Revelation of John 22

1Nabaai ejelɨya dazai aalya naangeꞌ walyɨvanɨka pɨrɨvɨna nɨmɨnyɨ yɨbwarɨdaakuna. Aalya dazaꞌ aalya gaalaꞌne saꞌ yuna sɨnɨmwavananyaꞌbɨꞌ aaizɨyaꞌbɨꞌ kɨmihɨta yadaaꞌnyɨyaꞌ. Yɨ aalya dazaꞌ Gotɨyalyɨ Sipɨzipɨya Dɨwɨnyalyɨ sanɨdaare kingɨnamwaalyɨta savɨdaaꞌnyɨ yɨmaꞌnaka 2anga naanga dazabanna tutaanya naangevɨ tɨnnyaba walyuna. Aalɨmaangebaarɨ dihɨrɨjɨ kengihɨrɨjɨ yɨta gaala yaꞌnyɨꞌ waayɨꞌ. Kwarame pɨrɨvɨ tɨka munne atɨraai sɨvɨlyɨrɨdaaꞌnyɨ pwaraai yɨꞌnadengɨ. Yuya lawe sɨkaavɨ yɨsɨla daza yɨꞌnadengɨ. Nabaai yɨta sare yɨkɨwasa ajɨmya yuyangɨyaraavɨ tewaanya nawɨꞌnya yɨmaꞌnyaꞌnengɨ. 3Nabaai Dɨkevɨ wɨmarasɨꞌnyaꞌne gazasaꞌ kunebe. Yuya daza ayɨna warade mɨꞌ. Gotɨyalyɨ Dɨwɨnyalyɨ sanɨdaare kingɨnamwaalyɨsaꞌ anga naanga dazaba waradevanyɨ. Nabaai Gotɨyare yaasɨwaꞌwawɨnyara gamɨnyɨ lotuya wɨmaripɨꞌdevanyɨ. 4Nabaai gamɨre sɨnnyɨꞌ wangabɨꞌdevanyɨ. Nabaai gamɨnne yayaꞌ kumɨre yamengɨnyɨra. 5Sawɨsaꞌ ayahi jɨnnadeꞌ mɨꞌ. Sarevɨ nabaai sahwaraavɨ laamɨvananyavɨre baakesɨ nyɨlyare baakesɨ sawaarɨna ayahi wɨgainadeꞌ mɨꞌ. Naangei Gotɨyai sahwaraavɨ baakeꞌ wɨjaavadeꞌnanyɨ. Nabaai yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ sahwara kingɨya mwaaibɨꞌdevanyɨ.

Jizaazai walaabatherɨnesɨ.

6Nabaai ejelɨyai nɨmɨnyɨ dara wɨdɨna “Yagaala yuya daza yuna naanga nebulyangɨra. Aꞌmwe yuyara sahɨnɨngɨna dɨragɨnna lɨmwabɨzangɨ. Naangei Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakadɨvɨsaraavɨre kuryaraavɨ dɨhaaꞌbwaꞌdei gamɨre yagaalyaꞌ wɨjɨwaakyaꞌna gamɨre ejelɨyarɨ maryasaabakelyɨ. Gamɨre yaasɨwaꞌwawɨnyaraavɨ wibwarɨdaakwiaꞌna yuya daza yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ yɨmaꞌnyaꞌnenna maryasaabakelyɨ. 7‘Yɨthaanyi! Nɨmɨ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ walaabɨdeinyɨreva.’ Aꞌmwei yagaala bukuya davɨ warɨke mɨdɨnajai yɨ yagaala Gotɨyai gɨthɨwake wɨꞌnamaꞌmwaanya wɨꞌnawɨjɨwaakɨyagaala daza mɨdɨnajai yɨ aꞌmwe dazai yɨlaaya yada tewaanaanga winadelyɨ.”

8Jonɨnnyɨ yagaala dazahɨnɨ kadɨka wɨꞌnena yuya dazahɨnɨ tɨnna wangamweinyɨ nɨmɨ. Kadɨka mena wɨꞌnena tɨnna mena wanganena “Sahwarɨ lotuya yɨma!” dena kwadaai gɨlɨna yena ejelɨyare sɨvigɨꞌnyɨryawɨ yuya daza nyɨbwarɨdaakwakeryawɨ walamwaaina. 9Mena walamwaaina kyɨwa sahwai nɨmɨnyɨ wɨdɨna “Gɨmɨ sasara minna! Gɨmɨjɨ gɨmɨre jaꞌmwera kwara wɨꞌnawɨjɨwaakadɨvɨsarajɨ yeꞌmwannawɨdaayadɨnyainyɨ. Avaaiwawɨnyainyɨ. Nabaai aꞌmwe yuyara bukuya davɨre yagaalya mɨdɨdɨvɨsarajɨ avaaiwawɨnyainyɨ. Yɨ Gotɨyai yune gave pwainanyarɨ lotuya nayaa dɨragɨnna jɨ!” 10Nabaai sahwai nɨmɨnyɨ wɨdɨna “Gotɨyare yagaala daza kadɨka wɨꞌnamaꞌmwaanya wɨꞌnawɨjɨwaakɨyagaala daza bukuya dathɨrɨ warɨkengɨ mamarabɨkuꞌdɨnnera! Aꞌmwera wangabɨka! Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Gotɨyare daza yaꞌnegaaꞌ aya kɨgaaꞌ mena yɨwaka. 11‘Aayagaaꞌ sagaaꞌ aꞌmwei yɨdaꞌmaraangebwi marasɨꞌnɨkei kayaaꞌnanyabwi yadei kayaaꞌnanyabwi kuna yana! Aꞌmwei kayaaꞌna gɨrɨkitaꞌnanyabwi yadei kayaaꞌna gɨrɨkitaꞌnanyabwi kuna yana! Nabaai aꞌmwei tewaanya yɨdaꞌmaraangebwi yadei tewaanya yɨdaꞌmaraangebwi kuna yana! Aꞌmwei nawɨꞌnyai gɨrɨꞌmaayai mwaalajai nawɨꞌnyai gɨrɨꞌmaayai kuna mwaalaneva!’ 12Yɨthaanyi! Nɨmɨ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ walaabɨdeinyɨra. Nɨmɨre tɨvɨkɨsabwi lɨmwagaꞌmujɨ walaabɨdeinyɨ. Aꞌmwe gazarɨzarɨ gamɨre yade yune saburɨneꞌna wɨrɨvɨkɨrɨdeinyɨra. 13Nɨmɨ aaya sɨnnawɨnyainyɨ (A). Aaya dɨvineinyɨ (Z). Yɨ nɨmɨ yuya sangɨneꞌna aaya kaavɨlyainyɨ. Yuya dɨragɨnya sa yunebanna yɨꞌmwannadɨnyainyɨ.

14Aꞌmwera kunnya baazɨꞌmaꞌnya aalya yɨpɨjara yɨlaaya yadɨvɨꞌ tewaanaanga winadere. Sarera ‘Tɨka munne yɨta gaalaꞌnyɨkɨ yɨnɨga maranaana! Anga naanga dazabanne kaadihɨsangɨ yɨnɨga wɨlawaana!’ deva yɨpɨnerera. 15Gotɨyare anga naangeba mwasɨlaa jɨlɨkerajɨ aꞌmwe gɨriꞌnya yadɨvɨsarajɨ kayaaꞌnanya gɨrɨkitaꞌnanyabwi yadɨvɨsarajɨ aꞌmweraavɨ tamakadɨvɨsarajɨ aꞌmwe sɨlaangeraavɨjɨ yɨsaraavɨjɨ kwaasɨgotɨyaraavɨjɨ wɨdadɨvɨsarajɨ gazarazara kwaasɨyabwina wɨvuꞌnadera kwaasɨ yadɨvɨsarajɨ aꞌmwe dazara mwalɨbainyɨna yɨpɨꞌdere mwasɨlaa. Anga nawɨꞌnya savɨ wɨlaabɨpɨꞌdera mɨꞌ.”

16“Nɨmɨ Jizaazainyɨ nɨmɨre ejelɨyarɨ sarɨmɨnyawɨnna yɨhɨmaryasaabɨwa. Nɨmɨnyɨne kusɨlaanyangɨya anga geva gevanyaihɨrɨna yagaala daza jalɨkurakyaꞌnerɨ yɨhɨmaryasaabɨweinyɨ. Nɨmɨ sahwainyɨ Yɨta Devitɨmɨ aaya kaavɨlyavɨ pwipulyainyɨ. Nɨmɨ gamɨre Kaimɨraayainyɨ. Nɨmɨ sɨlɨngaamɨnya yɨrɨkwinyagaaꞌ lɨvamwaja yadeꞌ kaabwe sahɨrɨꞌnyɨ.”

17Kurya Tewaanyalyɨ Sipɨzipɨya Dɨwɨnyare sɨdɨraayasɨ sawaai dɨna “Kaaja!” Aꞌmwei yagaala dazaꞌ wɨꞌnojɨ sai dara dana! “Kaaja!” Nabaai aꞌmwei aalyaꞌna mɨjɨka balojɨ sai bana! “Aalyaꞌ nɨma!” yawɨrojɨ aalya gaalaꞌneꞌ Gotɨyare yanga naangeꞌ bamaarana!

18Nɨmɨ yagaala dɨragɨnyaꞌ wɨdɨvanɨge. Aꞌmwe gazaizai Gotɨyare wɨꞌnawɨjɨwaakɨyagaala daza bukuya dɨrɨ warɨke kadɨka wɨꞌnɨvanɨkerɨ dɨragɨnna dara jalɨkurakɨvanɨge. Saigɨ yagaala dazangɨna yagaala pɨrɨꞌ mɨjeꞌmwamwɨya yɨjaigɨ bukuya dathɨrɨ wana kayaaꞌnanya daza kayaaka yɨgalyaꞌnenna yɨdaꞌnɨke sa Gotɨyai gɨmɨnyɨ mɨjeꞌmwamwɨya gyatheigɨnyɨ. 19Nabaai bukuya dɨrɨ Gotɨyare wɨꞌnawɨjɨwaakɨyagaala dazangɨ yagaala pɨrɨꞌ marasɨꞌnɨjaigɨ Gotɨyai gɨmɨnyɨ gamɨre nawɨꞌnyaanga bukuya dathɨrɨ yɨdaꞌnɨkenna gɨmarasɨꞌnadeigɨ. Yɨ sasareigɨ gɨmɨnyɨne yɨta gaalaꞌne sɨkɨ tɨka munne dɨmaranadeigɨ mɨꞌ. Yɨ sasareigɨ anga naanga nawɨꞌnya dazaba yɨnɨga wiꞌna dɨmwaaideigɨ mɨꞌ. Aawa. Dazaburɨ gɨmarasɨꞌnadeigɨnyɨ.

20Yuya dazanna jalɨkurakɨvanɨka dazai dahaaꞌ dara dɨna “Yayo, nɨmɨ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ walaabɨdeinyɨra!”

Sahɨrɨsɨ. Nebula naangesɨra. Naanga Jizaazai dalaama!

21Yanga gaimwanga naanga Jizaazareꞌ sarɨmɨ yuyaihɨlyɨ yɨhyeꞌmwannamwaalana!

Copyright information for `BYR