Romans 12

Nemɨre kɨlaakejɨꞌ Gotɨyarɨ nayaa wɨjaayaꞌnesɨ.

1Nyaꞌmweihi, yuya sarevɨdaaꞌnyɨ Gotɨyare kale naangeꞌna yawɨꞌdɨvɨsavɨ kavena dɨragɨnna nayaa dara yɨhɨthɨvanɨge. Juyara Gotɨyarɨna sipɨzipɨyaraavɨ tamiraꞌdɨvɨtabaaibɨꞌ sarɨmɨre kɨlaakejɨꞌ gaalyajɨꞌ Gotɨyarɨ nayaa duzaavɨnyɨla! Yɨ sarɨmɨ saihi Gotɨyarɨneihi sahwarɨ yɨlaaya yaꞌneihi tewaanna duzaavɨnyɨla! Yɨ sarɨmɨ sara wɨjaavɨdɨvɨsavɨ Gotɨyarɨna yɨlaaya nebulyaꞌnanyaꞌ nayaa jideihɨlyɨ. 2Yɨ dahaasara sara yaꞌne kumɨrebwi sarɨmɨre sɨmunyavɨ nayɨhwɨlakɨpɨdɨka! Aawa. Gotɨyai sarɨmɨre sɨmunyangɨ mudɨke yɨhwakajavɨ yɨ sarɨmɨre kɨbwi mudɨkebwi yɨhyɨmaꞌnadeꞌnanyɨ. Yɨ sarevɨ Gotɨyai sɨmunyaꞌ yawɨꞌdevwi yɨnɨga nebulyaꞌna yawɨramaapɨneihɨlyɨ. Yɨ Gotɨyarɨne tewaanya nawɨꞌnyabulyɨ Gotɨyarɨ yɨlaaya wigalyaꞌne sabulyɨ Gotɨyai nemɨ yaꞌne yawɨꞌde tewaanya naanga yune nebulyaꞌnanyabulyɨ jawɨranganyideihɨlyɨ.

3Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyai nɨmɨnyɨ yanga gaimwanga nyɨjaavakeburɨ, sarɨmɨjɨya gazaigɨzaigɨnyɨ dara gɨthɨma! Gɨmɨ saigɨnyɨna nayaa yawɨꞌdɨzaꞌ yɨ sara jawɨka! Yɨ gɨmɨ kwaasɨ dara nyawɨꞌdɨꞌ! “Nɨmɨ sainyɨ naanga nebulyaꞌnanyainyɨ.” Aawa. Gɨmɨ Naangerɨ lɨmwagahɨnyaꞌna Gotɨyare wawɨnyangɨne dɨragɨnyaꞌ sara gɨzaavakabaaibɨꞌ yune sabanna gɨmɨ saigɨnyɨna nayaa sara dɨvadaꞌgalayawɨka! 4Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nemɨre kɨlaakejɨkɨya kwalaalya warɨkejɨkɨra. Sare kɨrɨvɨ yuya sa wawɨnyaꞌ avaaina mivanɨꞌ. 5Sasarebaaibɨꞌ nemɨ aꞌmwe kwalaalyaina Kɨraazɨtɨyarɨ wɨlamwaidaanyaina gaimwannyaꞌneina gamɨre kɨlaaka pɨjɨkɨyainera. Kɨlaakejɨkɨya gazaizai kɨlaakejɨkɨya pwaraavɨnelyɨ. 6Sareina nemɨnyɨ Gotɨyai yanga gaimwanga sabwi nejaavakevɨna gamɨre yanga sɨhumale dala pɨnɨnna dala pɨnɨnnanya kɨnɨnnakeinera. Nemɨnyɨdaaꞌnya gazaizai gamɨre yanga sɨhumaleꞌ pwaraavɨna yana! Sarevɨ Gotɨyarɨ wɨꞌnanejɨwaakadɨvɨsaraavɨne sɨhumaleꞌ aꞌmwe pwarɨ wɨjaavada yɨ Naangerɨ lɨmwadevɨne yune sabanna sara wɨdana! 7Nabaai pwai kwɨyaꞌmweraavɨ wɨdaayaꞌne sɨhumaleꞌ kɨnɨnnakei yɨ nayaa sara wɨdaayana! Nabaai pwai wɨjɨwaakyaꞌne sɨhumaleꞌ kɨnɨnnakei yɨ nayaa sara wɨjɨwaakana! 8Nabaai Kɨraazɨtɨyareraavɨre kunya yawɨsangɨ maradɨhaaꞌbwaryaꞌne sɨhumaleꞌ kɨnɨnnakei yɨ nayaa sara maradɨhaaꞌbwarana! Gyaꞌmwerɨ gɨlyɨvɨsa wɨjaayaꞌne sɨhumaleꞌ kɨnɨnnakei yɨ yangeꞌna nayaa wɨjaavana! Wawɨnya pɨrɨvɨ maremwaalyaꞌne sɨhumaleꞌ kɨnɨnnakei yɨ yɨnɨga sara yana! Taangesɨya pwaraavɨna wɨgaimwanga kale yaꞌne sɨhumaleꞌ kɨnɨnnakei yɨ yɨlaaya yada sara yana!

Pwaraavɨna tewaanya wɨvuꞌnadevwinesɨ.

9Yɨ yuyangɨ yaꞌne gɨmɨ pwaraavɨna kale kwaasɨ gyadeigɨ mɨꞌ. Kale naanga nebulyaꞌna gyana! Nabaai kayaaꞌnanya saburɨna sɨmɨlɨka gulana! Tewaanyabwi nayaa nebulyaꞌna dɨlɨmwagaka! 10Gazaigɨzaigɨ jaꞌmwe pwaina pwainanyaraavɨna gathaakaangei gahwaalaangeraavɨna kale wiajavaaibɨꞌ kale tewaanya gyana! Gɨmɨdaaꞌnyɨ gazarɨzarɨne yayaꞌ munyaba nayaa dɨmakɨla! 11Naangere wawɨnyaꞌ yaꞌna maaꞌna maginanna! Aawa. Yuyagaaꞌ dɨragɨnna nayaa ja! Gotɨyare Kuryai gɨmɨre kuryarɨ kagithɨkaavojɨ dɨꞌnakeigɨ gɨmɨre sɨmunyasɨ ja! 12Naangerɨ lɨmwadɨ sahwarɨna yemwaaimanɨgɨnyavɨ, yɨ yɨlaaya nayaa jɨ! Gɨmɨnyɨ taanginya pɨrɨꞌ kagimaꞌnojɨ yɨ savɨ dɨragɨnna dɨthaaka! Yuyagaaꞌ Gotɨyarɨ nayaa jɨthaangana! 13Gotɨyare aꞌmwe pwara gɨlyɨvɨsanna kugainojɨ yɨ gɨmɨ nayaa yeꞌmwannawɨjaavɨna jɨ! Aꞌmwe anga pɨwɨnyara gɨmɨnyabanna kabiꞌmavapɨri yɨ sahwaraavɨ nayaa padaꞌgalamaremwaaina jɨ!

14Gɨmɨnyɨ aꞌmwera kayaaꞌna kagyapi Gotɨyai sahwaraavɨ tewaanna wiadeꞌna sahwarɨ nayaa duthana! Sahwaraavɨ kayaaka yɨgalyaꞌnenna mudɨnna! Aawa. Sahwaraavɨ nawɨꞌnya wiadeꞌna Gotɨyarɨ nayaa duthana! 15Aꞌmwera yɨlaaya yadaapi gɨmɨ sahwaraavɨjɨ yɨlaaya nayaa jeꞌmwannayɨ! Sahwara kɨnna kadapɨjɨ nabaai sahwarajɨ kɨnna nayaa jeꞌmwannadana! 16Pwaigɨ jaꞌmwe pwarɨna pwaigɨ jaꞌmwe pwarɨna avaaizɨmunya jawɨꞌnyɨla! Gɨmɨ saigɨnyɨneꞌna yawɨꞌnadɨnyabaaibɨꞌ jawɨka! Gɨmɨ “Naangeinyɨ aꞌmwe naanga gaverajɨ mwaalɨma!” kunya myawɨꞌdɨnna! Aawa. Aꞌmwe yaasɨwakerajɨ nayaa jeꞌmwannayamarya! Gɨmɨ gɨmɨnyɨneꞌna nadɨthɨka! “Nɨmɨ sainyɨ sɨmunyaꞌ kɨnɨnnakeinyɨra.” 17Gɨmɨnyɨ aꞌmwe gazaizai kayaaꞌnanya kagyozɨ yɨ sahwarɨ kayaaꞌnanya mɨnya maarya nyɨdɨꞌ! “Aꞌmwe yuyaraavɨre tɨnnyaryaba nayaa nawɨꞌnyabwina yɨma!” dadɨ jɨ! 18Gɨmɨ saigɨ malyabwina sɨmunya myawɨꞌdɨnna! Nabaai gɨmɨnyɨne tusaꞌ yɨdori yɨ gɨmɨ yuya aꞌmwerajɨ avaaimunyɨꞌna yadɨ nayaa padaꞌgalayeꞌmwannemwaaina jɨ! 19Nyaꞌmwe nebulyaꞌnanyaigɨ aꞌmwei kayaaꞌna givanɨke ayahi tɨvɨkɨta nyɨdɨꞌ! Aawa. Gotɨyare sɨnna tɨkeꞌ sahwarɨ yadaawori gɨmɨ kave baihanaꞌna jɨ! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyare bukuyavɨ dara dɨnɨkabaaibɨsasɨ. “Kayaaꞌnanyaburɨ ayahi dɨlarɨvɨkɨta sabwi yɨ saꞌ wawɨnyaꞌ nɨmɨresɨra. Nɨmɨ sainyɨ sahwaraavɨ kayaaꞌnanyaꞌ tɨvɨkɨrɨdeinyɨ,” Naangei sara dɨvanɨꞌ. 20Tɨvɨkɨta minna! Aawa. Gɨmɨre yɨkamaangei mɨjɨka yajai, yɨ sarɨ wapaaya nayaa duzaama! Gamɨre kulalyaꞌ yaalɨka wihɨrajai yɨ sarɨ aalyaꞌ nayaa duzaama! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gɨmɨ sara yɨjaꞌ yɨ gamɨre yade sabwina wagɨla nebulyaꞌna duzaadelyɨ. 21Gɨmɨ tɨvɨkɨryaꞌneigɨ gɨmɨre kayaaꞌnanya sabwi mwanganakɨnna! Kayaaꞌnanyabwi gɨmɨnyɨ nagwavɨlavadɨꞌ! Aawa. Gɨmɨ tewaanyabwina nayaa padaꞌgalayadɨ yɨ kayaaꞌnanyabwi dɨthathɨwadeigɨnyɨ.

Copyright information for `BYR