Romans 2

Gotɨyai aꞌmwe yuyaraavɨ yɨdaꞌmaraangebwina yawɨbwaradeꞌnesɨ.

1Aꞌmweigɨ, sasare savɨdaasɨ kayaaꞌnanya sasarebaaibɨꞌ yɨvanɨgɨnyaigɨ aꞌmwe pwaraavɨ nyawɨbwaꞌdɨka! Pwaraavɨ jɨdaꞌdɨnyaigɨ Gotɨyai gyawɨbwaradehaaꞌ be yagaala duthatheigɨnaka! Aawa. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gɨmɨ pwaraavɨ jɨdaꞌdɨnyagaaꞌ gɨmɨ kwaigɨnyɨneꞌna jɨdaꞌnɨnneigɨnyɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gɨmɨ saigɨ jɨdaꞌdɨnyaigɨ avaala sasare sabwi yadɨnyaigɨnyɨneꞌnanyɨ. 2Nemɨ yuyaina yawɨꞌmanɨgo. Aꞌmwe sara yuya kayaaꞌnanya sara yɨpɨja sabwina Gotɨyai daanga wɨjaavɨna yadevwina Gotɨyai nebulyaburɨna sara yawɨbwaꞌdevulyɨ. 3Aꞌmweigɨ, aꞌmwe sara sasarebwi yadɨvɨsaraavɨ jɨdata yɨvanɨgɨnya gɨmɨ kwaigɨ avaala sara yɨvanɨgɨnyaigɨ kunya gara yawɨꞌmwaa! Gotɨyai yawɨbwata savɨ yɨnɨga wiꞌna wavɨlaꞌna yɨjaꞌ lɨkaanya yɨnɨga wɨna yɨnneigɨ daa! 4Gotɨyai yangeꞌna tewaanna bwiwanna gyada saamɨnyagaaꞌ gyemwaliꞌmaaꞌda tɨvɨkɨsaꞌna yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ gɨzaavadei mɨꞌ. Sasara gyadeꞌna “Yaasɨwakengɨra,” jawɨꞌmanɨgɨ! Gotɨyai “Sɨmunya mudɨkebwi jawɨramaaka!” yawɨꞌmanɨkeꞌ myawɨrijɨvanɨgɨ! Yɨ sarevɨdaasɨ tewaanya nawɨꞌnyabwi gyɨvanɨkeꞌnanyɨ. 5Gɨmɨre sɨmunyaꞌ gɨmɨre kayaaꞌnanyanna kaanya tihɨremwaaina yagɨna gɨmɨ myawɨramaarivanɨgɨnyavɨna Yɨrɨka Pɨrɨkɨna sasareigɨnyɨneꞌna gɨrɨvɨkɨryaꞌne marayɨngakingɨla yɨvanɨgɨnyaigɨnyɨ. Yɨrɨka sagaaꞌ Gotɨyare sɨnna tɨkeꞌ kuꞌmaayaba yɨmaꞌnaabatheꞌ, yɨdaꞌmaraangebwina yawɨbwarade savɨ daanga kayaaꞌnanya sasɨ pɨnɨjɨ dɨmaaꞌdengɨ. 6Gotɨyai aꞌmwe gazarɨzarɨ gamɨre yade sabwina wɨrɨvɨkɨradelyɨ. 7Pɨrɨꞌ daresɨ. Pwara Gotɨyai kumɨnyɨna byaanna dɨragɨnyasɨ kumɨre yaya makɨladeꞌnesɨ gaala kayaaka minyaꞌne sabulyɨ sa wɨjaayaꞌne bɨꞌdɨvɨꞌ tewaanya saburɨ dɨragɨnna kuna mwaalɨna yadɨvɨta saraavɨ gaala yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ mwaalyaꞌne sabwi wɨrɨvɨkɨradelyɨ. 8Pɨrɨꞌ daresɨ. Pwara yune kumɨnyɨneꞌna yawɨꞌdɨvɨꞌ nebulyabwi galazekɨvaina yadɨvɨꞌ yɨdaꞌmaraanga myabwinanya savɨ mɨdɨmanɨgata saraavɨna Gotɨyarɨ sɨnna tɨkeꞌ wɨdavadesɨ daanga kayaaꞌnanya sabulyɨ wɨrɨvɨkɨradelyɨ. 9Yɨ aꞌmwe kayaaꞌnanyaꞌ yadɨvɨta yuya saraavɨre kuryaraavɨ taanginaangebulyɨ daanga naangebulyɨ dathɨwaaladevulyɨ. Sareꞌ Juyaraavɨdaasɨ yɨ kumɨ Anga Pimagɨnya (Gɨrikɨya) pwara kwaraavɨjɨ dathɨwaaladevulyɨ. 10Yɨ aꞌmwe gazarazara nawɨꞌnyabwina yadɨvɨta saraavɨna Gotɨyai byaanna dɨragɨnyasɨ yaya makɨlyasɨ munyɨꞌ kwaamuꞌ kave warɨna yadevulyɨ wɨjaavadelyɨ. Yɨ Juyaraavɨdaasɨ Anga Pimagɨnyaraavɨna yɨna. 11Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyai kunya dara yawɨꞌdei mɨꞌ “Aꞌmwe Juyarɨ nayaa maryawɨbwarɨma! Aꞌmwe Anga Pimagɨnyarɨ kayaaꞌna maryawɨbwarɨma!” Aawa. Sara majai aꞌmwe sara yadɨvɨta sabwina avaaina maryawɨbwaꞌdelyɨ.

12Yɨ sareꞌ daꞌdareꞌnesɨ. Aꞌmwe yuya sara Ne Mozɨzare Kɨwɨnyaꞌ kunera pɨvakaavɨyara kayaaꞌnanya wagɨla sabura yadɨvɨꞌ yɨ sahwaraavɨna Kɨwɨnya saꞌ Gotɨyai myawɨri yada kyawɨbwarojɨ sahwara yɨwɨpɨꞌdere. Nabaai aꞌmwe yuya sara Kɨwɨnya saꞌ kɨnɨnnakera Juyara kayaaꞌnanya wagɨla sabura yadɨvɨꞌ yɨ sahwaraavɨna Kɨwɨnya saꞌ yawɨꞌna yada saburɨna maryawɨbwaradere. 13Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwe sara Kɨwɨnya sabwi kadɨka yaasɨwaꞌ wɨꞌnadɨvɨsara Gotɨyarɨna yɨdaꞌmaraangera Gotɨyarera yɨmaꞌnadɨvɨꞌ mɨꞌ. Aawa. Aꞌmwera yune Kɨwɨnyabwi mɨdɨbɨzɨ kwajɨ aꞌmwe dazaraavɨna Gotɨyai kudathɨkere “Aꞌmwe yɨdaꞌmaraangelyɨ. Nɨmɨrelyɨ.” Kɨrɨꞌ sarera mamwaalyɨgasare.

14Nabaai sareꞌ dareꞌnesɨ. Ajɨmya yuyangɨya pwara Kɨwɨnya saꞌ maayara kunnya sɨmunya sabwi mɨdɨdɨvɨꞌ Kɨwɨnya pimagɨnya saꞌ dɨnɨkeꞌ mɨdɨnapɨjɨyagaaꞌ yɨ Kɨwɨnya saꞌ maayara sara yadɨvɨsaꞌna kumɨre sɨmunyai gamɨ sai kumɨre Kɨwɨnyabulyɨ. 15Sahwara kumɨre mwaalyabwina dara wɨjɨwaainadesɨ. Kumɨre sɨmunyavɨ Gotɨyai Kɨwɨnyaꞌ dɨnɨkeꞌne yɨdavakengɨ sɨmunyavɨ wakakengɨ. Yɨ kumɨre sɨmunyai tewaanyai wɨvadaihɨrakyaꞌ jalɨkurakaderera. Yɨ pɨgaaꞌ kumɨre yawɨsa kumɨre yadɨvɨta sabwina “Kayaaꞌna yɨwaa,” jɨdaꞌnadengɨ. Pɨgaaꞌ kumɨre yawɨsa kumɨre yadɨvɨta sabwina “Tewaanya yɨwaa,” wɨdathengɨ. 16Gotɨyai dɨvi yɨrɨka pɨrɨkɨ yawɨbwaryaꞌnerɨ Kɨraazɨtɨyai Jizaazarɨ kumwaaihojɨ sasarebaaibɨꞌ sahwai yuya lɨka yulyaꞌde sabura aꞌmwera sara yawɨꞌdɨvɨsanna maryawɨbwaradelyɨ. Nɨmɨ yagaala tewaanyaꞌ dadɨnyaꞌ yagaala saꞌ kɨnɨnnakevɨnyɨ.

Juyaraavɨnajɨ kumɨre Kɨwɨnyavɨnajɨ dɨnɨkeꞌnesɨ.

17Nabaai gɨmɨ, “Juyai,” woꞌnɨkeigɨ daaka! Gotɨyare Kɨwɨnya sabwi kɨnɨnnakeigɨ Gotɨyarɨna dɨragɨnna daaꞌdɨnyaigɨ daaka! Saigɨnyɨna yayaꞌ munyaba keꞌbanna makidɨ “Nemɨ Gotɨyareinera,” dadɨnyaigɨ daaka! 18Gotɨyare Kɨwɨnya saburɨdaaꞌnyɨ gɨzɨwaakesaꞌna yawɨrangadɨnyaꞌna Gotɨyare sɨmunyaꞌ sɨduꞌnakeigɨ, nabaai yɨdaꞌnanya sabwina pɨburaavɨ wavɨlaꞌdevwina gimaꞌnadeigɨ daaka! 19Gɨmɨ Juyaigɨ dɨragɨnna dara yawɨꞌdɨnyɨ “Sɨmunya sabwi tɨviꞌna maaꞌmwa. Gotɨyarɨ myawɨryaraavɨ tɨbɨnyaraavɨ tuta tewaanyarɨꞌ wiꞌna yɨbwarɨdaakwɨdeinyɨ. Aꞌmwe jɨhɨnyavɨ mwaaihasaraavɨna nɨmɨ kumɨre dɨꞌbaakeinyɨ. 20Gotɨyarɨna aꞌmwe sɨmunya maayaraavɨ yɨwɨryamaryadɨnyainyɨ. Nɨmɨ Kɨwɨnyaburɨne kaimɨraaya maalɨkebɨsaraavɨre wɨjɨwaakadɨnyainyɨ. Gotɨyare Kɨwɨnya saburɨ aaya kaavɨla kunya yawɨta sasɨ yɨ nebulyaꞌnanyasɨ kɨnɨnnakeinyɨ mwaaiheꞌneꞌnanyɨra.” Sara dadɨnyaigɨ daaka! 21Sasarevɨdaaꞌnyɨ sasareigɨ aꞌmwe pwaraavɨ wɨjɨwaakadɨnyaigɨ gɨmɨ saigɨnyɨ yɨjɨwaakɨdɨnyaigɨ midaaka! “Aꞌmwe sara kuka nyɨpɨka!” dadɨnyaigɨ gɨmɨ kwaigɨ kuka myadɨnyaigɨ daa! 22“Aꞌmwera aꞌmwengɨ ata nalɨmwabɨthɨka!” dadɨnyaigɨ nabaai gɨmɨ kwaigɨ ata malɨmwagyadɨnyaigɨ daa! Gɨmɨ gotɨya kwaasɨyaraavɨna aꞌmwaꞌmweraavɨna sɨmɨlɨka wimwaaihɨnyaigɨ gɨmɨ saigɨ aꞌmwaꞌmwa-angengɨ gɨlyɨvɨta kuka myɨjɨvanɨgɨ? Sareꞌna gɨrɨkitaꞌnanya kɨnɨnnakeigɨ midaaka! 23Gɨnnya yayaꞌ munyaba keꞌbanna makinadɨ yɨlaayaꞌna “Nɨmɨ Gotɨyare Kɨwɨnyabwi kɨnɨnnakeinyɨra,” dɨvanɨgɨnyaigɨ Kɨwɨnya sabwi sekɨvalapariꞌmaꞌmanɨgɨnya sasare saburɨ Gotɨyarɨne yayaꞌ kwaakeba bamakwalaawia myɨjɨvanɨgɨ? 24Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sarɨmɨ sara yɨvanɨgasaꞌna Gotɨyare bukuyaꞌ dara dɨnɨkabaaibɨkɨ “Sarɨnnyaburɨna ajɨmya yuyangɨyara Gotɨyarɨne yayavɨ yagaaibɨraizɨka yɨvanɨgaꞌ.”

25Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gɨmɨ Juyaigɨ Kɨwɨnyaburɨ mɨdɨdɨzaigɨ “Gotɨyarelyɨra,” yɨbwarɨdaakwiaꞌneꞌ gɨmɨre kɨlaakejɨꞌ gurya daya sabwi nawɨꞌnyabulyɨ. Kɨrɨꞌ gɨmɨ Kɨwɨnyabwi sekɨvalapariꞌmaꞌdɨzaigɨ gɨmɨre kɨlaakejɨꞌ gurya madaya yɨnɨkejɨꞌbɨta sajɨꞌ yɨmaꞌnadezɨkɨra. 26Yɨ sarevɨdaaꞌnyɨ aꞌmwe pwarɨ kɨlaakejɨꞌ gurya madaya yɨpɨjai, sai Kɨwɨnya tewaanya sabura mɨdɨnajai yɨ Gotɨyai “Sahwai kɨlaakejɨꞌ gurya daꞌnɨkerɨ wɨmwaaihɨwa!” dathei midaaka! 27Gɨmɨ Kɨwɨnyavɨne pɨkaryaꞌ kɨnɨnnakeigɨnyɨ. Nabaai gɨmɨnyɨ kɨlaakejɨꞌ gurya gɨthavesaigɨnyɨ. Sare kɨrɨvɨ Kɨwɨnyabwi pariꞌmaꞌdɨnyaigɨnyɨ. Yɨ savɨdaasɨ aꞌmwe pwarɨ kɨlaakejɨꞌ gurya madaya yɨpɨjaꞌ gamɨ sai Kɨwɨnya saꞌ nayaa padaꞌgalamɨdɨnajai gɨmɨnyɨ jɨdata gyatheigɨnyɨra. 28Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwe pwai Yɨta Juya savaakɨdaasai kɨlaakejɨꞌna kuꞌmaayaba Juya mwaaide sai Juya nebulai mɨꞌ. Yɨ kuꞌmaayaba kɨlaaka gurya daya yadɨvɨta sai Juya nebulai mɨꞌ. 29Aawa. Aꞌmwei sɨmunyavɨna kɨmaꞌnyawɨ Juya mwaalajai, sai Juya nebulyaꞌnanyalyɨ. Yɨ nabaai kɨlaaka gurya daya sabwi sɨmunyavɨnebulyɨ. Gotɨyai pware sɨmunyaꞌ wanganaka “Nɨmɨrelyɨ,” yawɨꞌdei kɨlaakevɨna mɨꞌ. Saꞌ yune pɨkarya yɨdaꞌnɨka saburɨna mɨꞌ. Saꞌ Gotɨyare Kuryarɨnanyɨra. Aꞌmwei sara yojɨyarɨ aꞌmwera yɨlaaya mwi yɨpɨꞌde kɨrɨꞌ sarɨ Gotɨyai yɨlaaya wiadelyɨra.

Copyright information for `BYR