Romans 5

Kwaamuꞌnanyaꞌnesɨ yɨlaayaꞌnesɨ sawaarɨnesɨ.

Kɨraazɨtɨyarɨ mena lɨmwagovɨ Gotɨyai nemɨnyɨna “Yɨdaꞌmaraangeihɨrɨ nɨmɨreihɨrɨ yɨhɨmwaaihɨwa,” nedakevɨdaaꞌnyɨ Gotɨyare kwaamuꞌnanyavɨ avaaizɨmunya Gotɨyalyɨ yeꞌmwannamwaaiho. Yɨ nemɨre Naangei Jizaazai Kɨraazɨtɨyai nayaa yakevɨ avaaizɨmunya Gotɨyarɨjɨ neyeꞌmwamanɨꞌ. Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwagovɨ sahwai yangeꞌna gaimwanga sɨhumalevɨ nemɨ daako savɨ gave pwainanyai nemɨre tusaꞌ basamakulakelyɨ. Nabaai Gotɨyare byaanna dɨragɨnyavɨ nayaa padaꞌgalayeꞌmwannamwaala yaadeꞌna yɨlaaya yadaa Gotɨyarɨna dɨragɨnna yemwaaimanɨgo. Sarevɨ nemɨnyɨ yɨlaaya neyɨgaimanɨꞌ. Nabaai nemɨ yune savɨnanna yɨlaaya myɨ yaanneinera. Aawa. Nemɨnyɨ taanga neyɨmaꞌnɨvanɨka sabwi kɨbwinajɨ yaanneꞌna nemɨ yɨlaaya yɨna. Nemɨ yawɨꞌmanɨgo. Taanga maaꞌmanɨgo daza nemɨnyɨ dɨragɨnya yɨvaimwanga neyɨvanɨkengɨ. Yɨ nabaai nemɨ dɨragɨnya dara mwalaajaꞌ yɨ nabaai Gotɨyai dara wanganannelyɨ “Yaamɨjɨya saburɨ yɨnɨga wiꞌnanyara midaaka!” Yɨ nabaai Gotɨyai “Yaamɨjɨya saburɨ yɨnɨga wiꞌnanyarera,” dɨna yajaꞌ yɨ Gotɨyaibɨsaina yɨmaꞌnyaꞌneina yemwaala yadaanyɨ. Nabaai nemɨ yemwalaajaꞌ yɨ nemɨre sɨmunya savɨna wagɨla nevwaꞌnadeina mɨꞌ. Kurya Tewaanyai, Gotɨyai yanga nejaavadei dara neyɨbwarɨdaakuvanɨꞌ “Gotɨyai gamɨre kale nawɨꞌnyabwi nemɨre sɨmunyavɨ neyekuramwaaihɨvanɨꞌ.” Sareꞌna yemwalaaja sɨmunya saꞌ wagɨla nevwaꞌnadeꞌ mɨꞌ. Sara yɨmaꞌnadesɨ.

Nemɨ tewaanya yaꞌneina dɨragɨnya maayaina kuna mwaaidori Gotɨyai sara dahɨlakaka dazahɨgaasagaaꞌ nemɨ Gotɨyarɨ buleꞌna wɨjavadaanyainaavɨna ayahi nemaaryaꞌnei nemɨnyɨneba Kɨraazɨtɨyai balakelyɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Pwai kwai aꞌmwe Kɨwɨnya mɨdɨderɨneba baladei dɨngaka! Naangaangesɨ. Dareꞌnesɨ. Aꞌmwe pwaina pwainanyai aꞌmwe nawɨꞌnyarɨna pwaraavɨ yɨnɨga wɨgaimwaderɨna sai sɨmunya dɨragɨnna yojɨ padaihasamaaryaꞌnei sahwarɨneba baladei dɨngaka? Sareꞌ kɨrɨꞌ Gotɨyai gamɨre kale wiaꞌnebwi nemɨnyɨnebwina dara neyɨbwarɨdaakuvanɨkesɨ. Sahwara kayaaꞌnanyanna yadɨvɨsara kuna mwaaidapi yɨ Kɨraazɨtɨyai kumɨnyɨneba balakelyɨ. Yɨ Kɨraazɨtɨyare taweꞌ dɨmaꞌnakevɨ Gotɨyai nemɨnyɨna “Yɨdaꞌmaraangera nɨmɨreraavɨ wɨmwaaihɨwa,” dakevɨdaaꞌnyɨ yɨ dɨragɨnna nebulyaꞌna yawɨꞌmanɨgo. Gotɨyare sɨnna tɨkeꞌ yawɨbwataꞌnerɨkɨ Kɨraazɨtɨyai nevadaihasamaaradeꞌnanyɨ. 10 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sɨnnawɨ nemɨ Gotɨyarɨ yɨkamaanga mwaaidori gamɨre Gawaalɨvaangei balakevɨ, yɨkamaanga sabwi aaya woꞌdalasɨꞌna yaka yɨ nemɨnyɨ Gotɨyalyɨ avaaizɨmunyaꞌ yeꞌmwagakya neyaꞌ. Avaaizɨmunyaꞌ yeꞌmwagakya neyakevɨdaaꞌnyɨ dɨragɨnna nebulyaꞌna yawɨꞌmanɨgo. Kɨraazɨtɨyai gaalyai mwaalɨkevɨ Gotɨyare sɨnna tɨkevɨna kuna nevadaihasamaaradelyɨ. 11 Nabaai yune sahɨrɨꞌnanna mɨꞌ. Aawa. Nemɨre Naangei Jizaazai Kɨraazɨtɨyai nemɨnyɨ Gotɨyarɨjɨ avaaizɨmunya mena neyeꞌmwagaka sarevɨ dahaaꞌ nemɨ aꞌmweraayaba Gotɨyarɨ yɨlaaya yɨvanɨgo.

Aataamɨ balyabwi kyɨmavadaakwaꞌ Kɨraazɨtɨyai gaalyabwi yɨmavadaakwakeꞌnesɨ.

12 Sarevɨ nemɨ yawɨꞌmanɨgo. Aꞌmwe pwai kayaaꞌnanyabwi yaaka sasare saburɨna Kwaakevakɨyainaavɨre sɨmunyavɨ kayaaꞌnanyabwi yɨmaꞌnakesɨ. Nabaai kayaaꞌnanyabwi balyaburɨ makabakesɨ. Sabaaibɨꞌ aꞌmwe yuyara kayaaꞌnanya yadɨvɨsavɨ balyabwi aꞌmwe yuyaraavɨ maaꞌdesɨ. 13 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyai Kɨwɨnyaꞌ mujaayadɨꞌnyɨyagaaꞌna yɨ dazagaaꞌ Kwaakevakɨ kayaaꞌnanyabwi waryaakesɨ. Kɨrɨꞌ Gotɨyare Kɨwɨnyaꞌ maayavɨ, yɨ kumɨ kayaaꞌnanya yadɨvɨsanna Kɨwɨnyaꞌ jɨdaꞌda mɨꞌ. 14 Aawa. Sareꞌ kɨrɨꞌ balyabwi Aataamɨmɨregaaꞌdaaꞌnyɨ waraka Mozɨzaregaaꞌna kuna bwarakesɨ. Yɨ balyabwi aꞌmwe yuyaraavɨ galavɨlaꞌnɨkesɨ. Yuyaraavɨ maremwaainɨkesɨ. Aataamɨ Gotɨyai dɨragɨnna wɨjaꞌ pariꞌmavakabaaibɨsavɨ ne sɨnnawɨnya kutabanya mavariꞌmayɨ yaata sara kwaraavɨjɨ balyabwi galavɨlaꞌna yaakere. Aataamɨ sahwai aꞌmwe dazai dɨvidaasɨ yɨmaꞌnaabyarɨna Kɨraazɨtɨyarɨna keꞌbaꞌnanyaꞌbɨsalyɨ.

15 Kɨrɨꞌ yɨ Aataamɨmɨ yaaka yɨwetata sasɨ yɨ Gotɨyai gaimwanga yade sɨhumale saꞌ yangeꞌ Gotɨyai “Yɨdaꞌmaraangeihi nɨmɨreihɨrɨ yɨhɨmwaaihɨwa,” nedadesɨ avaainanyawaai mɨꞌ. Aawa nebulyasɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwe gave sare wagɨlyavɨ yɨ aꞌmwe kwalaalyara baidɨvɨkɨ. Gotɨyare yanga gaimwanga tewaanyasɨ sɨhumaleꞌ yanga wɨjaayasɨ balya saburɨ naanna wavɨlavɨkewaalyɨ. Yada aꞌmwe kwalaalyaraavɨ naangaanga yɨmaꞌnɨgodesɨ. Gaimwanga yada sɨhumaleꞌ yanga wɨjaaya saꞌ aꞌmwe gave pwainanya Jizaazai Kɨraazɨtɨyai sahwarevɨ maaꞌmanɨgo. 16 Nabaai aꞌmwe gave sare wagɨlyaꞌ yaakeꞌbɨꞌ sɨhumaleꞌ wɨjaaya saꞌ avaainanyaꞌ mɨꞌ. Aawa nebulyasɨ. Sareꞌ dareꞌnewaalyɨ. Pɨrɨꞌ daresɨ. Aꞌmwe dazai yɨwetata pɨrɨꞌna yaakevɨ yawɨbwasaꞌna Gotɨyai jɨdata dakɨna. Pɨrɨꞌ daresɨ. Aꞌmwera yɨwetata kwalaalya yadaapiyangɨ Gotɨyai gaimwanga yade sɨhumaleꞌna marasɨꞌnada “Aꞌmwe yɨdaꞌmaraangeihɨlyɨ,” wɨdɨvanɨꞌ. 17 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwe gave sare yɨwetasavɨ yɨ gave sarɨna balyabwi yɨmaꞌnaabaka gaai maremwaaida yɨ aꞌmwe yuyaraavɨ galavɨlawakɨvanɨꞌ. Kɨrɨꞌ nemɨ dɨragɨnna nebulyaꞌna yawɨꞌmanɨgo. Yanga gaimwanga tewaanya naangaangevɨjɨ sɨhumaleꞌ savɨ Gotɨyai “Yɨdaꞌmaraangeihɨlyɨ,” nedɨvanɨkevɨjɨ aꞌmwera maapɨjara gaala mwaaidɨvɨsavɨ aꞌmwe gave pwainanyai Jizaazai Kɨraazɨtɨyarɨna kingɨya mwaaibɨꞌdere. Yɨ dazaꞌ balyaburɨ wavɨlaꞌda yɨ naangaangesɨ.

18 Yɨ sarevɨdaasɨ yɨwetata gave saꞌ yaakevɨ aꞌmwe yuyaraavɨ Gotɨyai jɨdata dakɨna. Sarebaaibɨꞌ yɨdaꞌmaraanga gave saꞌ yakevɨ aꞌmwe yuyaraavɨ Gotɨyai “Yɨdaꞌmaraangeihi nɨmɨreihɨlyɨ,” dakɨna yada gaala mwaaihasare. 19 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwe gave sai yagaalyaꞌ galazekɨvalyaakevɨ aꞌmwe kwalaalyara kayaaꞌnanyaraavɨ wɨmwaaihakeꞌnanyɨ. Sarebaaibɨꞌ aꞌmwe pwai Gotɨyarɨ mɨdɨnakevɨ aꞌmwe kwalaalyara yɨdaꞌmaraangeraavɨ wɨmwaaihadeꞌnanyɨ. 20 Aꞌmwera kumɨre kayaaꞌnanyanna “Yɨwetata naangaanga naanna yadaanyaine. Weꞌ!” dɨnyaꞌneꞌna Gotɨyai Kɨwɨnyabwi dakɨna. Sara dakɨna kyaaꞌ kayaaꞌnanya naangaanga yɨmaꞌnakevɨ yɨ Gotɨyare yanga gaimwanga tewaanyabwi sasarengɨ naanna wavɨlavɨkebulyɨ. 21 Kayaaꞌnanyabwi balyaburɨ marimaꞌnaabada yɨ dazavɨ aꞌmweraavɨ maremwaaidevaaibɨꞌ Gotɨyare yanga gaimwanga tewaanya saꞌ Gotɨyai “Yɨdaꞌmaraangeihɨlyɨ,” yawɨsaꞌ marimaꞌnaabada yɨ dazavɨ saꞌ maremwaalannesɨ. ꞌmɨre Naangei Jizaazai Kɨraazɨtɨyarɨ nemɨ gaalyabwi maꞌdaa yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ mwalaadeꞌna yanga gaimwanga saꞌ maremwaalaꞌnesɨ. Sara yaꞌneꞌ yanga gaimwanga tewaanya sabwi sasarengɨ wavɨlavɨkebulyɨ.

Copyright information for `BYR