Revelation of John 4

Gotɨya Sɨgunyavɨyarɨna yɨlaaya yaꞌnerɨnesɨ.

1Saꞌ mena kyaꞌ sagaaꞌ, yɨthaanyi, Sɨgunyavɨ kaadihɨta pɨrɨꞌ basɨnadaata yadɨsɨ nɨmɨ tɨnna wangamweꞌ. Yɨ maangwɨraaya dazaꞌ sɨnnawɨ nɨmɨ kadɨka wɨꞌne saꞌ pihulɨyaꞌbɨꞌ jaka dɨwaꞌ. Dahaaꞌ saꞌ dara nyɨdɨvanɨꞌ “Munya davanna jɨlaama! Gɨmɨnyɨ yuya dɨvidaaꞌnyɨ yɨmaꞌnadenna givwarɨdaakudeinyɨ.” 2Yɨ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ nɨmɨnyɨ Kurya Tewaanyai dɨragɨnna bulamwaaina nyɨwaꞌ. Yɨthaanyi, Sɨgunyavɨ saba kingɨnamwaalyɨta pɨrɨꞌ daaꞌdɨꞌnyɨyaꞌ tɨnna wanganna. Nabaai pwai yuyaraavɨ maremwaalyaꞌnei namwaalyɨta dazavɨ yɨlamwaaidɨꞌnyɨ wanganna. 3Sahwai sɨla nawɨꞌnyai baakeꞌ yɨdada sɨla nawɨꞌnya wayaakei baaka yɨdadaaꞌnyɨyabaaibɨsalyɨ. Kingɨnamwaalyɨsavɨ byaawɨla pɨrɨꞌ yagɨꞌmaꞌnɨkerɨ sɨla nawɨꞌnya yɨjuzai baaka yɨdadei tɨnna wanganna yɨwelyɨ. 4Kingɨnamwaalyɨta dazayaba kingɨnamwaalyɨta pɨnɨ yagɨꞌmaꞌnata yadɨꞌnyɨ wanganna. Namwaalyɨta tɨwedipoya sangɨ aꞌmwe naanga tɨwedipoyara mwaalɨna. Sahwara baazɨꞌmaꞌnya yaake baazɨꞌmaꞌnevera. Yɨ kingɨmwaaihɨꞌnya golɨya kumɨre mɨnyagɨnyangɨ kɨnɨnnakera. 5Yɨ kingɨnamwaalyɨsavɨdaaꞌnyɨ yɨnamɨraasavɨre dɨꞌbaake mwasabɨꞌ lɨvapɨna yaka purinya yɨnnyɨna, yɨ paꞌda yɨnnyɨna, yɨ yɨꞌmunya pilɨna. Nabaai kingɨnamwaalyɨta dazavɨ sɨnnyɨkɨ dɨꞌbaaka ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraalya dɨka yɨdaꞌnyɨna. Dɨꞌbaaka daza sa Gotɨyare Kurya ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraalyarera. 6Yɨ kingɨnamwaalyɨsavɨre kusɨmagɨ naanga saalaalyaꞌbɨsaꞌ warɨꞌ. Dazaꞌ yɨ sɨnɨmwavanakurɨka naangebɨsaꞌ, yɨ wana gɨrɨꞌmaaya nebulyaꞌnanyaꞌ sɨgujaaka sɨrɨmyaꞌbɨsasɨ.

Yɨ tɨnnyaba namwaalyɨsavɨ daraai daraala gaala kɨnɨnnakera daavɨna. Yɨ sahwara kingɨnamwaalyɨta dazavɨ dakwagɨꞌmaveva yɨ daavɨna. Daraai daraala dazara gaala mwaaleva kumɨre tɨnna kwalaalya kɨnɨnnakeraavɨ kusɨmagɨnyavɨjɨ dusɨmagɨnyavɨjɨ yunewɨnna bwakuke.
7Gaala kɨnɨnnaka aaya mudɨꞌnanyai yɨ sai laayonɨyaibɨsai. Yɨ sahwarɨ ayawɨdaasɨ gaala kɨnɨnnakei yɨ sai bulɨmakaawoya kwalyaibɨsai. Yɨ sahwarɨ ayawɨdaasɨ gaala kɨnɨnnakei sai aꞌmwere sɨnnyaꞌbɨsaꞌ kɨnɨnnakei. Yɨ sahwarɨ ayawɨdaasɨ gaala kɨnɨnnakei yɨ sai bwaangya pwai pɨlavamaryadaaꞌnyɨyaibɨsai. 8Daraai daraala gaala kɨnɨnnaka dazarajɨya gazaizai pɨya ata purɨdaaꞌnyɨ pwainanya kɨnɨnnakelyɨ. Yɨ tɨnna kwalaalya yunewɨnna mwasɨmagɨjɨ kuta kimagɨjɨ bwamwaihukera. Yɨ yɨrɨkevɨjɨ sawɨsavɨjɨ sahwara daata dara dadɨvɨsare:

“Naangei, Gotɨya Dɨragɨnya Yuya Kɨnɨnnakei
Gɨrɨꞌmaayalyɨ. Gɨrɨꞌmaayalyɨ. Gɨrɨꞌmaayalyɨ.
Tewaanyalyɨ. Tewaanyalyɨ. Tewaanyalyɨ.
Gamɨnyɨ jaanna marinawaadelyɨ.
‘Gɨmɨ gaveigɨnyɨ. Nemɨbɨtaigɨ mɨꞌ.’
Sɨnnawɨ kɨgaaꞌ sai mwalyaakelyɨ.
Yɨ dahaaꞌ sai mwaalɨꞌ.
Yɨ nabaai sai yɨmaꞌnaabathelyɨ.”
Sahwara yagaala dazaꞌ jaꞌna kwadɨka mudɨvɨtara mɨꞌ.
9Gaala kɨnɨnnaka dazara yɨlaaya yadɨvɨsare. Gotɨyare kingɨnamwaalyɨsavɨ mwaaida yɨ yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ gaala mwaaiderɨ yɨlaaya yadɨvɨsare. Yɨ sahwara sahwarɨ byaanna dɨragɨnyaꞌ wiadɨvɨꞌ sahwarɨne yayaꞌ munyaba makidɨvɨꞌ yɨ “Su! Su!” wɨdɨpɨꞌdere. Yɨ yuyagaaꞌ gaala kɨnɨnnaka dazara sara kyapɨjɨ 10yɨ aꞌmwe naanga (24) tɨwedipoyara dazara Gotɨyaryaba kingɨnamwaalyɨsavɨ mwaalɨkere sɨnnyɨkɨ kwaakewɨ walamwaaibɨꞌdere. Yɨ sahwai yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ gaala mwaaiderɨna sahwara lotuya yadɨvɨsare. Sahwara yawɨꞌna “Nemɨre maremwaalyaꞌnebwi gamɨresɨra,” kumɨre kingɨmwaaihɨꞌnya golɨya lɨvaradɨvɨꞌ kingɨnamwaalyɨsavɨre gidɨkusaba walaꞌdengɨ. Sara yapɨjɨ yɨ daata dara dɨpɨꞌdere:

11“Nemɨre Naangeigɨ, nemɨre Gotɨyaigɨ!
Aꞌmwe yuyara gɨmɨnyɨna yɨlaaya gyaꞌneigɨ
Gɨmɨ saigɨ yɨnɨga wiꞌna nebulyaꞌnanyaigɨnyɨ.
Yɨ byaanna dɨragɨnyabwi gɨzaayaꞌna nawɨꞌnyasɨ.
Yɨ gɨmɨnne yayaꞌ munyaba makɨlyaꞌnajɨ
Yɨ gɨmɨ dɨragɨnyabwi lɨmwagaꞌdɨnneꞌnajɨ nawɨꞌnyasɨ.
Saꞌ darevɨnyɨ. Gɨmɨ yuya wakyeigɨnyɨ.
Yune gɨmɨre sɨmunyaburɨna kwakye yɨmaꞌnyaakeigɨ.
Gɨmɨre sɨmunyavɨdaaꞌnyɨ yuya daza warɨkengɨ. Mwaaihasangɨ.”
Copyright information for `BYR