Revelation of John 9

1Yɨ ejelɨya atɨlyai (5) gamɨre pihulɨyaꞌ pwaꞌnyɨ kamakuꞌmwaꞌ sɨlɨngaamɨnya pwai Sɨgunyavɨdaaꞌnyɨ Kwaakevakɨna mena bwalaꞌmwakerɨ nɨmɨ tɨnna wanganna. Yɨ tɨnna kuna wanganna yadaazɨ sahwarɨna kiyaꞌ wɨjaavɨna. Kiya dazaꞌ yɨrorɨla yune kewewɨnɨ yɨnɨgwalaawaka yɨ daanga maaya dazavɨne tɨkuryaꞌ baasaꞌnesɨ. 2Sai yɨrorɨlyavɨ tɨkurya dazaꞌ kabaasɨwaꞌ yɨ yɨrorɨlyavɨdaaꞌnyɨ jɨsaꞌ yɨlɨna. Saaidɨka naangevɨre jɨta saꞌbɨꞌ yɨlɨna yaka nyɨlyarɨjɨ yɨhusavaakɨjɨ galabɨꞌjɨꞌna kyɨwaꞌ yɨ nyɨlyalyɨ yɨhusasɨ jɨhɨnya yɨmaꞌnyɨna yɨwaꞌ. 3Jɨhɨnya yɨmaꞌnyɨna yadaaꞌnyɨ jɨta savɨdaaꞌnyɨ baarɨnnyara yɨmaꞌnaabɨna yeva yɨ Kwaakevakɨna walaawɨna yɨwaaꞌ. Yɨ sahwara dɨragɨnyaꞌ dɨraavalyare dɨragɨnyaꞌbɨꞌ maarɨna. Yɨ Kwaakevakɨya dɨraavalyara aꞌmweraavɨ kayaaka yɨgaidɨvɨtabaaibɨꞌ kayaaꞌna yaꞌne dɨragɨnyaꞌ maarɨna yɨwaaꞌ. 4Maarɨna yeva yagaalyaꞌ dara maarɨna “Sarɨmɨ kurɨvaarɨyangɨjɨ Kwaakevakɨ dala pɨnɨnna pɨnɨnnanya yɨrɨꞌnade sangɨjɨ yɨta gazarɨzarɨjɨ kayaaka migalakɨpɨna! Aawa. Aꞌmwe Gotɨyare yavɨkwajɨka pɨkaryaꞌ kumɨre yamengɨ maayaraavɨ yɨ dazaraavɨ kayaaka nayaa jɨhalakyi! 5Sarɨmɨ aꞌmwe dazahwaraavɨ daanga naanga jɨꞌmwagyidere. Kuna yɨwopɨjɨ yune lawe atinanyangɨna. Kɨrɨꞌ sahwaraavɨ tamakya mipɨna!” Yɨ baarɨnna dazara aꞌmweraavɨna daanga kayaaꞌnanyaꞌ wɨjaavadɨvɨsara. Yɨrɨvaburyara aꞌmweraavɨ tɨka daꞌdɨvɨꞌ daanga wɨjaavadɨvɨtabaaibɨꞌ wɨjaavɨna. 6Yɨ daanga dazagaaꞌ aꞌmwera balya yaꞌne tusaꞌna bɨꞌdɨvɨꞌ kɨrɨꞌ sahwara tɨnna mwanganyadɨvɨsare. Arɨkawɨ. Sahwara “Balaana!” kuna yawɨꞌdɨvɨsare. Kɨrɨꞌ baryabwi sahwaraavɨ lɨkaanya wodesɨ.

7Baarɨnna dazara ozɨyara mala yaꞌneraayawɨnnera yawɨmwavedaaꞌdɨvɨtabaaibɨsare. Kumɨre mɨnyagɨnyangɨ kingɨmwaaihɨꞌnya golɨyabɨsa yɨlarɨkera. Yɨ kumɨre sɨnnyɨꞌ aꞌmwere sɨnnyɨꞌbɨsɨꞌ. 8Yɨ kumɨre mɨjasa saamɨnaange, aꞌmwe kɨnɨngɨre mɨjasabɨsa. Yɨ kumɨre maangerɨka kavɨjɨlɨkere maangebɨsa, yɨ laayonɨyare saanyabɨsa. 9Kumɨre kɨhɨsangɨ baazɨꞌmaꞌnya kaapaayabɨsa saabyaꞌ maredaaꞌnɨkengɨ. Yɨ kumɨre pɨya kaarɨzɨya kwalaalyabɨꞌ ozɨyara mwagiꞌnamakwodaapi malaꞌnera paꞌda paꞌda yɨnnadevaaibɨꞌ woryaraavɨre pɨyangɨ paꞌda paꞌda yɨnɨkesɨ. 10Kumɨre suyarɨka yɨrɨvaburyaraavɨrebaaibɨsarɨka. Yɨ suyarɨkɨ kumɨre langerɨꞌ kwaamɨnya daanga wɨjaayaꞌneꞌ kɨnɨnnakerɨꞌ warɨꞌ. Nabaai kumɨre langerɨkajɨ daanga naanga dazaꞌ aꞌmweraavɨ kayaaka yɨgalyaꞌnera. Sahwara daanga naanga dazaꞌ wɨjaayaꞌne dɨragɨnyaꞌ yune lawe atinanyangɨna maaꞌnɨkere. 11Kumɨnyɨ munyaba kumɨre maremwaaidei yɨ sai yɨrorɨla yune kewewɨnɨ yɨnɨgwalaawɨka yɨ daanga maayavɨya ejelɨyalyɨ. Sarere yayaꞌ Yɨvɨruyagaalyavɨ Aavathonɨ, yɨ Gɨrikɨyagaalyavɨ Aapolɨyonɨ. Yayavɨ aaya kaavɨlyasɨ, “Yuyangɨ Kayaaka Yɨgalakadei.”

12Sɨnnawɨnyaꞌ taanginya naangeꞌ saꞌ menanyɨ. Weꞌ sɨnnawɨnya dazaꞌ menanyɨ. Yɨthaanyi, taanginya pɨrɨwaai dɨvidaaꞌnyɨ yɨmaꞌnaabathewaai kuna warɨꞌ.

13Yɨ ejelɨya ata purɨdaaꞌnyɨ pwai (6) gamɨre pihulɨyaꞌ pwaꞌnyɨ kamakuꞌmwaꞌ Gotɨyare sɨnnyɨkɨ dɨꞌbɨnya golɨyavɨ saanya dawaai dawaalyaba tɨnnyaba maangwɨraaya pɨrɨꞌ dɨna. Saꞌ dɨna yadaaꞌnyɨ nɨmɨ kadɨka wɨꞌnɨweꞌ. 14Yɨ maangwɨraaya dazaꞌ ejelɨya ata purɨdaaꞌnyɨ pwai pihulɨyaꞌ lɨmwagarɨkerɨ dara wɨdɨna “Aalya naanga Yupɨretɨzɨyavɨya ejelɨya daraai daraala sara wɨla yɨꞌnakasara saraavɨ dɨmakwaasa!” 15Wɨdɨna kyɨwaꞌ ejelɨya sai ejelɨya daraai daraala saraavɨ makwaasɨna kyɨwaꞌ Gotɨyai aꞌmwe yuyaraavɨ yɨta davakaai davaꞌnevɨ jaapaina yada gave pɨvaaꞌna sahwara tamakyaꞌneraavɨ dahɨlakɨnɨkera yovɨrawakɨgasare. Yɨ sarera aawaaya nyihaanya dazaꞌna, yɨ yɨrɨka dazarɨkɨ, yɨ lawe dazɨkɨ, yɨ kwarame yune dazavɨna wawɨnya dazaꞌ yaꞌnera yovɨrawakɨnɨkere. 16Yɨ ata gɨlyara aawɨlasara ozɨyaraavɨ mwaaihasara yɨ tu aadɨretɨ milɨyonɨyara. Kumɨre ata gɨlyaꞌna nɨmɨ kadɨka wɨꞌnɨweꞌ. 17Yɨ nɨmɨ aꞌmabaaitɨnnyaꞌ yaꞌnena tɨnna dara wanganna. Ozɨyaraavɨjɨ ozɨyaraavɨ yɨlamwaaleveraavɨjɨ kumɨre sabwi darera. Aꞌmwera kɨhɨsangɨ baazɨꞌmaꞌnya kaapaaya baazɨꞌmaꞌnevera, yɨ kumɨre kalaaya dazangɨre sa dɨkevɨya wayaaka, yɨ gwaagwaaja yɨ saalɨpaayavɨya awiꞌja kɨnɨnnakera. Ozɨyaraavɨre mɨnyagɨnya yɨ kavɨjɨlɨkeibɨta laayonɨyaraavɨre mɨnyagɨnyabɨsangɨ. Yɨ kumɨre maangengɨ dɨkesɨ jɨsasɨ sɨla saalɨpaayasɨ yɨmaꞌnaka mwasabɨꞌ lɨvapɨna. 18Kayaaꞌnanaanga dawaai data daza aꞌmwe pimagɨnya savaaꞌ tamakɨna. Yɨ yuyaraavɨya davakaai mwaaidakɨlyɨyaraavɨ maramaki yadɨvɨꞌ yuyaraavɨ davaaꞌ mwaaidɨꞌnyɨyaraavɨ tamakɨna. Yɨ dɨka dazasɨ yɨ jɨsasɨ yɨ sɨla saalɨpaayasɨ sahwaraavɨ tamakɨna. Ozɨyaraavɨre maangengɨdaaꞌnyɨ lɨvapɨna yaka tamakɨna. 19Sareꞌ dareꞌnesɨ. Ozɨya dazaraavɨre dɨragɨnyaꞌ tamakyaꞌne dɨragɨnyaꞌ maangikɨjɨ warɨna, lɨkikɨjɨ warɨna. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kumɨre suya kamaalyarabɨsangɨ. Yɨ kamaaimɨnyagɨnya kɨnɨnnakengɨ. Yɨ dazajɨ aꞌmweraavɨ kayaaka yɨgalakadɨvɨsare.

20Aꞌmwe yuya pwara, kayaaꞌnanaanga daza tamakagihɨwakera tɨnna nayaa wanganeva kɨrɨꞌ kumɨre asajɨ yavɨkaryadɨvɨta sangɨna kumɨre sɨmunyabwi mudɨkebwi kuna myawɨramariwaaꞌ. Arɨkewɨ. Yɨmakeraavɨ lotuya ya sabwi, yɨ kwaasɨgotɨyaraavɨ sahwara yavɨkaryadɨvɨta golɨyajɨ sɨlɨvaayajɨ bɨraazɨyajɨ sɨlyarajɨ yɨsarajɨ saraavɨ yɨlaayaꞌna buleꞌna wɨjaavadɨvɨtara mɨꞌ. Yɨ kwaasɨgotɨya dazara yɨ tɨnna yɨnɨga mwanganyadɨvɨꞌ kadɨka yɨnɨga muꞌnyadɨvɨꞌ kaanya yɨnɨga yamaryadɨvɨtara mɨꞌ. 21Yɨ aꞌmwe dazara kumɨre aꞌmwe pwaraavɨ tamakyabulyɨ gɨriꞌnya yabulyɨ ata lɨmwangebulyɨ kukebulyɨ sasare sabwi kɨburɨna sɨmunya mudɨkebwi yawɨramaaꞌdɨvɨtara mɨꞌ.

Copyright information for `BYR