgunyavɨ tɨnnyaba kavɨlakuwaꞌ nɨmɨ tɨnna wanganna. Sai yagaala tewaanyaꞌ yuyagaaꞌ yuyagaaꞌneꞌ kɨnɨnnakei. Yɨ sai yagaala dazaꞌ aꞌmwera kwaakevakɨ mwaaihasaraavɨ wɨjɨwaakyaꞌnei. Sai ajɨmya yuyangɨya gazasavɨyaraavɨjɨ yɨta gazavaasavaakɨyaraavɨjɨ yagaala ge gejɨyaraavɨjɨ kɨlaaka nabinabinyajɨyaraavɨjɨ wɨjɨwaakyaꞌnelyɨ. 7Sai maangwɨraaya jaka dɨragɨnna dara dɨna “Yɨrɨkegaaꞌ mena yɨmaꞌnɨwaꞌ. Gotɨyai aꞌmwe yuyaraavɨ kotɨyavɨ maryawɨbwaryaꞌneꞌna sarɨna lɨka nayaa yadɨvɨꞌ gamɨnne yayaꞌ munyaba dɨmakɨlyi! Byaanna kɨnɨnnakerɨ yɨlaaya ji! Sɨgunyaꞌ sasɨ kwaakesɨ saalaalyasɨ aalɨyɨmɨnya yuya kɨnɨjɨ yavɨkaryaakei Gotɨyarɨ lotuya nayaa ji!”

8Ejelɨya aaya mudɨꞌnanyai mena pɨlakuna wɨna kyɨwaꞌ munyaba ejelɨya pwai mɨdɨnaabɨna yaka dɨna “Anga naanga Bavɨlonɨ saꞌ kayaaka yada mena bwalaꞌmwaꞌ. Mena bwalaꞌmwaꞌ. Anga naanga Bavɨlonɨ dazahɨba yadevwi aꞌmwe ajɨmya yuyangɨyara gamɨre gɨrɨkitaꞌnanya dɨragɨnyabwi mɨdɨnyaꞌna yɨ dareꞌbɨsasɨ. Saꞌ waainɨya dɨragɨnyaꞌ wɨjavadaasɨ sahwara nyɨna. Kɨrɨꞌ sareꞌna Gotɨyai yuyaraavɨna sɨnna tɨkeꞌ wɨdayaꞌneꞌ yɨmaꞌnɨwakesɨ.”

9Yɨ dɨvidaaꞌnyɨ ejelɨya pwai saraarɨ mɨdɨnaabɨna yaka jaka dɨragɨnna dara dɨna “Nabaai aꞌmwe kwai sɨgyaarya aaya mudɨꞌnanya dazarɨna yɨ gamɨre aꞌmwaꞌmwerɨnajɨ lotuya yajai yɨ ‘Baaveꞌ yamevɨ maarɨdeꞌ dɨngaka? Asavɨ maarɨdeꞌ dɨngaka?’ dada maarojɨ 10yɨ yajai gamɨ sahwai waainɨya pɨrɨꞌ nadelyɨ. Waainɨya dazaꞌ yɨ Gotɨyare sɨnna tɨka wɨdayaꞌna. Gotɨyai aayagaaꞌ aalyasɨ waainɨya sasɨ yeꞌmwagakya yaka mɨꞌ. Aawa. Nabaai sai waainɨya saꞌ gamɨre sɨnna tɨkeꞌ yɨ kaapɨya kayaaꞌnanyaꞌ tɨvɨkɨryaꞌnevɨ dɨmavadelyɨ. Sara dɨmavawɨjaavɨna kyojɨ aꞌmwe dazai sɨgyaaryare baavanakei yune nadelyɨ. Yɨ aꞌmwe dazai daanga kayaaꞌnanyaꞌ maaradelyɨ. Yɨ ejelɨya nawɨꞌnyaraavɨre tɨnnyarɨjɨ yɨ Sipɨzipɨya Dɨwɨnyare tɨnnyarɨjɨ dɨka awitalangeꞌna warɨkevɨ sɨla saalɨpaaya nadevɨ kayaaꞌnanya dazaꞌ maaradelyɨ. 11Yɨ jɨsaꞌ yida dɨka dazavɨ yɨ sareraavɨna daangeꞌ wɨjaavɨna. Yɨ jɨta dazaꞌ nabaai yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ yimwaainagotheꞌ. Yɨ aꞌmwe dazara sɨgyaaryarɨ gamɨre aꞌmwaꞌmwerɨjɨ lotuya yadɨvɨsarajɨ baaveꞌ gamɨnne yayavɨneꞌ maarajai gazaizalyɨ sara nyɨlyavɨjɨ sawɨsavɨjɨ kave kwaamusabwi maapɨꞌdera mɨꞌ.”

12Sasare dazabwi yɨmaꞌnajavɨ yɨ Gotɨyare aꞌmwe tewaanyara dɨragɨnna daapɨka! Yɨ aꞌmwera Gotɨyare kɨwɨnya mɨdɨnna, yɨ Jizaazarɨ dɨragɨnna lɨmwagapɨjara dɨragɨnna daapɨka!

13Yɨ nɨmɨ kadɨka wɨꞌnyɨna yadaazɨ Sɨgunyavɨdaaꞌnyɨ maangwɨraaya pɨrɨꞌ dara dɨna “Pɨkarya dara jɨthaꞌ! ‘Dahaaꞌdaasɨ aꞌmwera Naangerɨ dɨragɨnna wɨlamwaaidɨvɨꞌ jalɨkurakadɨvɨꞌ yɨ balapɨjɨ aꞌmwe bainɨka dazara yɨ sahwara yɨlaaya yadɨvɨꞌ tewaanaanga winadere.’ ” Kurya Tewaanyai kwalyɨ dɨvanɨꞌ “Yo, yɨ sahwara yadɨvɨta yagɨyagɨ wawɨnya daza, daanga maaꞌdɨvɨta daza yagalyaꞌmavapɨjɨ yɨ kave mwaaibɨꞌdere. Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Sahwara yaasɨwaꞌ wɨya yadɨvɨꞌ mɨꞌ. Aawa. Sahwara tewaanya yadɨvɨta sabwi, yɨ dazaꞌ sahwarajɨ yeꞌmwannɨgwɨya yadeꞌ. Yɨ kumɨre dɨragɨnyabwi kuꞌmaayabanna yɨmaꞌnaabathesɨ.”

Yɨrɨka Kwaakevakɨ tɨka munne maaryagaaꞌnesɨ.

14Nabaai nɨmɨ tɨnna ayɨna wanganna. Yɨthaanyi! Yɨraaya yaaka pɨrɨꞌ waꞌdɨsɨ yɨ pwai yɨraayavɨ Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayaibɨsai yɨlamwaalɨꞌ. Sai gamɨre mɨnyagɨnyavɨ kingɨmwaaihɨꞌnya golɨyaꞌ kɨnɨnnakei. Yɨ sai gamɨre asɨrɨ kwaariꞌmasɨꞌ wana lɨka gurɨmaanga dɨꞌbwarakɨnɨkiꞌ lɨmwagakei. 15Yɨ Gotɨyare Anga nawɨꞌnyavɨdaaꞌnyɨ ejelɨya pwai walyaabɨna yaka yɨraayavɨ mwaalɨka dazarɨ jaka naanga dara dɨna “Gɨmɨre kwaariꞌmasɨsɨ witɨya tɨka munne dɨthaka! Yuya tɨka munne Kwaakevakɨya mya mena yɨlakeꞌna dɨthaka! Yɨ dahaaꞌ yɨrɨka tɨka munne daza maaryaꞌnegaakɨ.” 16Sara kudɨwaꞌ aꞌmwe dazai yɨraayavɨ mwaalɨkei sai gannya kwaariꞌmasɨꞌ lɨmwagarakisɨ tɨka munne Kwaakevakɨya mya yɨlake davɨna yaka maryɨꞌbwarakɨna yɨwakelyɨ.

17Yɨ ejelɨya pwai Anga nawɨꞌnya Sɨgunyavɨ mannɨkevɨdaaꞌnyɨ walyaabɨna. Nabaai sai kwalyɨ kwaariꞌmata dɨꞌbwarakɨnɨkiꞌ lɨmwagakerɨnera. 18Yɨ nabaai ejelɨya pwai kwaraanyaba yagalyaꞌmavaka kaanna bɨna. Yɨ ejelɨya dazai dɨkevɨ maremwaalyaꞌne dɨragɨnyaꞌ kɨnɨnnakei. Yɨ sai ejelɨya kwaariꞌmata lɨka gurɨmaanga dɨꞌbwarakɨnɨkiꞌ lɨmwamwakerɨ jaka dɨragɨnna wɨdɨna muꞌnyadɨvɨsaraavɨna “Gɨnnya kwaariꞌmata dazɨꞌ lɨka dɨꞌbwarakɨnɨkiꞌ maaraꞌgɨzɨ yuya tɨka munne Kwaakevakɨya gɨraipɨwɨlyabaarɨya dɨthaꞌ! Yɨ mariꞌbwarakɨna yɨja warɨna ya! Gamɨre tɨka munne yuya, gɨraipɨya yuya mya mena yɨlakeꞌna sara dɨthavamariꞌbwarakya!” 19Sara wɨdɨna kyɨwaꞌ ejelɨya dazai gamɨre kwaariꞌmasɨꞌ lɨmwagaka yɨ Kwaakevakɨya yuya tɨka munne wɨla gɨraipɨyavɨya yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ kɨhɨmavamaaꞌna yaka yɨ mariꞌbwarakɨna. Yɨ sai kɨhɨmavamaaꞌna, sɨla naanga gɨraipɨya tɨmaꞌmwanga yaꞌnevɨ kusawɨ tɨka munne daza mariꞌbwarakɨna. Sɨla naanga dazaꞌ yɨ Gotɨyare sɨnna tɨka wɨdayasɨ. 20Yɨ anga naangeba mwasɨlaa warɨka sɨla dazavɨ pwai gɨraipɨya yuya tɨmaꞌmwanna. Sara yadaaꞌnyɨ sɨla savɨ mwasɨlaa taweꞌ walyaabɨna. Tawe walyaabɨna yada kaanya kuna kuna wawoka yune 1,600 sɨtaathɨyamɨya (300 kilomitaayavɨna) yaka munyaba ozɨyaraavɨre maangeyabanna (aꞌmwe tutaayai yunebanna) yɨnɨga wiꞌna yɨlaabɨna yɨwakesɨ.

Copyright information for `BYR