Revelation of John 19

Sɨgunyavɨ “Aawi!” daata dadɨvɨꞌ Gotɨyarɨna yɨlaaya yesaꞌnesɨ.

1Sahɨnɨngɨ dɨvidaaꞌnyɨ jaka naangebɨsaꞌ Sɨgunyavɨ kwala naangeraavɨreꞌ nɨmɨ kadɨka wɨꞌnyɨna. Yɨ sahwara dara dɨna

“Nemɨ Gotɨyarɨne yayaꞌ munyaba makɨlaa! Aaleluya!
Nemɨre Gotɨyai yune gave sahwaina nevadaihasamaaryaꞌnebulyɨyai!
Byaanna kɨnɨnnakei dɨragɨnyabwi kɨnɨnnakei yune mwaalɨkei!
2Dareꞌnanyɨ. Gotɨyai maryawɨbwaꞌdenna nebulyabwi yunewɨnna yɨdaꞌmaraangesɨ.
Yaasɨwaꞌna maradakunamaryade naangeꞌ Kwaakevakɨyaraavɨ kayaaka yɨgalakadesɨ.
Gamɨre gɨrɨkitaꞌnanya sabulyɨ sahwaraavɨ kayaaka yɨgaidesɨ.
Sarevɨdaaꞌnyɨ Gotɨyai sahɨrɨvɨ daanga kayaaꞌnanyaꞌ tɨvɨkɨꞌmwakeꞌnanyɨ.
Aꞌmwe dazaꞌ Gotɨyare yaasɨwaꞌwawɨnya saraavɨ tamakadesɨ.
Kumɨre taweꞌna gannya yɨwetawakya dazaꞌ tɨvɨkɨꞌmwakesɨ.”
3Yɨ sahwara pɨgasaai jaka ayahi dara dɨna

“Nemɨ Gotɨyarɨne yayaꞌ munyaba makɨlaa! Aaleluya!
Dɨkevɨre jɨsaꞌ anga naangeba dɨkeꞌ nɨvanɨꞌ.
Yɨ jɨta dazaꞌ munyaba yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ yimanaawɨꞌ!”
4Yɨ aꞌmwe naanga atɨzɨvɨlɨraai yaka pware asɨrɨ daraai daraalyarajɨ gaala kɨnɨnnaka daraai daraalyarajɨ sara kwaakewɨnna walarutaꞌneva Gotɨyarɨna kingɨnamwaalyɨsavɨ mwaalɨkerɨna lotuya yɨna. Lotuya yɨna yadɨvɨꞌ dara dɨna

“Sahɨrɨsɨ. Nebula naangesɨ.
Gotɨyarɨne yayaꞌ munyaba makɨlaana!”
5Yɨ Gotɨyare kingɨnamwaalyɨsavɨdaaꞌnyɨ maangwɨraaya pɨrɨꞌ jaka yɨnnɨgavɨna. Dara dɨna

“Gotɨyare yaasɨwaꞌwawɨnya yuyaihi
Gotɨyarɨna lɨka yadɨvɨsaihi
Kwaakewɨnyaihɨlyɨ munyabanyaihɨlyɨ saihi
Nemɨre Gotɨyarɨ munyaba dɨmakɨlyɨla!”
6Yɨ kwala naangera yɨꞌbwaꞌnemwaaidapiya jakeꞌbɨꞌ, saawɨla naange yɨdaaꞌnyɨya jakeꞌbɨꞌ, yɨꞌmunya naange pidaaꞌnyɨya jakeꞌbɨꞌ yɨ nɨmɨ kadɨka wɨꞌnyɨna. Dazaꞌ jaka dɨna

“Nemɨ Gotɨyarɨne yayaꞌ munyaba makɨlaa! Aaleluya!
Naangei nemɨre Gotɨyai Dɨragɨnya Yuya Kɨnɨnnakei
Dahaaꞌ sai kingɨya nebulyai yuna mwaalɨkeꞌnanyɨ.
7Dahaaꞌ nemɨre munyɨꞌ nawɨꞌnya yɨna yawaajɨ
Yɨ nemɨ yɨlaaya naanga kuna yawaajɨ
Gamɨnne byaannyaꞌ munyabanna nayaa makɨlaa!
Yɨrɨkegaaꞌ Dɨwɨnya Sipɨzipɨyai kwala maaryaꞌnegaaꞌ yɨmaꞌnɨwaꞌ.
Yɨ gamɨre aꞌmweꞌ gamɨzaꞌ yavadaꞌgainya yɨwaꞌ.
8Gotɨyai savɨna baazɨꞌmaꞌnya yaakeꞌ wɨjaavɨna yɨwaꞌ.
Baazɨꞌmaꞌnya wana nawɨꞌnyaꞌ wana lɨvamwaja yadaasɨyaꞌ
Wana tɨrɨmaaya nebulyaꞌ gannya kɨlaakejɨkɨ wakɨwaꞌ.”
Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Baazɨꞌmaꞌnya yaaka nawɨꞌnya dazaꞌ yɨ Gotɨyare tewaanyaraavɨre wawɨnya yɨdaꞌmaraangengɨra.

9Yɨ ejelɨyai nɨmɨnyɨ wɨdɨna “Yagaala dathaꞌ pɨkarya jɨthaꞌ! Aꞌmwe dazara Gotɨyai jaka jɨvwaramaarakera munne naangevɨ Dɨwɨnyai kwala maaryaꞌnevɨna bɨwaasara yɨlaaya yadɨvɨꞌ tewaanaanga winadere.” Yɨ sai nɨmɨnyɨ wɨdɨna “Yagaala daza yɨ sa yagaala nebulyaꞌnanya Gotɨyarengɨ.” 10Sara wɨdɨna kanyɨwaꞌ nɨmɨ kwaakewɨ gamɨre sɨvɨlyɨraaryaba gidɨkusaba walarutaꞌnyɨna. Yɨ nɨmɨ sahwarɨna “Lotuya yɨma!” dena kɨrɨꞌ sai nɨmɨnyɨ wɨdɨna “Gɨmɨ sasara minna! Gɨmɨjɨ gɨmɨre jaꞌmwera kwarajɨ yaasɨwaꞌwawɨnya yeꞌmwannawɨdaayadɨnyainyɨ. Sarɨmɨ Jizaazarɨna dɨragɨnna lɨmwadɨvɨꞌ yɨ wɨjalɨkurakadɨvɨsaihɨlyɨ. Sasareihɨre avaaiwawɨnyainyɨ. Yɨ Gotɨyai yune gave pwainanyarɨ lotuya nayaa dɨragɨnna jɨ! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Jizaazarɨna wɨjalɨkurakyabwi yɨ Kurya Tewaanyai wɨꞌnawɨjɨwaakyaraavɨ yɨdɨkaꞌdaaꞌnyɨ wɨjɨwaakadɨvɨta sasare dazabulyɨ.”

Aꞌmwei ozɨya yaakerɨ munyaba yɨlamwaalakeꞌnesɨ.

11Yɨ nɨmɨ tɨnna wangadaazɨ Sɨgunyaꞌ kaanya basɨnadaaꞌna yɨnɨkevɨ, yɨthaanyi, ozɨya yaaka pwai mwaalɨna. Sarɨ aꞌmwei yɨlamwaaina. Gamɨnne yayaꞌ yɨ darei. Gotɨyare yawɨta yuyangɨ nayaa lɨmwagaꞌdei, yɨ nebulyaꞌne aaya kaavɨlyai. Nabaai sai yune yɨdaꞌmaraangeburɨna padaꞌgalamɨdɨdevɨ yɨ aꞌmweraavɨ kotɨyavɨ maryawɨbwaꞌda yɨ sai malyaꞌ bwaꞌdelyɨ. 12Gamɨre tɨnnyai dɨtaalɨsaꞌ. Gamɨre mɨnyagɨnyavɨ kingɨmwaaihɨꞌnya kwalaalya warɨke. Gamɨnne yayavɨne pɨkaryaꞌ kɨnɨnnakei. Yaya dazavɨ aaya kaavɨlyaꞌ gamɨ gave yune sahwaina yawɨꞌdelyɨ. Yɨ aꞌmwe pwara aawa. 13Gamɨre baazɨꞌmaꞌnya yunewɨnna yalawakya saamɨgwazaaya gamɨ wakɨka saꞌ tawevɨ jɨwɨnɨkesɨ. Yɨ sahwarɨne yayaꞌ dara woꞌnɨkesɨ. Gotɨyare gamɨnyɨna Yagaalyala! 14Aamiya Sɨgunyavɨyara kunnya ozɨya yaakeraavɨ yɨlamwaaina yeva sahwarɨ dɨvidaaꞌnyɨ mɨdɨnna. Kumɨre kɨlaakejɨkaavɨ baazɨꞌmaꞌnya yaaka wana gɨrɨꞌmaaya nawɨꞌnyaange yɨraꞌnevera. 15Yɨ ozɨya yaakerɨ yɨlamwaalɨka dazare maangevɨdaaꞌnyɨ kwaariꞌmasɨramɨnya walyaabɨnɨkeꞌ. Kwaariꞌmasɨramɨnya dazaꞌ saamɨgwazaayaꞌ wana lɨka gurɨmaanga dɨꞌbwarakɨnɨkeꞌ. Yɨ nabaai dazasɨ sai aꞌmwe ajɨmya yuyangɨyaraavɨ tamakadeꞌnanyɨ. Yɨ nabaai gamɨ sai yɨta aayɨnɨyarɨꞌ lɨmwagarojɨ sahwaraavɨ dɨragɨnna maremwaaladelyɨ. Nabaai gamɨ sai sɨla naanga gɨraipɨya tɨmaꞌmwanga yaꞌnevɨ waainɨyaꞌ gɨlaꞌmwagathelyɨ. Waainɨya dazaꞌ yɨ Gotɨyai Dɨragɨnya Yuya Kɨnɨnnakere sɨmɨlɨka naangevɨne sɨnna tɨka wɨdayaꞌ. 16Sai gamɨre baazɨꞌmaꞌnyavɨ gamɨre tɨꞌmunyavɨ gamɨnne yayaꞌ pɨkarya yɨdaꞌnɨkei. Yaya dazaꞌ yɨ dareꞌ

“Yuya kingɨyaraavɨna Kingɨyai yuya naangeraavɨna Naangela.”
17Yɨ nɨmɨ tɨnna wanganna yadaazɨ nyɨlyarɨ ejelɨya pwai daavɨna yada yuta yuyara yɨraayavɨ munyaba pɨlavamaryadaapiyaraavɨ maangwɨraaya jaka naangeꞌ danganna. Yɨ sai dara dɨna “Sarɨmɨ yɨkabapi Gotɨyare munne naanga dathavɨ dɨzɨꞌbwaꞌnyi! 18‘Yɨ aꞌmwe baimwaasaraavɨ tɨka naana! Yɨ kingɨyaraavɨre kɨlaakejɨkaavɨya mɨwɨsa, yɨ mɨwɨta aawɨlasaraavɨ maremwaaidɨvɨsaraavɨrejɨ, yɨ mɨwɨta aꞌmwe dɨragɨnaangeraavɨrejɨ yɨ mɨwɨta ozɨyaraavɨrejɨ aꞌmwe ozɨyaraavɨ yɨlamwaaihasaraavɨrejɨ tɨka naana!’ dapi dɨzɨꞌbwaꞌnyi! ‘Yɨ nabaai aꞌmwe yuya pwara kwaraavɨre kɨlaakejɨkaavɨya, aꞌmwe kave mwaaihasaraavɨrejɨ aꞌmwe yaasɨwaꞌwawɨnyaraavɨrejɨ yɨ aꞌmwe maalɨkeraavɨrejɨ yɨ aꞌmwe naangeraavɨrejɨ mɨwɨta daza tɨka naana!’ dapi dɨzɨꞌbwaꞌnyi!”

19Yɨ nɨmɨ tɨnna wanganna yadaazɨ sɨgaarya dazalyɨ yɨ kingɨya Kwaakevakɨyarajɨ kumɨre aamiya aawɨlasara kwarajɨ sahwara mena yɨꞌbwaꞌnyɨna. Sahwara “Mala bwaꞌnaadeꞌnana,” deva “Aꞌmwe ozɨyarɨ yɨlamwaalɨka dazalyɨ gamɨre aamiya aawɨlasarajɨ sahwara mala yeꞌmwannabwaꞌnaadeꞌnana,” deva mena yɨꞌbwaꞌnyɨna. 20Yɨꞌbwaꞌnyɨna kyɨwaaꞌ kɨrɨꞌ ozɨyarɨ yɨlamwaalɨkei sɨgyaaryarɨjɨ wɨꞌnawɨjɨwaakade kwaasɨ dadei sɨgyaarya dazare tɨnnyarɨ yɨjɨwaala kwalaalya yaderɨjɨ wɨla galyɨꞌna yɨwaꞌ. Yɨ kwaasɨ yɨjɨwaaide sasare dazaburɨ wɨꞌnawɨjɨwaakade kwaasɨya dazai aꞌmweraavɨ sɨgyaaryare baaveꞌ maarevera yɨ gamɨre aꞌmwaꞌmwe savɨ lotuya yevera saraavɨ kwaasɨ wiakebulyɨyaraai. Sɨgyaarya dazarɨjɨ kwaasɨya wɨꞌnawɨjɨwaakade dazarɨjɨ sara galyɨꞌna yaka saraai gaala kuna mwaaihɨlyaraarɨ dɨꞌbunya naangaangevɨ dɨꞌdaanya naangeꞌ nɨvanɨkevɨ sɨla saalɨpaayaꞌ nɨvanɨkevɨ kewɨnɨnna maralɨvaranna yɨwaꞌ. 21Yɨ dazai ozɨyarɨ yɨlamwaalɨka dazai aꞌmweraavɨ kwaariꞌmasɨramɨnya dazaꞌ gamɨre maangevɨdaaꞌnyɨ walyaabɨnɨka dazasɨ tamakɨna yakere. Yɨ yuta yuya dazara aꞌmwe dazaraavɨre mɨwɨsa tɨka maranyɨna yeva yɨ kumɨre munyɨꞌ yunebanna winyɨna.

Copyright information for `BYR