Revelation of John 17

Yaasɨwaꞌna maradakunamaryade naangeꞌ tɨvɨkɨta kayaaꞌnanyaꞌ maarakeꞌnesɨ.

Ejelɨya pwai, ejelɨya ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraalyara dɨzɨya ata purɨdaaꞌnyɨ daraalya kɨnɨnnakeraavɨya pwai yɨ sai baka nɨmɨnyɨ dara wɨdɨna “Kaaja! Aꞌmwe yaasɨwaꞌna marapɨnamaryade naangeꞌ aalya kwalaalyangɨ yɨlamwaalɨkeꞌ gannya tɨvɨkɨta kayaaꞌnanyaꞌ maaradevɨna givwarɨdaakudeꞌnanyɨ. Aꞌmwe dazasɨ Kwaakevakɨya kingɨyara gɨrɨkitaꞌnanyabwi yadɨvɨsaꞌ. Yɨ aꞌmwe yuya Kwaakevakɨyara sara kwarajɨ aꞌmwe dazavɨre waainɨyaꞌ yeꞌmwannanadɨvɨsare. Yɨ waainɨya saꞌ gamɨre gɨrɨkitaꞌnanyabwi. Yɨ sara yeva aꞌmwei biyaaya nada yɨmaka widevaaibɨꞌ sahwara yɨraataate lawalawe yɨmaꞌnyɨna yesare.”

Yɨ Kurya Tewaanyai nɨmɨnyɨ dɨragɨnna bulamwaaina kanyɨwaꞌ ejelɨya sai kwaaka aꞌmwera maayabanna nɨmɨnyɨ makuna. Yɨ dazɨmagɨ aꞌmwe pɨrɨꞌ sɨgyaarya wayaaka pwarɨ munyaba yɨlamwaaidɨꞌnyɨ nɨmɨ tɨnna wangamwa. Sɨgyaarya dazai yɨ sai yaya kwalaalya kɨnɨnnakei gamɨre kɨlaakejɨkɨ. Yɨ yaya yuya daza yɨ Gotɨyarɨna bɨraiyagaala dala pɨnɨnna pɨnɨnnanya. Yɨ sɨgyaaryai mɨnyagɨnya ata purɨdaaꞌnyɨ daraalya kɨnɨnnakei yaka mɨnyagɨzaanya atɨraalyajɨyai. Aꞌmwe dazaꞌ baazɨꞌmaꞌnya kingɨyaresɨ wayaaka nabinnanyasɨ wakɨnɨkeꞌ yɨ dala pɨnɨnna pɨnɨnnanya nɨgwɨlalaaka golɨya kɨnɨnnakeꞌ, yɨ nɨgwɨlalaake sɨla nawɨꞌnyaangejɨ turyaanga kwaalɨkeꞌbɨta paidapaide yɨraꞌnadejɨyaꞌ. Saꞌ gamɨre asɨrɨ yɨ kaapɨya golɨyai lɨmwagarɨkeꞌ. Yɨ dala pɨnɨnna pɨnɨnnanya Gotɨyare tɨnnyarɨ wana butɨrɨnya winnɨkebwi yɨ aꞌmwe dazavɨre dala pɨnɨnna pɨnɨnnanya gɨrɨke gɨrɨkitaꞌnanya yadevwi kaapɨya dazarɨ yunebanna yɨꞌnadɨꞌnyɨ. Yɨ gamɨnne yayavɨna gamɨre yamevɨ pɨkaryaꞌ waꞌdɨꞌnyɨ. Yaya dazaꞌ yulyakɨyagaalyaꞌ kɨnɨnnakeꞌ, yɨ yaya yɨdasaꞌ saꞌ daresɨ. Anga Naanga Bavɨlonɨ. Yaasɨwaꞌna marapɨnamaryadɨvɨta yuyangɨ kuvɨnaangeꞌ. Yɨ Kwaakevakɨya wana butɨrɨnya winnɨke yuyaburaavɨ aaya kaavɨlyaꞌ. Yɨ yaya saresɨ. Aꞌmwe dazaꞌ Gotɨyare tewaanyaraavɨ tamakadesɨ. Yɨ aꞌmwera Jizaazarɨ dɨragɨnna lɨmwagaꞌdɨvɨꞌ gamɨnyɨna yune jalɨkurakadɨvɨsaraavɨ tamakɨna. Yɨ aꞌmwe dazaꞌ kumɨre tawe nada (tamakada) yɨmaka widaasɨ tɨnna wangamwa.

Yɨ nɨmɨ dazavɨ tɨnna wanganena yɨ lɨka yɨwaainena atɨka naanga maruꞌnaꞌna.
Atɨka naanga maruꞌnaꞌna kyɨwa yɨ ejelɨyai nɨmɨnyɨ wɨdɨna “Atɨka beꞌna maruꞌnaꞌmwaa? Yɨ sawaarɨne yoimavajalɨkurakyavɨ aaya kaavɨlyaꞌ givwarɨdaakudeinyɨ. Yɨ aꞌmwe dazavɨnajɨ yɨ sɨgyaarya mɨnyagɨnya ata purɨdaaꞌnyɨ daraalya kɨnɨnnakei yaka mɨnyagɨzaanya atɨlyajɨyai aꞌmwe dazavɨ kaanya makuvanɨkerɨnajɨ givwarɨdaakudeinyɨ. Yɨ sɨgyaarya dazarɨ tɨnna mena wangamwaanyai yɨ kɨgaakuna sai mwalyaakei, yɨ dahaaꞌ sai mamwaalyɨꞌ. Kɨrɨꞌ dɨvi yɨ sai yɨrorɨla daanga maaya dazavɨdaaꞌnyɨ yidaavadelyɨ. Yɨ yɨlaabathei kayaaka yuya yɨwɨna yadelyɨ. Aꞌmwe Kwaakevakɨyara Gotɨyai Kwaakevaꞌ wakyaakegaaꞌ gamɨre bukuya gaala mwaalyaꞌnirɨ kumɨnne yayaꞌ myavɨkaryaakera. Aꞌmwe dazara sɨgyaarya dazarɨ wanganapɨjɨ sahwara atɨka maruꞌnaꞌna. Sɨnnawɨ sai mwalyaakei, yɨ dahaaꞌ mamwaalyɨkei, yɨ dɨvi yɨmaꞌnaabatheꞌ atɨka maruꞌnaꞌna.

Aꞌmwe sɨmunya kɨnɨnnakeinyɨ daakajɨ, dathaꞌ yɨnɨga wiꞌna padaꞌgalayawɨrana! Mɨnyagɨnya ata purɨdaaꞌnyɨ daraala daza mugunya ata purɨdaaꞌnyɨ daraalyangɨ. Yɨ aꞌmwe dazaꞌ mugunya dazangɨ yɨlamwaalɨkengɨ. 10 Nabaai mɨnyagɨnya daza kingɨya ata purɨdaaꞌnyɨ daraalyare. Maremwaaidɨvɨsaraavɨya atɨlyara kayaaka mena yɨneva (bwalareva) yɨ pwai dahaaꞌ mwaalɨkei, yɨ pwai kingɨya mimaꞌnaabyɨnanyɨ. Dɨvi sai mena yɨmaꞌnaabozɨ yɨ sai yune maalɨkegaaꞌna nayaa mwaaladelyɨ. 11 Yɨ sɨgyaarya dazai sɨnnawɨ mwalyaakei, yɨ dahaaꞌ mamwaalyɨkei yɨ gamɨ sai kingɨya ata purɨdaaꞌnyɨ daraai dalyalyɨ. Kɨrɨꞌ sai kingɨya ata purɨdaaꞌnyɨ daraalyaraavɨne kwai yɨ nabaai sai yɨnahu yɨwɨna yadelyɨ.

12 Yɨ mɨnyagɨzaanya atɨraalyangɨ gɨmɨ tɨnna wangamwaanya, sa yɨ kingɨya atɨraalyara yɨmaꞌnyaꞌnerera. Sahwara kingɨya mamwaalyaraavɨ. Aawa. Sahwara sɨgyaarya dazalyɨ kingɨya dɨragɨnyaꞌ maapɨꞌdere. Yɨ yune aawaaya pɨrɨvɨna (maalɨkegaaꞌna) kingɨya mwaaibɨꞌdere. 13 Dazara kumɨ sɨmunya avaala pɨbwinanyare. Yɨ sahwara kumɨre dɨragɨnyasɨ kumɨre maremwaalyaꞌne dɨragɨnyabulyɨ sɨgyaaryarɨna yanga wɨjaavɨpɨꞌdere. 14 Sahwara sɨgyaarya dazalyɨ gaidaaꞌna yɨpɨꞌdera Sipɨzipɨya Dɨwɨnyalyɨ mala bwaꞌnɨpɨꞌdere. Yɨ nabaai sahwaraavɨ Dɨwɨnyai malyaꞌ nebulyaꞌna wavɨlavadelyɨ. Sai yuya naangeraavɨna Naangelyɨ. Yɨ sai yuya kingɨyaraavɨna Kingɨyalyɨ. Sareꞌna sahwai wavɨlavadelyɨ. Yɨ nabaai Dɨwɨnyai gannyarajɨ mala dazaꞌ wavɨlapɨꞌdere. Sahwara jaka jɨvwaramaaꞌnɨkera, yune gannyara dahɨlakɨnɨkera, gamɨnyɨ dɨragɨnna lɨmwagaꞌdɨvɨsare.”

15 Yɨ ejelɨya sai nɨmɨnyɨ wɨdɨna “Gɨmɨ tɨnna mena wangamwaanya aalya kwalaalya daza aꞌmwe yaasɨwaꞌna marapɨnamaryadeꞌ munyaba yɨlamwaalɨke, yɨ aꞌmwe kɨlaaka dala nabinyajɨꞌjɨyarajɨ yɨ kwala bwaꞌnaanyangɨyarajɨ yɨ ajɨmya yuyangɨyarajɨ yagaala ge gejɨyarajɨ sarera. 16 Yɨ mɨnyagɨzaanya atɨraala dazangɨ tɨnna mena wangamwaanya yuya dazarajɨ sɨgyaarya dazalyɨ sara aꞌmwe yaasɨwaꞌna marapɨnamaryadevɨna sɨmɨlɨka wimwaaladera gamɨnyɨ yɨkamaanga yɨmaꞌnɨpɨꞌdere. Yɨ sahwara sahɨrɨvɨ wana kayaaka yɨgalakapi yɨ gamɨre nɨgwɨlalaaka baazɨꞌmaꞌnya marasɨpɨꞌdeꞌ kannyɨmaaya mwaaladeꞌ. Yɨ nabaai gamɨre kɨlaakejɨkɨya mɨwɨsa tɨka nɨpɨꞌdere. Yɨ dɨkevɨ yuyajɨꞌ marirapɨꞌdezɨkɨ. 17 Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Muꞌnyadɨvɨsara kwara kɨrɨꞌ Gotɨyai kumɨre sɨmunyangɨ gamɨre sɨmunya wɨjaavadelyɨ. Yɨ sahwara daza yɨmaꞌnade yɨpɨꞌdengɨ, sɨnnawɨ sai mena dakeꞌ sahɨrɨꞌna. Yɨ sahwara sɨmunya gave pɨrɨꞌna wɨwaradera, yɨ dɨragɨnya dazaꞌ sahwara kingɨya maremwaalyaꞌneꞌ maaresaꞌ yɨ yuya daza sɨgyaaryarɨna wɨjaavɨpɨꞌdere. Yɨ sahwara kuna yɨwopɨjɨ Gotɨyai yuya yunebanna yajahaaꞌna gamɨ sai dakenna. 18 Yɨ aꞌmwe dazaꞌ gɨmɨ tɨnna wangamwaanyaꞌ, yɨ anga naanga dazaba kingɨya Kwaakevakɨyaraavɨna munyawɨ mwaaidevera.”

Copyright information for `BYR