Romans 15

Nemɨ aꞌmwe lɨmwangevɨne yawɨsaꞌ yune sɨduꞌnakeina aꞌmwe lɨmwangevɨne yune yawɨsaꞌ sɨduꞌmaayaraavɨ gaimwagyaꞌneina wawɨnyaꞌ kɨnɨnnakeine. Yɨ sahwaraavɨ nayaa gaimwadaa kumɨre kɨmaakebwine taanginya maraana! Nemɨ sainaavɨna yune myɨgainaanna! Nemɨnyɨdaaꞌnya gazaizai Kɨraazɨtɨyarerɨ nemɨnyaba mwaalɨkerɨ gaimwangebwi nayaa yaana! Sarerɨ wigalaana! Nabaai sareburɨ sahwarɨ dɨragɨnya yɨvaimwagaana! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kɨraazɨtɨyai kwai gamɨ sarɨna yune yɨgainakai mɨꞌ. Aawa. “Gotɨyarɨna aꞌmwera bɨrala nyɨjaꞌneꞌ wikɨra,” yawɨꞌna kyaꞌ sara wieꞌ. Sahwarɨ yɨmaꞌnakebwi yɨ Kɨraazɨtɨyai Gotɨyarɨ wɨdakeꞌ Gotɨyare bukuyavɨ dara dɨnɨkabaaibɨkɨ “Aꞌmwera bɨraizɨka gɨthadɨvɨta yagaala daza yɨ nɨmɨnyɨ bilanyaꞌdengɨ.” Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyare bukuyavɨ yuya yagaala sɨnnawɨ yɨdaveta sa, yɨ nemɨnyɨ yɨwɨryaꞌne yɨdaꞌnɨkengɨ. Gotɨyai nemɨnyɨna “Yagaala daza yɨ kumɨre sɨmunyavɨ dɨragɨnya wivaimwagana! Nabaai wɨmaredaaꞌdori kumɨ kuna dɨragɨnya daaꞌdɨvɨꞌ yɨ nɨmɨ yune wɨmaaraꞌmujɨyarɨne dɨragɨnna yemwaalyabwi maapɨka!” kadaꞌ yagaala sa yɨdaꞌnɨkengɨ. Gotɨyai dɨragɨnya daayaꞌne aaya kaavɨlyalyɨ. Nabaai nemɨnyɨ neyɨvaimwadelyɨ. Yɨ sasarei Kɨraazɨtɨya Jizaazai sara yakeburɨ padaꞌgalamɨdɨnya nebulyaꞌna sarɨmɨnyɨ gazaihizaihɨrɨna avaaizɨmunyaꞌ yanga yɨhɨzaavana! Sarevɨ sarɨmɨnyɨna “Avaaizɨmunyaꞌna mwaalyara avaaimaangiꞌna jara nɨmɨnyɨna ‘Byaannakeigɨne!’ dɨpɨka!” daka yanga yɨhɨzaavana! Sai Gotɨyalyɨ. Sai nemɨre Naangei Jizaazai Kɨraazɨtɨyarɨ Ganɨmaangelyɨ.

Sarevɨ sarɨmɨ yuyaihi sɨryaꞌmwe pwaraavɨ nayaa maarapi yɨ sahwarajɨ avaaimunyɨꞌna jeꞌmwannemwaalyɨla! “Gotɨyai byaanna kɨnɨnnakelyɨ,” dɨnyaꞌneinaavɨ Kɨraazɨtɨyai nemaarakabaaibɨꞌ nayaa dɨmaaryɨla! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Dara dɨvanɨge. Kɨraazɨtɨyai kɨlaaka gurya daꞌnadɨvɨsara Juyaraavɨ gaimwagyaꞌnei wɨdaayadei yɨmaꞌnakelyɨ. Sara yaka saꞌ Gotɨyare yagaala nebulyavɨ sara dɨnɨkeꞌnesɨ. Yɨ Gotɨyai kwɨyakwalaangeraavɨ Kɨraazɨtɨyarɨna yune naanga nebulyaꞌna wɨjaake yunebanna yaꞌnennanyɨ. Nabaai ajɨmya yuyangɨyara Gotɨyare kaleꞌna gaimwangebwi wangadɨvɨꞌ gamɨnyɨna “Byaannakelyɨ,” jaꞌneraavɨna Kɨraazɨtɨyai yɨmaꞌnakeꞌnanyɨ. Yɨ sareꞌ Gotɨyare bukuyaꞌ dara dɨnɨkabaaibɨkɨ

“Sarevɨ ajɨmya yuyangɨyaraavɨ gɨmɨnyɨna jalɨkurakɨdeinyɨ.
Yɨledaasavɨ gɨmɨnne yayaꞌ munyabanna makɨlɨdeinyɨ.”
10 Nabaai yagaala pɨrɨꞌ dara dɨnɨkabaaibɨkɨ “Ajɨmya yuyangɨyaihi Gotɨyarera Yɨzɨrelɨyarajɨ yɨlaaya jeꞌmwannayideihɨlyɨ.” 11 Nabaai pimagɨnyavɨ dara dɨnɨkesɨ.

“Ajɨmya yuyangɨyaihi Naangerɨne yayaꞌ munyaba dɨmakɨlyɨla!
Nabaai aꞌmwe yuyarajɨyaihi gamɨnne yayaꞌ munyaba dɨmakɨlyɨla!”
12 Nabaai Aazaayai kwalyɨ dakesɨ.

“Devitɨmɨre ganɨmaangei Jeziyarevaakɨdaaꞌnyai yɨmaꞌnadelyɨra.
Ajɨmya yuyangɨyaraavɨ maremwaalyaꞌnerɨ dahɨlakadelyɨra.
Wɨgaimwagyaꞌne sahwarɨna ajɨmyangɨyara yemwaaibɨꞌderera.”
Sara dakesɨ.
13 Gotɨyai nemɨre yemwaalyabwine aaya kaavɨlyai sarɨmɨ gamɨnyɨ dɨragɨnna lɨmwadɨvɨsavɨ yɨlaaya naangejɨ kwaamuꞌnanya naangejɨ yɨnɨga wiꞌna yɨhyana! Yɨ sarɨmɨ Kurya Tewaanyare dɨragɨnyaꞌ maarapɨjɨ Gotɨyarɨ yemwaalyabwi, yɨ dazaꞌ sarɨmɨnyɨ yunebanna naangeꞌ yɨhwaradeꞌna sara yɨhyana!

Polɨ ajɨmya yuyangɨyaraavɨna yakeꞌnesɨ.

14 Nyaꞌmweihi, nɨmɨ sainyɨ nɨmɨre sɨmunyavɨ nebwina yawɨꞌmanɨge. Sarɨmɨ saihi yuyagaaꞌ tewaanyabwina yunebanna yadɨvɨsaihɨlyɨ. Nabaai yuya yawɨta dala pɨnɨnnanya kɨnɨnnakeihɨlyɨ. Yɨ sarevɨ nabaai sarɨmɨ sɨryaꞌmweraavɨ sɨmunya tewaanyabwi yɨnɨga wiꞌna wivaimwabɨneihɨlyɨ. 15 Sareꞌ kɨrɨꞌ yagaala dɨragɨkɨbawenna paazɨya davɨ yagaala pɨnɨ sarɨmɨnne yɨdaꞌmwengɨ. Nabaai pɨkarya yɨdaꞌmweꞌna lɨka miwa. Gotɨyai yanga gaimwangeburɨ sarɨmɨre sɨmunya dɨhaaꞌbwata yɨhideꞌnanyɨ. 16 Gotɨyai tewaanna sara nyada ajɨmya yuyangɨyaraavɨ yaꞌneinyɨ Kɨraazɨtɨyai Jizaazarɨ wɨdaayadɨnyainyɨ nyɨmwaaihakelyɨ. Nɨmɨ Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨraꞌdeibɨsainyɨ Gotɨyare yagaala tewaanyaꞌ ajɨmya yuyangɨyaraavɨ wɨdɨvanɨge. “Gotɨyaryawɨnna ajɨmya yuyangɨyaraavɨ makulaabɨma!” dadɨ Kurya Tewaanyai sahwaraavɨ nawɨꞌnyaraavɨ kumwaaihojɨ “Gotɨyai sahwaraavɨna ‘Nɨmɨnyɨna mubɨthɨka tamirayaꞌne sipɨzipɨya nawɨꞌnyarabɨsara ajɨmya yuyangɨyara nawɨꞌnyaraavɨ maarɨma!’ yawɨryaꞌnerɨ yanga wɨjaavɨdeꞌnanyɨ,” dadɨ yɨvanɨge. 17 Sarevɨdaaꞌnyɨ nɨmɨ Kɨraazɨtɨyai Jizaazarɨ wɨlamwaaiheꞌna Gotɨyarɨne yɨvanɨgengɨna yɨlaaya yɨnɨga wiꞌna yɨwɨneinyɨ. 18 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Yagaala dɨragɨkɨbawenna yɨhɨthɨma! Lɨka myɨwɨna! Pwaraavɨre wawɨnyanna nɨmɨ myenenna majalɨkurakɨwɨna! Aawa. Kɨraazɨtɨyai gamɨre dɨragɨnyaꞌ nɨmɨnyɨ kanyaꞌ sara yadenna jalɨkurakɨma! Kɨraazɨtɨyai sara kanyaꞌ nɨmɨ yagaala sannajɨ yadɨnya sannajɨ ajɨmya yuyangɨyara Gotɨyarɨ mɨdɨnyaꞌnera lɨmwagyaꞌneraavɨ sara sara yadɨnyainyɨ. 19 Yɨ nɨmɨre yagaalyangɨ dɨragɨnya nyɨgaimwada nɨmɨre wawɨnyangɨ dɨragɨnya nyɨvaimwada yɨ yɨjɨwaainya atɨka maruꞌnaryaꞌne dala pɨnɨnna pɨnɨnnanyanna yadennajɨ Kurya Tewaanya kwalyɨ dɨragɨnya nyadennajɨ sahwara Gotɨyare dɨragɨnyaꞌ tɨnna wanganna. Sareinyɨ aaya mudɨꞌna yamaasaba anga Jeruzaalemɨdaasɨ Kɨraazɨtɨyarɨne yagaala tewaanyaꞌ nɨmɨ yuna wɨjɨwaake. Sareinyɨ anga yuyawɨ yunebanna yamaryena aayaꞌnanyaꞌ Pɨrovijɨ Yɨlɨrikaamɨ saba yɨdaakwe. 20 Yɨ sarevɨ anga pɨwɨ Kɨraazɨtɨyarɨne yayaꞌ muꞌnyadɨvɨsaraavɨrewɨ yagaala tewaanyaꞌ wɨjɨwaakyavɨna nawɨꞌnyɨna nyɨvuꞌnadeinyɨ. Aꞌmwe pwai aꞌmwe kware lɨkɨlajaꞌ milamajɨ yadevaaibɨꞌ nɨmɨ Kɨraazɨtɨyarɨna pwai miꞌna wɨjɨwaakajaꞌ saba mujɨwaaki yɨdeinyɨ. 21 Aawa. Gotɨyare bukuyaꞌ dara dɨnɨkabaaibɨꞌ nɨmɨnyɨ dara nyɨvuꞌnɨvanɨꞌ

“Gamɨnne yagaalyaꞌ mujɨwaakyesara wangabɨꞌdelyɨ.
Gamɨre yagaalyaꞌ muꞌnyesara yawɨrangabɨꞌdelyɨ.”

Polɨ “Romɨ mwaalyaraavɨ angyɨrɨꞌmaata yɨma!” dakeꞌnesɨ.

22 Sarevɨ wawɨnya dazaꞌ kwalaalyagaaꞌ nɨmɨre tusaꞌ wɨla nyɨralɨmwagaꞌdaasɨ yɨ sarɨmɨnyawɨnna mabi yɨwɨneinyɨ. 23 Kɨrɨꞌ dahaaꞌ dimagɨ sara wɨjɨwaakena ayahi wawɨnyaꞌ maayainyɨ. Nabaai kwarame kwalaalya nɨmɨ sainyɨ sarɨmɨnyawɨnna wɨyaꞌna tewaanya nyɨvuꞌnada 24 sarevɨ dɨvi sagaaꞌ Pɨrovijɨ Sɨpenɨna wɨde dazagaaꞌ sarɨmɨnyabanna wɨdeinyɨ. Yɨ sareꞌ dara yawɨꞌmanɨge. Sarɨmɨnyabanna biꞌmavaꞌmuri yɨ sarɨmɨnyɨ mena yɨhwanganaꞌmuriyagaaꞌ yɨ sagaaꞌ wɨdeinyɨ. Sarɨmɨjɨ maalɨꞌna pɨjɨꞌ yɨhyeꞌmwannamwaalaꞌmuri nɨmɨre sɨmunyaꞌ nawɨꞌnya mena kanyɨmaꞌnojɨ yɨ sagaaꞌ sarɨmɨ Sɨpenɨne tusavɨne gɨlyɨvɨta tɨka wapaa dɨnyɨgaimwagamakwideinyɨ. 25 Kɨrɨꞌ dahaasagaaꞌ Jeruzaalemɨ mwaalya tewaanyara Gotɨyare aꞌmweraavɨna nɨgwia makulaawiaꞌneinyɨ Jeruzaalemɨna wɨdeꞌnanyɨ. 26 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Pɨrovijɨ Maazathonɨya mwaalyarajɨ Pɨrovijɨ Gɨriza mwaalya kwarajɨ yeva yagaalyaꞌ mena wiꞌna jovɨrawakɨna yevegaaꞌ kumɨre nɨgwia Jeruzaalemɨ Gotɨyare tewaanyaraavɨ gɨlyɨvɨsanna wɨgainaderaavɨna maryaasaꞌne avaala pɨba yɨꞌbwaramadakɨna yɨwaꞌdaaꞌ. Sarengɨ makulaawɨdengɨ. 27 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kumɨre sɨmunyaꞌ nawɨꞌnya wiadaasɨ sara yɨvanɨgaꞌ. Nabaai sahwara Jeruzaalemɨ mwaalyaraavɨ wɨjaayaꞌne tɨvɨkɨta kɨnɨnnakerera. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyai Juyaraavɨna kumɨre kuryaraavɨne yanga wɨjaavaka sa ajɨmya yuyangɨyara yeꞌmwannamaareꞌ. Yɨ sarevɨ ajɨmya yuyangɨyara kɨlaakejɨkɨya gɨlyɨvɨsa Juyaraavɨ gaimwagyaꞌne yanga wɨjaayaꞌ tɨvɨkɨsaꞌ kɨnɨnnakere. 28 Sarevɨdaaꞌnyɨ wawɨnya saꞌ yuneꞌna yɨꞌmwannaꞌmujɨ, yɨ nɨgwia nawɨꞌnya yuya yɨsɨlyabɨꞌ dadɨvɨꞌ yɨꞌbwaramadakɨwaꞌdaasa sahwaraavɨna wɨjaavaꞌmujɨ sarɨmɨnyawɨnna kaanya wɨdeinyɨ. Yɨ Sɨpenɨne tusavɨ yaꞌmujɨyagaaꞌ sarɨmɨnyɨ yuneꞌna yɨhwanganɨdeinyɨ. 29 Nabaai mena yawɨꞌmanɨge. Nɨmɨ sarɨmɨnyawɨnna bɨwɨjaꞌ, yɨ Kɨraazɨtɨyare nawɨꞌnyabwi sarɨmɨnyɨjɨ yunebanna neyaꞌnevɨ bɨdeinyɨ.

30 Nyaꞌmweihi, nemɨre Naangei Jizaazai Kɨraazɨtɨyarɨjɨ Kurya Tewaanyai wɨvuꞌnya saburɨ neyɨmavɨdaakuvanɨkevɨjɨ sarevɨ kavena dɨragɨnna yɨhithaangamanɨge. Nɨmɨnyɨ nyɨgaimwagatheꞌna, nɨmɨjɨ yagɨyagɨ yeꞌmwannawɨdaathevɨ Gotɨyarɨ duzɨla! 31 “Aꞌmwe Juthɨya mwaalyara Naangerɨ galazekɨvaidɨvɨsaraavɨre asɨrɨ duvadaihasamaaka! Nabaai gɨnnya Jeruzaalemɨ mwaalya aꞌmwera tewaanyara Polɨmɨre wawɨnya yɨvanɨka dathavɨna ‘Yɨ negainadeinaavɨneꞌ tewaanyabulyɨ,’ yawɨpɨka!” dapɨjɨ duzɨla! 32 Nabaai “Gotɨyai sɨmunyavɨ sara yawɨrajavɨ sarɨmɨnyawɨnna bathehaaꞌ gamɨ yɨlaaya yada nemɨnyaba gamɨre kuryarɨ gaala wivaimwada yeꞌmwannamwalaana!” dapɨjɨ sara duzɨla! 33 Gotɨyai kwaamuꞌnanyaburɨ aaya kaavɨlyai sarɨmɨjɨ yɨnahu yɨhyeꞌmwannamwaalana! Naanga sahɨrɨsɨ.

Copyright information for `BYR