Romans 16

Polɨ kwalaalyaraavɨ “Nyaꞌmweigɨ! Nyaꞌmweꞌgɨ!” wɨdakeꞌnesɨ.

1Nɨmɨ dara yɨhɨthɨvanɨge. Neyaꞌmweꞌ Piviyaꞌ sarɨmɨnyawɨnna bathevɨna yɨhɨthɨma! Sareꞌ Segɨrɨya Naangere kusɨlaanyaraavɨ wɨdaayadeꞌ yɨ dazaꞌ aꞌmwe tewaanyasɨ. 2“Gotɨyare tewaanyara kwɨyaꞌmwerɨ maapɨjavaaibɨꞌ sarɨmɨ Naangerɨna aꞌmwe sarevɨ dɨmaaryɨla! Sarɨmɨjɨ yɨhyeꞌmwannemwaalana! Nabaai pɨnɨnna kugainojɨ, taanga kwiojɨ sahɨrɨvɨ nayaa dɨhaimwagila!” dena yɨhɨthɨvanɨge. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sahɨrɨꞌ aꞌmwe kwalaalyaraavɨ gaimwadesɨ. Yɨ nabaai nɨmɨnyɨ kwainyɨjɨ nyɨgaimwamwaꞌdɨkesɨ.

3Pɨrɨzɨlavɨjɨ Aakwilaamɨjɨ sayorɨ “Nyaꞌmweyoihi!” nɨmɨnyɨna duzɨla! Sahɨyoi nɨmɨjɨ wawɨnya Kɨraazɨtɨyai Jizaazarevɨ avaaiwawɨnyayolyɨ. 4Kɨrɨmɨ sayoi nyɨvadaihasamaaryaꞌneyoi balyabɨsayoi karamakɨpɨdɨkeyolyɨ. Sarevɨ suyaꞌ yune nɨmɨnna mivanɨge. Aawa. Yuya Naangere kusɨlaanya ajɨmya yuyangɨya kwarajɨ yuya sahwara sayorɨna suyaꞌ wɨdadɨvɨsarera. 5Nabaai sahɨyore angevɨ Naangere kusɨlaanyaraavɨ “Nyaꞌmweigɨ! Nyaꞌmweꞌgɨ!” nɨmɨnyɨna duzɨla! Epanitaazai Pɨrovijɨ Ezɨya saba yɨsɨla aaya mudɨꞌnanyai sɨnnawɨ gamɨdaasɨ Kɨraazɨtɨyarɨnei yɨmaꞌnakerɨna nyɨvuꞌnadelyɨ. Yɨ sasarerɨ nɨmɨnyɨna “Nyaꞌmweigɨ!” duzɨla! 6Maarɨyaaꞌ sarɨmɨnyɨ gaimwangeꞌna wawɨnya kwalaalya naanga yakevɨ nɨmɨnyɨna “Nyaꞌmweꞌgɨ!” duzɨla! 7Aadɨronikaazalyɨ Junɨyaazalyɨ saraai nɨmɨjɨ avaaitawejɨkɨyaraalyɨ. Kɨgaaꞌ nɨmɨjɨ kalavuzavɨ yeꞌmwannayɨꞌnaroraalyɨ. Apozelɨyaraavɨ naanga sɨnnawɨnya sahwaraarɨna kwala naangera yawɨꞌmanɨgasaraalyɨ. Yɨ sahwaraai Kɨraazɨtɨyarɨ sɨnnawɨ kyɨmaꞌnagi sahwaraarɨ dɨviyainyɨ. Sareraarɨ nɨmɨnyɨna “Nyaꞌmweraaihi!” duzɨla! 8Aabɨlɨyataazarɨna Naangerɨ nyɨvuꞌnaderɨ nɨmɨnyɨna “Nyaꞌmweigɨ!” duzɨla! 9Wɨrɨvanaazai Kɨraazɨtɨyarɨ nemɨre avaaiwawɨnyalyɨ Sɨtaakɨzai kwarɨna nyɨvuꞌnadelyɨ saraarɨ nɨmɨnyɨna “Nyaꞌmweraaihi!” duzɨla! 10Aapelɨzarɨ kayaaꞌna kyareꞌ Kɨraazɨtɨyarɨ kuna dɨragɨnna lɨmwagakerɨ nɨmɨnyɨna “Nyaꞌmweigɨ!” duzɨla! Aarɨzɨtovyulaazarɨ angevɨyaraavɨ nɨmɨnyɨna “Nyaꞌmweihi!” duzɨla! 11Erothɨyonɨ nɨmɨjɨ avaaitawejɨkɨyai nɨmɨnyɨna “Nyaꞌmweigɨ!” duzɨla! Naazɨzaazare angevɨyara Naangerɨ wɨlamwaaihasaraavɨ nɨmɨnyɨna “Nyaꞌmweihi!” duzɨla! 12Tɨraaipanaasɨ Tɨraaipozasɨ sanadaai Kɨraazɨtɨyarɨ wawɨnya mɨraagɨkɨꞌdisawaarɨ nɨmɨnyɨna “Nyaꞌmwewaaihi!” duzɨla! Pezɨzaꞌ sahɨrɨvɨna tewaanya wɨvuꞌnadeꞌ Naangerɨ wawɨnya kwalaalya mɨraagɨkɨrakevɨ nɨmɨnyɨna “Nyaꞌmweꞌgɨ!” duzɨla! 13Rupaazai Naangerɨ aꞌmwe tewaanaangei, dahɨlakɨnɨkei yɨ sahwarɨ nɨmɨnyɨna “Nyaꞌmwei!” duzɨla! Nabaai sahware ganaangeꞌ, yɨ sahɨrɨꞌ nɨmɨnyɨ tewaanya nyadeꞌna nyɨnaangeꞌ yɨmaꞌnakevɨ “Nɨwaava!” duzɨla! 14Aazɨgɨritaazalyɨ Pɨlihonɨjɨ Emizalyɨ Patɨrovaazalyɨ Emaazalyɨ sarajɨ nabaai saraavɨ kwɨyaꞌmwe yɨlaaya yeꞌmwannayɨvanɨgasarajɨ saraavɨ nɨmɨnyɨna “Nyaꞌmweihi!” duzɨla! 15Pilolohaazalyɨ Julɨyaasɨ Nerɨyaazalyɨ gamɨre ganyaabulaangesɨ Wolibaazalyɨ sarajɨ nabaai Gotɨyare tewaanyara yɨlaaya yeꞌmwannayɨvanɨgasarajɨ saraavɨ “Nyaꞌmweihi!” duzɨla! 16Sarɨmɨ gazaihizaihi sɨryaꞌmweraavɨ “Nyaꞌmwei!” wɨdadɨvɨꞌ tewaanyaihi maangwɨdaayɨlaaya dɨmarinyɨla! Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanya yuyaba mwaaihasara sarɨmɨnyɨ “Neyaꞌmweihi!” yɨhɨthɨvanɨgaꞌ.

17Nyaꞌmweihi, dɨhaaꞌbwata yɨhideꞌna dɨragɨnna yɨhithaangamanɨge. Naangereraavɨ tangɨvalyaꞌnera Naangerɨ lɨmwangebwi kayaaka yɨgaidɨvɨsara kwaasɨ yɨhɨzɨwaakadɨvɨsaraavɨna mala nayaa yɨwannadɨvɨꞌ dɨmwaalyɨla! Yɨ sahwara sarɨmɨnyɨ yagaala nayaa miꞌna yɨhɨzɨwaaketa nawɨꞌnya savɨ galazekɨvaleva yagaala pɨnɨ yɨhɨzɨwaakadɨvɨsarera. Sasare saraavɨna sarɨmɨ gɨnyɨraꞌnyɨna jɨla! 18Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwe sasarera nemɨre Naangei Kɨraazɨtɨyarɨ wɨdaayadɨvɨtara mɨꞌ. Aawa. Sahwara kunnya yune kɨlaakejɨkɨne sangɨna mɨdɨdɨvɨsare. Yɨ wabwiwayagaalyajɨ nawɨꞌnyabɨsajɨ aꞌmwe sɨmunya kayaaꞌnanyabwina myawɨryadɨvɨsaraavɨre sɨmunyavɨ kwaasɨ yagaala wɨdadɨvɨsare. 19Dareꞌnesɨ. Sarɨmɨ Gotɨyare yagaalyaꞌ mɨdɨdɨvɨsaburɨna aꞌmwe yuyara mena wɨꞌnɨvanɨgaꞌ. Sarevɨdaaꞌnyɨ yɨ nɨmɨ sarɨmɨnyɨna yɨlaaya naanga yɨhɨmarivanɨge. Nabaai sare kɨrɨvɨ sɨmunya dara yawɨꞌmanɨge. Sarɨmɨ nawɨꞌnya sabwina yaꞌne sɨmunya kɨnɨnnakeihi dɨmwaalyɨla! Kayaaꞌnanyabwina yaꞌne sɨmunya maayaihi dɨmwaalyɨla! 20Yɨ sareihɨrɨna Gotɨyai kwaamuꞌnanyaburɨ aaya kaavɨlyai maalɨkegaaꞌ yadehaaꞌ Saataanɨmɨ yɨlapaihɨrojɨ sarɨmɨre sɨvɨlyɨrɨ kwaakewɨ wakadevaaibɨꞌ Saataanɨmɨrera kwaasɨ wɨjɨwaakadɨvɨsaraavɨ dɨthathɨwagyideihɨlyɨ. Nemɨre Naangei Jizaazare yanga gaimwangebwi sarɨmɨjɨ yɨhyeꞌmwannarana!

21Timoti, nɨmɨre avaaiwawɨnyai yɨhɨthɨvanɨꞌ “Nyaꞌmweihi!” Nabaai Luzɨyaazalyɨ Jaizonɨjɨ Sozɨpaatalyɨ sara nɨmɨjɨ avaaitawejɨkɨyara “Neyaꞌmweihi!” yɨhɨthɨvanɨgaꞌ.

22Nɨmɨ Tetɨyaazainyɨ Polɨmɨre maangikɨ yagaalyaꞌ maarena pɨkarya daꞌ yɨdaꞌmweinyɨ. Yɨ nɨmɨ Naangerɨ wɨlamwaaiheinyɨ “Nyaꞌmweihi!” yɨhɨthɨvanɨge.

23Gaayaazai, gamɨre angevɨ nawɨꞌnya nyɨmaremwaaimanɨꞌ. Yɨ nɨmɨnyɨ, Naangere kusɨlaanya yuyaraavɨjɨ nayaa sara maremwaaidelyɨ. Yɨ sahwai “Nyaꞌmweihi!” yɨhɨthɨvanɨꞌ. Yɨrazɨtaazai anga naanga davanya kaajolɨyaraavɨre wawɨnya yaꞌne nɨgwia maremwaaidelyɨ Kwaataazai neyaꞌmwelyɨ saraai “Nehɨryaꞌmweihi!” yɨhɨthɨvanɨgi.

24Nemɨre Naangei Jizaazai Kɨraazɨtɨyare yanga gaimwangebwi sarɨmɨ yuyaihɨlyɨ yɨhyeꞌmwannarana! Sara kuna yɨmaꞌnana!

25Gotɨyai, sai yagaala tewaanyaꞌ dadɨnya savɨne dɨragɨnyasɨ wiꞌna yɨvaimwagannerɨne yayaꞌ munyaba nayaa padaꞌgalamakɨlaana! Yɨ yagaala tewaanya saꞌ Jizaazai Kɨraazɨtɨyarɨne wɨjɨwaakyasɨ. Yoimavajalɨkurakyaꞌ yuya sɨnnawɨ kɨgaasɨ lɨka yulyaryaakeꞌ Gotɨyai kuꞌmaayaba mena wɨjalangasakɨwaabɨkesɨ. 26Kɨgaakuna lɨka yulyaryaaka kɨrɨꞌ dahaasagaaꞌ Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakadɨvɨsara pɨkarya yɨdavesavɨ nebulyaꞌnanya saꞌ kuꞌmaayaba yɨmaꞌnɨwaabɨkesɨ. Naangerɨ yawɨralɨmwadɨvɨta yuyara sahwarɨ mɨdɨnyaꞌnei Gotɨyai yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ mwaaidei “Gazabazaba aꞌmwera wɨꞌnɨpɨka!” sara wɨdakevɨ ajɨmya yuyangɨya kwalaalyara sahwarɨna sɨduꞌnakeraavɨ wɨmwaaihɨvanɨꞌ. Gotɨyai dazai sɨmunya yuya yawɨta yuya aaya kaavɨla sa nebulyaꞌna kɨnɨnnakelyɨ. Yɨ sarei gave pwainanaangerɨna Jizaazai Kɨraazɨtɨyarɨ yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ “Byaannakela!” daana! Naanga sahɨrɨsɨra.

27Polɨ

Copyright information for `BYR