Romans 4

Evɨraamɨ Gotɨyarɨ lɨmwagyaakerɨ Gotɨyai “Yɨdaꞌmaraangeigɨnyɨra,” wɨjaakeꞌnesɨ.

Sarevɨdaaꞌnyɨ kɨlaaꞌnaka Juyainaavɨre Ne sɨnnawɨnyai Evɨraamɨmɨ “Yɨdaꞌmaraangeigɨnyɨ. Nɨmɨreigɨnyɨ,” wɨjaakebwina gara daazɨwona? Sareꞌ dareꞌnesɨ. Ne Evɨraamɨ tewaanya yaakenna Gotɨyai “Yɨdaꞌmaraangeigɨnyɨra,” dazɨ kwajɨ Evɨraamɨ gannya yayaꞌ munyaba kamakɨladɨka! Sareꞌ mɨka! Aawa. Yɨ Gotɨyarɨna aawa. Sareꞌ Gotɨyare bukuyaꞌ gara dɨnɨkavaka? Saꞌ dara dɨnɨꞌ “Evɨraamɨ Gotɨyarɨ wɨꞌnalɨmwanna kyaꞌ yɨ Gotɨyai gamɨnyɨna yawɨrakelyɨ ‘Sareꞌna sahwai yɨdaꞌmaraangerɨ wɨmwaaihɨwa.’ ” Nemɨ yawɨꞌdaanyɨ “Aꞌmwei pware wawɨnya yada nɨgwia maaꞌde tɨvɨkɨta saꞌna nemɨ ‘Sɨhumalesɨra,’ yawɨꞌdaa mɨꞌ. Aawa. ‘Saꞌ wawɨnya yadɨvɨsabanna wɨjaavadɨvɨkɨ,’ yawɨꞌdaanyɨ.” Yɨ nabaai aꞌmwei Gotɨyai yɨlaaya wiaꞌnei yɨdaꞌmaraangei yɨmaꞌnyaꞌnei kɨwɨnyaburɨna wawɨnya mi yajai sai, gamɨ Gotɨyarɨ yawɨralɨmwanna “Kɨwɨnyaburɨna yuna navɨkerɨna Gotɨyai ‘Yɨdaꞌmaraangeigɨnyɨ gɨmwaaihɨma!’ dannelyɨ.” Sahwai sara yawɨralɨmwagazaꞌna Gotɨyai yawɨꞌdelyɨ “Yawɨralɨmwamwakeꞌna sahwai yɨdaꞌmaraangerɨ wɨmwaaihɨwana.” (Sareꞌ sɨhumalesɨra.) Nabaai Ne Devitɨ kwalyɨ aꞌmwei wawɨnya yakenna myawɨryarɨna Gotɨyai “Aꞌmwe yɨdaꞌmaraangerɨ wɨmwaaihɨwa,” yawɨꞌderɨna “Aꞌmwe sai yɨlaaya yada tewaanaanga yɨnɨkelyɨra,” jaakabaaibɨsasɨ. Dara dɨnɨꞌ

“Aꞌmwe dathaꞌdarera yɨlaaya yɨvanɨgasare.
‘Gotɨyai kumɨre yɨwetawakya marasɨꞌnakere.
Kumɨre wagɨlyangɨ duimwagasɨꞌna yakere.’
Naangei ‘Wagɨlyabwi kɨnɨnnakelyɨ,’ dɨragɨnna myawɨryajai
Yɨ sareꞌna aꞌmwe dazai yɨlaaya yada tewaanaanga yɨnɨkelyɨ.”
Sara dɨnɨkesɨ.

Sarevɨdaasɨ yɨlaaya sasarebwi aꞌmwe kɨlaaka gurya daꞌnadɨvɨta gaveraavɨneꞌ daaka! Nabaai kɨlaaka gurya madayɨnɨka sara kwaraavɨneꞌ midaaka! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nemɨ dara dadaanyɨ “Evɨraamɨ lɨmwagaryaakeꞌna Gotɨyai jaakelyɨ ‘Yawɨralɨmwamwakeꞌna yɨdaꞌmaraangerɨ wɨmwaaihɨwana.’ ” 10 Gotɨyai sara jaakegaaꞌ Evɨraamɨ gaꞌdara mwalyaakelaka? Kɨlaakejɨꞌ gurya mena daꞌnɨkerɨ dɨngaka? Kɨlaakejɨꞌ gurya madayarɨ dɨngaka? Yɨ kɨlaakejɨꞌ gurya daꞌnɨkerɨ mɨꞌ. Aawa. Kɨlaakejɨꞌ gurya madayarɨnyɨra. 11 Kɨlaakejɨꞌ gurya madayavɨ Evɨraamɨ Gotɨyarɨ yawɨralɨmwagakeꞌna “Yɨdaꞌmaraangerɨ wɨmwaaihɨwa,” jaakevɨne dakyaꞌneꞌ, yɨ dɨvidaaꞌnyɨ aꞌmweraavɨ wɨjɨwaainyaꞌneꞌ sahwai kɨlaaka gurya dayaꞌnebwi maryaakeꞌnanyɨ. Yɨ sarevɨdaaꞌnyɨ aꞌmwe yuyara, lɨmwabɨzara kɨlaaka gurya madaꞌnyaraavɨne aaya mudɨꞌnanyai aatalyɨ. Sahwara Evɨraamɨ yaakabaaibɨꞌ Gotɨyarɨ lɨmwabɨzara Gotɨyai “Yɨdaꞌmaraangeihɨrɨ yɨhɨmwaaihɨma!” wɨdatherera. 12 Nabaai aꞌmwe kɨlaaka gurya daꞌnadɨvɨsaraavɨ pwaraavɨ kwɨyakwalaangelyɨ. Yɨ kumɨ kɨlaaka gurya yaasɨwaꞌna daꞌnadɨvɨtaraavɨna mɨꞌ. Aawa. Gurya daꞌnɨkera Evɨraamɨmɨre sɨvikwajɨkevɨ mɨdɨdɨvɨꞌ yɨ neyakwalaanga sahwai gurya madayavɨ Gotɨyarɨ lɨmwagyaakabaaibɨꞌ yɨ sahwara dɨragɨnna lɨmwamanɨgasaraavɨnanyɨ.

13 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kɨwɨnyaburɨna mɨꞌ. Gotɨyai yune naanga nebulyaꞌna Evɨraamɨmɨjɨ gamɨre yɨsiwiaraavɨjɨ dara wɨdɨna “Kwaaka yuyavaꞌ yɨhɨzaavɨdeinyɨ.” Yune naanga nebulyaꞌna wɨjaꞌ kɨwɨnyabwi mɨdɨnyavɨna mɨꞌ. Aawa. Gotɨyarɨ yawɨralɨmwanna yada Gotɨyai “Aꞌmwe yɨdaꞌmaraangelyɨ. Nɨmɨrelyɨ,” dakeꞌna yune naanga nebulyaꞌna wɨjaakeꞌnanyɨ. 14 Yɨ sareꞌ dareꞌnesɨ. Kɨwɨnyabwi mɨdɨdɨvɨsara dazahwarana yuya sa Gotɨyai yune naanga nebulya wɨja maapɨjɨ kwajɨ lɨmwangeꞌneꞌ yaasɨwaꞌ warɨna yadesɨ. Nabaai yune naanga nebulyaꞌnanya dazaꞌ kayaaka kyɨgaladɨka! 15 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyare Kɨwɨnyaꞌ galazekɨvaibɨzaraavɨna Gotɨyarɨ sɨnna tɨkeꞌ wɨdaꞌda daanga wɨjaayaꞌneꞌ Kɨwɨnyasɨ. Nabaai kɨwɨnya pɨnɨ maaya savɨ yɨ nabaai kɨwɨnya galazekɨvalyabwi mwarika.

16 Sarevɨdaaꞌnyɨ aꞌmwera Gotɨyarɨ yawɨralɨmwangebwi yune naanga nebulyaꞌna wɨdadelyɨ. Gotɨyai “Yangeꞌna gaimwanna yɨma!” daka Evɨraamɨmɨ gyakwalaanga yuyaraavɨna sɨhumaleꞌ wɨjaayaꞌneꞌna yune naanga nebulyaꞌna wɨjaꞌ dɨragɨnna waꞌdeꞌnanyɨ. Sahwara lɨmwabɨzara maapɨꞌdere. Dazaꞌ Evɨraamɨmɨre yɨsiwiara Kɨwɨnyabwi kɨnɨnnaka gaveraavɨneꞌna mɨꞌ. Aawa. Evɨraamɨ sara yaakabaaibɨꞌ yuyara lɨmwabɨzaꞌna Evɨraamɨmɨrera yɨmaꞌnɨgata kumɨ sara kwarajɨ maapɨꞌdere. Evɨraamɨ sai aaya mudɨꞌnanyai lɨmwagaazaina yuyainaavɨ aatalyɨ. 17 Gotɨyare bukuyaꞌ dɨnɨkabaaibɨsasɨ. Gɨmɨnyɨ anga naanga pimagɨnya kwalaalyangɨna kwɨyakwalaangaꞌneigɨnyɨ gɨthakɨwa. Sareꞌ Gotɨyai dara yawɨrakelyɨ “Lɨmwabɨzaraavɨne kwɨyakwalaangelyɨra.” Gotɨya sarɨ Evɨraamɨ yawɨralɨmwagakelyɨ. Dɨragɨnya sahwai aꞌmwe bainɨkeraavɨ gaala sabwi wɨjaavadelyɨ. Nabaai sahwai dɨviyaꞌnengɨna dahaaꞌ tɨviꞌna yɨmaꞌnɨwakabaaibɨsangɨna dɨragɨnna dadelyɨ. Yɨ sasarerɨ Evɨraamɨ yawɨralɨmwagakelyɨ. 18 Evɨraamɨ Gotɨyarɨ wɨꞌnaka sareꞌ aꞌmwe gazarazara myemwaalyadapi kɨrɨꞌ sahwai yemwaaida yawɨralɨmwagakevɨdaaꞌnyɨ aꞌmwe anga naanga pimagɨnya kwalaalyangɨyaraavɨre kwɨyakwalaangei yɨmaꞌnyɨna. Yɨ sarevɨ Gotɨyai sɨlɨngaamɨnyangɨna mena dakesɨ. Sabɨꞌ gɨmɨre jakwarava kumɨ sara yɨmaꞌnɨpɨꞌderera. Sara dɨnɨkevɨna sara yɨmaꞌnyɨna yakesɨ. 19 Evɨraamɨ gamɨre kwarame waanɨ aadɨretɨya aya kɨgaaꞌna gamɨre kɨlaakejɨꞌ bwaranya yawakɨnyaꞌne buwikɨꞌnɨkejɨꞌ yawɨꞌna. Yɨ Seraavɨre kɨlaakajɨꞌ kaimɨraaya mamaari yannejɨꞌ yawɨꞌna yaka kɨrɨꞌ lɨmwanga sabwina makwaasa myakelyɨ. 20 Lɨmwangebwi yagalyaꞌmavakei mɨka. Sarevɨ Gotɨyai yune naanga nebulyaꞌna wɨjaꞌ sahɨrɨꞌna yawɨraka sɨmunya pɨrɨwaai yawɨrakai mɨꞌ. Aawa. Dɨragɨnna lɨmwagakelyɨ. Sarevɨ dɨragɨnya yɨvaimwannyai mwaalaka “Gotɨyai byaannakelyɨ,” dakelyɨ. 21 Yɨ dara dɨragɨnna mena yawɨrakelyɨ “Gotɨyai yune naanga nebulyaꞌna nyɨdɨwakeꞌ yɨnɨga yannelyɨ. (Sareꞌna kaimɨraayarɨ yawakɨnaꞌmujɨ kwalaalyaraavɨre kwɨyakwalaangeinyɨ yɨmaꞌnɨdeinyɨ.)” 22 Nabaai dɨragɨnna lɨmwagakevɨdaasɨ Gotɨyai dakelyɨ “Yɨdaꞌmaraangei nɨmɨrerɨ wɨmwaaihɨwa.” 23 Yagaala dazaꞌ “Yɨdaꞌmaraangei nɨmɨrerɨ wɨmwaaihɨwa,” gamɨ gaverɨneꞌna yɨdaꞌnɨkaꞌna mɨꞌ. 24 Aawa. Gamɨ kwarɨnajɨ nemɨ kwainaavɨnajɨ yɨdaꞌnɨkeꞌnanyɨ. Nemɨ saina Gotɨyai Jizaazarɨ nemɨre Naangerɨ mena baryarɨ ayahi yɨdɨkaavakerɨ lɨmwagaazainaavɨna Gotɨyai dannelyɨra “Yɨdaꞌmaraangeraavɨ nɨmɨreraavɨ wɨmwaaihɨwa.” 25 Jizaazai sahwai nemɨre wagɨla sa marasɨꞌnyaꞌnerɨ balyaꞌnerɨ maryasaabakei bwalabalakelyɨ. Yaka Gotɨyai nemɨnyɨ “Yɨdaꞌmaraangeihi nɨmɨreihɨlyɨra,” nejaꞌnerɨ ayahi yɨdɨkaavakelyɨ.

Copyright information for `BYR