Romans 11

Yɨzɨrelɨya pimagɨnya maalɨka pɨvaakɨyaraavɨnesɨ.

1Sarevɨdaaꞌnyɨ dara dɨvanɨge. Gotɨyai gannyaraavɨ gewɨ mena marakakei dɨngaka! Arɨkewɨnyɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nɨmɨ kwainyɨ Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwadɨnyainyɨ aꞌmwe Yɨzɨrelɨyainyɨra. Nɨmɨ Evɨraamɨmɨre yɨsiwiainyɨ avaaitawejɨꞌnyɨ. Bejaminɨmɨre yɨsavaaꞌnyɨ. 2Gotɨyai sɨnnawɨ aꞌmwe sahwaraavɨ mena yawɨranganakeraavɨ gewɨ mena marakakera mɨꞌ. Yagaala Yɨlaajareꞌ Gotɨyare bukuyavɨ dɨnɨkeꞌ sarɨmɨ myawɨryadɨvɨꞌ daa! Yɨlaajai Gotɨyarɨ Yɨzɨrelɨya sahwaraavɨna kotɨya jaꞌneraavɨ wɨdakelyɨ. Dara dɨnɨꞌ 3“Naangeigɨ, pɨropetɨya gɨmɨnyɨ guꞌneva wɨjɨwaakadɨvɨsaraavɨ sahwara mena tamakeꞌ. Gɨmɨre kwaraanya kayaaꞌnanyanna bulɨmakaawoyaraavɨ dɨka nasɨꞌnyaꞌnengɨ kayaaka mena lɨkayɨgalasɨꞌneꞌ. Sarevɨ gɨmɨreinyɨ gaveinyɨ kuna mwaaihe. Nabaai nɨmɨnyɨna ‘Tamakaana!’ dadɨvɨꞌ bɨrɨbɨryaꞌ kuna yɨvanɨgaꞌ.” 4Sara wɨdaka kɨrɨꞌ Gotɨyai be yagaala jaꞌnawɨdakavaka! Sai dara daꞌ “Nɨmɨ nɨnnyara pwarana pwarana aꞌmwe sevenɨ taawɨzanɨyaraavɨ (7,000) yɨvaineinyɨ nyɨlɨmwadɨvɨsare. Sahwara gotɨya kwaasɨya Baaꞌaalɨyarɨ kwadaai gɨlɨna myeva mɨdɨdɨvɨtara mɨꞌ. Pwara kwalaalya kwalaalyara sara mi.” 5Sarevɨdaaꞌnyɨ nabaai dahaakɨgaasɨ Juya yɨta pimagɨnya maalɨkevaaꞌ lɨmwadɨvɨꞌ mwaaihaꞌ. Sahwaraavɨ Gotɨyai gannya yanga gaimwangeburɨ dahɨlakakera mena yɨmaꞌnesare. 6Gannya yanga gaimwangeburɨna Jizaazarɨ lɨmwangeburɨna sahwaraavɨ dahɨlakaꞌ. “Sahwara wawɨnya yadɨvɨsanna,” kunya myawɨryaka dahɨlakaꞌ. Yɨ kumɨ wawɨnya yadɨvɨꞌ yadaapi Gotɨyai sahwaraavɨ dahɨlakajɨ kwajɨ yɨ yanga gaimwangeꞌ wana yuna yanga gaimwanga nebulyaꞌ mimaꞌnyɨ kyadɨka!

7Sarevɨdaaꞌnyɨ yɨ nabaai nemɨ gara daazɨwo? Yɨzɨrelɨya kwalaalyara dɨragɨnna bɨrɨbɨrya yɨvanɨgata saꞌ, yɨ saꞌ mamaaryesasɨ. Kɨrɨꞌ Gotɨyai aꞌmwe pwaraavɨ dahɨlakaka sarera maaresasɨ. Yuya pwara Gotɨyai kumɨre sɨmunyavɨ tihɨralɨmwagarakere. 8Gotɨyare bukuyaꞌ dara dɨnɨkabaaibɨsasɨ.

Gotɨyai kumɨre sɨmunyavɨ kɨrɨbɨbɨnya wakakelyɨ.
Kumɨre tɨnnyarɨ myawɨranganyaꞌna wiakelyɨ.
Kumɨre kadɨka muꞌnyaꞌna wiakelyɨ.
Sɨnnawɨjɨ dahaasɨ avaaina mwaaihasare.
9Yɨ Devitɨ kwalyɨ Gotɨyarɨ sahɨrɨꞌna dara wɨdakelyɨ

“Kumɨre tɨka munne mwaꞌdainaanyaꞌbɨꞌ yɨmaꞌnana!
Kumɨre tɨlɨnnyangɨ naanya saꞌ lɨvapana!
Nabaai kumɨre sɨvɨlya dahe paakupɨka!
Sareꞌ kumɨre kayaaꞌnanyaburɨ tɨvɨkɨta maapɨka!
10Kumɨre tɨnnyarɨ jɨhɨnyaꞌ dɨvwaakya!
Sahwara tɨnna mwanganyɨ yɨpɨka!
Sahwaraavɨre buleꞌ lɨngwɨlaꞌnata yana!
Yawɨta kwalaalya taangeꞌna winarana!”

Gotɨyai ajɨmya yuyangɨyaraavɨ padaihasamaarakeꞌnesɨ.

11Sarevɨdaaꞌnyɨ nɨmɨ dɨvanɨge. Gotɨyai “Sahwara yɨnahu walayɨdɨhwakɨꞌnaraawɨpɨka!” kadaꞌ mudavesara daaka! Kɨraazɨtɨyarɨ “Aala,” dɨvanɨgasara yunegaaꞌnannera daaka! Arɨkewɨnyɨ. Aawa. Sahwara tuta tewaanyavɨ kyagalyaꞌmaveꞌ yɨ dazahɨrɨvɨ Gotɨyai ajɨmya yuyangɨya pwaraavɨ padaihasamaaꞌmanɨkelyɨ. “Yɨzɨrelɨyara tewaanya davwi wangabɨka! Aꞌmwe ajɨmya yuyangɨyaraavɨna wabarɨnna yapɨjɨ Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwabɨka!” yawɨraka sara yaꞌ. 12Sahwara tusaꞌ yagalyaꞌmaveta sahɨrɨvɨ Gotɨyai Kwaakevakɨya pwaraavɨ yuna kuna naanga naanga wɨgaimwadelyɨ. Yɨ Yɨzɨrelɨyara Kɨraazɨtɨyarɨ malɨmwagyeta sahɨrɨvɨ Gotɨyai ajɨmya yuyangɨyaraavɨ yuna kuna naanga naanga wɨgaimwadelyɨ. Sareꞌ naangesɨ. Yɨ sara yajai Yɨzɨrelɨya yuyabanyara Gotɨyaryawɨnna ayɨna kabapi Kɨraazɨtɨyare yuyara tewaanna nawɨꞌnyaanga mwaaibɨnere. Yɨ sareꞌ naanga wavɨlavadesɨ.

13Aꞌmwe ajɨmya yuyangɨyarajɨyaihi, dahaaꞌ sarɨmɨnyɨ yɨhɨthɨvanɨge. Sarɨmɨ ajɨmya yuyangɨya pwaihɨrɨne wawɨnya yaꞌneinyɨ Apozelɨyainyɨ Gotɨyai nyɨmaryasaabakeinyɨ. Sarevɨ yadɨnya davɨne yayaꞌ munyaba makidɨ yɨvanɨge. 14Wawɨnya dazavɨ nɨmɨre avaaikwaaꞌnakera Yɨzɨrelɨyaraavɨ dɨhaaꞌbwarɨdeꞌna sarɨmɨnyɨ wabarɨnna yamaaryaꞌnevɨna tewaanya nyɨvuꞌnɨvanɨꞌ. Sarevɨ Gotɨyalyɨ tewaanya yeꞌmwannamwaaihata savɨ Yɨzɨrelɨyaraavɨdaaꞌnya pwara Naangerɨ lɨmwabɨzara sahwaraavɨ padaihasamaaradeꞌna wawɨnya dazaꞌ munyaba makidɨnyainyɨ. 15Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyai Yɨzɨrelɨyaraavɨ marasɨꞌnaka, yɨ dazavɨ sahwai aꞌmwe Kwaaka yuyawɨ pɨvakaavɨyaraavɨdaaꞌnyara gamɨjɨ avaaizɨmunyaꞌna yeꞌmwannayɨmaꞌneꞌ. Yɨ nabaai Gotɨyai Yɨzɨrelɨyaraavɨ ayahi maarajaꞌ yɨ dazaꞌ kwalaalyara baryara ayɨna dɨkaasaꞌbɨsaꞌ daaka!

16Bɨretɨya naanga yavɨkaryeva gɨrɨkula maalɨkejɨꞌ Gotɨyarɨ wɨjaaveꞌ. Yɨ gɨrɨkula maalɨka sajɨꞌ Gotɨyarejɨꞌ warajazɨꞌ yɨ gɨrɨkula naanga kɨrɨsɨ Gotɨyaresɨ. Nabaai yɨsare pwipula sa Gotɨyare waraja yɨ yɨtaanya kɨnɨjɨ sa avaala Gotɨyarengɨ. (Yɨ sareꞌ daresɨ. Juyaraavɨre Ne sɨnnawɨnyara Gotɨyarera mwalyaasavɨ, yɨ sahwaraavɨna dɨvi kwɨyakwalaangera Gotɨyarera mwaaibɨnerera.) 17Gotɨyai wawɨnyavɨya yɨta wolivɨyare yɨtaanya pɨnɨ Yɨzɨrelɨyarabɨsangɨ lɨvɨꞌmwagaka yɨ marasɨꞌnaka gɨmɨnyɨ pɨvaakɨyaigɨnyɨ yɨꞌdaryawɨnya wolivɨya yɨtaanyaꞌgɨnyɨ gɨmaaraka yɨtaanya pɨnɨngɨ tɨnnyawɨ gɨmɨnyɨ kagyeꞌmwagakaꞌ dahaaꞌ gɨmɨ tewaanya mwaaihɨ. Sarevɨ wolivɨya mɨnaryaꞌ wolivɨyare yɨpwipulyavɨreꞌ maaꞌmanɨgɨ. 18Sarevɨ yɨtaanya nebulyaꞌnanyangɨna gɨmɨre yayaꞌ munyaba mamakɨlyadɨ bɨraiyagaala madangadɨnna! Yɨ gɨmɨ bɨrala dangadɨzaꞌ nayaa padaꞌgalayawɨꞌna ja! Gɨmɨ yɨpwipulyavɨ mɨnaryaꞌ wɨjaavadɨnyaꞌ mɨꞌ. Aawa. Pwipula sahɨrɨꞌ gɨmɨnyɨ gɨzaavadeigɨnyɨ. 19Sarevɨdaaꞌnyɨ gɨmɨ dara dɨthatheꞌ “Yɨtaanya daza Gotɨyai lɨvɨꞌmwagakengɨ. Nabaai sahwai ‘Kumɨreba pɨvaakɨyarɨ yeꞌmwagakɨma!’ daka nɨmɨnyɨna lɨvɨꞌmwagaꞌ.” 20Yo, nawɨꞌnyasɨ. Sare kɨrɨvɨ Yɨzɨrelɨya sahwara Naangerɨ lɨmwadɨvɨtara mɨꞌ. Yɨ da sahɨrɨsavɨ mena lɨvɨꞌmwagasɨꞌnadengɨ. Yɨ gɨmɨ Naangerɨ lɨmwadɨnyaꞌna sareꞌna nayaa daaꞌmanɨgɨnyaigɨnyɨ. Sare kɨrɨvɨ mala nayaa jɨwannana! Gɨmɨ pihadɨka minna! Aawa. Gɨmɨ lɨka nayaa jɨ! 21Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyai yɨtaanya nebulyaꞌnanya kunnya kaavɨlyavɨ mɨwɨꞌnɨkengɨ yɨvainyɨna yakai mɨꞌ. Yɨ sasare sahɨbaaibɨꞌ gɨmɨ kwaigɨnyɨjɨ yɨvainadei mɨꞌ. 22Yɨthaa! Sarevɨdaaꞌnyɨ Gotɨyai tewaanna bwiwanga gyazavɨjɨ gamɨre sɨnna tɨka saburɨjɨ nayaa dɨvadaꞌgalangana! Pwaraavɨneꞌ daresɨ. Gamɨrebwi mena yagalyaꞌmavesaraavɨ sahwai sɨnna tɨka wɨdaꞌdelyɨ. Gɨmɨnyɨneꞌ daresɨ. Gɨmɨ gamɨre tewaanna bwiwanna gyazavɨ kuna mwaaidɨzaigɨ, Gotɨyai tewaanna gɨvwiwamanɨꞌ. Gamɨre tewaanna bwiwanga gyazavɨ mamwaalyɨ yɨjaꞌ gɨmɨ kwaigɨnyɨjɨ gɨthawaasadelyɨ. 23Nabaai yɨtaanya sɨnnawɨnya pɨnɨ daza, yɨ kumɨ malɨmwagyaburɨ kuna mamwaalyɨ yɨpɨjaꞌ yɨ Gotɨyai wawɨnyavɨya yɨsavɨ ayɨna maryeꞌmwagathengɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyai dɨragɨnnakei sahwaraavɨ yɨnɨga wiꞌna ayɨna maryeꞌmwagannelyɨ. 24Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gɨmɨ kwaigɨ yɨꞌdaryawɨnyare wolivɨya yɨtaanyaigɨ mwaalagɨnyaigɨnyɨ. Yɨ Gotɨyai gɨthawaasaka wawɨnyavɨya wolivɨya nawɨꞌnyɨkɨ gɨmaryeꞌmwagaꞌ. Yɨta sɨꞌ yune gɨmɨriꞌna mɨꞌ. Sareꞌ nebulyaꞌnanyaꞌ warɨkeꞌ yɨ nabaai pɨbwi naanga nebulyaꞌnanyaꞌ waradesɨ. Wolivɨya nawɨꞌnyɨkɨre yɨtaanya daza ayɨna maarɨna yajai kunnya yɨta sɨkɨ ayɨna maryeꞌmwagakannelyɨ.

Yɨzɨrelɨya yuyaraavɨ padaihasamaaradeꞌnesɨ.

25Nyaꞌmweihi ajɨmya pɨnɨngɨyaihi, sareꞌ dareꞌnesɨ. “Gotɨyai nebulyaꞌ yoimavajalɨkurakya davɨ sarɨmɨ sɨmumaayaihi kuna mamwaaibɨnera!” yawɨrena yɨhɨthɨvanɨge. Sarɨmɨnyɨna yawɨꞌnadɨvɨꞌ dara nadɨpɨka! “Nemɨ sɨmunya kɨnɨnnakeinera. Juyara sɨmumaayarera.” Gotɨyai nebulyaꞌ yoimavajalɨkurakya dazaꞌ yɨ daresɨ. Yɨzɨrelɨyaraavɨ yunegaaꞌ sɨmunyaꞌ tihɨralɨmwagata yadera mɨꞌ. Yunegaaꞌ “Naangerɨ malɨmwagaanna!” dɨpɨꞌdera mɨꞌ. Yɨ aꞌmwe ajɨmya yuyangɨyara Naangeryawɨnna mena wɨlaabapɨjɨ wɨlaabɨpɨjara yuyaraavɨ Gotɨyai yawɨrakera kalɨmwagapɨjɨ 26yɨ sare saburɨ dazagaaꞌ Gotɨyai Yɨzɨrelɨya yuyaraavɨ padaihasamaaradere. Gotɨyare bukuyaꞌ dɨnɨkabaaibɨꞌ

“Saayonɨ Yɨzɨrelɨyaraavɨdaaꞌnyai
Padaihasamaaꞌdei walaabathelyɨ.
Sahwai Jaikopɨmɨreraavɨ galazekɨvalyabwi marasɨꞌnadelyɨ.
27Sara kyojɨ nayaa Gotɨyainyɨ yɨdeinyɨ.
Sahwaraavɨ yagaala wɨlɨmwagarɨkebwi yeꞌmwannawɨdɨdeinyɨ.
Kumɨre kayaaꞌnanya marasɨꞌnaꞌmujɨ yɨdeinyɨ.”
Sara dɨnɨkabaaibɨsasɨ.
28Yagaala tewaanyaꞌ bule wɨjaavanɨgasavɨna sahwaraavɨna Gotɨyai yawɨꞌna “Nɨmɨre yɨkamaangera mwaaihaꞌ.” Sareꞌ sarɨmɨnyɨ mena yɨhɨgaimwagakeꞌnanyɨ. Kɨrɨꞌ Gotɨyai dahɨlakakevɨna sɨnnawɨnya kwɨyakwalaangeraavɨna yawɨrakeꞌna Gotɨyarɨ sahwaraavɨna kale wivanɨkerera. 29Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyai gamɨre wɨgaimwanga yanga wɨjaayangɨnajɨ gamɨre jaka wɨjɨvwaramaasavɨnajɨ sɨmunya mudɨkebwi yawɨramaaradei mɨꞌ. 30Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sɨnnawɨ sarɨmɨ Gotɨyarɨ galazekɨvaleva nabaai dahaaꞌ Yɨzɨrelɨyara galazekɨvaimanɨgasavɨ sarɨmɨ kaleꞌna gaimwanga tewaanyaꞌ maꞌmwaatabaaibɨꞌ 31sarɨmɨ kaleꞌna gaimwanga tewaanyaꞌ maaꞌmanɨgasavɨ nabaai dahaaꞌ kumɨ kaleꞌna gaimwanga tewaanyaꞌ maaryaꞌnera sahwarajɨ mena galazekɨvalesare. 32Sareꞌ dareꞌnesɨ. Galazekɨvala saburɨ kalavuzaꞌ Gotɨyai aꞌmwe yuyaraavɨ Juyarajɨ ajɨmya yuyangɨyarajɨ saraavɨ yɨrakere. Gamɨre kaleꞌna gaimwanga tewaanyaꞌ wɨjaayaꞌne yuya kwaraavɨ sara yakere.

Gotɨyarɨne yayaꞌ munyaba makɨlaadeꞌnesɨ.

33Ai! Gotɨyai yuyaraavɨ yangeꞌna wiadele! Gotɨyai sɨmunya naangaanga kɨnɨnnakele! Yuyangɨne yunebanna yawɨrakadele! Yɨ saalaalyavɨ kewewɨnɨ yɨnɨgwalaawɨkebɨsalyɨ. Gamɨ yawɨbwasaburɨ kaavɨlyaꞌ aꞌmweina mabɨramaari yaanneine. Gamɨre ya saburaavɨ kaavɨlyaꞌ myawɨranganyɨ yaanneine. Wana yuna aawa nebulyasɨ. 34Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyare bukuyaꞌ dara dɨnɨꞌ

“Naangere sɨmunyavɨ aaihwai yawɨramaaꞌnɨkelaka!
Sahwarɨ sɨmunyaꞌ aaihwai wɨjaavadelaka!”
35“Aꞌmwerɨ gɨlyɨvɨsa ayahi wɨrɨvɨkɨryaꞌnenna
Gotɨyarɨ gɨlyɨvɨta yuyangɨne gyakwarɨna
Gotɨyarɨ gɨlyɨvɨsa aaihwaidaasɨ wɨjaavakalaka!”
36Aawa. Sai yuyangɨneꞌna aaya kaavɨlyalyɨ. Yɨ sahwai yuyangɨ wakyaakengɨ. Gamɨre dɨragɨnyavɨ yuya yɨnɨkengɨ. Gamɨnyɨ yɨlaaya yaꞌne yuya yɨmaꞌnakengɨ. Nemɨ yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ gamɨnne yayaꞌ munyaba naanga nayaa makɨlaana! “Byaannakeigɨ!” wɨdaana! Naanga sahɨrɨsɨra.

Copyright information for `BYR