Revelation of John 21

Sɨgunya mudɨkevakɨnajɨ Kwaaka mudɨkevakɨnajɨ dɨnɨkeꞌnesɨ.

1Yɨ nɨmɨ sɨgunya mudɨkevasɨ Kwaaka mudɨkevasɨ warɨkewaai wangamwa. Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Sɨgunya aayagaasɨyavasɨ Kwaaka aayagaasɨyavasɨ yunakaanna wɨna. Nabaai saalaalyaꞌ kɨrɨsɨ mwarina. 2Nabaai nɨmɨ tɨnna wangamwa anga tewaanya dazaba Jeruzaalemɨ mudɨkeba. Anga naanga dazaba Gotɨyai yasaabɨna kyɨwaꞌ Sɨgunyavɨdaaꞌnyɨ anga dazaꞌ walaabɨna. Nɨgwɨlalaaꞌbaaka nawɨꞌnyajɨyaꞌ, aꞌmweꞌ kwala maaryaꞌneꞌ nɨgwɨlalaaka nawɨꞌnyaange tɨda kwala maaꞌnyaꞌnegaaꞌ gannya aꞌmwerɨna yemwaaidevaaibɨꞌ walaabɨna. 3Sareꞌ nɨmɨ kadɨka wɨꞌnyɨna yadaazɨ kingɨnamwaalyɨsavɨdaaꞌnyɨ maangwɨraaya pɨrɨꞌ yɨnyɨna. Yɨ jaka naanga dɨragɨnna dara dɨna “Yɨthaanyi! Dahaaꞌ Gotɨyare selɨ angeꞌ aꞌmwerajɨ yeꞌmwannamwaalɨka! Sahwaraavɨ tɨnnyaba waradesɨ. Yɨ gamɨre byaannyaꞌ kumɨnyɨ yeꞌmwannarɨka! Nabaai sahwara gamɨ sahwarera mwaaibɨꞌdere. Yo, Gotɨyai gamɨ kwalyɨ yeꞌmwannamwaaladelyɨ. 4Kumɨre kɨdalaaibɨrɨka tɨnnyaraavɨ wɨwarɨke gazasaꞌ yaalɨka yɨmwagathere. Baryabwi ayahi waradevwi mɨꞌ. Yɨ aꞌmwera ayahi baibɨꞌdera mɨꞌ. Sɨmunyaꞌ taanga ayahi winadera mɨꞌ. Jakɨnna ayahi dɨpɨꞌdera mɨꞌ. Daangejɨ maapɨꞌdera mɨꞌ. Sɨnnawɨnya sa mena yuya yɨwɨna yɨwakeꞌnanyɨ.”

5Kingɨnamwaalyɨta dazavɨ yɨlamwaalɨke sai dɨna “Yɨthaanyi! Nɨmɨ yuya sa mudɨke yavɨkarivanɨgengɨra.” Sara daka pɨrɨsɨ dɨna “Yagaala daza pɨkarya jɨthaka! Yagaala daza yuyara dɨragɨnna lɨmwabɨzannajɨ naanga nebulyaꞌnanya warɨkeꞌnajɨ sara jɨthaka!” 6Sara daka nɨmɨnyɨ ayahi wɨdɨna “Yuya sa mena yɨmaꞌnɨwaabɨkengɨ. Nɨmɨ sahwainyɨ, nɨmɨ aaya sɨnnawɨnyainyɨ (A). Aaya dɨvineinyɨ (Z). Nabaai yuya sangɨneꞌna aaya kaavɨlyainyɨ. Yuya dɨragɨnya sa yunebanna yɨꞌmwannadɨnyainyɨ. Nɨmɨ sahwainyɨ aꞌmwe aalyaꞌna mɨjɨka baimanɨkerɨna aalya yanga naanga wɨjaavɨdelyɨ. Aalya saꞌ nadeꞌna aalɨyɨmɨnyavɨ gaala mwaalyaꞌneꞌ. Nɨmɨre yanga naanga dazabwi sɨhumale yanga wɨjaavɨdelyɨ. 7Nabaai aꞌmwei mala bwaꞌnyaburɨ yunebanna wavɨlavajai yɨ nɨmɨre yanga naanga dazaꞌ maaradelyɨ. Ganɨmaangei gannya kaimɨraayaraavɨna wɨjaavadevaaibɨꞌ dathavwi maaradelyɨ. Nɨmɨ gamɨnyɨ Gotɨyainyɨ mwaalɨdelyɨ. Nabaai sai nɨmɨnyɨ nyɨbwaalɨvaangei wɨmwaaihɨwɨjai mwaaladelyɨ. 8Kɨrɨꞌ aꞌmwera lɨka yɨna Kɨraazɨtɨyarɨna ‘Aala! Nabaimudɨka!’ dɨna ayɨna gɨnyɨraꞌdɨvɨsarajɨ aꞌmwe dɨragɨnna malɨmwagaryadɨvɨsarajɨ aꞌmwe gɨrɨkitaꞌnanya dala pɨnɨnna pɨnɨnna yadɨvɨsarajɨ aꞌmwengɨ aꞌmweraavɨ tamakadɨvɨsarajɨ aꞌmwe ata lɨmwadɨvɨsarajɨ aꞌmwe gɨriꞌnya yadɨvɨsarajɨ aꞌmwe kwaasɨgotɨyaraavɨ lotuya yadɨvɨsarajɨ aꞌmwe yuya kwaasɨ yagaala dadɨvɨsarajɨ sara kumɨnne tɨvɨkɨta daresɨ. Dɨꞌbunya naangevɨ sɨla saalɨpaayavɨ dɨꞌmunangeꞌna yarɨkevɨ sahwaraavɨ marasɨꞌnadere. Saꞌ yɨ Baryabwi Ayawɨdaasasɨ.”

9Ejelɨya pwai, ejelɨya ata purɨdaaꞌnyɨ daraalyara dɨzɨya ata purɨdaaꞌnyɨ daraalyangɨ maangengɨ aꞌmweraavɨ kayaaka yɨgalyaꞌne yekuꞌnaka aaya kɨnɨnnakerajɨya pwai, yɨ sai baka nɨmɨnyɨ dara wɨdɨna “Kaaja! Kwala maaꞌnyaꞌne sɨdɨraayaꞌ Sipɨzipɨya Dɨwɨnyarɨne aꞌmwevɨna givwarɨdaakudeꞌnanyɨ.” 10Sara wɨdɨna kanyɨwaꞌ yɨ Kurya Tewaanyai nɨmɨnyɨ dɨragɨnya yɨvaimwanna kanyɨwaꞌ ejelɨya sai mugunya naanga keꞌmwewɨnya pɨrɨvɨna nɨmɨnyɨ makuna. Sara nyaka Anga Naangeꞌ Jeruzaalemɨ Nawɨꞌnya dazaba yɨbwarɨdaakuna. Anga dazaꞌ Gotɨyai yasaabɨna kyɨwaꞌ Sɨgunyavɨdaaꞌnyɨ anga dazaꞌ walaabɨna. 11Gotɨyare byaanna naangeꞌ anga naanga dazaba mwadaavɨna. Savɨre baaka wanyɨwanyaꞌ yuna nabinya pɨrɨꞌbɨsaꞌ wanyɨna, sɨla nɨgwia naanga mubadɨvɨta sangɨre baaka saꞌbɨꞌ wanyɨna. Yɨ dazaꞌ sɨnɨmwavanahurɨka naangebɨsaꞌ, yɨ wana tɨrɨmaaya nebulyaꞌnanyaꞌ sɨgujaaka sɨrɨmyaꞌbɨsaꞌ wanyɨna. 12Anga naanga dazaba sikurɨta naanga yɨnɨkeꞌ yune keꞌmwewɨnanyaꞌ. Kurɨta savɨ tɨkurya atɨraai sɨvɨlyɨrɨdaaꞌnyɨ pwaraalya warɨna. Sareꞌ nabaai tɨkurya pɨrɨvɨ ejelɨya pwai aya kɨba gaidaaꞌna. Pɨrɨvɨ pwai, pɨrɨvɨ pwai gaidaaꞌna. Yɨ yuyangɨ ejelɨya atɨraai sɨvɨlyɨrɨdaaꞌnyɨ pwaraalyara aya kɨba gaidaaꞌna. Nabaai tɨkuryangɨ Yɨzɨrelɨyaraavɨre yɨsavaakɨdaaꞌnya atɨraai sɨvɨlyɨrɨdaaꞌnyɨ pwaraalyavakaavɨne yaya pɨkarya yɨdaꞌnɨkengɨra. 13Sikurɨta nyɨlyai bilyɨrɨꞌdimagɨ kaadihɨta dawaai dasaꞌ daavɨna. Nabaai sikurɨta pimagɨnyavɨ kaadihɨta dawaai dasaꞌ daavɨna. Nabaai sikurɨta pimagɨnyavɨ kaadihɨta dawaai dasaꞌ daavɨna. Nabaai sikurɨta nyɨlyai walakadimagɨ kaadihɨta dawaai dasaꞌ daavɨna. 14Sihurɨta anga naanga dazabanne saꞌ kaavɨlyawɨ sɨla dɨragɨnya yɨvaimwagyaꞌne atɨraai sɨvɨlyɨrɨdaaꞌnyɨ pwaraalya kɨnɨnnakesɨ. Nabaai sɨla saraavɨ Sipɨzipɨya Dɨwɨnyare Wɨdaasade atɨraai sɨvɨlyɨrɨdaaꞌnyɨ pwaraala saraavɨne yaya kɨnɨnnakengɨra.

15Ejelɨya dazai nɨmɨjɨ yagaala yeꞌmwannadɨna yɨvanɨkei yɨta golɨyagɨnyarɨꞌ lɨmwagɨkei. Anga naanga saba kaadihɨsangɨjɨ sikurɨsavɨjɨ yaamɨjɨyɨta yaꞌnerɨꞌ lɨmwagɨkei. 16Anga naanga dazaba yuna gɨrɨlaꞌnya yɨvanɨka. Gamɨre saamɨnyavasɨ gamɨre naangevasɨ yuyavakaai avaainanyavakaalyɨ. Sahwai gamɨre yɨsarɨsɨ yaamɨjɨta yɨna kyɨwaꞌ anga naanga sabanya saamɨnyavaꞌ sɨtethɨya tɨwelɨvɨ taawɨzanɨya yɨmaꞌnyɨna (2,400 kilomitaaya). Saamɨnyavasɨ sikurɨsavɨya naangevasɨ anga naanga dazabanne yunebanyaꞌ munya keꞌbeva yɨlaawɨna yɨnɨkebajɨ yunebanya yuya sa avaainanya. 17Nabaai sikurɨta kɨrɨvɨjɨ yaamɨjɨta yɨna yɨwakeꞌ sikurɨsaꞌ yune angajɨna 144 kyuvitɨya (72 mitaaya) yɨmaꞌnyɨna. Metaaya dazaꞌ aꞌmwera yuyangɨ metaayɨmɨya yadɨvɨsaꞌ avaalyasɨ. Ejelɨyai yaamɨjɨyɨta saꞌ sikurɨsavɨ yune metaaya sahɨrɨsɨna yɨwakesɨ. 18Anga naangebanya sikurɨsaꞌ Gotɨyai sɨla nawɨꞌnya jaazɨpaayasɨ yavɨkaryakesɨ. Nabaai anga naanga saba yune golɨyasɨna yavɨkaryakebe. Sarevɨ anga naanga saba sɨnɨmwavanahurɨkeꞌbɨꞌ bwamwadɨwɨna. 19Anga naanga saba sikurɨkevɨ kaavɨlyawɨ sɨla nawɨꞌnya dala nabinabinya nɨgwia naanga mubadɨvɨsajɨ Gotɨyai yɨwaala yɨwagakengɨ. Aayagaasa (1) sɨla nawɨꞌnya sikurɨsavɨ kaavɨlyawɨnyai jaazɨpaayai. Nabaai ayawɨdaaꞌnyai (2) sɨla gwaagwaaja sapaayai. Nabaai daraai dalyai (3) sɨla ahetɨyai. Nabaai daraai daraalyai (4) sɨla yɨkɨwaꞌja emeralɨyai. 20Nabaai atɨlyai (5) sɨla wayaakejɨsɨ yaakejɨsɨ warɨke saathonɨkɨzɨyai. Nabaai ata purɨdaaꞌnyɨ pwainanyai (6) wayaaka tawaja konyilɨyanɨyai. Nabaai ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraalyai (7) sɨla awiꞌja kɨrɨzolaaitɨyai. Nabaai ata purɨdaaꞌnyɨ daraai dalyai (8) sɨla saalaalyavɨ yɨjuza berɨlɨyai. Nabaai ata purɨdaaꞌnyɨ daraai daraalyai (9) sɨla nabinnanya awiꞌja topaazɨyai. Nabaai atɨraalyai (10) sɨla yɨkɨwaꞌjajɨsɨ awiꞌjajɨsɨyai kɨrɨzopɨrezɨyai. Nabaai sɨvɨlyɨrɨdaaꞌnyɨ pwainanyai (11) sɨla nabinnanya gwaagwaaja aayazɨdɨyai. Nabaai sɨvɨlyɨrɨdaaꞌnyɨ pwaraalyai (12) sɨla nabinnanya wayaaka ametɨzɨyai. 21Kaadihɨta atɨraai sɨvɨlyɨrɨdaaꞌnyɨ pwaraala sa nabaai kwaalɨturyaanga mubya naanga yadɨvɨta sɨvɨlyɨrɨdaaꞌnyɨ pwaraalyangɨ. Kaadihɨta gazasaꞌ yɨ saꞌ kwaalɨturyaanga naanga yune pɨrɨsɨna yavɨkarinɨkesɨ. Anga naangeba tuta yuyangɨ yune golɨyaꞌnanyasɨ. Golɨya gɨrɨꞌmaayaꞌ widɨwaayavɨre gɨlaazɨyaꞌbɨsasɨ.

22Anga naanga dazavɨ Gotɨyarɨne Anga nawɨꞌnyaꞌ tɨnna mwanganyɨwa. Mamannyɨka sareꞌ dareꞌnesɨ. Naangei Gotɨyai Dɨragɨnya Yuya Kɨnɨnnakei, yɨ Sipɨzipɨya Dɨwɨnyalyɨ Gotɨyarɨne Anga nawɨꞌnyasɨ. Gazabazaba yɨlaaya wiadɨvɨsaꞌnanyɨ. 23Nabaai anga naanga dazaba wanyɨwanya yaꞌna nyɨlyalyɨ lawelyɨ saraarɨna wɨgainadeva mɨꞌ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Wanyɨwanya yune naanga Gotɨyareꞌna wannadevanna anga saba. Yɨ gamɨre byaannyaꞌ wannadeva. Nabaai Dɨwɨnyai sahɨbanne wanyɨwanya dɨꞌbaakelyɨ. 24Aꞌmwe ajɨmya yuyangɨyara anga naanga dazabadaaꞌnya wanyɨwanya baakevɨ kaanya yamaripɨꞌdeve. Nabaai kingɨya Kwaakevakɨyara sahɨbanne kumɨre nɨgwɨlalaakejɨ byaannyajɨ makabɨpɨꞌdeve. 25Yɨrɨkegaaꞌ sikurɨta savɨya kaadihɨsangɨ kaanya tihɨpɨꞌde mɨꞌ. Arɨkewɨ. Yuyagaaꞌ basɨnadaaꞌna yade. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Anga naanga saba sawɨsaꞌ jɨnnadeva mɨꞌ. 26Sahɨbanna ajɨmya yuyangɨya byaannyajɨ yaya munyaba makɨlya yuyabulyɨ makwibɨꞌdengɨ. 27Gɨlyɨvɨta gɨrɨꞌnaka aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ wɨladeꞌ mɨꞌ. Gotɨyare tɨnnyarɨ wana butɨrɨnya winnɨkebwi yade aane pwai kwai aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ wɨladei mɨꞌ. Kwaasɨ yagaala yade aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ aane pwai kwai wɨladei mɨꞌ. Arɨkewɨ. Aꞌmwe kumɨre yaya bukuya gaalyaꞌnyɨrɨ Dɨwɨnyare bukuyɨrɨ yɨdaꞌnɨkera, yune aꞌmwe dazahwarana wibɨꞌdere anga naanga dazabanna.

Copyright information for `BYR