Revelation of John 7

Yɨzɨrelɨya kwala naanga (144,000) sara Gotɨyare dahɨlakɨnɨkeꞌ maaresaꞌnesɨ.

1Saꞌ mena kyɨwaꞌ Kwaakevɨya tɨvimagɨnya dawaai dawaalyaba ejelɨya daraai daraalyara daaꞌdapi nɨmɨ tɨnna wanganna. Sahwara Kwaakevakɨya yɨhuta dawaai dawaalya dɨragɨnna lɨmwagaꞌna. “Dahaaꞌ yɨhuta sa yɨhuꞌmaanarya Kwaakevakɨjɨ saalaalyavɨjɨ yɨta gazarɨzarɨjɨ nyadɨka!” deva dɨragɨnna lɨmwagaꞌna. 2Yɨ ejelɨya pwai nyɨlyai bilyɨrɨꞌdimagɨ yidawadaaꞌnyɨyarɨ nɨmɨ tɨnna wanganna. Ejelɨya sai Gotɨya gaala mwaalɨkere yavɨkwajɨkeꞌ lɨmwagaka yɨ sai maangwɨraaya jaka dɨragɨnna naangaꞌna dɨna. Yɨ ejelɨya daraai daraala dazaraavɨna Gotɨyai dɨragɨnyaꞌ wɨjaavakera kwaakesɨ saalaalyasɨ kayaaka yɨgalakyaꞌneraavɨ yɨ sahwaraavɨ jaka dɨna. 3Yɨ jaka dara dɨwaꞌ “Sarɨmɨ dahaaꞌ Kwaakevasɨ saalaalyasɨ yɨsarajɨ kayaaka yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ migalakɨpɨna! Nemɨ nemɨre Gotɨyare yaasɨwaꞌwawɨnyaraavɨre yamengɨ gamɨre yavɨkwajɨka pɨkarya yaadehaaꞌnanyɨ. Sara kyawaajɨ sarɨmɨ sahwaraavɨ migalaki yapɨjɨ gave pwaraavɨ jɨhalakyideihɨlyɨ.” 4Yɨ aꞌmwe yavɨkwajɨka pɨkaryaꞌ maꞌmwaasaraavɨne ata dahɨlyaꞌ kanyɨdɨwaꞌ nɨmɨ kadɨka wɨꞌnɨweꞌ. Aꞌmwe sahwaraavɨ pɨkarya wakɨwaka kwala naanga (144,000) sara. Yɨ Yɨzɨrelɨyaraavɨ yɨta gazavaasavaakɨya pwara yavɨkwajɨka pɨkarya maꞌmwaasara. 5Yɨ Juthare yɨsavaakɨyara kwalaalyara (12,000) pɨkarya maꞌmwaasara. Yɨ Ruvenɨmɨre yɨsavaakɨyara 12,000. Yɨ Gaatɨmɨre yɨsavaakɨyara 12,000. 6Yɨ Aazare yɨsavaakɨyara 12,000. Yɨ Napɨtalaare yɨsavaakɨyara 12,000. Yɨ Manaazare yɨsavaakɨyara 12,000. 7Yɨ Sɨmɨyonɨmɨre yɨsavaakɨyara 12,000. Yɨ Livaayare yɨsavaakɨyara 12,000. Yɨ Yɨzakaamɨre yɨsavaakɨyara 12,000. 8Yɨ Sevyulanɨmɨre yɨsavaakɨyara 12,000. Yɨ Jozepɨyare yɨsavaakɨyara 12,000. Yɨ Bejaminɨmɨre yɨsavaakɨyara 12,000. Aꞌmwe dazara yɨ Gotɨyare yavɨkwajɨka pɨkaryaꞌ maꞌmwaasare.

Aꞌmwe kwalaalya naangera baazɨꞌmaꞌnya yaake baazɨꞌmaꞌnɨkeraavɨnesɨ.

9Yuya daza mena kyaꞌ, yɨthaanyi, aꞌmwe kwalaalya naanga naangera yɨꞌbwaꞌnemwaaidapi nɨmɨ tɨnna wanganna. Yɨ kumɨnyɨ aꞌmwei ata yɨnɨga wiꞌna gɨlanneraavɨna mɨꞌ. Aꞌmwe dazara ajɨmya yuyangɨya gazasavɨyaraayawɨjɨ yɨta gazavaasavaasɨyaraayawɨjɨ kɨlaaka nabinabinyajɨyaraayawɨjɨ yagaala ge gejɨyaraayawɨjɨ yɨ sahɨbadaasare. Sahwara kingɨnamwaalyɨsavɨre sɨnnyɨkɨjɨ Dɨwɨnya Sipɨzipɨyare sɨnnyɨkɨjɨ daavɨna. Baazɨꞌmaꞌnya yaaka saamɨgwazaaya wakevera yɨ kumɨre asɨraavɨ maimunyarabɨꞌne lɨmwageva 10maangwɨraaya naangeꞌ jaka dɨragɨnna dara dɨwaaꞌ “Nemɨre Gotɨyai sai kingɨnamwaalyɨsavɨ mwaalɨkelyɨ yɨ Sipɨzipɨya Dɨwɨnyalyɨ saraai mena nevadaihasamaꞌmwaalyaraalyɨ. Naangebula!” 11Yɨ ejelɨya yuyara kingɨnamwaalyɨsavɨjɨ aꞌmwe naangeraayawɨjɨ gaala kɨnɨnnaka daraai daraalyaraayawɨjɨ daaveva yunewɨnna bathakulaawesare. Yɨ sahwara kingɨnamwaalyɨsayaba gidɨkusaba kumɨre sɨnnyɨꞌ kwaakewɨ walarutaꞌnareva Gotɨyarɨ lotuyaꞌna yɨlaaya yɨwaaꞌ. 12Sahwara dara dɨna:

“Sahɨrɨsɨ. Nebula naangesɨ.
Nemɨre Gotɨyarɨ yɨlaayabwi wiaana!
Byaanna dɨragɨnyaꞌ kuna warana!
Sɨduꞌnakeburɨ aaya kaavɨlyala!
‘Su! Su!’ wɨdaana!
Gamɨnne yayaꞌ munyaba makɨlaana!
Dɨragɨnna maremwaalyaꞌnebulyɨ dɨragɨnya naangebulyɨ
Yɨ sahwarebwi kuna kuna warana!
Yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ dazabura waragwona!
Sahɨrɨsɨ. Nebula naangesɨ!”
13Aꞌmwe naangerajɨya pwai jaꞌnanyɨdɨwaꞌ “Aꞌmwe baazɨꞌmaꞌnya yaaka saamɨgwazaaya yɨraꞌneve dazara aaihwaravaavaka? Aꞌmwe saraavɨ jawɨꞌmwaa gawɨdaaꞌnyara?” 14Sara kanyɨdɨwaꞌ “Nɨmɨre naangeigɨ, bewara dɨngaka! Nɨmɨ myawɨriwa. Saigɨ yawɨꞌmanɨgɨ.” Yɨ sai nyɨdɨwaꞌ “Aꞌmwe dazara yɨkamaangeraavɨ taanginya naangejɨ daangejɨ maareꞌ. Yɨ taanginya naanga savɨdaasare. Yɨ kumɨre baazɨꞌmaꞌnya Dɨwɨnyare tawevɨ aalya yesaꞌnanyɨ. Sarevɨ baazɨꞌmaꞌnya daza yaaka wannyɨna yaꞌ. 15Sarevɨdaaꞌnyɨ sahwara Gotɨyare kingɨnamwaalyɨsavɨ kusɨmagɨ daaꞌdɨvɨsare.

Nyɨlyavɨjɨ sawɨsavɨjɨ lotuya yadɨvɨsare.
Gamɨre anga nawɨꞌnyavɨ sara yadɨvɨsare.
Kingɨnamwaalyɨsavɨ mwaaidei yeꞌmwannamwaalojɨ
Yɨ sahwaraavɨ maredaaꞌda kɨmata bwakedaavadelyɨ.
16Sahwara mɨjɨka ayahi yɨpɨꞌdera mɨꞌ.
Nabaai aalyaꞌna ayahi baibɨꞌdera mɨꞌ.
Nyɨlyai mala tamyaꞌneꞌbɨꞌ dɨragɨnna wɨdathera mɨꞌ.
Dɨka naanga gazasaꞌ daanga wiꞌdathera mɨꞌ.
17Dareꞌ nanyɨ. Dɨwɨnya Sipɨzipɨyai wɨmaremwaaladelyɨ.
Kingɨnamwaalyɨsayaba kumɨre maremwaalyai mwaaladei.
Sahwaraavɨ aalɨyɨmɨnya nawɨꞌnya yɨrijava wibwarɨdaakwadelyɨ.
Aalya gaala kɨnɨnnakeꞌ nyaꞌneraavɨ makwawodei.
Nabaai Gotɨyai kumɨre tɨnnyaraavɨ yɨmwagathelyɨ.
Kɨdalaalya gazasaꞌ yaalɨka kave yɨmwagathei.
Yɨ sahwara kɨnna ayahi dɨpɨꞌdera mɨꞌ.”
Copyright information for `BYR