Romans 3

Gotɨyai nebulyabwi dɨragɨnna lɨmwadevurɨnesɨ.

Sarevɨdaasɨ Juyara aꞌmwe pwaraavɨ gareburɨdaasɨ wavɨlaꞌmanɨgava? Kɨlaaka gurya daya sangɨ nawɨꞌnya berɨꞌ yɨmaꞌnadengaka? Akai! Nawɨꞌnya dala pɨnɨnna pɨnɨnnanya warɨkengɨ. Aaya pɨrɨꞌnanyaꞌ daresɨ. Juyara kumɨ sara maremwaalyaꞌne Gotɨyai gamɨre yagaalya wɨjayaakengɨ. Sareꞌ gathaꞌdarevɨnaka? Juya pwara malɨmwagyara yagaala dangɨ mamɨdɨnyeꞌ. Sasareꞌna kumɨre kayaaꞌnanya dazabwi Gotɨyare nebulyaꞌnanyaꞌ dathɨwagathevwi daaka! Gotɨyai nebulyaꞌnanyaꞌ dɨragɨnna kuna malɨmwagi yadei daaka! Arɨkewɨnyɨ. Aꞌmwe gazaizai kwaasɨ dazai kɨrɨꞌ Gotɨyai nebulyaꞌnanyalyɨ. Sabaaibɨꞌ gamɨnyɨna Gotɨyare bukuyaꞌ dara dɨnɨꞌ

“Gɨmɨ wɨdaꞌgɨzɨyagaaꞌ ‘Yɨdaꞌmaraangelyɨ,’
Aꞌmwe yuya sara yawɨpɨꞌdeꞌnanyɨ.
Gɨmɨre yawɨbwasaꞌnegaaꞌ
Yɨnɨga davɨlaꞌdeigɨnyɨ.”
Nemɨre kayaaꞌnanya sabwi Gotɨyare nawɨꞌnya yɨdaꞌmaraanga saburɨ kuꞌmaayaba marimaꞌnaabazabwineꞌna berɨꞌ gara daazɨwona! Nɨmɨ aꞌmweinaavɨre kunya nemɨre saburɨna mɨdɨdɨ dara dɨdeinyɨ daaka! Sareꞌna Gotɨyai nerɨvɨkɨryaꞌnei nemɨre kayaaꞌnanya sabwina sɨnna tɨka wɨdasaꞌne daanga beꞌna nejaavadelaka? Sahwai yɨdaꞌmaraangei mɨka! Sasarebwi arɨkewɨnyɨ. Gotɨyai yɨdaꞌmaraangebwi mya yajɨ kwajɨ Kwaaka davakɨyaraavɨ sasara myai gara yawɨrannelaka! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Pwara dara dɨna “Nɨmɨre kwaasɨ yagaala saꞌ Gotɨyare yagaala nebulyaꞌnanyaꞌ kuꞌmaayaba marimaꞌnaabathesɨ. Yɨ dazaꞌ sara yojɨ gamɨnne yayaꞌ munyaba makɨladesɨ. Sareꞌna gaꞌdareburɨ nyɨdɨvanɨꞌ? ‘Gɨmɨ waginakeigɨnyɨra.’ Sara jɨdavaka nɨmɨnyɨ daanga nyɨjaavanɨkeꞌ beꞌneka?” Sara dɨpɨjaꞌ sarevɨdaaꞌnyɨ kwaasɨ yawɨta dara dɨpɨꞌdeꞌnanyɨ “Yarala, nemɨ kayaaꞌnanya sabwi yaana! Yɨ savɨ tewaanya sabwi yɨmaꞌnadeꞌna kayaaꞌnanya sara yaana!” Nabaai sasare sabwi nawɨꞌnyaꞌ daa! Aꞌmwera pwara nemɨnyɨna bɨraiyagaala kwaasɨ dara nedɨvanɨgaꞌ “Yagaala Kɨraazɨtɨyareraavɨreꞌ yɨ sasaresɨ.” Sasareraavɨ Gotɨyai daanga wɨjaavadelyɨ. Nabaai tɨvɨkɨta saꞌ yɨdasasɨ.

“Yuyagaaꞌ aꞌmwe aane pwai kwai yɨdaꞌmaraangei mɨꞌ,” dɨnɨkeꞌnesɨ.

Yɨ gathaꞌdarevɨnaka! Nemɨ Juyaina aꞌmwe pwaraavɨ wavɨlavaanneina dɨngaka! Aawa nebulyasɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nemɨ jɨdasaꞌna tɨviꞌna dɨwo “Yɨ yuyaina wagɨlyavɨ kwaakewɨ mwaaihoinera Juyainajɨ Anga Pimagɨnya (Gɨrikɨya) kwarajɨ.” 10 Sabaaibɨꞌ dara dɨnɨkesɨ.

Gotɨyaryaba yɨdaꞌmaraanga aane pwai kwai mɨꞌ.
Arɨkewɨnyɨ. Aane pwai kwai mamwaalyɨꞌ.
11 Aꞌmwe pwai sɨmunya wɨwarɨkei mɨꞌ.
Gotɨyarɨna pwai bɨrɨbɨrya yɨvanɨkei mɨꞌ.
12 Yɨ yuyara Gotɨyarɨ yagalyaꞌmaꞌmwaasare.
Yuyara yɨrakureva waryaanyara yɨmaꞌnɨwaasare.
Nawɨꞌnyabwi yade aane pwai mɨꞌ.
Sasarei aane pwai kwai mamwaalyɨꞌ.
13 Taalɨsavɨdaaꞌnyɨ gɨlebutɨrɨnyaꞌbɨꞌ newinɨvanɨka wɨdadɨvɨsare.
Taalɨsasɨ kwaasɨ yagaala wɨdadɨvɨsare.
Naawɨnaanyare kwaamɨnyaꞌ aꞌmweraavɨ tamakadevaaibɨꞌ
Yagaala nabinabinya kayaaka yɨgalyaꞌne wɨdadɨvɨsare.
14 Aꞌmweraavɨ kayaaka dɨragɨnna yɨgalyaꞌne
Yagaala kayaaꞌnanyanna paasiyagaala wɨdadɨvɨsare.
15 Yɨhukaannakera aꞌmwe tamyaꞌnera
Yarai kaanyaveꞌna yamaryadɨvɨsare.
16 Kayaaka yɨgalakyaꞌnera wɨna yadɨvɨꞌ
Taanginya kwalaalya wɨjaayaꞌnera wodɨvɨsare.
17 Kwaamuꞌnanyaburɨne tusaꞌ yawɨramaaꞌdɨvɨtara mɨꞌ.
Pwarajɨ avaaizɨmunyabwi yeꞌmwannamwaaidɨvɨtara mɨꞌ.
18 “Gotɨyai Naangelyɨra,” myawɨri yadɨvɨꞌ
Kumɨre tɨnnyaraavɨ Gotɨyarɨne lɨkebwi mwarika.
Gotɨyare bukuyavɨ sara dɨnɨkengɨ.

19 Nabaai sara dɨnɨkenna nemɨ yawɨꞌmwo. Yuya Kɨwɨnya dɨnɨke nemɨ Juyaina saburɨ dalaangewɨ wɨlaꞌnata yɨgoina sara yaꞌne dɨnɨkengɨ. Sareꞌ kɨrɨꞌ Juyainaavɨna dazabwi yɨhɨthɨwebwi yɨwetawakya warɨkesɨ. Sarevɨdaasɨ Gotɨyai yawɨbwataꞌnegaaꞌ nemɨrebwina “Juyarajɨ maanga bɨpaina yɨpɨka! Nabaai aꞌmwe yuyawɨnyara nɨmɨnyɨna yɨwetawakya sabwi kɨnɨnnakera mwaaibɨka!” daka Kɨwɨnya kɨnɨnnakeinaavɨ dalaangewɨ nemarulawakakeine. 20 Sareꞌna darevɨnyɨ. Gotɨyare yawɨbwataꞌnebwina Kɨwɨnya sabwi mɨdɨnyavɨna “Aꞌmwe yɨdaꞌmaraangeigɨnyɨ. Nɨmɨreigɨnyɨ,” Gotɨyai kɨlaaꞌnaka aane pwarɨ kwarɨ wɨdatheꞌ mɨꞌ. Aawa. Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Kɨwɨnya sabwi nemɨre wagɨla saburɨ yuneꞌna neyɨbwarɨdaakuvanɨkesɨ sahɨrɨꞌna.

Aꞌmwei Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwagazai yɨdaꞌmaraangei yɨmaꞌnadeꞌnesɨ.

21 Nabaai dahaaꞌ Gotɨyai aꞌmweraavɨ gamɨre yɨdaꞌmaraanga sabwi gamɨnyɨ yɨdaꞌmaraangeraavɨ wɨmwaaihyaꞌnebwi miꞌna neyɨbwarɨdaakwakebulyɨ. Saꞌ kɨwɨnyabura mɨdɨnyaꞌnevɨdaaꞌnyɨ mimaꞌnyakesɨ. Aawa. Saꞌ pɨrɨvɨ yɨmaꞌnakesɨ. Kɨrɨꞌ pɨkarya Kɨwɨnyasɨ Wɨꞌnawɨjɨwakyaasaraavɨre dɨnɨkesɨ nawɨꞌnya yɨdaꞌmaraanga dazabwina jalɨkurakɨnɨkesɨ. 22 Yɨ Jizaazai Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwabɨzaraavɨna Gotɨyai “Yɨdaꞌmaraangeraavɨ nɨmɨreraavɨ wɨmwaaihɨma!” dathelyɨ. Yɨ lɨmwabɨza yuyaraavɨnesɨ. Sareꞌ padaihasamaasabwi dareꞌnesɨ. Aꞌmwe Juyarebwi nabinyabwi mɨꞌ. Anga naanga pimagɨnya pwai kwarebwi nabinyabwi mɨꞌ. 23 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Yuya aꞌmwera Juyarajɨ ajɨmya yuyangɨyarajɨ wagɨlyaꞌnebwi yadɨvɨsare. Gotɨyai byaanna dɨragɨnyasɨyaryaba menyaba mwaaihasare. 24 Sasareraavɨ Gotɨyai yangeꞌna tewaanna wɨgaimwada Kɨraazɨtɨyai Jizaazarɨ kamaryasaabaꞌ sahwai ayahi mubya yamaaryaꞌnei sara kyaꞌ Gotɨyai “Aꞌmwe yɨdaꞌmaraangeihɨlyɨra. Nɨmɨreihɨlyɨra,” wɨdɨna. Saꞌna sahwara mamubyadɨvɨsare. Saꞌna Kɨraazɨtɨyarɨ sɨhumalesɨ. 25 Sɨnnawɨ Gotɨyai Kɨraazɨtɨyarɨ dahɨlakakei balaka gamɨre taweꞌ aꞌmweraavɨre wagɨla saꞌ mubyaꞌneꞌ walaabakesɨ. Gotɨyarɨ aꞌmweraavɨre wagɨlyabwina sɨnna tɨka wɨdaꞌdevulyɨ. Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwabɨzaraavɨna sɨnna tɨka sabwi mubamarasɨꞌnyaꞌnei balakelyɨ. Yɨ nabaai sasare saburɨ Gotɨyai “Nɨmɨ yɨdaꞌmaraangeinyɨ yɨdaꞌna yadɨnyainyɨ,” neyɨbwarɨdaakwakebulyɨ. Sareꞌ darevɨnyɨ. Kɨgaaꞌ Gotɨyai kwaamuꞌ kave yemwaaida aꞌmweraavɨre kayaaꞌnanyanna yeta sabwina wanganakɨna. 26 Kɨrɨꞌ “ ‘Gotɨyai yɨdaꞌmaraangei mɨka!’ nadɨpɨdɨka!” daka dathahaasagaaꞌ Gotɨyai “Nɨmɨ yɨdaꞌmaraangeinyɨ yɨdaꞌna yadɨnyainyɨ,” daka sara neyɨbwarɨdaakwiaꞌnei Kɨraazɨtɨyarɨ maryasaabakelyɨ. Sasare saburɨ Gotɨyai gamɨ sai yɨdaꞌmaraangerɨna neyɨbwarɨdaakwada yɨ aꞌmwe yuyara, Jizaazarɨ lɨmwagazarɨna “Aꞌmwe yɨdaꞌmaraangelyɨ. Nɨmɨrelyɨra,” dadelyɨ.

27 Sarevɨdaasɨ Gotɨyai “Yɨdaꞌmaraangeihɨlyɨ,” nedakeꞌna yɨ tusaꞌ aꞌmweraavɨne yayaꞌ makɨlyaꞌnebwi gava warɨka! Yɨ wana aawaawa. Tuta sarɨꞌ kaanya mena tihɨꞌnɨkesɨ. Tuta dazarɨkɨ berɨꞌ daharihɨꞌnarɨꞌ? Gotɨyare Kɨwɨnyabwi mɨdɨnya savɨ dɨngaka? Aawa, savɨna mɨꞌ. Aawa. Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwanga saburɨ sahɨrɨꞌ tuta sarɨkɨ galalɨmwamanɨꞌ. 28 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nemɨ dɨragɨnna dara dadaanyɨ “Gotɨyai aꞌmwei Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwagazarɨ dɨvanɨkelyɨ ‘Aꞌmwe sai yɨdaꞌmaraangelyɨ. Nɨmɨrelyɨra.’ ” Aꞌmwe Kɨwɨnyaburɨna yaamɨjɨ yune mɨdɨnajarɨna Gotɨyai sara majadelyɨ. 29 Aꞌmweraavɨne yaya mamakɨlyaꞌneꞌ pɨbwi darɨka? Dareꞌ jawɨrila! Gotɨyai sai Gotɨyai Juyaraavɨnannei daaka! Ajɨmya yuyangɨyarajɨyaraavɨne Gotɨyai midaaka! Yayo! Gotɨyai sai ajɨmya yuyangɨya pwara kwaraavɨjɨnelyɨra. 30 Gotɨyai gave pwaina naangelyɨ. Sarevɨ Juyara kɨlaakejɨꞌ gurya daꞌdɨvɨsara Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwabɨzaraavɨna “Yɨdaꞌmaraangerera,” dada nabaai ajɨmya yuyangɨyara kɨlaakejɨꞌ gurya madayadɨvɨsara Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwabɨzaraavɨnajɨ avaaina dɨvanɨkelyɨ. 31 Sarevɨdaasɨ lɨmwanga dazavɨ yɨdaꞌmaraangeina yɨmaꞌnadaanyaꞌna Kɨwɨnya sabwi dathathɨvaimanɨgona? Arɨkewɨnyɨra. Aawa. Kɨwɨnyabwi nebulyaꞌna yɨdaꞌna marɨdaakwia yɨvanɨgo.

Copyright information for `BYR