Revelation of John 20

Saataanɨ kalavuzaꞌ kwarame 1000 yɨꞌnamwaaladeꞌnesɨ.

Yɨ nɨmɨ tɨnna wanganna yadaazɨ Sɨgunyavɨdaaꞌnyɨ ejelɨya pwai walaabɨna. Gamɨre asɨrɨ yɨrorɨla daanga maayavɨre kiyaꞌ lɨmwagarɨkei. Yɨ sai kwaariꞌmaꞌmagazaawanya naangeꞌ kɨrɨsɨ lɨmwagarɨkei. Sai kabaraawarya dazarɨ galalɨmwanna. Kabaraawarya sai kamaala wana sɨnnawɨ kɨgaakunanyai. Sai Yuyaraavɨ Kotɨya Maryadei. Yɨ sai Saataanɨ, Yɨkamaangei (Sɨwaakei). Yɨ ejelɨyai kabaraawarya dazarɨ yune kwarame 1000 waanɨ taawɨzanɨya kalavuzaꞌ yɨramwaaihyaꞌnerɨ kwaariꞌmaꞌmagazaawanyasɨ wɨla galapwɨyɨna yaka sahwarɨ yɨrorɨla daanga maayavɨ kewɨnɨnna maralɨvaranna kyɨwaꞌ sarei kewɨnɨnna walaawɨna. Maralɨvaranna yaka aꞌbadaaꞌnyɨ kaanyaꞌ sahwarɨ yɨlarihɨꞌna yaka dɨragɨnna jɨbwekɨna, baaveꞌ wakɨna. Saataanɨ kwarame 1000 bawodehaaꞌna ajɨmya yuyangɨya aꞌmweraavɨ kwaasɨ ayɨna mujaꞌnerɨ kaanyaꞌ jɨbwekɨna. Yɨ dɨvi sagaaꞌ kwarame 1000 mena kabwawojɨ ejelɨyai yɨralavadelyɨ. Yɨ sai yaasɨwaꞌ yamarina yadelyɨ yune maalɨkegaaꞌna.

Yɨ nɨmɨ tɨnna wanganna yadaazɨ kingɨnamwaalyɨta pɨnɨ waꞌdɨꞌnyɨyangɨ yɨ pwara yɨlamwaaihaꞌ. Sara kotɨyavɨ maryawɨbwaryaꞌneraavɨ Gotɨyai sasare wawɨnyavɨne dɨragɨnyaꞌ wɨjaawakera. Nabaai nɨmɨ tɨnna wanganna yadaazɨ aꞌmwe kwalaalyaraavɨre kuryara. Sahwara Jizaazarɨna nayaa jalɨkurakevera, yɨ Gotɨyare yagaalyaꞌ dɨragɨnna lɨmwagarevera. Yune sahɨrɨvɨneꞌna yɨkamaangera sahwaraavɨ pwaraavɨre tɨlɨnnya woripuresara. Yɨ sahwaraavɨ pwaraavɨ tamakɨna yesare. Yɨ sahwara sɨgyaaryarɨ lotuya myadɨvɨꞌ yɨ gamɨre aꞌmwaꞌmwerɨjɨ lotuya mi. Yɨ sahwara gamɨre baaveꞌ kumɨre yamengɨjɨ kumɨre asangɨjɨ mamaaryevera. Yɨ sahwara balesara gaalyaꞌ ayɨna maareva yɨ kwarame yune 1,000 dazagaaꞌ Kɨraazɨtɨyalyɨ kingɨya mwaaihaꞌ. Dazaꞌ yɨ aꞌmwera ayɨna dɨkaapɨꞌdehaaꞌ aaya mudɨꞌnanyagaakɨ. Dazagaaꞌ aꞌmwe bainɨka pwara gaalyaꞌ mamariwaaꞌ. Sahwara yemwaala yɨgaꞌ kwarame 1,000 sagaaꞌ mena kabawojɨneꞌna. Aꞌmwera ayɨna dɨkaapɨꞌde aaya mudɨꞌnanya dazagaaꞌ sahwara yɨlaaya yadɨvɨꞌ tewaanaanga winadera mwaalapɨjɨ yɨ Gotɨyare tewaanyara nawɨꞌnya tewaanya mwaaibɨꞌdere. Yɨ nabaai baryabwi saꞌ pɨgasaalyaꞌ aꞌmwe dazaraavɨ marulawakyaꞌne dɨragɨnya maayasɨ. Aawa. Sahwara Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨraꞌdɨvɨsare. Yɨ Kɨraazɨtɨyarɨna yɨraꞌdɨvɨsare. Nabaai sahwara kwarame waanɨ taawɨzanɨya sagaaꞌ Kɨraazɨtɨyalyɨ kingɨya yeꞌmwannamwaaibɨꞌdere.

Saataanɨmɨ wavɨlavadeꞌnesɨ

Dɨvi kwarame 1,000 waanɨ taawɨzanɨya sagaaꞌ mena kabwawojɨ gamɨre kalavuzɨangevɨya kaadihɨsaꞌ kabaasojɨ Saataanɨ gamɨre kalavuzavɨ yagalyaꞌmavadelyɨ. Sarei mwasɨlaa walyaabozɨ aꞌmwe ajɨmya yuyangɨyaraayawɨnna kwaasɨ yagaala wɨjaꞌnei wɨna. Aꞌmwe kwaakevɨya tɨvimagɨnya dawaai dawaalyabanyara yɨ Kwaakevakɨya yunewɨnyara yɨ Gohɨyarajɨ Maahohɨyarajɨ saraayawɨnna wɨna. Saataanɨ sahwaraavɨ mala bwaꞌnyaꞌneraavɨ mariꞌbwarɨmwaaihadere. Kumɨre ata gɨlya saalaalyavɨ maangebaarɨya siweka sabɨsangɨ. Sarera kwaaka saba yuneba yidaawadɨvɨꞌ Gotɨyare tewaanyaraavɨre waꞌmwaryaba, anga naangeba Gotɨyarɨ tewaanya wɨvuꞌnɨvanɨkeba yɨ saba yuneba kurɨta gɨhɨꞌmavamwaimwaataraavɨnera. Kɨrɨꞌ dɨkeꞌ Sɨgunyavɨdaaꞌnyɨ walaabozɨ mala bwaꞌnadaapiya saraavɨ dɨka nakɨwakeraavɨnera. 10 Yuyaraavɨ Kotɨya Maryadei sahwaraavɨ kwaasɨ wɨdadeꞌna sareꞌna Gotɨyai dɨꞌbunya naangeꞌ dɨꞌmunangeꞌna yadaaꞌnyɨyavɨ sɨla saalɨpaayavɨ nade savɨ kewɨnɨnna maralɨvaranna. Dɨꞌbunya saꞌ sɨgyaarya dazalyɨ kwaasɨ wɨꞌnawɨjɨwaakyabwi dade dazalyɨ saraai mena mwaaidakɨlyɨ dazahɨrɨvɨ. Sarevɨ daraai dala sara daanga naangeꞌ maapɨꞌdere nyɨlyavɨjɨ sawɨsavɨjɨ yuyagaaꞌ yuyagaaꞌneꞌ.

Naangegaaꞌ maryawɨbwata naangeꞌ yɨmaꞌnadevwinesɨ.

11 Nɨmɨ tɨnna wanganna yadaazɨ kingɨnamwaalyɨta naanga yaakeꞌ waꞌdɨꞌnyɨ nabaai namwaalyɨta savɨ pwai yɨlamwaalɨꞌ. Sahwarɨ Kwaakevasɨ sɨgunyavasɨ lɨkaanya yenadaaꞌna yaka yɨmaanyɨna. Kɨrɨmɨ sawaareba kuneba. 12 Nabaai nɨmɨ tɨnna wangadaazɨ yɨ aꞌmwe bainɨkera, kwaakewɨnyarajɨ munyabanyarajɨ sara mwaaidapiyara kingɨnamwaalyɨta dazavɨre kusɨmagɨ daavɨna. Nabaai namwaalyɨsavɨ yɨlamwaalɨkei sai bukuya pɨnɨngɨ tɨlaayɨna. Sai bukuya pɨrɨsɨ maarɨna. Bukuya si gaala mwaalyaꞌni. Bukuya sangɨ pɨkarya yɨdaꞌnɨkengɨ tɨnna wanganaka kumɨre yeta yuya sabwina aꞌmwe bainɨkeraavɨ maryawɨbwaꞌmwakere. 13 Saalaalyaꞌ gamɨnyɨ aꞌmwe yuya bainɨka mwaaihasaraavɨ ayɨna wɨjaavɨna. Nabaai Baryabulyɨ Bainɨkeraavɨre Angebajɨ sawaarɨ aꞌmwe yuya bainɨka wɨlamwaaidapiya saraavɨ ayɨna wɨjaavɨna. Mena ayɨna wɨjaavɨna kyɨwaai bainɨka saraavɨ gazaizarɨ gamɨre yake yune sabwina maryawɨbwata yɨwakere. 14 Dɨꞌbunya naangevɨ dɨka nɨvanɨka savɨna Baryabulyɨ Bainɨkeraavɨre Angebajɨ sawaai marasɨꞌna yɨwakelyɨ. Dɨꞌbunya naanga dazaꞌ barya pɨgasaalyasɨ. Ayawɨdaaꞌnyɨ balyasɨ dazaꞌ. 15 Nabaai Naanga maryawɨbwaꞌdei aꞌmwe pwarɨne kwarɨne yayavɨ bukuya gaala mwaalyaꞌne sɨrɨ mabɨranganyojɨ sarevɨ, yɨthaanyi, aꞌmwe sarɨ marasɨꞌna yɨwaꞌ dɨꞌbunya naanga dɨka nɨvanɨkevɨna.

Copyright information for `BYR