Revelation of John 18

Anga naanga Bavɨlonɨ kayaaka yɨnakeꞌnesɨ.

1Sangɨ dɨvidaaꞌnyɨ nɨmɨ tɨnna wanganna yadaazɨ ejelɨya pwai Sɨgunyavɨdaaꞌnyɨ walaabɨna. Sai dɨragɨnya naanga nebulyaꞌ kɨnɨnnakei yɨ gamɨre byaanna Kwaakevakɨ lɨvamwaja naanga yɨwaꞌ. 2Sai maangwɨraaya naangeꞌ jaka dɨragɨnna dara dɨna

“Mena bwalaꞌmwaꞌ. Anga naanga Bavɨlonɨ mena bwalaꞌmwaꞌ.
Anga naanga Bavɨlonɨ saba kayaaka mena yɨmwaꞌ.
Dahaaꞌ anga saba yɨmakera mwaaidɨvɨsaba yɨmaꞌnɨwaꞌ.
Kulaka kayaaꞌnanya gazaizalyɨ saba kave mwaaidɨvɨsaba
Yuta gɨrɨkitaꞌnanya gazaizalyɨ kayaaꞌnanya gazaizalyɨ mwaaidɨvɨsabane!
3Dareꞌnanyɨ. Ajɨmya yuyangɨyara gamɨre waainɨyaꞌ nesaꞌnanyɨ.
Waainɨya dɨragɨnya saꞌ gɨrɨkitaꞌnanya kwalaalya nadɨvɨsasɨ.
Kingɨya Kwaakevakɨyara aꞌmwe dazasɨ gɨrɨkitaꞌnanyabwi yeꞌmwannayadɨvɨsaꞌnanyɨ.
Mubɨwawɨnya Kwaakevakɨyara dazavɨ nɨgwia kwalaalya maaꞌdɨvɨsaꞌnanyɨ.
Dala pɨnɨnna pɨnɨnnanya gɨrɨkitaꞌnanya sahɨrɨvɨre saburɨ
Nɨgwɨhɨraya kɨnɨnnakera nɨgwia naangejɨyara yɨmaꞌnadɨvɨsaꞌnanyɨ.”
4Yɨ nɨmɨ kadɨka wɨꞌnadaazɨ Sɨgunyavɨdaaꞌnyɨ maangwɨraaya pɨrɨꞌ yɨnyɨna. Yɨ sai dara dɨna

“Mwasɨlaanna dalyaabyi! Nɨmɨre aꞌmweihi dazavɨ dalyaabyi!
Gamɨre kayaaꞌnanyajɨ sahɨrɨsɨ yeꞌmwannemwaala nyɨpɨka!
Kayaaꞌnanyangɨre tɨvɨkɨta sahɨrɨsɨ gɨrakuꞌnya nyɨpɨka!
5Gamɨre kayaaꞌnanya daza yaaye naangeꞌbɨsangɨ.
Kuna yɨmaꞌnɨgoda yune Sɨgunyavɨna yɨvanɨꞌ.
Gamɨre yɨwetawakyabwina Gotɨyai mena yawɨramaaꞌmanɨꞌ.”
6“Pwaihi, dazaꞌ tɨvɨkɨꞌdevaaibɨꞌ yɨnɨgevwina nayaa dɨrɨvɨkɨri!
Gazabwizabwi yakenna tɨvɨkɨta pɨrɨwaalya nayaa dɨmaragɨraꞌmwagemwaalyi!
Saꞌ kaapɨyarɨ aalya kayaaꞌnanya dɨragɨnyaꞌ gɨnyɨwadesɨ.
Kaapɨyarɨne aalya gazasaꞌ tɨvɨkɨta pɨrɨwaalyaꞌ dɨmaragɨraꞌmwagyi!
7Saꞌ yune gamɨnne yayaꞌ munyaba makida
Kayaaꞌnanya dala pɨnɨnnanya kwalaalyabwi yadevaaibɨꞌ
Sarɨmɨ aꞌmwe savɨna daanga kwalaalya duzaayɨla!
Yɨnɨga wiꞌnanya gamɨre yade kayaaꞌnanya dazabwina
Kale kwalaalya wɨjaayaꞌna sarɨmɨ nayaa dɨrɨvɨkɨrila!
Gamɨre sɨmunyavɨna aꞌmwe saꞌ dara dadesɨ.
Kwinɨyaꞌnyɨ mwaaihe. Nɨmɨ kingɨnamwaalyɨsavɨ yɨlamwaaihe.
Aꞌmwei kabalojɨ yaanyɨwaakeꞌ mwaaidevaaibɨꞌ sasareꞌnyɨ mɨꞌ.
Kɨnna javwi, taanginyabwi nyɨmaꞌnaabathevwi mɨꞌ. Arɨkewɨ.
8Sarevɨdaaꞌnyɨ yune yɨrɨka gave pɨgaaꞌna wimaꞌnadevulyɨ.
Kayaaꞌnanya dala pɨnɨnna pɨnɨnnanya sahɨrɨvɨ yɨmaꞌnadengɨ.
Baryabulyɨ kɨnna kayaaꞌna jɨnaryabulyɨ mɨjɨkebulyɨ yɨmaꞌnadevulyɨ.
Gotɨya Naangei maryawɨbwaradei wana dɨragɨnaangei mwaalɨkeꞌna
Dɨkeꞌ Anga naanga Bavɨlonɨ savɨ nasɨꞌna yadesɨ.”
9Kingɨya Kwaakevakɨyara sasɨ gɨrɨkitaꞌnanyabwi yeꞌmwannayadɨvɨsara gamɨre kwalaalya wabahɨlaakebura yeꞌmwannayadɨvɨsara kɨnna, jakɨnna dɨpɨꞌdere. Jɨsaꞌ kyɨmaꞌnojɨ dɨkevɨdaaꞌnyɨ yojɨ dɨkeꞌ savɨ wɨnadaawojɨ yɨ kingɨya dazara tɨnna wanganapɨjɨ yɨ nabaai sahwara kɨnna dadɨvɨꞌ yɨ kunnya kɨhɨsangɨ mala tannɨpɨꞌdere. 10Aꞌmwe sahɨrɨꞌ daanga kayaaꞌnanyaꞌ kamaarojɨ sahwara lɨka naanga yɨpɨꞌdere. Sareꞌna yɨ sahwara sahɨrɨvɨ menyaba daavapɨjɨ yɨ dara dɨna

“Weꞌ! Weꞌ! Anga Bavɨlonɨgɨnyɨna kale neyɨwaꞌ.
Gɨmɨ anga naangebagɨ, anga naanga dɨragɨnyabagɨ!
Yune aawaaya pɨrɨvɨna gɨmɨre jɨdasaꞌ yɨmaꞌnɨwaꞌ.
Gɨmɨre wagɨlyavɨna tɨvɨkɨta kayaaꞌnanya daꞌ gimaꞌnɨwaꞌ.”
11Yɨ aꞌmwe Kwaakevakɨyara mubya yadɨvɨsara anga naanga dazabanna sɨmunya yawɨrapɨri kɨnna dadɨvɨꞌ savɨna yɨ munyɨꞌ taanginyara mwaaibɨꞌdere. Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Kumɨre gɨlyɨvɨsa ayahi mubathei aane pwai kwai mɨꞌ. 12Gɨlyɨvɨta daza yɨ golɨyasɨ sɨlɨvaayasɨ sɨla nawɨꞌnyaangejɨ kwaalɨturyaangejɨ yɨ nawɨꞌnyaanga kwaabɨyɨvɨta yaakejɨ kwaabɨyɨvɨta kingɨyarejɨ kwaabɨyɨvɨta paidapaide yɨꞌde sɨlɨkaayajɨ kwaabɨyɨvɨta wana wayaakejɨ yɨ yuya yɨꞌnaanya dala pɨnɨnnanya wabatɨrɨnya kɨnɨnnakejɨ yɨ yuya tɨnna wangadɨvɨꞌ wabahɨlaaka yadɨvɨta elapaanɨyaraavɨre saanyaburaavɨ yavɨkaryadɨvɨsajɨ yɨta mubya naanga wakadɨvɨsa yavɨkaryadɨvɨsajɨ bɨraazɨya kwaariꞌmayagɨnyajɨ sɨla bwaihɨraꞌbwaihɨrata yɨnɨke kɨnɨnnake yavɨkaryadɨvɨsajɨ 13yɨ dawaryajɨ wabatɨrɨnya aamonaꞌ mɨjata puryaꞌnesɨ kwaagɨta wabatɨrɨnya yɨravayɨhwiaꞌnejɨ marazɨnanya dala pɨnɨnna pɨnɨnnanya tɨrɨnya kɨnɨnnakejɨ saadaaya nawɨꞌnyajɨ yɨ waainɨyajɨ welivananya nyaꞌnejɨ pɨlawaaya gɨrɨkula yaꞌne nawɨꞌnyasɨ witɨyasɨ yɨ bulɨmakaawoyarajɨ sipɨzipɨyarajɨ ozɨyarajɨ ozɨyara mwagiꞌnamaryaꞌnejɨ kɨlaakejɨsɨyara aꞌmwe gaala kɨnɨnnakerajɨ. Yuya daza ayahi mubɨpɨꞌdera mɨꞌ. 14Aꞌmwe mubya yadɨvɨsara dara dɨpɨꞌdere “Tɨka munne daza maaryaꞌna gɨmɨre sɨmunyaꞌ gɨthɨkaaꞌde yɨ yuya sa gɨmɨnyɨ gyahalyaꞌmavaka kaanya mena wɨwaꞌ. Yuya tɨka wapaaya nawɨꞌnyanna nawɨꞌnyannanya mubya naange kɨnɨnnakejɨ gɨmɨre yuya nɨgwɨlalaaka nawɨꞌnyanna nawɨꞌnyannanyajɨ yuya sa gɨmɨnyɨ mena gyahalyaꞌmaꞌmwakengɨ. Nabaai gɨlyɨvɨta daza gɨmɨnyɨ ayɨna magwaryadori aꞌmwera tɨnna mwanganyɨ yɨpɨꞌdengɨ. Aawa. Arɨkawɨ.” 15Yɨ gɨlyɨvɨta dazangɨ mubya yadɨvɨta dazara mubadɨvɨꞌ gamɨnyɨ nɨgwia kwalaalya maaꞌdɨvɨsara gamɨre daanga kayaaꞌnanyaꞌ maaradevɨna lɨka naanga yapɨjɨ gamɨnyɨ menyaba daapɨꞌdere. Yɨ sahwara kɨnna dadɨvɨꞌ yɨ munyɨꞌ taanginya mwaaibɨꞌdere. 16Yɨ sara yadɨvɨꞌ dara dɨna

“Weꞌ! Weꞌ! Anga Naangebagɨnyɨna kale neyɨwaka!
Kwaabɨyɨvɨta nawɨꞌnyaangejɨ kingɨyaraavɨrejɨ wana wayaakejɨ
Yuya saza gɨmɨre kɨlaakevɨ paidapaideꞌna baazɨꞌmaꞌnɨkeꞌgɨ!
Yɨ saꞌgɨ yune kɨlaakejɨkɨ yɨwaala yɨwannadɨ
Nɨgwɨlalaaka golɨyajɨ sɨla nawɨꞌnyajɨ kwaalɨturyaangejɨ!
17Yune aawaaya pɨrɨvɨna gɨlyɨvɨkɨravɨnakebwi gihaimwakeꞌna weꞌ!
Nɨgwia yuya dazajɨ nɨgwɨlalaakejɨ kayaaka yɨnyɨna!”
Yɨ sɨpɨyavɨ maremwaala gazaizalyɨ yɨ aꞌmwe gazaizai sɨpɨya mubada pɨwɨnna kaanya wɨyaꞌnelyɨ yɨ yuya sɨpɨyavɨ yadɨvɨsarajɨ yɨ saalaalyavɨ aꞌmwe yuyara mubɨwawɨnya kɨnɨnnakerajɨ aꞌmwe dazara Bavɨlonɨ menyaba daaveva
18dɨkevɨre jɨsavɨ sahɨrɨvɨ dɨkeꞌ wɨnadaasɨyaꞌ tɨnna wanganna yadɨvɨꞌ jakeꞌ dara danganna “Anga naanga dazaba avaainanyaba anga naangeba gava warɨka!” 19Yɨ sahwara kwaakevɨre tɨryaꞌ kunnya mɨnyagɨnyangɨ lɨvamaꞌnyɨna yeva kɨnna dɨna yeva yɨ munyɨꞌ taanginya yɨmaꞌnyɨna yeva mwaalɨna yadɨvɨꞌ jaka dɨna

“Weꞌ! Weꞌ! Anga naangebanna kale neyɨwaꞌ.
Nɨgwia naanga anga naanga dazabanyangɨne maꞌdaanyaina
Saalaalyavɨ sɨpɨyangɨ kuvɨnɨmaangeina nɨgwɨhɨravɨnakeina yɨmaꞌnadaanyainera.
Yune aawaaya pɨrɨvɨna kayaaka yɨnɨwakeꞌna weꞌ!”
20Sɨgunyaꞌgɨjɨ Gotɨyare tewaanyaihɨlyɨ yɨ Wɨdaasadeihɨlyɨ wɨꞌnawɨjɨwaakadɨvɨtaihɨlyɨ dahaaꞌ yɨmaꞌnɨwakeꞌna sarɨmɨ yuyaihi yɨlaaya jɨla! Gotɨyai sahɨrɨvɨ maryawɨbwaraka kayaaꞌnanyaꞌ tɨvɨkɨꞌmwakeꞌnanyɨ. Sarɨmɨnyɨ yɨhyaka sasare dazabwi tɨvɨkɨsaꞌ wiwakeꞌnanyɨ.

21Yɨ ejelɨya dɨragɨmaraanga pwai sɨla pwai maarɨna. Arɨnga sɨla naanga witɨya gɨlaꞌmwadeibɨsai. Ejelɨya sahwai sɨla dazai munyaba makina yaka yɨ saalaalyavɨ kewɨnɨnna maralɨvaranna yaka yɨ sai dara dɨna

“Dɨragɨnna maralɨvaramwebaaibɨꞌ yɨkamaangera maarɨna yapi
Anga naanga Bavɨlonɨ kewɨnɨnna dɨragɨnna lɨvarabɨꞌdevera.
Savɨ aꞌmwera tɨnna ayahi pɨrɨsɨ bɨrawangabɨꞌdeꞌ mɨꞌ.
22Gɨmɨnyaba pɨradayavɨre jakesɨ daata dadɨvɨta yagaalyasɨ
Gwarengɨrejɨ pihulɨyarejɨ kadɨka ayahi guꞌnɨpɨꞌdera mɨꞌ.
Aawa nebulyasɨ. Arɨkewɨ. Aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ muꞌnyɨna.
Wawɨnya dala pɨnɨnnanyangɨ sɨduꞌnakeraavɨ ayahi bɨrawangabɨꞌdera mɨꞌ.
Gɨmɨnyɨ sasarei mwaaidoriyai aane pwai kwai mamwaalyɨna.
Sɨlyare jakeꞌ witɨya gɨlaꞌmwadaawori ayahi guꞌnɨpɨꞌdera mɨꞌ.
Gɨmɨre mɨjɨkeꞌna tɨka wapaaya pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ mwarina.
23Laamɨvananyavɨre dɨꞌbaakeꞌ gɨmɨnyɨ ayahi pɨrɨsɨ gɨvadeꞌ mɨꞌ.
Maangwɨraaya kwala maaryaꞌnereꞌ maaꞌnyaꞌnevɨreꞌ ayahi guꞌnɨpɨꞌdeꞌ mɨꞌ.
Gɨmɨnyaba sasareyore aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ muꞌnyɨna.
Dareꞌnanyɨ. Gɨmɨre mubɨwawɨnya kɨnɨnnakera Kwaakevakɨya naangera!
Ajɨmya yuyangɨyaraavɨ gɨmɨre gɨriꞌnyanna kwaasɨkuna wɨjɨwaalagɨnyaꞌgɨ!
24Gamɨnyɨ yɨwetawakyaba tawe wɨꞌnawɨjɨwaakyaraavɨresɨ Gotɨyareraavɨresɨ warɨꞌ.
Anga naanga dazaba sahwaraavɨ yune tamakadɨvɨsaba!
Aꞌmwe Kwaakevakɨya yuyaraavɨjɨ tamakadɨvɨsaraavɨne yɨwetawakya warɨꞌ.”
Copyright information for `BYR