Revelation of John 5

Jonɨ bukuya pɨrɨꞌ mena pɨgɨꞌmwagakesavɨ tɨnna wanganakeꞌnesɨ.

1Yɨ kingɨnamwaalyɨsavɨ mwaaidɨꞌnyɨyare aangasɨrɨ nɨmɨ bukuya pwi tɨnna wangamwa. Si pɨkarya kɨnɨnnakeꞌ kusawɨjɨ mwasɨmagɨjɨ. Yɨ murɨtavayɨꞌbwaꞌnɨka ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraalya kɨnɨnnaki. Yɨ yaasɨwaꞌnanyai marɨlaayaꞌna sara murɨtavayɨꞌbwaꞌnɨkilyɨ. 2Nɨmɨ ejelɨya dɨragɨnnaka pwarɨ tɨnna wangamwa. Sai gannya maangwɨraayavɨ jaka naangaveꞌna dara dɨwaꞌ “Aꞌmwe tewaanyai bukuya dɨrɨ yɨnɨga wiꞌna tɨlaayaꞌnebwi kɨnɨnnakei aaihwalaka? Tewaanyai dɨragɨnnakei bukuya dɨrɨ pwɨyɨnɨka dɨrɨ yesɨvalasɨsaꞌ yaꞌna aaihwalaka?” 3Kɨrɨꞌ sasarei aane pwai kwai mɨꞌ. Sɨgunyavɨ mwaalɨkei aane pwai kwai mɨꞌ. Kwaakevakɨ mwaalɨkei aane pwai kwai mɨꞌ. Kwaakevɨ amwihi wɨlarɨkei aane pwai kwai mɨꞌ. Yɨnɨga wiꞌna tɨlaayojɨ bukuya sɨrɨ kusawɨ jaꞌna tɨnna wanganannei aane pwai kwai mɨꞌ. Arɨkewɨ. 4Sarajɨya aꞌmwe pwarɨ mabɨramaari. Bukuya si tɨlaayojɨ kusawɨ tɨnna wanganannei tewaanyarɨ mabɨramariwaasaꞌna yɨ nɨmɨ kɨnna kwalaalya dɨwa. 5Kɨnna dadaazɨ aꞌmwe naangerajɨya pwai nyɨdɨwaꞌ “Gɨmɨ kɨnna kuna madɨnnera! Yɨthaa! Laayonɨyai Juthare yɨta savaakɨyai Ne Devitɨmɨre yɨta savaakɨdaasai, yɨsare pwipulyavɨ kwaraka yɨdevaaibɨꞌ sara yɨmaꞌnakei sai malyaꞌ wavɨlavakelyɨ. Sarevɨ yɨ sai bukuya si tɨlaayaꞌnei murɨtavayɨꞌbwata ata purɨdaaꞌnyɨ saraala marapyasɨbwarakyaꞌna yɨnɨga wiꞌna yannelyɨ.” 6Sara kanyɨdɨwaꞌ nɨmɨ Sipɨzipɨya Dɨwɨnyarɨ tɨnna wangamwa. Sahwai kingɨnamwaalyɨsavɨ gaala kɨnɨnnaka daraai daraala dazaraayabajɨ aꞌmwe naanga dazaraayabajɨ tɨnnyaba daavɨna. Saba sai mena tamakesai ayɨna dɨkaaꞌnɨkabaai daaꞌdɨꞌnyɨ wangamwa. Gamɨre mɨnyagɨnyavɨ aꞌba saanya dɨragɨnnaka ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraalya kɨnɨnnakei. Nabaai tɨnna ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraalyara kɨnɨnnakei. Yɨ tɨnna dazara yɨ Gotɨyare Kurya ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraalyarera. Gotɨyai kwaaka yuyawɨ yunewɨnna maryaasakere. Sipɨzipɨya sasarerɨ tɨnna wangamwa.

7Sipɨzipɨya Dɨwɨnya dazai wawaka kingɨnamwaalyɨsavɨ mwaalɨkere aangasɨrɨ bukuya dazaꞌ maꞌmwaawɨꞌ. 8Bukuya miꞌna kamaꞌmwaawɨꞌ sagaaꞌ gaala kɨnɨnnaka daraai daraala dazarajɨ aꞌmwe naanga tɨwedipoya dazarajɨ Sipɨzipɨya Dɨwɨnyaryaba gidɨkusaba kwaakewɨ walaꞌna. Sahwarajɨya gazaizai pɨradazabɨsasɨ dɨzɨya golɨya pɨrɨsɨ kɨnɨnnakelyɨ. Yɨ dɨzɨya dazangɨ jɨtɨrɨnya yɨravayɨhwiaꞌneꞌ yunebanna wɨlarɨkengɨ. Wabatɨrɨnya dazaꞌ Gotɨyare aꞌmwe tewaanyara Gotɨyarɨ wɨdadɨvɨsangɨra. 9Yɨ sahwara daata mudɨka pɨrɨꞌ dara dɨwaaꞌ:

“Bukuya dazaꞌ gɨmɨ maaryaꞌneigɨ
Savɨre murɨtavayɨꞌbwasa marapyasɨbwarakyaꞌneigɨ
Yɨ yɨnɨga wiꞌna nebulyaꞌnanyaigɨnyɨ.
Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Aꞌmwera gɨramesaigɨnyɨ.
Sasareigɨre tawevɨ aꞌmweraavɨ mubahɨ.
Sahwara Gotɨyarɨna wɨjaayaꞌneraavɨ gɨmɨ.
Yɨta gazavaasavaakɨyaraavɨjɨ yagaala ge gejɨyaraavɨjɨ
Aꞌmwe kɨlaaka dala nabinabinyajɨyaraavɨjɨ
Ajɨmya yuyangɨya gazasavɨyaraavɨjɨ mubamaaragɨ.
10Nemɨre Gotɨyarɨna maremwaaidɨsaraavɨ wɨmwaaihadɨ
Wɨdaayaꞌnera Gotɨyarɨna yɨraꞌdɨvɨsaraavɨ wɨmwaaihagɨ.
Sahwara Kwaaka yuyavakɨyaraavɨ maremwaaibɨꞌderera.”
11Nabaai nɨmɨ wangadɨ ejelɨya kwalaalyaraavɨre maangwɨraayaꞌ kadɨka wɨꞌnɨwa. Sahwara kingɨnamwaalyɨsavɨjɨ gaala kɨnɨnnakeraayabajɨ aꞌmwe naangeraayabajɨ gɨhɨpaledaaꞌna. Sahwara kwalaalya kwalaalyara mwaaihaꞌ. Yɨ milɨyonɨ milɨyonɨyarajɨ taawɨzanɨ taawɨzanɨyarajɨ kwalaalya naanga naangera mwaaihasare. 12Sahwara jaka dɨragɨnna dara dɨwaaꞌ:

“Sipɨzipɨya Dɨwɨnya dazarɨ tamakesalyɨ.
Sai nawɨꞌnya maaryaꞌnei yɨnɨga wiꞌnanyalyɨ.
Yɨ dazangɨ yɨlaaya maarannei yɨdaꞌnanyalyɨ.
Dɨragɨnna maremwaalyaꞌnebulyɨ gɨlyɨvɨkɨravɨnakebulyɨ
Sɨduꞌnakebulyɨ dɨragɨnya naangebulyɨ gamɨrengɨ.
Gamɨnne yayaꞌ munyaba makɨlyaꞌnajɨ
Byaanna dɨragɨnyaꞌ yɨlaayaꞌ wɨjaayaꞌnajɨ
‘Su! Su!’ wɨjaꞌnajɨ tewaanyaꞌnelyɨ.
Yɨ sahwai gavei yɨnɨga nebulyaꞌnanyalyɨ.”
13Yɨ nɨmɨ Gotɨyai yuya wakyaaka kwaraavɨ kadɨka wɨꞌnɨweꞌ. Yɨ Sɨgunyavɨ mwaaihasaraavɨjɨ yɨ Kwaakevakɨ mwaaihasaraavɨjɨ yɨ kwaakevɨ amwihi wɨlakasaraavɨjɨ yɨ saalaalyavɨ wɨlamwaaihasaraavɨjɨ, yo, yuya sabanyaavɨ wɨlamwaaihata kwaraavɨ wɨꞌnɨweꞌ. Sahwara dara dɨwaaꞌ:

“Kingɨnamwaalyɨta savɨ mwaalɨkelyɨ
Sipɨzipɨya Dɨwɨnya kwalyɨ
Saraai nawɨꞌnya yuyabwi maarika!
Yɨ su suyajɨ yaya makɨlyabulyɨ
Byaanna dɨragɨnyabulyɨ dɨragɨnnakebulyɨ
Saraarɨ nawɨꞌnya dazabwi kuna warana!
Yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ kuna warɨbainana!”
14Sara kadɨwaaꞌ gaala kɨnɨnnaka daraai daraala dazara yɨ dara dɨwaaꞌ “Yɨ sahɨrɨsɨ. Nebula naangesɨ.” Yɨ aꞌmwe naangera kwaakewɨ walarutaꞌneva yɨ lotuya yɨvanɨgaꞌ. Yɨlaaya wivanɨgaꞌ.

Copyright information for `BYR