Revelation of John 6

Sipɨzipɨya Dɨwɨnyai bukuyavɨre murɨtavayɨꞌbwarake marapyasɨbwarakakeꞌnesɨ.

1Sipɨzipɨya Dɨwɨnyai bukuyavɨre murɨtavayɨꞌbwaraka ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraalyangɨ aaya mudɨꞌnanyaꞌ marapyasɨbwarakɨna yadaaꞌnyɨ yɨ nɨmɨ tɨnna wangamwa. Sipɨzipɨya Dɨwɨnyai marapyasɨbwarakɨna kyɨwaꞌ gaala kɨnɨnnaka daraai daraalyaraavɨdaaꞌnyɨ pwai yɨ sɨgunyavɨ yɨꞌmunya pidevaaibɨꞌ gamɨre maangwɨraayaꞌ jaka naanga dɨna “Kaaja!” 2Yɨ nɨmɨ tɨnna ayahi wanganna. Yɨthaanyi, ozɨya yaaka pwarɨ tɨnna wangamwa. Yɨ aꞌmwei yɨlamwaaidɨꞌnyɨ mwaryagɨnyɨsɨ lɨmwamwakei. Sahwarɨna kingɨmwaaihɨꞌnya pɨrɨꞌ wɨjawaasaꞌ malyavɨ wavɨlayaꞌneꞌ. Yɨ sai mala kwalaalya wavɨlayaꞌnei wawoka “Malaꞌna wavɨlavɨma!” daka wɨna yɨwaꞌ.

3Dɨwɨnyai wɨla ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraalya ayawɨdaasɨ bukuyavɨ pwɨyɨnɨkeꞌ pyaasɨbwaꞌna kyɨwaꞌ nɨmɨ kadɨka wɨꞌnyɨna. Yɨ gaala kɨnɨnnaka ayawɨdaasai dɨna “Kaaja!” 4Yɨ ozɨya pwai yɨꞌmavaabɨna. Sai wayaakei. Aꞌmwei ozɨya dazarɨ yɨlamwaaidɨꞌnyɨyarɨna dɨragɨnyabwi wɨjawaasai. Sahwai dɨragɨnya sabwi maaraka tewaanyagaaꞌ yɨ naryagaaꞌ yɨnɨga marasɨꞌnyaꞌnelyɨ. “Aꞌmwe Kwaakevakɨyara tamakɨnɨpɨka!” daka sara yɨwaꞌ. Sarevɨ yɨ sarɨna kwaariꞌmasɨramɨnya naanga pɨrɨꞌ wɨjawaasaꞌ wawɨnya dazahɨrɨꞌ yaꞌneꞌ.

5Dɨwɨnyai wɨla ayawɨdaasaꞌ bukuyavɨ pwɨyɨnɨkeꞌ pyaasɨbwaꞌna kyɨwaꞌ yɨ nɨmɨ kadɨka wɨꞌnyɨna. Gaala kɨnɨnnaka ayawɨdaasai dɨna “Kaaja!” Yɨthaanyi, nɨmɨ ozɨya dɨkwaagɨla pwarɨ tɨnna wanganna. Yɨ aꞌmwe yɨlamwaalakei gamɨre asɨrɨ sɨkelɨya pɨrɨꞌ tɨka nyaꞌne marayaꞌneꞌ lɨmwamwaꞌ. 6Yɨ gaala kɨnɨnnaka daraai daraalyara mwaaihata saraavɨ tɨnnyaba maangwɨraayaꞌbɨꞌ nɨmɨ kadɨka wɨꞌnyɨna. Yɨ maangwɨraaya dazaꞌ dara dɨna “Mɨjɨkegaakɨra. Maalɨtaaya witɨmaaꞌgula pwarɨ nɨgwia yune paaivɨ kinaayavɨneꞌna (yɨrɨka gavevɨ wawɨnya yaꞌne nɨgwiaꞌ) gɨmɨ sɨkelɨya dɨmarayɨ! Yɨ maaꞌgula maalɨka daraai dalyangɨ baaliya (witɨyabɨꞌ) nɨgwia yune paaivɨ kinaayavɨneꞌna sɨkelɨya dɨmarayɨ! Aawapaaya wɨgainajahaaꞌ kɨrɨꞌ welivananya yɨdɨkeꞌnesɨ waainɨyasɨ kayaaka migalakɨnna!”

7Yɨ Dɨwɨnyai wɨla bukuyavɨ pwɨyɨnɨkeꞌ dawaai dawaalyaꞌ pyaasɨbwaꞌna kyɨwaꞌ yɨ nɨmɨ kadɨka wɨꞌnyɨna. Yɨ gaala kɨnɨnnaka daraai daraalyai aayai sare maangwɨraayaꞌ dɨna “Kaaja!” 8Sara kyɨwaꞌ nɨmɨ ayahi tɨnna wanganna. Yɨthaanyi, ozɨya nabalɨkɨlaaꞌnaka pwarɨ wanganna. Yɨ, sarɨ yɨlamwaalɨkerɨ gamɨnne yayaꞌ “Baryabulyɨyala.” Yɨ sahwarɨ Bainɨkeraayabanyaꞌ mɨjamaridɨꞌnyɨyasɨ. Aꞌmwe yuyavakaavɨ Gotɨyai marajaapaina yaka dɨna “Dɨragɨnya dareꞌ yɨhɨzaawa. Yuyawɨ aꞌmwe daraai dalyaraavɨ tamyɨvainyɨna yakɨri aꞌmwe gave pwarɨ dɨramakyi! Gazawɨzawɨ aꞌmwe daraai dalyaraavɨ tamyɨvainyɨna, gave pwarɨ tamakɨna. Sana sana jidewaaihɨlyɨ. Yɨ sareꞌne dɨragɨnyaꞌ kihɨzaavaꞌmujɨ yɨ pwaraavɨ kwaariꞌmasɨramɨnyasɨ tamakɨna, yɨ pwaraavɨ mɨjɨka naangesɨ tamakɨna, yɨ pwaraavɨ nalaaya nabinabinyajɨ tamakɨna, yɨ pwaraavɨ laayonɨyarajɨ sɨgyaaryarajɨ dawakɨna jidewaaihɨlyɨ.”

9Yɨ Dɨwɨnyai atɨlyaꞌ wɨla bukuyavɨ pwɨyɨnɨkeꞌ pyaasɨbwaꞌna kyɨwaꞌ yɨ nɨmɨ tɨnna wanganna. Aꞌmwe bainɨka pwaraavɨre kuryara Gotɨyare kwaraanyaba kwaakewɨ mwaaidapiyaraavɨ wanganna. Sɨnnawɨ aꞌmwe dazara Gotɨyare yagaalyaꞌ dɨragɨnna lɨmwagaresare. Yɨ sara yadɨvɨꞌ yagaala dazaꞌ jalɨkurakesare. Sareꞌna sahwaraavɨ Gotɨyare yɨkamaangera tamakɨna yesare. 10Kurya dazara maangwɨraaya jaka dɨragɨnna dara dɨwaaꞌ “Kingɨya Naangeigɨ yuyangɨneigɨ gɨmɨ nawɨꞌnya mwaaihɨ. Gɨrɨka maayaigɨ. Yɨ gɨmɨre sabwi yɨ nebulyaꞌna yunewɨnnanyasɨ. Sareigɨ, mena gathaꞌdaregaaꞌ kyɨwawojɨ gɨmɨ kotɨyaꞌ aꞌmwe Kwaakevakɨ mwaaihasaraavɨ jɨtheigɨnaꞌ? Yɨ sahwaraavɨ nemɨre tawenna gathɨngaaꞌ dɨrɨvɨkɨꞌdeigɨnaꞌ?” 11Sara dɨna kyɨwaaꞌ Gotɨyai gazarɨnazarɨna baazɨꞌmaꞌnya yaakeꞌ saamɨnyaꞌ wɨjaavɨna. Yɨ wɨjaavɨna yaka sahwaraavɨ wɨdɨna “Sarɨmɨ maalɨkegaaꞌ kave kwaamuꞌ dɨmwaalyi! Dɨvi yɨkamaangera sarɨmɨre avaaiyaasɨwaꞌwawɨnyaraavɨ, sɨryaꞌmweraavɨ tamakɨpɨꞌdere. Yɨ yɨhɨramaketabaaibɨꞌ tamakɨpɨꞌdehaaꞌnanyɨ. Yɨ nɨmɨ yawɨꞌna yage yunegaaꞌnera yɨnɨga sara baibɨꞌdehaaꞌ yɨ nabaai sarɨmɨre tawejɨꞌna tɨvɨkɨrɨdeinyɨ.”

12Dɨwɨnyai wɨla ata purɨdaaꞌnyɨ dalyaꞌ bukuyavɨ pwɨyɨnɨkeꞌ pyasɨbwaꞌdaaꞌnyɨ nɨmɨ tɨnna ayahi wanganna. Kwaakevakɨ wɨnɨnya naangeꞌ kyɨmaꞌnɨwaꞌ tɨnna wanganna. Yɨ nyɨlyai tɨnga naangeꞌ yɨmaꞌnyɨna. Sai yɨrɨka mavuri. Yɨ lawei yuya wayaaka taweꞌbɨsaꞌ yɨmaꞌnyɨna. 13Sɨgunyavɨya sɨlɨngaamɨnya sa kwaakebanna bwalaꞌna. Yɨsɨla yɨta pihɨyare mya milyadɨꞌnyɨ yɨhuta naangeꞌ purakɨꞌdaaꞌnyɨ bwalaꞌdaawadevaaibɨꞌ kwaakebanna bwalaꞌna. 14Sɨgunya kɨrɨsɨ saꞌ mena wɨna. Yɨ lamulyɨꞌ pwalagɨꞌmwadɨvɨꞌ wakadɨvɨtabaaibɨꞌ sɨgunyaꞌ gɨꞌmwannɨwakeꞌ yɨmaanyɨna. Yɨ yuya mugunyajɨ ahuꞌmannyajɨ kumɨre waꞌdɨvɨsaba yagalyaꞌmaꞌna, yɨ sangina gɨnyɨmwaaina yɨwaaꞌ. 15Yɨ kingɨya Kwaakevakɨyarajɨ yɨ maremwaaidɨvɨsarajɨ yɨ mala aawɨlasaraavɨ maremwaala naangerajɨ yɨ aꞌmwe nɨgwɨhɨravɨnakerajɨ yɨ aꞌmwe dɨragɨnaangerajɨ yɨ yaasɨwaꞌwawɨnya wɨdaayadɨvɨta gazarazarajɨ yɨ pwara kumɨre wawɨnya yadɨvɨta gazarazarajɨ yuya sahwara Kwaakevakɨya situsangɨ lɨka yulyaramaripɨꞌdere. Yɨ sɨla mugunya naangengɨ kusawɨ lɨka wɨlapɨꞌdere. 16Yɨ sahwara yuya mugunyajɨ sɨlaangejɨ jaka dara dɨwaasare “Weꞌ! Sarɨmɨ nɨmɨnyɨ aꞌbadaaꞌnyɨ jɨlanyɨlabwaraama! Gotɨyare sɨnnyɨkɨ, kingɨnamwaalyɨsavɨ mwaalɨkerɨjɨ yɨ Dɨwɨnyare sɨnna tɨkevɨjɨ lɨka dɨmaraneyulakya! 17Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Yɨrɨka naanga dazaraare dazagaaꞌ yɨ sɨmɨlɨka wɨladehaakɨ. Kayaaꞌnanyaꞌ tɨvɨkɨryaꞌneꞌ dahaaꞌ saꞌ mena yɨmaꞌnɨwaꞌ. Sarevɨdaaꞌnyɨ yɨnɨga aaihwai daavojɨ yɨ dazaꞌ wavɨlavadelaka! Aawa.”

Copyright information for `BYR