Romans 5

Kwaamuꞌnanyaꞌnesɨ yɨlaayaꞌnesɨ sawaarɨnesɨ.

1Kɨraazɨtɨyarɨ mena lɨmwagovɨ Gotɨyai nemɨnyɨna “Yɨdaꞌmaraangeihɨrɨ nɨmɨreihɨrɨ yɨhɨmwaaihɨwa,” nedakevɨdaaꞌnyɨ Gotɨyare kwaamuꞌnanyavɨ avaaizɨmunya Gotɨyalyɨ yeꞌmwannamwaaiho. Yɨ nemɨre Naangei Jizaazai Kɨraazɨtɨyai nayaa yakevɨ avaaizɨmunya Gotɨyarɨjɨ neyeꞌmwamanɨꞌ. 2Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwagovɨ sahwai yangeꞌna gaimwanga sɨhumalevɨ nemɨ daako savɨ gave pwainanyai nemɨre tusaꞌ basamakulakelyɨ. Nabaai Gotɨyare byaanna dɨragɨnyavɨ nayaa padaꞌgalayeꞌmwannamwaala yaadeꞌna yɨlaaya yadaa Gotɨyarɨna dɨragɨnna yemwaaimanɨgo. Sarevɨ nemɨnyɨ yɨlaaya neyɨgaimanɨꞌ. 3Nabaai nemɨ yune savɨnanna yɨlaaya myɨ yaanneinera. Aawa. Nemɨnyɨ taanga neyɨmaꞌnɨvanɨka sabwi kɨbwinajɨ yaanneꞌna nemɨ yɨlaaya yɨna. Nemɨ yawɨꞌmanɨgo. Taanga maaꞌmanɨgo daza nemɨnyɨ dɨragɨnya yɨvaimwanga neyɨvanɨkengɨ. 4Yɨ nabaai nemɨ dɨragɨnya dara mwalaajaꞌ yɨ nabaai Gotɨyai dara wanganannelyɨ “Yaamɨjɨya saburɨ yɨnɨga wiꞌnanyara midaaka!” Yɨ nabaai Gotɨyai “Yaamɨjɨya saburɨ yɨnɨga wiꞌnanyarera,” dɨna yajaꞌ yɨ Gotɨyaibɨsaina yɨmaꞌnyaꞌneina yemwaala yadaanyɨ. 5Nabaai nemɨ yemwalaajaꞌ yɨ nemɨre sɨmunya savɨna wagɨla nevwaꞌnadeina mɨꞌ. Kurya Tewaanyai, Gotɨyai yanga nejaavadei dara neyɨbwarɨdaakuvanɨꞌ “Gotɨyai gamɨre kale nawɨꞌnyabwi nemɨre sɨmunyavɨ neyekuramwaaihɨvanɨꞌ.” Sareꞌna yemwalaaja sɨmunya saꞌ wagɨla nevwaꞌnadeꞌ mɨꞌ. Sara yɨmaꞌnadesɨ.

6Nemɨ tewaanya yaꞌneina dɨragɨnya maayaina kuna mwaaidori Gotɨyai sara dahɨlakaka dazahɨgaasagaaꞌ nemɨ Gotɨyarɨ buleꞌna wɨjavadaanyainaavɨna ayahi nemaaryaꞌnei nemɨnyɨneba Kɨraazɨtɨyai balakelyɨ. 7Sareꞌ dareꞌnesɨ. Pwai kwai aꞌmwe Kɨwɨnya mɨdɨderɨneba baladei dɨngaka! Naangaangesɨ. Dareꞌnesɨ. Aꞌmwe pwaina pwainanyai aꞌmwe nawɨꞌnyarɨna pwaraavɨ yɨnɨga wɨgaimwaderɨna sai sɨmunya dɨragɨnna yojɨ padaihasamaaryaꞌnei sahwarɨneba baladei dɨngaka? 8Sareꞌ kɨrɨꞌ Gotɨyai gamɨre kale wiaꞌnebwi nemɨnyɨnebwina dara neyɨbwarɨdaakuvanɨkesɨ. Sahwara kayaaꞌnanyanna yadɨvɨsara kuna mwaaidapi yɨ Kɨraazɨtɨyai kumɨnyɨneba balakelyɨ. 9Yɨ Kɨraazɨtɨyare taweꞌ dɨmaꞌnakevɨ Gotɨyai nemɨnyɨna “Yɨdaꞌmaraangera nɨmɨreraavɨ wɨmwaaihɨwa,” dakevɨdaaꞌnyɨ yɨ dɨragɨnna nebulyaꞌna yawɨꞌmanɨgo. Gotɨyare sɨnna tɨkeꞌ yawɨbwataꞌnerɨkɨ Kɨraazɨtɨyai nevadaihasamaaradeꞌnanyɨ. 10Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sɨnnawɨ nemɨ Gotɨyarɨ yɨkamaanga mwaaidori gamɨre Gawaalɨvaangei balakevɨ, yɨkamaanga sabwi aaya woꞌdalasɨꞌna yaka yɨ nemɨnyɨ Gotɨyalyɨ avaaizɨmunyaꞌ yeꞌmwagakya neyaꞌ. Avaaizɨmunyaꞌ yeꞌmwagakya neyakevɨdaaꞌnyɨ dɨragɨnna nebulyaꞌna yawɨꞌmanɨgo. Kɨraazɨtɨyai gaalyai mwaalɨkevɨ Gotɨyare sɨnna tɨkevɨna kuna nevadaihasamaaradelyɨ. 11Nabaai yune sahɨrɨꞌnanna mɨꞌ. Aawa. Nemɨre Naangei Jizaazai Kɨraazɨtɨyai nemɨnyɨ Gotɨyarɨjɨ avaaizɨmunya mena neyeꞌmwagaka sarevɨ dahaaꞌ nemɨ aꞌmweraayaba Gotɨyarɨ yɨlaaya yɨvanɨgo.

Aataamɨ balyabwi kyɨmavadaakwaꞌ Kɨraazɨtɨyai gaalyabwi yɨmavadaakwakeꞌnesɨ.

12Sarevɨ nemɨ yawɨꞌmanɨgo. Aꞌmwe pwai kayaaꞌnanyabwi yaaka sasare saburɨna Kwaakevakɨyainaavɨre sɨmunyavɨ kayaaꞌnanyabwi yɨmaꞌnakesɨ. Nabaai kayaaꞌnanyabwi balyaburɨ makabakesɨ. Sabaaibɨꞌ aꞌmwe yuyara kayaaꞌnanya yadɨvɨsavɨ balyabwi aꞌmwe yuyaraavɨ maaꞌdesɨ. 13Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyai Kɨwɨnyaꞌ mujaayadɨꞌnyɨyagaaꞌna yɨ dazagaaꞌ Kwaakevakɨ kayaaꞌnanyabwi waryaakesɨ. Kɨrɨꞌ Gotɨyare Kɨwɨnyaꞌ maayavɨ, yɨ kumɨ kayaaꞌnanya yadɨvɨsanna Kɨwɨnyaꞌ jɨdaꞌda mɨꞌ. 14Aawa. Sareꞌ kɨrɨꞌ balyabwi Aataamɨmɨregaaꞌdaaꞌnyɨ waraka Mozɨzaregaaꞌna kuna bwarakesɨ. Yɨ balyabwi aꞌmwe yuyaraavɨ galavɨlaꞌnɨkesɨ. Yuyaraavɨ maremwaainɨkesɨ. Aataamɨ Gotɨyai dɨragɨnna wɨjaꞌ pariꞌmavakabaaibɨsavɨ ne sɨnnawɨnya kutabanya mavariꞌmayɨ yaata sara kwaraavɨjɨ balyabwi galavɨlaꞌna yaakere. Aataamɨ sahwai aꞌmwe dazai dɨvidaasɨ yɨmaꞌnaabyarɨna Kɨraazɨtɨyarɨna keꞌbaꞌnanyaꞌbɨsalyɨ.

15Kɨrɨꞌ yɨ Aataamɨmɨ yaaka yɨwetata sasɨ yɨ Gotɨyai gaimwanga yade sɨhumale saꞌ yangeꞌ Gotɨyai “Yɨdaꞌmaraangeihi nɨmɨreihɨrɨ yɨhɨmwaaihɨwa,” nedadesɨ avaainanyawaai mɨꞌ. Aawa nebulyasɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwe gave sare wagɨlyavɨ yɨ aꞌmwe kwalaalyara baidɨvɨkɨ. Gotɨyare yanga gaimwanga tewaanyasɨ sɨhumaleꞌ yanga wɨjaayasɨ balya saburɨ naanna wavɨlavɨkewaalyɨ. Yada aꞌmwe kwalaalyaraavɨ naangaanga yɨmaꞌnɨgodesɨ. Gaimwanga yada sɨhumaleꞌ yanga wɨjaaya saꞌ aꞌmwe gave pwainanya Jizaazai Kɨraazɨtɨyai sahwarevɨ maaꞌmanɨgo. 16Nabaai aꞌmwe gave sare wagɨlyaꞌ yaakeꞌbɨꞌ sɨhumaleꞌ wɨjaaya saꞌ avaainanyaꞌ mɨꞌ. Aawa nebulyasɨ. Sareꞌ dareꞌnewaalyɨ. Pɨrɨꞌ daresɨ. Aꞌmwe dazai yɨwetata pɨrɨꞌna yaakevɨ yawɨbwasaꞌna Gotɨyai jɨdata dakɨna. Pɨrɨꞌ daresɨ. Aꞌmwera yɨwetata kwalaalya yadaapiyangɨ Gotɨyai gaimwanga yade sɨhumaleꞌna marasɨꞌnada “Aꞌmwe yɨdaꞌmaraangeihɨlyɨ,” wɨdɨvanɨꞌ. 17Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwe gave sare yɨwetasavɨ yɨ gave sarɨna balyabwi yɨmaꞌnaabaka gaai maremwaaida yɨ aꞌmwe yuyaraavɨ galavɨlawakɨvanɨꞌ. Kɨrɨꞌ nemɨ dɨragɨnna nebulyaꞌna yawɨꞌmanɨgo. Yanga gaimwanga tewaanya naangaangevɨjɨ sɨhumaleꞌ savɨ Gotɨyai “Yɨdaꞌmaraangeihɨlyɨ,” nedɨvanɨkevɨjɨ aꞌmwera maapɨjara gaala mwaaidɨvɨsavɨ aꞌmwe gave pwainanyai Jizaazai Kɨraazɨtɨyarɨna kingɨya mwaaibɨꞌdere. Yɨ dazaꞌ balyaburɨ wavɨlaꞌda yɨ naangaangesɨ.

18Yɨ sarevɨdaasɨ yɨwetata gave saꞌ yaakevɨ aꞌmwe yuyaraavɨ Gotɨyai jɨdata dakɨna. Sarebaaibɨꞌ yɨdaꞌmaraanga gave saꞌ yakevɨ aꞌmwe yuyaraavɨ Gotɨyai “Yɨdaꞌmaraangeihi nɨmɨreihɨlyɨ,” dakɨna yada gaala mwaaihasare. 19Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwe gave sai yagaalyaꞌ galazekɨvalyaakevɨ aꞌmwe kwalaalyara kayaaꞌnanyaraavɨ wɨmwaaihakeꞌnanyɨ. Sarebaaibɨꞌ aꞌmwe pwai Gotɨyarɨ mɨdɨnakevɨ aꞌmwe kwalaalyara yɨdaꞌmaraangeraavɨ wɨmwaaihadeꞌnanyɨ. 20Aꞌmwera kumɨre kayaaꞌnanyanna “Yɨwetata naangaanga naanna yadaanyaine. Weꞌ!” dɨnyaꞌneꞌna Gotɨyai Kɨwɨnyabwi dakɨna. Sara dakɨna kyaaꞌ kayaaꞌnanya naangaanga yɨmaꞌnakevɨ yɨ Gotɨyare yanga gaimwanga tewaanyabwi sasarengɨ naanna wavɨlavɨkebulyɨ. 21Kayaaꞌnanyabwi balyaburɨ marimaꞌnaabada yɨ dazavɨ aꞌmweraavɨ maremwaaidevaaibɨꞌ Gotɨyare yanga gaimwanga tewaanya saꞌ Gotɨyai “Yɨdaꞌmaraangeihɨlyɨ,” yawɨsaꞌ marimaꞌnaabada yɨ dazavɨ saꞌ maremwaalannesɨ. ꞌmɨre Naangei Jizaazai Kɨraazɨtɨyarɨ nemɨ gaalyabwi maꞌdaa yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ mwalaadeꞌna yanga gaimwanga saꞌ maremwaalaꞌnesɨ. Sara yaꞌneꞌ yanga gaimwanga tewaanya sabwi sasarengɨ wavɨlavɨkebulyɨ.

Copyright information for `BYR