Romans 10

1Nyaꞌmweihi, nɨmɨre sɨmunyaꞌ tewaanya nyɨvuꞌnɨvanɨkeꞌ, Gotɨyarɨ wɨdadɨnyaꞌ yɨ daresɨ. Gotɨyaigɨ Yɨzɨrelɨyara lɨmwabɨzaꞌ dɨvadaihasamaaka! 2Malɨmwagivanɨgata sareꞌ dareꞌnesɨ. Kumɨnyɨna dara jalɨkurakɨvanɨge. “Gotɨyarɨ yɨlaaya yaana! Sareꞌna Gotɨyare saburɨ yaamɨjɨ dɨragɨnna mɨdɨnaana!” dadɨvɨsarera. Kɨrɨꞌ sare kɨrɨvɨ kumɨ sɨmunya yawɨta maayara yɨvanɨgaꞌ. 3Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyai yɨvanɨka sabwi “Yɨdaꞌmaraangerera,” nejaꞌnevɨ navɨꞌnavɨka yadɨvɨꞌ kunnya yɨdaꞌmaraanga saburana kwaasɨyaꞌbɨꞌ yɨvanɨgaꞌ. Yadɨvɨꞌ Gotɨyai “Aꞌmwe yɨdaꞌmaraangeihɨlyɨra,” wɨdannevɨ dalaangewɨ wɨlaꞌnadɨvɨtara mɨꞌ. 4Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kɨwɨnyaꞌ yɨdaꞌmaraangeburɨneꞌ Kɨraazɨtɨyarɨna mena yɨwɨnɨkesɨ. Yɨ aꞌmwe yuyara Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwabɨzaꞌna sahwaraavɨ Gotɨyai “Yɨdaꞌmaraangeihɨlyɨ,” wɨdathelyɨ.

5Sareꞌ dareꞌnesɨ. Ne Mozɨzai Kɨwɨnyaꞌ mɨdɨnyaꞌneꞌ “Yɨdaꞌmaraangerera,” jaꞌnevɨna dara yɨdavakesɨ. Aꞌmwei yuya dathavura yajai nabaai gaalyabwi maaradelyɨra. 6Sareꞌ kɨrɨꞌ aꞌmwera yuya myadɨvɨsaꞌna aꞌmwei Naangerɨ lɨmwada dazarɨna Gotɨyai “Yɨdaꞌmaraangelyɨra,” dathelyɨ. Sasare sabwina dara dɨnɨꞌ “Gɨnnya sɨmunyavɨna dara madɨnna! ‘Sɨgunyavɨna aai yɨlaawadevaka?’ Yagaala saꞌ daresɨ. Kɨnaraazɨtɨyarɨ makwalaabyaꞌnesɨ. 7Nabaai pɨrɨꞌ dara madɨnna! ‘Kewewɨnɨ bainɨkeraavɨrebanna aai walaawadevaka?’ Yagaala saꞌ daresɨ. Kɨraazɨtnnaɨyarɨ bainɨkeraayawɨ ayɨna makɨlaabyaꞌnesɨ. 8Sareꞌ madɨnna! Aawa. Dareꞌ midaaka! Yagaalyaꞌ gɨmɨnyaba gidɨkuta nebulyaꞌ warɨꞌ. Gɨmɨre maangikɨ wɨlaraka gɨmɨre sɨmunyavɨ wɨlarɨkesɨ.” Yɨ yagaala dazaꞌ nemɨ wɨdadaanyaꞌ Naangerɨ lɨmwangebwine yagaalyasɨ. 9Gɨmɨre maangisɨ kuꞌmaayaba “Jizaazai sai Naangelyɨ,” jalɨkurakya yɨjaꞌnajɨ nabaai gɨmɨre sɨmunyavɨ dara lɨmwadɨzaꞌnajɨ “Gotɨyai sahwarɨ bainɨkeraayawɨ ayɨna yɨdɨkaavakelyɨ,” Gotɨyai gɨvadaihasamaaradeigɨnyɨ. 10Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gazaizai gannya sɨmunyasɨ kalɨmwagozɨ Gotɨyai “Yɨdaꞌmaraangeigɨ nɨmɨreigɨnyɨ gɨmwaaihɨwa,” wɨdathelyɨ. Yɨ gannya maangisɨ kajalɨkurakojɨ Gotɨyai wɨvadaihasamaaradelyɨ. 11Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyare bukuyaꞌ dɨnɨꞌ “Gazaizai sahwarɨ lɨmwagozɨya dahwai yɨ savɨna sɨmunyavɨ jɨkurɨtɨnna yannei mɨꞌ.” 12Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sarevɨ padaihasamaataꞌnebwi Juya kwaraavɨne pɨbwi mwariꞌ. Sarevɨ Anga Pimagɨnya (Gɨrikɨya) kwaraavɨne pɨbwi mwariꞌ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Yuyaraavɨre Naangei gave pwainanyai mwaalɨkei gamɨnyɨ jaka wɨdɨpɨja yuyaraavɨ tewaanaanga wiadelyɨ. 13Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyare bukuyaꞌ dara dɨnɨkesɨ. Gazaizai Naangerɨ jaka wɨdazai yɨ sahwarɨ wɨvadaihasamaaradelyɨ.

14Sarevɨdaaꞌnyɨ sahwarɨ malɨmwagyesarɨ jakeꞌ gaꞌdara wɨdɨpɨneraavaka? Nabaai gamɨnyɨna kadɨka muꞌnyesarɨ gaꞌdara lɨmwabɨneraavaka? Nabaai pwai yagaala saꞌ wɨdaawadei maayara gaꞌdara wɨꞌnamaapɨneraavaka? 15Nabaai Gotɨyai aꞌmwe yagaala wɨjaꞌneraavɨ mamaryasaabya yajaꞌ gaꞌdara wɨdaawɨpɨneraavaka? Wɨdaawadɨvɨsaraavɨna dara dɨnɨkabaaibɨsasɨ. Aꞌmwera yagaala tewaanyaꞌ makabɨvanɨgasaraavɨre sɨvɨla tewaanya nawɨꞌnyaraave! 16Sareꞌ kɨrɨꞌ Juyara yagaala tewaanya saꞌ kadɨka wɨꞌneta kwalaalyara mɨdɨnetaꞌ mɨꞌ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aazaayai dara dakesɨ. Naangeigɨ, newɨꞌnɨvanɨgata davɨ aai lɨmwamanɨka! 17Sarevɨ “Yagaala tewaanyaꞌ wɨꞌnadɨvɨsavɨdaaꞌnyɨ Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwadɨvɨkɨ. Nabaai Kɨraazɨtɨyare yagaalyaꞌ wɨdadɨvɨsavɨ kadɨka wɨꞌnadɨvɨkɨ.”

18Sareꞌ kɨrɨꞌ dara dɨwa. Sahwara yagaala tewaanya daꞌ kadɨka muꞌnyɨjɨhyeva! Kɨrɨꞌ dareꞌ warɨkesɨ. Mena wɨꞌnesare. Nabaai Gotɨyare bukuyaꞌ dara dɨnɨkabaaibɨsasɨ.

Kwaaka yuyawɨnna kumɨre yagaaikunyaꞌ mena wɨdaawakesɨ.
Anga yuyawɨ yunebanna kumɨre yagaalyaꞌ wɨdaawakesɨ.
19Pɨgasaai dara dɨwa. Yɨzɨrelɨyara yagaala tewaanya daꞌ myawɨranganyetara daaka! Aayagaaꞌ wɨrɨvɨkɨryaꞌnei Mozɨzare yagaala Gotɨyarɨna dara dɨnɨꞌ

“Anga naanga pimagɨnyara mamwaalyɨgasaraavɨ yaꞌmujɨ
Sarɨmɨ sahwaraavɨna tɨmakɨrɨkɨrya jideihɨlyɨ.
Sɨmagɨnyara sɨmunya maayavaakɨyaraavɨ yaꞌmujɨ
Sahwaraavɨna sɨnna tɨkesɨyaihɨrɨ yɨhɨmwaaihɨdeinyɨ.”
20Nabaai Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakadei Aazaayai yagaala jalɨkurakyaꞌna lɨka yakai mɨꞌ. Sai Gotɨyarɨneba dara dakelyɨ

“Aꞌmwera nɨmɨnyɨna bɨrɨbɨrya manyadɨvɨtara
Sahwara nɨmɨnyɨ mena nyɨbɨramaꞌmwaasare.
Aꞌmwera nɨmɨnyɨ yɨdaanganya manyadɨvɨtara
Sahwaraavɨ nɨmɨ kuꞌmaayaba yɨmaꞌnaabɨweinyɨ.”
21Kɨrɨꞌ Yɨzɨrelɨya sahwaraavɨna Gotɨyarɨneba dara dakelyɨ “Yuna saamɨnya naangegaaꞌ nɨmɨ aꞌmwe sahwaraavɨ jaka wɨdadaazɨ nɨmɨre yagaalyaꞌ galazekɨvaidɨvɨꞌ yɨ yagaala kayaaꞌnanya jaꞌnanyɨdadɨvɨsara nɨmɨnyawɨnna mabyɨwaasare.”

Copyright information for `BYR