Romans 14

Neyaꞌmweraavɨ majɨdavaanneꞌnesɨ.

1Kɨraazɨtɨyare pwara, yɨ sahwara lɨmwangevɨne yawɨsaꞌ yune sɨduꞌnakara mɨꞌ. Sareraavɨdaaꞌnyai Naangerɨ dɨragɨnna lɨmwada kɨrɨꞌ pɨburaavɨna yawɨta kwalaalya yɨvanɨkelyɨ. Yɨ sarerɨ kave maaraꞌgɨzɨ Kɨraazɨtɨyareraayabanna Gotɨyarɨ yɨlaayaꞌna dɨmakulaama! Nabaai salyɨ gamɨre yawɨta sangɨna maanga nyeꞌmwannadɨthɨka! 2Aꞌmwe pwai lɨmwangevɨne yawɨsaꞌ yune sɨduꞌnakei yɨ sahwai yuya dala pɨnɨnnanya sa nadelyɨ. Kɨrɨꞌ pwai lɨmwangevɨne yawɨsaꞌ sɨduꞌnakai mɨꞌ. Sareꞌna sahwai dara yawɨꞌdelyɨ “Aawapaaya, sɨgya nɨma! Gotɨyai nɨmɨ mɨwɨta nyaꞌneinyɨ kɨmaaka nyɨdakɨwakeinyɨ.” 3Yɨ aꞌmwei yuya nadei aꞌmwe mɨwɨta manyaderɨna sɨmunya kayaaꞌna nyawɨradɨka! Yɨ aꞌmwe mɨwɨta manyadei dara najɨdavadɨꞌ! “Sai wagɨla kayaaꞌna yɨwaka!” Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyai aꞌmwe nade sarɨjɨ mena maarakelyɨ. 4Aꞌmweigɨ, pware wɨdaayaderɨ aaihwaigɨ dɨzɨdaꞌdeigɨnaꞌ! Yɨ gannya Naangei gamɨre wawɨnyavɨna wɨdɨna “Yo, tewaanna yɨwaa.” Nabaai wɨdɨna “Aawa, kayaaꞌna yɨwaa.” Gannya Naangeresɨra. Nabaai nade sahwai dɨragɨnna daavadelyɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Naangei gamɨ sai sahwarɨ dɨragɨnya yɨvaimwagazai yɨ dɨragɨnna daavadelyɨ.

5Aꞌmwe pwai Gotɨyarɨ yɨlaayaꞌne yɨrɨka kɨrɨꞌna yawɨꞌmanɨꞌ “Saꞌ naangesɨra. Yɨrɨka pɨrɨkaavɨ wavɨlaꞌdesɨra.” Nabaai sareꞌ aꞌmwe pwai yawɨꞌmanɨꞌ “Yuya yɨrɨkerɨka avaainanyangɨra.” Sarebwina aꞌmwe gazaizai gannya sɨmunyavɨ nayaa padaꞌgalayɨbwakɨda nayaa yɨwɨryɨnɨnana! 6Aꞌmwei “Yɨrɨka pɨrɨꞌna sarɨꞌ aaya mudɨꞌna nawɨꞌnyaangerɨkɨra,” yawɨꞌmanɨkei yɨ sai Naangerɨna yawɨꞌda Gotɨyarɨ yɨlaaya sara yɨvanɨꞌ. Nabaai aꞌmwei yuya tɨka wapaaya sa nadei, yɨ sai Naangerɨna yawɨꞌda sara nadelyɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sai Gotɨyarɨ “Su! Su!” wɨdadehaaꞌ yɨ nadelyɨ. Aꞌmwei yuya sa manyadei, yɨ sai Naangerɨna yawɨꞌda tɨka wapaaya pɨnɨ kɨmaaka dakadelyɨ. Sai kwalyɨ wapaaya pɨnɨngɨna Gotɨyarɨ “Su! Su!” wɨdadelyɨ. 7Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nemɨnyɨdaaꞌnya aane pwai kwai gannya yawɨta gavevɨna mamwaalannelyɨ. Yɨ nabaai aane pwai kwai gannya yawɨta gavevɨna mabalannelyɨ. 8Aawa. Nemɨ gaala mwalaajaꞌ, saꞌ Naangere sɨmunyavɨ mwalaana! Nemɨ balaajaꞌ, saꞌ Naangere sɨmunyavɨ balaana! Sarevɨ gaala mwalaajavɨ, nabaai balaajavɨ yɨ nemɨ yuna Naangereinera. Yɨ gamɨre sɨmunyaꞌ mɨdɨnaana! 9Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kɨraazɨtɨyai balaka gaala ayahi mwaalakeꞌ dareꞌnesɨ. Kɨraazɨtɨyai “Nɨmɨnyɨ nyɨlɨmwadɨvɨsara mena bainɨka sahwaraavɨne Naangeinyɨ yɨmaꞌnɨma! Nabaai aꞌmwe gaala kuna mwaaihata kwaraavɨjɨ Naangeinyɨ yɨmaꞌnɨma!” daka balaka ayahi mwaalakelyɨ.

10Yɨ manyadɨnyaigɨ gɨnnya jaꞌmwerɨ berɨvɨ jɨdaꞌmanɨgɨnyaigɨnaka! Yɨ nadɨnyaigɨ gɨnnya jaꞌmwerɨna sɨmunya kayaaꞌna beꞌna yawɨꞌmanɨgɨnyaigɨnaka! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nemɨ yuyaina Gotɨyare kotɨyavɨ davaadeinera. Yuyainaavɨ nemaryawɨbwaradeinera. 11Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyare bukuyaꞌ dara dɨnɨꞌ

“Naangei dara daꞌ ‘Gaala mwaaihevɨ,
Yuyara kwadaai gidɨvɨꞌ “Naangeigɨ!” nyɨdɨpɨꞌderera.
Yuyara yɨvanɨgasaburɨna Gotɨyainyɨ nyɨjalɨkurakɨpɨꞌdere.’ ”
Sara dɨnɨꞌ.
12Yɨ sarevɨdaaꞌnyɨ nemɨnyɨdaaꞌnya gazaizai gamɨre yade aaya kaavɨla yuya saburana Gotɨyarɨ nayaa jalɨkurakadelyɨ.

13Jalɨkurakaadevɨdaaꞌnyɨ nemɨ neyaꞌmwe pware sabwina kuna majɨdavaanna! Aawa. Nemɨ sɨmunyavɨ nayaa dara yawɨraana! Neyaꞌmwei bwalaraawiaꞌnei, kayaaꞌnanya yaamɨjɨ yaꞌnerɨna yɨ kayaaꞌna yaꞌne pɨbura nyaadɨka! 14Naanga Jizaazai sahwarɨ wɨlamwaaiheꞌna nayaa dathavɨna yawɨꞌmanɨge. Yɨ aawa. Nyaꞌne aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ gamɨ saꞌ kɨmaakeꞌ gave pɨrɨꞌ mɨꞌ. Kɨrɨꞌ aꞌmwei “Kɨmaakeꞌ kɨnɨnnakesɨ,” yawɨꞌdaasɨ yune gamɨre sɨmunyavɨ yɨ dazaꞌ kɨmaakeꞌ yɨmaꞌnɨwakesɨ. 15Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gɨmɨ tɨka wapaaya pɨrɨꞌ nɨjaꞌ yɨ jaꞌmwei gɨmɨnyɨ gwanganojɨ sɨmunyavɨ “Saꞌ kɨmaakesɨra,” yawɨꞌda kɨrɨꞌ najai gamɨre sɨmunyarɨ kayaaka jɨhaideꞌnanyɨ. Yɨ sara yɨmaꞌnajaꞌ gɨmɨre jaꞌmwerɨna kale gyadevɨna myɨvanɨgɨ. Neyaꞌmwe dazarɨneba Kɨraazɨtɨyai mena balaka aꞌmwerɨ gɨmɨre wapaayayaba kayaaka migaidɨnna! 16Sarevɨdaaꞌnyɨ gɨmɨ nadɨnyaigɨ dara yawɨꞌdɨnyaꞌ “Saꞌ tewaanyasɨ,” yɨ savɨna jaꞌmwei kayaaꞌna yajaꞌna aꞌmwera bɨraiyagaala nadɨpɨdɨka! 17Sareꞌ dareꞌnesɨ. Tɨka wapaaya nyabulyɨ aalya pɨnɨ nyabulyɨ dazabwi Gotɨyai aꞌmweraavɨ maremwaaidevwina mɨꞌ. Aawa. Davurananyɨ. Yɨ yɨdaꞌmaraangebulyɨ, kwaamuꞌnanyabulyɨ, yɨlaayabulyɨ sabwinanyɨ. Sabwina Kurya Tewaanyai neyade dazabulyɨ. 18Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwei dazaburɨna Kɨraazɨtɨyarɨ wɨdaayajarɨ gamɨre sabwina Gotɨyai yɨlaaya wigaladelyɨ. Nabaai aꞌmwerajɨ yawɨpɨꞌdelyɨ “Sahwai aꞌmwe tewaanyalyɨra.” 19Sarevɨdaaꞌnyɨ nemɨnyɨ kwaamuꞌnanyabwi neyade sangɨjɨ pwai gyaꞌmwe pwarɨ pwai gyaꞌmwe pwarɨ yɨvaimwannadɨvɨta sangɨjɨ yuya sabura nayaa padaꞌgalamɨdɨnaana! 20Gɨmɨ wapaanna jaꞌmwerɨ myawɨri yaasɨwaꞌna nyaꞌneigɨ Gotɨyare wawɨnyaꞌ lɨmwangebwi kayaaka nyɨgaidɨꞌ! Nebulyaꞌ daresɨ. Yuya sa tɨka tewaanya nyaꞌnengɨ. Kɨrɨꞌ gave pɨnɨ kanaꞌgɨzɨ yɨ aꞌmwe pwai gwanganojɨ sarevɨ “Kɨmaakesɨ,” yawɨꞌda kɨrɨꞌ kayaaꞌna yajaꞌ yɨ sabwina gɨmɨ kayaaꞌnanyabwi jɨtheigɨnyɨ. Sareꞌ kayaaꞌnanyasɨ. 21Mɨwɨta manyasɨ waainɨyaꞌ manyasɨ jaꞌmwerɨ walamarakyaꞌne pɨbura kayaaꞌnanya yaꞌne pɨbura myasɨ sare tewaanyangɨ. 22Gɨmɨ yuya tɨka wapaaya nyaꞌnebwi lɨmwadɨ kɨmaakebwi maayaigɨ Gotɨyaryaba gɨmɨ saigɨ gaveigɨ nayaa ja! Aꞌmwei “Saꞌ nawɨꞌnyasɨ,” yawɨꞌdei sara yajarɨ gyaꞌmwei manyadei wanganajaꞌ sɨmunyai kayaaka nyɨgaladɨkajɨ sɨnnawɨnyai gamɨ sai “Weꞌ! Kayaaꞌna yɨwa,” myawɨri yajai yɨ sahwai yɨlaaya yada tewaanaanga yɨnana! 23Nabaai aꞌmwei sɨmunya pɨrɨwaai yɨmaꞌnojɨ tɨka najai sahwai yɨwetawakɨwaꞌ. Gamɨ sarɨna jɨdaꞌnɨwaꞌ. Yɨ sai dɨragɨnna malɨmwagaryada tɨka saꞌ nɨwakeꞌna gamɨ sarɨna jɨdaꞌnɨwaꞌ. Yuya sabura aꞌmwei dɨragɨnna malɨmwagaryada yade sa yɨ kayaaꞌnanyabulyɨ.

Copyright information for `BYR