Revelation of John 8

Bukuyavɨ pwɨyɨnɨka wɨla ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraalyaꞌ marapyasɨbwarakeꞌnesɨ.

1Sipɨzipɨya Dɨwɨnyai wɨlyaꞌ bukuyavɨ pwɨyɨnɨkeꞌ ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraalyaꞌ mena marapyasɨbwaꞌmwaꞌ. Yɨ Sɨgunyavɨ saba yagaala maayawɨ kuna yada nyitaka pimagɨnyaꞌbɨꞌ (aapɨ-aawaaya sagaaꞌ) wavɨlaꞌna yɨwaꞌ. 2Wavɨlaꞌna kyɨwaꞌ ejelɨya ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraalyara Gotɨyare sɨnnyɨkɨ daaꞌdapi nɨmɨ tɨnna wanganna. Yɨ sahwaraavɨna pihulɨya ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraalya wɨjaavɨna yɨwaꞌ. 3Yɨ ejelɨya pwai Gotɨyare kwaraanyaba gidɨkusaba buladaaꞌna. Yɨ sai maaꞌgula golɨyaꞌ wabatɨrɨnya yɨravayɨhwiaꞌneꞌ lɨmwagakei. Sahwarɨna paawɨraayana kwalaalya wabatɨrɨnya yɨravayɨhwiaꞌne wɨjaawakei sai aꞌmwe Gotɨyare tewaanyaraavɨre wɨja Gotɨyarɨnejɨ mariꞌbwarakya yaꞌnei. Yɨ sahwai kingɨnamwaalyɨsavɨ kusɨmagɨnya dɨꞌbɨnya golɨya warɨka dazavɨ Gotɨyarɨna wɨja Gotɨyarɨna wɨjaayaꞌbɨsajɨ wabatɨrɨnyaꞌ mariꞌbwarakya yaꞌnei. 4Yɨ paawɨraaya dazangɨre jɨta wabatɨrɨnyasɨ Gotɨyare tewaanyaraavɨre gamɨnyɨ wɨja yagaalyajɨ ejelɨyare asɨrɨ lɨmwagakevɨdaaꞌnyɨ yɨlaawaka munyaba Gotɨyare sɨnnyɨkɨ yɨꞌmaꞌmwakengɨ. 5Sara yaka sai yɨkunaabɨthɨꞌmaaꞌgulyaꞌ maaraka dɨkeꞌ yɨ dɨkwaraka kwaraanyaba maaraka yɨ maaꞌgulyavɨ maradɨꞌgwalaka yɨ sai dɨkeꞌ lɨvaramwakeꞌ Kwaakevakɨna waimwaawɨꞌ. Sai mena kalɨvaramwaꞌ yɨ sagaaꞌ yɨꞌmunya pilɨna, purinya yɨnnyɨna, yɨnamɨraasavɨre dɨꞌbaake mwasabɨꞌ lɨvapɨna, yɨ sagaaꞌ Kwaakevaꞌ wɨnɨnyaꞌ yɨna yakengɨ.

Ejelɨyara pihulɨya makuresaꞌnesɨ.

6Ejelɨya ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraala dazara pihulɨya ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraala daza lɨmwagarevera pihulɨya pwaꞌnyɨ makusaꞌna yavadaꞌgalayovɨravalɨmwanna yɨwaaꞌ. 7Yɨ ejelɨya aaya mudɨꞌnanyai gamɨre pihulɨyaꞌ pwaꞌnyɨ makuꞌna kyɨwaꞌ sɨrɨmyasɨ dɨkesɨ tawe yeꞌmwannayɨmaꞌnaabɨna yaka Kwaakevakɨna walaraawɨna yɨwaꞌ. Kwaaka yuyangɨ dawaai dasɨmagɨ jaapaina yɨnɨkeba dawaalyaba tewaanya waꞌdɨꞌnyɨ pɨba saba dɨkeꞌ nyɨna. Nabaai yɨta yuyaraavɨ dawaai dasɨmagɨ jaapaina yɨnɨkeba dawaalyaba tewaanya waꞌdɨꞌnyɨ pɨba saba dɨkeꞌ nyɨna. Yɨ kurɨvaarɨya yuyangɨ yɨ sa kɨnɨngɨjɨ dɨkeꞌ baihinyɨna yɨwaꞌ. 8Yɨ ejelɨya ayawɨdaasai (2) gamɨre pihulɨyaꞌ pwaꞌnyɨ makuꞌna kyɨwaꞌ mugunya naangeꞌ nadaasɨyaꞌbɨsaꞌ dɨka naangeꞌ saalaalyavɨna walaraawɨna. Yɨ saalaalya dawaai dasɨmagɨnya jaapaina yɨnɨka davanyaai tewaanya waꞌdɨꞌnyɨ pimagɨnyavaaꞌ taweꞌ yɨmaꞌnyɨna. 9Saalaalyavɨ gaala mwaaihasaraavɨ maralɨgɨsɨvaina yɨnɨka dawaai dasɨmagɨnya yɨmaꞌnyɨna kyɨwaꞌ yɨ pimagɨnya pɨvaaꞌ mena balɨna yɨwaaꞌ. Yɨ sɨpɨyangɨna maralɨgɨsɨvainɨka dawaai dasɨmagɨnya yɨmaꞌnyɨna kyɨwaꞌ yɨ sɨpɨya pimagɨnya pɨvaaꞌ kayaaka mena yɨnyɨna yɨwaꞌ. 10Yɨ ejelɨya ayawɨdaasa pwai daraai dalyai (3) gamɨre pihulɨyaꞌ pwaꞌnyɨ makuꞌna kyɨwaꞌ sɨlɨngaamɨnya naanga pɨrɨꞌ dɨꞌbaakeꞌ wana dɨka nebulyaꞌbɨꞌ yɨdɨwakeꞌ yɨ saꞌ sɨgunyavɨ yɨlamakwasaawaka yɨ bwalaꞌna. Aalya yuyangɨjɨ aalɨyɨmɨnya yuyangɨjɨ sangɨ dawaai dasɨmagɨnya maralɨgɨsɨvainɨka davanyaai waꞌdɨꞌnyɨ aalya pimagɨnya pɨnɨngɨ sɨlɨngaamɨnyaꞌ bwalaꞌna. 11Sɨlɨngaamɨnya dazavɨne yayaꞌ dara woꞌnɨkeꞌ “Yɨrɨkeꞌ. Kayaakuryava.” Aalya yuyangɨ pimagɨnya savaaꞌ yɨrɨkeꞌ yɨmaꞌnyɨna yɨwaꞌ. Aꞌmwe kwalaalyara aalya dazaꞌ neva yɨ aalyaꞌ kumɨre munyɨkɨ dɨka kubaihinnɨwaꞌ yɨ sahwara mena baimwaaꞌ. 12Yɨ ejelɨya ayawɨdaasa pwai daraai daraalyai (4) gamɨre pihulɨyaꞌ pwaꞌnyɨ kamakuꞌmwaꞌ yɨ nabaai nyɨlyarɨjɨ lawerɨjɨ yuya sɨlɨngaamɨnyangɨjɨ tamɨna yaka yɨ nyɨlyare dawaai dasɨmagɨdaasa pimagɨ yɨgalakɨna. Yɨ lawere dawaai dasɨmagɨdaasa pimagɨ yɨgalakɨna. Yɨ sɨlɨngaamɨnyangɨ dawaai dasɨmagɨdaasa pimagɨ yɨgalakɨna. Sarevɨdaaꞌnyɨ kumɨre baaka pade dahasaai nayaa waꞌdɨꞌnyɨ baaka pade pimagɨnyaꞌ jɨhɨnya yaꞌna yɨna. Yɨ nyɨlyai yɨrɨkevɨ dahasaalyagaaꞌ naangegaaꞌ (2) nayaa purɨna yada yɨrɨkevɨ maalɨkegaaꞌ (1) mavuri. Yɨ nabaai sawɨta pimagɨnyaꞌ sara mavuri yɨwaꞌ.

13Yɨ bwaangya naanga pwai sɨgunyavɨ tɨnnyaba pɨlavamaryadaaꞌnyɨ nɨmɨ tɨnna wanganna. Yɨ nɨmɨ kadɨka wɨꞌnyɨna yadaazɨ sai maangwɨraaya jaka dɨragɨnna dara dɨna “Weꞌ! Weꞌ! Weꞌ! Aꞌmwe Kwaakevakɨ mwaaihata kemwaraavɨna dahasaai dahaaꞌ kale nyɨwaꞌ. Ejelɨya daraai dala pwara pihulɨya pwaꞌnyɨ kamakurapi yɨ nabaai taanginya naangeꞌ sahwaraavɨ yɨmaꞌnadesɨ.”

Copyright information for `BYR