Romans 13

Nemɨ gaꞌmaanɨyaraavɨ kwaakewɨ nayaa wɨlaꞌnaraadeꞌnesɨ.

1Gazaizai gaꞌmaanɨyaraavɨ kwaakewɨ nayaa wɨlaꞌnarana! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gaꞌmaanɨyai saba sana yaasɨwaꞌ yɨmaꞌnyɨna yɨkai mɨꞌ. Aawa. Yuya wawɨnya gaꞌmaanɨyare sa Gotɨyare sɨmunyavɨ yɨmaꞌnadengɨ. Nabaai yuya gaꞌmaanɨyara mwaaihata sahwaraavɨ Gotɨyai gamɨ sai wɨmwaaihakera sarera mwaaihaꞌ. 2Sarevɨ yɨ aꞌmwe gaꞌmaanɨyare yagaalyaꞌ galazekɨvalajai, sai Gotɨyare kɨbulyɨ galazekɨvaimwaꞌ. Yɨ aꞌmwera dazavɨ galazekɨvaibɨzara kumɨre yɨpɨja saburɨ tɨvɨkɨta kayaaꞌnanya maapɨꞌdere. 3Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwe nawɨꞌnyabwi yadaapiyaraavɨ gaꞌmaanɨyara lɨka yɨrɨꞌgalyaꞌnera mamwaalyɨgaꞌ. Aawa. Aꞌmwera kayaaꞌna yadaapiyaraavɨ lɨka yɨrɨꞌgalyaꞌnera mwaaihaꞌ. Gɨmɨ “Gaꞌmaanɨyarɨna lɨka myɨ yɨdeinyɨ,” jawɨꞌmanɨgɨ! Yɨ sarevɨ yune nayaa nawɨꞌnyabwina kyaꞌgɨzɨ yɨ gamɨ gɨmɨnne yayaꞌ munyaba gɨmakɨladelyɨ. 4Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gɨmɨnyɨ tewaanyavɨ gɨhaimwagyaꞌnei Gotɨyare wɨdaayadei mwaalɨꞌ. Kɨrɨꞌ gɨmɨ kayaaꞌnanyabwi yɨjaꞌ yɨ lɨka nayaa jɨ! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gaꞌmaanɨya sahwai kwaariꞌmasɨramɨnyaꞌ tɨvɨkɨryaꞌneꞌ gazare lɨmwagɨkei mɨꞌ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nabaai sai aꞌmwe kayaaꞌna yaderɨ Gotɨyare sɨnna tɨkeꞌne tɨvɨkɨryaꞌneꞌ wɨjaayaꞌnei Gotɨyare wɨdaayadei mwaalɨꞌ. 5Sarevɨ sahwarɨ kwaakewɨ nayaa dɨmwaala! Gotɨyare sɨnna tɨkeꞌ tɨvɨkɨsaꞌna kwaakewɨ nayaa dɨmwaaide gaveꞌna mɨꞌ. Aawa. Gɨmɨre sɨmunyai padaihɨrakyai sara gɨthatheꞌna kwaakewɨ dɨmwaala! 6Sahɨrɨvɨneꞌna taakɨzɨya kɨrɨsɨ dakya! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyare wɨdaayadɨvɨsara yune wawɨnya dazavɨna dɨragɨnna maremwaaidɨvɨsaꞌna dakya! 7Gɨmɨ aꞌmwe saraavɨna dala pɨnɨnna pɨnɨnna wɨjaavɨja kɨnɨnnakeigɨnyɨ. Sareigɨ sahwaraavɨna gɨmɨ nayaa duzaama! Aꞌmwe taakɨzɨya maaꞌderɨna yɨ sahwarɨna taakɨzɨyaꞌ nayaa duzaama! Taakɨzɨya pɨnɨngɨne maaꞌderɨna nayaa duzaama! Aꞌmwe pwarɨ “Gɨmɨ aꞌmwe naangeigɨnyɨ,” wɨdɨzaigɨ mwaalaꞌgɨzɨ yɨ “Aꞌmwe naangeigɨnyɨ,” nayaa duthana! Aꞌmwe pwarɨne yayaꞌ munyabanna makidɨzaigɨ mwaalaꞌgɨzɨ yɨ sahwarɨne yayaꞌ munyabanna nayaa dɨmakɨla!

Aꞌmweraavɨna kale neyajaꞌnesɨ.

8Aꞌmwe aane pwai kwarɨna gɨlyɨvɨta tɨvɨkɨryaꞌne aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ wɨjaavɨjaꞌ malɨmwagaꞌdɨnna! Wɨjaavɨjaꞌ tɨvɨkɨta gave dahɨrɨꞌna warɨbainagothesɨ. Yɨ daresɨ. Kɨraazɨtɨyare gazaizarɨna kale gyana! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwei aꞌmwe pwarɨna kale wiajai yɨ Gotɨyare Kɨwɨnyavɨ yunebanna nayaa mɨdɨmwakelyɨ. 9Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyare Kɨwɨnyaꞌ dara dɨnɨꞌ “Gɨmɨ pware aꞌmwevɨ ata malɨmwadɨnna! Aꞌmwe pwaraavɨ maramakɨnna! Kuka mamaaꞌdɨnna! Tɨganaarya myɨnna!” Kɨwɨnya daza, yɨ kɨwɨnya yuya pɨnɨjɨ yuya sanna yɨ kɨwɨnya gave pɨrɨꞌnanyaꞌ avaaina dara dɨnɨkesɨ. Gɨmɨ saigɨnyɨna tewaanya gimaꞌnadevaaibɨꞌ yɨ aꞌmwe pwaraavɨna tewaanya nayaa gimaꞌnana! 10Aꞌmwe pwaraavɨna kale tewaanya wiadei sai sahwaraavɨ kayaaꞌnanyabwi yadei mɨꞌ. Sarevɨdaaꞌnyɨ aꞌmwei pwaraavɨna kale tewaanya wiadei, sahwai yune Kɨwɨnyaꞌ padaꞌgalamɨdɨdelyɨ.

11Dathahaasagaaꞌ dahaaꞌ mwaaihoya daꞌna mena yawɨꞌmanɨgasaꞌna yɨhɨthɨwe yɨhɨvuꞌnade sasarebwi nayaa jɨla! Dahaaꞌ sarɨmɨregaaꞌ se waryabwi yagalyaꞌmaꞌdɨvɨꞌ jathɨkaavɨnyidehaakɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sɨnnawɨ nemɨ Naangerɨ lɨmwagohaaꞌ yɨ sagaaꞌdaasɨ yune nevadaihasamaaradehaaꞌ saamɨnyagaakɨ. Yɨ dahaaꞌ, maalɨkegaakɨ. 12Sawɨsaꞌ mena yɨwawojɨ mena yɨrɨke puryaꞌnegaaꞌ kɨbawegaaꞌ yɨmaꞌnɨwaꞌ. Sarevɨdaaꞌnyɨ yuya sawɨtavɨya sa yagalyaꞌmavaana! Yɨrɨkevɨya sabwina lɨmwagaraana! Sareꞌna Kayaaꞌnanyalyɨ mala bwaꞌnyaꞌne sɨramɨnyasɨ kɨlɨkesɨ pɨnɨjɨ maraana! 13Aꞌmwera nyɨlyavɨ yamaryadɨvɨtabaaibɨꞌ nemɨ kaanya nayaa yɨdaꞌna yamaryaana! Yaasɨwaꞌna kayaaꞌna myamaryɨ yadaa yɨmaka kayaaꞌna mulaanna! Aꞌmwe pɨnɨngɨ kayaaꞌnanya dathɨwangebwi myaanna! Yɨ gɨrɨkitaꞌnanya saburɨjɨ yaasɨwaꞌ avaanna mulamaryaanna! Yaasɨwaꞌ yagaaikɨwɨnyanna jarinadaata myaanna! Aꞌmwe pwaraavɨre gɨlyɨvɨsangɨ tɨganaarya myaanna! 14Aawa. Naangei Jizaazai Kɨraazɨtɨyarɨ dɨvaazɨꞌmaꞌna! Kɨlaakejɨkɨya sɨmunya kayaaꞌnanya sangɨna dɨka yɨdade sangɨna mɨdɨnyaꞌna sɨmunya myawɨꞌdɨnna!

Copyright information for `BYR