Revelation of John 16

Gotɨyare sɨnna tɨka wɨdayavɨre dɨzɨya ata purɨdaaꞌnyɨ daraalyangɨnesɨ.

1Yɨ anga nawɨꞌnyavɨ kusawɨ maangwɨraaya naanga pɨrɨꞌ kyɨmaꞌnɨwaꞌ nɨmɨ kadɨka wɨꞌnɨwa. Saꞌ ejelɨya ata purɨdaaꞌnyɨ daraala dazaraavɨ jaka dɨragɨnna dara dɨna “Sarɨmɨ kaanya wawopɨjɨ dɨzɨya ata purɨdaaꞌnyɨ daraala daza Gotɨyare sɨnna tɨka wɨdayaꞌ kɨnɨnnake dɨthɨmayɨla! Nabaai Kwaakevakɨna walaawadeꞌna!”

2Yɨ ejelɨya aaya mudɨꞌnanyai gamɨre dɨzɨyaꞌ kwaakevɨna dɨmavaawɨna. Yɨ waꞌwaaya (sokwavaanya) dɨragɨnya wana kayaaꞌnanya, daanga pɨnyaꞌne aꞌmweraavɨ yɨmaꞌnadere. Yɨ aꞌmwera sɨgyaaryare baaveꞌ kɨnɨnnakera, yɨ sahware aꞌmwaꞌmwerɨ lotuya yadɨvɨsara sareraavɨ yɨmaꞌnadere.

3Yɨ ejelɨya ayawɨdaasai (2) saalaalyavɨ gamɨre dɨzɨyaꞌ dɨmaꞌna. Yɨ saalaalyaꞌ aꞌmwe bainɨkerabɨta taweꞌ yɨmaꞌnyɨna. Yɨ yuya saalaalyavɨ gaala mwaaihasa, sa mena balɨna.

4Yɨ ejelɨya daraai dalyai (3) aalyangɨjɨ aalɨyɨmɨnyangɨjɨ gamɨre dɨzɨyaꞌ dɨmaꞌna. Yɨ yuya daza taweꞌ yɨmaꞌnyɨna. 5Yɨ nɨmɨ kadɨka wɨꞌnyɨna yadaazɨ ejelɨya aalyangɨ maremwaaidei dɨna

“Gɨmɨre kotɨyavɨ kayaaꞌnanya dazaburaavɨ maryawɨbwaꞌdɨnyaꞌna
Nawɨꞌnya nebulyaigɨ! Yɨ yɨdaꞌmaraangeigɨ mwaaihɨnyaigɨnyɨnera.
Dahaaꞌ mwaaihɨnyaigɨ, sɨnnawɨ kɨgaakuna mwalyeigɨ!
6Kayaaꞌnanyara gɨmɨre tewaanyaraavɨjɨ wɨꞌnawɨjɨwaakyaraavɨjɨ tamakesare.
Yɨ tamakadɨvɨꞌ kumɨre tawejɨꞌ dɨmavesare.
Sarevɨ sahwara nɨpɨꞌdeꞌna aalɨtaweꞌ wɨjawaanyare.
Kunnya kayaaꞌnanya tɨvɨkɨsaꞌ maꞌmwaasaꞌ tewaanyasɨ.”
7Sara dɨna kyɨwaꞌ yɨ nɨmɨ kadɨka wɨꞌnyɨna yadaazɨ kwaraanyaba gamɨ saꞌ jaka dara dɨwaꞌ

“Yo, Naangeigɨ Gotɨyaigɨ Dɨragɨnya Yuya Kɨnɨnnakeigɨ
Sareraavɨ maryawɨbwaꞌmwaanyanna nebulyabwi yunewɨnna yɨdaꞌmaraangesɨ.”
8Yɨ ejelɨya daraai daraalyai (4) gamɨre dɨzɨyaꞌ nyɨlyarɨ dɨmaꞌna kyɨwaꞌ yɨ Gotɨyai nyɨlyarɨ wanganakɨna yadaaꞌnyɨ sai aꞌmweraavɨ dɨꞌdaanya wiꞌnɨwaꞌ. 9Nyɨlyare dɨka naanga dazaꞌ yɨ saꞌ dɨꞌdaananga kuna yada yɨ aꞌmwe dazaraavɨ dɨꞌdaananga wiꞌnyɨna. Yɨ sahwara Gotɨyarɨne yayavɨ bɨraiyagaala dɨna. Yɨ Gotɨyai kayaaꞌnanaanga dazangɨ yɨdɨkaaꞌdevurɨne dɨragɨnya kɨnɨnnakei. Kɨrɨꞌ sahwara bɨraiyagaala dɨna, sɨmunya mudɨkebwi myawɨramaaryadɨvɨꞌ yɨ gamɨnne yayaꞌ byaannakeꞌ makidɨvɨtara mɨꞌ.

10Yɨ ejelɨya atɨlyai (5) gamɨre dɨzɨyaꞌ sɨgyaaryare kingɨnamwaalyɨsavɨ dɨmaꞌna. Sara dɨmaꞌna kyɨwaꞌ jɨhɨnyaꞌ sɨgyaaryai maremwaaideraavɨ jɨnnyɨna. Sahwara daanga kayaaꞌnanyaꞌ kuna maarɨna yɨwaasavɨdaaꞌnyɨ kunnya taalɨsa tɨka daꞌnɨvanɨgaꞌ. 11Sahwara kunnya daangennajɨ waꞌwaayannajɨ yawɨꞌdɨvɨꞌ yɨ Gotɨya Sɨgunyavɨyarɨ yagaaibɨraizɨka yɨna. Kɨrɨꞌ sahwara sɨmunya mudɨkebwi myawɨramaaryadɨvɨꞌ yɨ kumɨ yadɨvɨta saburaavɨna buleꞌna mujaayɨ yɨwaaꞌ.

12Yɨ ejelɨya ata purɨdaasɨ pwainanyai (6) gamɨre dɨzɨyaꞌ Aalya naanga Yupɨretɨzɨyavɨ dɨmaꞌna kyɨwaꞌ yɨ aalya saꞌ yaalɨka yunewɨnna yɨlɨna yaka tusaꞌ nyɨlyai bilyɨrɨꞌdimagɨdaaꞌnya kingɨyara kaanya byaꞌnevɨ yawɨbwarakɨna. 13Yɨ nɨmɨ tɨnna wanganna yadaazɨ nyaabulyabɨsa daraai dala yɨmakera bɨna. Yɨ kabaraawaryare maangevɨdaaꞌnyɨ yɨ sɨgyaarya sare maangevɨdaaꞌnyɨ yɨ wɨꞌnawɨjɨwaakade kwaasɨya sare maangevɨdaaꞌnyɨ daraai dalyara walyaabɨna. 14Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Kulaka kayaaꞌnanya dazahɨnɨza yɨmakeraavɨre kulakengɨ. Nabaai yɨjɨwaala dala nabinabinya, atɨka maruꞌnaryaꞌne yadɨvɨsare. Sahwara Kwaaka yuyavakɨ mwaaihasaraavɨ maremwaaidɨvɨta kingɨyaraayawɨnna kaanya wɨna yɨwaaꞌ. Sahwaraavɨ “Mariꞌbwarakaana!” deva mala bwaꞌnyaꞌnevɨ Gotɨya Dɨragɨnya Yuya Kɨnɨnnakere yɨrɨka naanga dazagaaꞌnevɨ makabɨna.

15“Yɨthaanyi! Nɨmɨ aꞌmwe kukei biꞌmaꞌdevaaibɨꞌ sarɨmɨnyawɨnna biꞌmavɨdeinyɨ. Sarevɨ yɨ nabaai aꞌmwei se mwaryojɨ, yɨ gamɨre baazɨꞌmaꞌnya kannyɨla gamɨnyaba nayaa maremwaaidei mwaalojɨyai yɨ sai yɨlaaya yada tewaanaanga winɨkela! Yɨ sahwai yune kɨlaakejɨꞌnanyai yamaryadeꞌna mɨꞌ. Yɨ aꞌmwera gamɨre wagɨlyaꞌ wangabɨꞌdeꞌna mɨꞌ.”

16Yɨ yɨmaka sahwara sɨmagɨ Yɨvɨruyagaalyavɨ “Aamaahethonɨ,” woꞌnɨkebanna kingɨya dazaraavɨ marirakurakɨna yɨwaaꞌ.

17Yɨ ejelɨya ata purɨdaasɨ pwaraalyai (7) gamɨre dɨzɨyaꞌ sɨgunyavɨya yɨhusavɨ dɨmaꞌna. Yɨ Sɨgunyavɨ Gotɨyare Anga nawɨꞌnyavɨ gamɨre kingɨnamwaalyɨsavɨdaaꞌnyɨ maangwɨraaya naanga pɨrɨꞌ jaka dɨragɨnna dada yɨ jaka dazaꞌ mwasabanna yɨnɨgwalyaabɨna. Saꞌ dara dɨna “Mena yɨmaꞌnɨwaabɨꞌ!” 18Dɨna kyɨwaꞌ yɨ yɨnamɨraata baake mwasaꞌbɨꞌ lɨvapɨna, yɨ purinya yɨnnyɨna, yɨ yɨꞌmunya pilɨna, yɨ wɨnɨnya naangeꞌ yɨmaꞌnyɨna. Wɨnɨnya dazaꞌ yɨ saꞌ naangaangeꞌ, yɨ yuyagaaꞌ aꞌmwera Kwaakevakɨ gaai mwalyaatagaaꞌdaasɨ wɨnɨnya pɨnɨ aawa. Sɨnnawɨ kɨgaakuna wɨnɨnya pɨrɨꞌ dazaꞌbɨꞌ naanga sasara yaka mɨꞌ. 19Wɨnɨnya naanga dazaꞌ yɨmaꞌnyɨna kyɨwaꞌ anga naanga dazaꞌ davakaai davaꞌ yɨmaꞌnyɨna. Yɨ ajɨmya yuyangɨyaraavɨre anga naanga sa walaꞌna yada yɨ kayaaka yɨnyɨna. Yɨ Gotɨyai Anga naanga Bavɨlonɨ dazavɨna sɨmunya yawɨꞌna yaka kaapɨya waainɨyaꞌ kɨnɨnnakei wɨjaavɨna kyɨwaꞌ saꞌ yuneba nyɨna. Waainɨya dazaꞌ yɨ saꞌ Gotɨyare sɨmɨlɨka naangevɨne sɨnna tɨka wɨdayaꞌ. 20Yɨ ahuꞌmanna yuyara lɨkaanya mena wɨna, yɨ ayahi mugunya pɨrɨꞌ mwaryawɨ. Mabɨramaaryawɨ. 21Yɨ lɨvɨkuꞌjɨzɨrɨmya naange walaabɨna. Yɨ yuyawɨ sɨrɨmya pwaina pwainanyara taanga saaigɨlyavɨrebɨꞌ yɨna yaka. Daza sɨgunyavɨdaaꞌnyɨ walaabaka yɨ aꞌmweraavɨ aꞌba bwalaꞌna. Yɨ sahwara wana kayaaka naanga yɨnyɨna sɨrɨmyangɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ sɨrɨmya daza sahwaraavɨ kayaaka naanga yɨgalakɨwakenna Gotɨyarɨ bɨraizɨka wɨdɨna.

Copyright information for `BYR