Revelation of John 3

Anga Saathɨzɨ mwaalyaraavɨna yagaalyaꞌ yɨdaꞌnɨkeꞌnesɨ.

1Kɨraazɨtɨyainyɨre kusɨlaanyavɨya Anga Saathɨzɨ mwaalyaraavɨne ejelɨyai mwaalɨkerɨne pɨkarya nayaa dara jɨthaꞌ!

Sahwai ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraala Kurya Gotɨyarerajɨ sɨlɨngaamɨnya ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraala dazajɨ kɨnɨnnakei yagaala datha gɨmaryasɨvanaabɨꞌ. Gɨmɨ yɨvanɨgɨnya yuya saburana mena gyawɨꞌmanɨge. Aꞌmwera gɨmɨnyɨne yayaꞌ dara dadɨvɨsare “Kɨraazɨtɨyarera angeba mwaalya dazara gaalyaꞌ kɨnɨnnakera mwaaihaꞌ.” Kɨrɨꞌ aawa. Mena Gotɨyarɨna bainɨkeigɨnyɨ.
2Naangevaaꞌgɨ se waryaꞌ yagalyaꞌmavaꞌgɨzɨ tɨnna nayaa baihanaryaꞌneigɨ dɨthɨkaaka! Gɨmɨre yuya sabwi kuna maalɨꞌna warɨke yuna nabaladɨka! Yuya sabwi baimanɨkebwi nayaa dɨragɨnya jɨvaimwa! Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Gɨmɨ yadɨnya yuya sabwi pɨrɨvɨ saꞌ yuya yɨdaꞌnanyaꞌ nɨmɨre Gotɨyare tɨnnyarɨ nɨmɨ tɨnna mwanganabɨrivanɨge. 3Sarevɨdaaꞌnyɨ yagaala tewaanya dazavɨ kadɨka mena wɨꞌnagɨnyagaaꞌ gɨmɨ lɨmwagasabwi maaragɨnyabaaibɨsaꞌ gɨnnya sɨmunyavɨ nayaa ayɨna jawɨꞌ! Dazaꞌna yaꞌgɨzɨ sabwi nayaa mɨdɨdɨ sɨmunya mudɨkebwi jawɨramaaꞌ! Savɨdaaꞌnyɨ seꞌ myagalyaꞌmayɨjaꞌ tɨnna nayaa baihanaryaꞌneigɨ madɨkaayɨ yɨjaꞌ aꞌmwe kukei biꞌmaꞌdevaaibɨꞌ nɨmɨ gɨmɨnyawɨnna biꞌmavɨdeinyɨ. Nabaai gɨmɨnyawɨnna biꞌmaꞌmujahaaꞌna gɨmɨ jawɨꞌdeigɨ mɨꞌ. Arɨkewɨnyɨ. 4Kɨrɨꞌ maalɨkevaaꞌgɨ yaya pɨnɨjɨyara Saathɨzɨ mwaaihata pwai pwai kɨnɨnnakeigɨnyɨ. Sahwara kumɨre baazɨꞌmaꞌnya gɨrɨka yɨgalakadɨvɨsara mɨꞌ. Kumɨ dazara yɨ nɨmɨre baazɨꞌmaꞌnya yaakeꞌ baazɨꞌmaꞌnapi yɨ nɨmɨjɨ yeꞌmwannayamaryaadere. Sahwara sahɨrɨvɨ yɨnɨga wiꞌnannere. 5Nabaai aꞌmwei mala dazaꞌ sara wavɨlavajai sahwarɨ nɨmɨ avaainanya baazɨꞌmaꞌnya yaaka dathavaaibɨsaꞌ wakɨdelyɨ. Yɨ nabaai nɨmɨ bukuya gaalaꞌne sɨrɨ gamɨnne yayaꞌ yɨwaipɨwagɨdeinyɨ mɨꞌ. Arɨkewɨ. Yɨ nabaai Nɨmaamaangeryaba gamɨre ejelɨyaraayabajɨ nɨmɨ aꞌmwe dazarɨne yayaꞌ jalɨkurakɨdeinyɨ. “Nɨmɨrelyɨ,” wɨdɨdelyɨ. 6Aꞌmwei kadɨꞌnakei sai yagaalyaꞌ kadɨka nayaa wɨꞌnana! Yɨ yagaala dazaꞌ Kurya Tewaanyai Kɨraazɨtɨyainyɨre kusɨlaanyangɨya anga geva gevanyaraavɨ wɨjɨwaakɨvanɨkesɨ.

Anga Pilathelɨpɨya mwaalyaraavɨna yagaalyaꞌ yɨdaꞌnɨkeꞌnesɨ.

7Kɨraazɨtɨyainyɨre kusɨlaanyavɨya Anga Pilathelɨpɨya mwaalyaraavɨne ejelɨyai mwaalɨkerɨne pɨkarya nayaa dara jɨthaꞌ!

Sai nawɨꞌnya nebulyaꞌnanyai, yɨ nebulyaꞌnanya sabwina aaya kaavɨlyalyɨ. Sahwai Kingɨya Devitɨmɨne kiyaꞌ kɨnɨnnakei kaadihɨta naangeꞌ baasadelyɨ. Basadaaꞌnyɨ gamɨre wawɨnyaꞌ naanna jɨtheꞌnanyɨ. Yɨ aꞌmwe aane pwai kwai kaanya saꞌ ayahi tihɨradei mɨꞌ. Yɨ kaanyaꞌ tihɨꞌdelyɨ. Yɨ aꞌmwe aane pwai kwai ayahi baasadei mɨꞌ. Sarei yagaala datha gɨmaryasɨvanaabɨꞌ.
8Gɨmɨ wawɨnya yadɨnya yuya sabwina nɨmɨ mena gyawɨꞌmanɨge. Yɨthaa, gɨmɨre sɨnnyɨkɨ kaadihɨsaꞌ basɨnadaavɨkeꞌ wakɨwesɨ. Yɨ aꞌmwe kaanya tihɨradei aane pwai kwai mɨꞌ. Nɨmɨ dara yawɨꞌmanɨge. Gɨmɨ dɨragɨnya maalɨkeꞌ kɨnɨnnakeigɨ kɨrɨꞌ nɨmɨre yagaalyaꞌ mɨdɨdɨ yɨ nɨmɨnne yayaꞌ lɨka yulyakadɨnyaigɨ mɨꞌ. “Sahwareinyɨra,” wɨdadɨnyaigɨnyɨ. 9Yɨthaa, nɨmɨ Saataanɨmɨre aꞌmwe yɨta dathavaaꞌ gɨmɨnyɨna gɨmwangɨdeigɨnyɨ. Sahwara dara dadɨvɨsare “Nemɨ Juyaraavɨdaasɨ yɨsavaaꞌnyɨ.” Kɨrɨꞌ sahwara Gotɨyarera mɨꞌ. Aawa. Aꞌmwe kwaasɨ dadɨvɨsare. Yɨthaa! Yɨ nɨmɨ aꞌmwe dazara gɨmɨre sɨvɨlyɨraaryawɨ kwaakewɨ bulawɨlaꞌnapɨꞌdeꞌna yɨdeigɨnyɨ. Yɨ sahwara yawɨpɨꞌdeꞌna “Gotɨyai sahwaraavɨna tewaanya nebulyaꞌna mena wɨvuꞌnɨvanɨꞌ.” 10Nɨmɨ dɨragɨnna daavebaaibɨꞌ nɨmɨre yagaalyaꞌ nyɨmɨdɨdɨ yuya taanginya gimaꞌnade sangɨ gɨmɨ dɨragɨnna daaꞌdɨnyaigɨnyɨ. Yɨ sareꞌna yɨjɨwaala dazaꞌ “Kwaaka yuyawɨ yɨmaꞌnɨma!” dozɨ yajahaaꞌ aꞌmwe yuyara Kwaaka yuyawɨnyaraavɨ yɨjɨwaalyaꞌnegaaꞌ saꞌ yɨ gɨmɨnyɨ nagimaꞌnadɨꞌ! Yɨ yadevɨ nayaa gɨmaremwaalɨdeinyɨ. 11Yɨ gɨmɨnyawɨnna yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ walaabɨdeinyɨ. Yɨ aane pwai kwai kingɨmwaaihɨꞌnyaꞌ gɨmɨre tɨvɨkɨsaꞌ nagɨmarasɨꞌnadɨꞌ! Gɨmɨ dazabwi lɨmwagaꞌmanɨgɨnya sa kuna nayaa dɨragɨnna dɨlɨmwagaꞌ! 12Nabaai aꞌmwei mala dazaꞌ sara wavɨlavajai, yɨ sarɨ dɨhɨbya anga nawɨꞌnya nɨmɨre Gotɨyarevɨ dɨragɨnya yɨwagyaꞌnerɨ nɨmɨ marɨdaakudelyɨ. Yɨ nabaai sai anga nawɨꞌnya savɨ myagalyaꞌmayɨ yojɨ ayahi mwasɨlaanna walyawodei mɨꞌ. Arɨkewɨnyɨ. Yɨ sarɨ nɨmɨ nɨmɨre Gotɨyarɨne yayaꞌ yɨdavɨdelyɨ. Yɨ nɨmɨre Gotɨyare anga naangebanne yayaꞌ yɨdavɨdelyɨ. Anga naanga dazaꞌ yɨ Jeruzaalemɨ mudɨkesɨ. Saꞌ yɨ nɨmɨre Gotɨyaryabadaasɨ walaabathesɨ. Yɨ Sɨgunyavɨ yagalyaꞌmavojɨ walaabathesɨ. Yɨ nɨmɨnne yaya mudɨkeꞌ saꞌ kɨrɨsɨ yɨ sarɨ pɨkarya yɨdavɨdelyɨ. 13Aꞌmwei kadɨꞌnakei yagaalyaꞌ kadɨka nayaa wɨꞌnana! Yɨ yagaala dazaꞌ Kurya Tewaanyai Kɨraazɨtɨyainyɨre kusɨlaanyangɨya anga geva gevanyaraavɨ wɨjɨwaakɨvanɨkesɨ.

Anga Layothɨzɨya mwaalyaraavɨna yagaalyaꞌ yɨdaꞌnɨkeꞌnesɨ.

14Kɨraazɨtɨyainyɨre kusɨlaanyavɨya Anga Layothɨzɨya mwaalyaraavɨne ejelɨyai mwaalɨkerɨne pɨkarya nayaa dara jɨthaꞌ!

Sahwai Nebula Naangei, nebulyaꞌne aaya kaavɨlyai, Gotɨyare yawɨta yuya nayaa lɨmwada nebulyaꞌna yɨdaꞌna jalɨkurakadelyɨ. Yuya Gotɨyai wakyaakengɨna aaya kaavɨlyalyɨ. Sarei yagaala datha gɨmaryasɨvanaabɨꞌ.
15Gɨmɨ yɨvanɨgɨnya yuya sabwina nɨmɨ mena gyawɨꞌmanɨge. Gɨmɨ yɨrɨla majɨvanɨgɨ. Yɨ nɨmɨnyɨna “Aala!” majɨvanɨgɨnyaigɨnyɨ. Nabaai gɨmɨ dɨka magimanɨꞌ. Yɨ nɨmɨnyɨna dɨragɨnna myɨvanɨgɨnyaigɨnyɨ. Weꞌ! Dara gɨthɨvanɨge. Gɨmɨ dɨꞌnakeigɨ mwaaidɨzɨ kwajɨ wikɨra. Gɨmɨ yɨrijaigɨ mwaaidɨzɨ kwajɨ wikɨra. 16Kɨrɨꞌ aawa. Gɨmɨ dɨꞌnaka maalɨꞌna gimanɨkeigɨnyɨ. Gɨmɨ dɨꞌnaka nebulyaꞌna maginyɨvanɨꞌ. Yɨ gɨmɨ yɨrija nebulyaꞌna maginyɨvanɨꞌ. Sarevɨdaaꞌnyɨ aalya dɨꞌmudɨnya maalɨka kɨnɨnnakeꞌbɨꞌ sareigɨnyɨneꞌna nɨmɨre maangevɨdaaꞌnyɨ wɨrya gɨmudakɨdeigɨnyɨ. 17Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Gɨmɨ dara dadɨnyaigɨnyɨ “Nɨmɨ kwalaalya kɨnɨnnakeinyɨ. Yɨ nɨmɨre gɨlyɨvɨta kwalaalya warɨꞌ. Pɨnɨnna manyɨgainyɨvanɨꞌ.” Kɨrɨꞌ gɨmɨnyɨna aawa. Gɨmɨ wana kayaaꞌna mwaaihɨ. Yɨnɨga wiꞌna gɨmɨnyɨna kale nyadeigɨnyɨ. Gɨmɨ wana gɨlyɨvɨꞌmaaya yɨnahune nebulyaꞌnanyaigɨ mwaaihɨ. Yɨ gɨmɨ tɨnna tɨbɨnyaigɨnyɨ. Yɨ gɨmɨ kɨlaakejɨꞌnanyaigɨ mwaaihɨ. Yɨ nabaai gɨmɨ saigɨ dazavɨ myawɨranganyɨvanɨgɨ. 18Sarevɨdaaꞌnyɨ nɨmɨ sɨmunya dathaꞌ gɨzaawa. Nɨmɨre golɨyaꞌ, saꞌ nawɨꞌnya tɨrɨmaaya yɨmaꞌnyavɨna dɨkeꞌ nakeꞌ dɨragɨnyasɨ. Yɨ gɨmɨ golɨya dazaꞌ dɨmubɨ! “Gotɨyarɨne kwalaalya kɨnɨnnakeinyɨ yɨmaꞌnɨma!” daꞌgɨzɨ sara dɨmubɨ! Yɨ gɨmɨre kɨlaakejɨkɨ baazɨꞌmaꞌnyaꞌneꞌ nɨmɨre baazɨꞌmaꞌnya yaakeꞌ dɨmubɨ! “Yɨ baazɨꞌmaꞌnya yaaka saꞌ yewaaꞌbwaꞌnɨma! Yɨ nabaai kɨlaakejɨꞌnanyainyɨ kuna mamwaalyɨ yadɨ wagɨla nanyɨvwaꞌnadɨka! Aꞌmwera aꞌmwemɨlɨka tɨnna nanyangabɨthɨka! Yɨdaꞌmaraanga sabwi baazɨꞌmaꞌnɨma!” daꞌgɨzɨ sara dɨmubɨ! Yɨ gɨmɨ nɨmɨre mɨnarɨwelivananyaꞌ gɨmɨre tɨnnyaraarɨ puꞌnyaꞌneꞌ dɨmubɨ! “Yɨ sareinyɨ tɨnna yɨnɨga wiꞌna wanganɨma!” daꞌgɨzɨ sara dɨmubɨ! 19Nabaai nɨmɨ aꞌmwe nyɨvuꞌnadaasɨya yuya saraavɨ maanga wɨdadɨ sahwaraavɨ kumɨre yadɨvɨsabwi yavadaꞌgaidɨnyainyɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ yɨ gɨmɨre sabwina sɨmunya mudɨkebwi jawɨramaaꞌ! Nabaai sɨmunya nawɨꞌnyaꞌ dɨkeꞌbɨꞌ kuna jawɨrɨbaina! 20Yɨthaa! Nɨmɨ kaadihɨsavɨ daake. Yɨ nɨmɨ mala tamɨdaꞌnɨvanaabɨhe. Nabaai aꞌmwe pwai nɨmɨre maangikɨ nyuꞌnojɨ yɨ kaanya saꞌ nyɨbasamaraabazai yɨ nabaai gamɨnyɨ kusawɨ wɨlaꞌmujɨ salyɨ wɨlyeꞌmwannamwaalɨdelyɨ. Salyɨ tɨka yeꞌmwannanɨdelyɨ. Yɨ sai nɨmɨjɨ tɨka yeꞌmwannanadelyɨ. 21Nabaai aꞌmwei mala dazaꞌ wavɨlavajai, sahwarɨ nɨmɨ “Ya,” wɨdɨdelyɨ. Sai namwaalyɨta kingɨyavɨ nawɨꞌnyaba nɨmɨjɨ nyeꞌmwannamwaaladeꞌna wɨdɨdelyɨ. Sɨnnawɨ nɨmɨ kwainyɨ malyaꞌ wavɨlavebaaibɨꞌ, yɨ nɨmɨ Nɨmwalyɨ gamɨre namwaalyɨta kingɨyavɨ yeꞌmwannemwaalebaaibɨꞌ nyeꞌmwannamwaaladelyɨ. 22Aꞌmwei kadɨꞌnakei, sai yagaalyaꞌ kadɨka nayaa wɨꞌnana! Yɨ yagaala dazaꞌ Kurya Tewaanyai Kɨraazɨtɨyainyɨre kusɨlaanyangɨya anga geva gevanyaraavɨ wɨjɨwaakɨvanɨkesɨ.

Copyright information for `BYR