Revelation of John 15

Ejelɨya ata purɨdaaꞌnyɨ daraalyara kayaaꞌnanya aaya lɨmwagesaꞌnesɨ.

1Yɨ nɨmɨ Sɨgunyavɨ yɨbwarɨdaakwia pɨrɨꞌ warɨkevɨ tɨnna wanganna. Yɨbwarɨdaakwia saꞌ naangeꞌ, yɨ atɨka maruꞌnakulyaꞌneꞌ. Yɨ dara wanganna. Ejelɨya ata purɨdaaꞌnyɨ daraalyara kayaaꞌnanya aꞌmweraavɨ kayaaka yɨgalyaꞌne lɨmwamwaasaꞌ. Nabaai kayaaꞌnanya daza mena kyɨwawojɨ kwaakevɨ ayahi pɨrɨꞌ yɨmaꞌnaabatheꞌ mɨꞌ. Kayaaꞌnanya ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraala dazangɨ Gotɨyare sɨnna tɨka wɨdayaꞌ saꞌ mena yɨwɨna yadesɨ.

2Yɨ nɨmɨ naangeꞌ saalaalyaꞌbɨsaꞌ tɨnna wanganna. Saꞌ sɨnɨmwavananyaꞌbɨsaꞌ dɨkesɨ yeꞌmwagakɨnɨkabaaibɨsaꞌ. Aꞌmwera malyaꞌ wavɨlaꞌna yadɨvɨꞌ sɨgyaarya dazarɨ marulawakɨna yɨwaaꞌ. Yɨ sahwarɨjɨ yɨ gamɨre aꞌmwaꞌmwerɨjɨ yɨ ata gɨlya gamɨnne yayaꞌ dahɨlakakevɨjɨ marulawakɨna. Yɨ sahwara saburɨna “Aala!” yɨwaasara. Sahwara saalaalya aaizɨyaꞌbɨta dazavɨ daavɨna. Sahwaraavna Gotɨyai pɨradazabɨsa mena wɨjaavake lɨmwanna. 3Sahwara Mozɨzai Gotɨyare yaasɨwaꞌwawɨnyare daasaꞌ, Sipɨzipɨya Dɨwɨnyarɨne daasaꞌ dɨna. Daata dazaꞌ yɨ dareꞌna

“Naangeigɨ Gotɨya Dɨragɨnya Yuya Kɨnɨnnakeigɨ!
Yuya yadɨnya naangengɨ! Atɨka maruꞌnakuidaanyangɨ!
Kingɨyaigɨ aꞌmwe ajɨmya yuyangɨyaraavɨ maremwaaidɨnyaigɨ!
Gɨmɨre saburaavɨ yɨdaꞌmaraangengɨ! Nebulyaꞌna yunewɨnnanyangɨ!
4Naangeigɨ nawɨꞌnya gɨrɨꞌmaayaigɨ gave yune pwainanyaigɨnyɨneꞌna
Gɨmɨnyɨna yɨ lɨka mi yadei aaihwalaka!
Gɨmɨnyɨne yayaꞌ munyaba mamakɨlyɨ yadei aaihwalaka!
Gɨmɨre yɨdaꞌnanya nawɨꞌnyabwi kuꞌmaayaba mena yɨmaꞌnɨwakeꞌna
Ajɨmya yuyangɨyara gɨmɨnyawɨnna lotuya bahipɨꞌdeigɨnyɨ.”
5Dɨvidaasɨ nɨmɨ tɨnna ayɨna wanganna yadaazɨ yɨ Sɨgunyavɨ Anga nawɨꞌnyaꞌ lotuanga selɨ angeꞌ jalɨkurakyaꞌneꞌ saꞌ baasɨnyɨna. 6Yɨ baasɨnyɨna yɨkevɨdaaꞌnyɨ ejelɨya ata purɨdaaꞌnyɨ daraala dazara aꞌmweraavɨ kayaaka yɨgalyaꞌne kɨnɨnnakera walyaabɨna. Sahwara baazɨꞌmaꞌnya nawɨꞌnyaange wana gɨrɨꞌmaaya yaka lɨvamwaja yadaasɨya yɨraꞌnevera. Yɨ sahwara munnaanya golɨya pwɨyɨnevera, kumɨre kɨhɨsavɨ yunebanna pwɨyɨnevera. 7Yɨ gaala kɨnɨnnaka daraai daraalyaraavɨdaasai pwai ejelɨya ata purɨdaaꞌnyɨ daraalyaraavɨna dɨzɨya golɨya ata purɨdaaꞌnyɨ daraalya wɨjaavɨna. Yɨ Gotɨyai yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ gaala mwaaidere sɨnna tɨka wɨdayaꞌ yɨ saꞌ dɨzɨya ata purɨdaaꞌnyɨ daraala dazangɨ yunebanna maanga yekuꞌnarɨꞌ. 8Sagaaꞌ Gotɨyare byaannyasɨ dɨragɨnyasɨ sawaarɨdaasɨ jɨsaꞌ anga nawɨꞌnya dazavɨ yunebanna wɨlarɨꞌ. Yɨ anga dazavɨ kusawɨ yɨnɨga wiꞌna wɨladei aane pwai kwai mɨꞌ. Aawa. Pwara nayaa yemwaaibɨꞌdere. Ejelɨya ata purɨdaaꞌnyɨ daraalyara kayaaꞌnanaanga ata purɨdaaꞌnyɨ daraalya sangɨ kumɨre wawɨnyaꞌ mena kyɨꞌmwannapi sahwara Anga nawɨꞌnya dazavɨ wibɨꞌdehaaꞌnanyɨ.

Copyright information for `BYR