Romans 6

Kayaaꞌnanyaburɨne dɨragɨnyavɨna baidaa Kɨraazɨtɨyarɨ gaala mwaaihoꞌnesɨ.

Sarevɨdaaꞌnyɨ nemɨ be yagaala daathevaka? “ ‘Gotɨyare yanga gaimwanga tewaanyaꞌ naangaanga yɨmaꞌnana!’ dawaajɨ nemɨ kayaaꞌnanyabwi kuna yaadeꞌnanyɨ,” daatheꞌ daaka! Arɨkewɨnyɨra! Nemɨ Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwagona kayaaꞌnanya saburɨne dɨragɨnyavɨna baloina navɨka myawɨryadaa pɨzɨꞌgwa sareburɨ kuna gathaꞌdara mwalaadeinaavaka! Dara myawɨranganyadɨvɨtaihi daa! Kɨraazɨtɨyai Jizaazarɨ bavɨtaazɨya mena neyeta saina, sahwalyɨ mena yeꞌmwannayɨrakuro saina yɨ sasare sabwi yuyaina bavɨtaazɨya maꞌdaa gamɨre balyabwi mena yɨrakuroinera. Sarevɨdaaꞌnyɨ bavɨtaazɨyavɨ nemɨ gamɨjɨ yeꞌmwannabaidaa yɨ Kɨraazɨtɨyarɨjɨ yeꞌmwannayɨrakuralɨkirakya neyaꞌ. Nɨmware byaanna dɨragɨnyasɨ kaviꞌnɨnnyavɨ Kɨraazɨtɨyarɨ yɨdɨkaavakabaaibɨꞌ “Gaala mudɨkevɨ kaanya yamaryɨpɨka!” daka neyeꞌmwannayɨrakuraneyɨdɨkaavakeinera.

Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nemɨ gamɨjɨ yɨrakuꞌdaa gamɨ balakabaaibɨꞌ yeꞌmwannayɨrakurabaloina yɨ nabaai gamɨnyɨ yɨdɨkaavakabaaibɨꞌ nebwina neyɨdɨkaavadeinera. Sareꞌ nemɨ dara yawɨꞌmanɨgo. Gotɨyai nemɨnyɨna “Kumɨre kɨlaakejɨkɨ kayaaꞌnanyabure dɨragɨnyaꞌ kayaaka yɨwawana!” kadaꞌ nemɨre sɨmunya aya yawaka saꞌ yɨsavɨri Jizaazarɨ tamesalyɨ yeꞌmwannabalakesɨ. Sarevɨ yɨ nemɨ kayaaꞌnanyabure wɨdayadaanyaina ayahi mamwalaanneꞌnanyɨ. Kayaaꞌnanyaburɨne dɨragɨnyaꞌ ayahi manemaremwaalanneꞌnanyɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwei mena balojɨyai kayaaꞌnanyabwi mamuwɨꞌmaꞌnyɨ yadelyɨ. (Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwagabalojɨyarɨ kayaaꞌnanyabwi ayɨna mamaremwaalyɨ yannelyɨ). Yɨ nemɨ kayaaꞌnanyaburɨna Kɨraazɨtɨyalyɨ mena yɨrakuꞌna, baloina mwalaajaina dara yawɨralɨmwadaanyainera “Nemɨ gamɨ kwalyɨ gaala yɨrakuꞌna, mwalaadeine.” Sareꞌ nemɨ dara yawɨꞌmanɨgo. Kɨraazɨtɨyarɨ bainɨkeraayawɨ mena yɨdɨkaavakei ayahi mabalyɨ yadelyɨ. Gamɨnyɨna balyaꞌ dɨragɨnya maayasɨ. Ayahi galavɨlavadei mɨꞌ. Gamɨnyɨ maremwaaladei mɨꞌ. 10 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sahwai balakevɨ nemɨre kayaaꞌnanyabwineꞌna gave pɨgaaꞌ mena yuneꞌna balakelyɨ. Yɨ balya dazavɨ gamɨ kayaaꞌnanyabure dɨragɨnyavɨ kayaaka yɨgalakelyɨ. Nabaai gaala mwaalɨkevɨ, Gotɨyarɨne yayaꞌ munyaba makɨlyaꞌnei gaala mwaaidelyɨ. 11 Sarebaaibɨꞌ sarɨmɨ kwaihi sarɨmɨnyɨneꞌna nayaa dara jawɨrila! “Kayaaꞌnanyabure dɨragɨnyavɨna nemɨ bainɨkeinera. Dɨragɨnya savɨ kwaakewɨ mulaꞌnaraanneine. Aawa. Kɨraazɨtɨyai Jizaazarɨ wɨlamwaidaa Gotɨyarɨne yayaꞌ munyaba makɨlyaꞌneina gaala mwalaadeine.”

12 Sarevɨdaaꞌnyɨ sarɨmɨre sɨmunyavɨ kayaaꞌnanyabwi mɨdɨnyaꞌneihi kayaaꞌnanya sabwi sarɨmɨre kɨlaakejɨꞌ baladezɨꞌ mamareyɨhɨmwaalanna! Kayaaꞌnanya sabwi nayɨhimwagiꞌnadɨka! 13 Nabaai sarɨmɨre kɨlaaka yuyajɨkɨya sa kayaaꞌnanya saburɨna wana kayaaꞌna yaꞌne sangɨ kuna mujaavɨpɨna! Aawa. Sarɨmɨre kɨlaaka yuyajɨkɨya sa yɨdaꞌmaraanga saburɨna wana nawɨꞌnya yaꞌne sangɨ duzaavɨnyɨla! Yɨ mena bainɨkeihi kuna mamwaalyeva ayɨna gaala mwaaihasarabɨsaihi Gotɨyarɨna sarɨmɨnyɨ nayaa duzaavɨnyɨla! 14 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kayaaꞌnanyabwi sarɨmɨre naangebwi mwaranna! Ayahi mamareyɨhɨmwaalannera! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Dahaaꞌ sarɨmɨ Kɨwɨnyaburɨ kwaakewɨ mamwaalyɨgaꞌ. Aawa. Sarɨmɨ Gotɨyare yanga gaimwanga tewaanyaburɨ kwaakewɨ mwaaihaꞌ.

Nemɨ yɨdaꞌmaraangeburɨne wɨdayadaanyaina mwaaihoꞌnesɨ.

15 Sarevɨdaaꞌnyɨ gara yaanneka? Nemɨ Kɨwɨnyaburɨ kwaakewɨ mamwaalyɨgo. Aawa. Gotɨyarɨ yanga gaimwanga tewaanyaburɨ kwaakewɨ mwaaiho. Yɨ sareꞌna kayaaꞌnanyabwi yaadeina dɨngaka! Arɨkewɨnyɨ. 16 Sareꞌ dara myawɨrijɨvanɨgava! Sarɨmɨnyɨ aꞌmwe pware yagaalyaꞌ mɨdɨnyaꞌneihi yaasɨwaꞌwawɨnyaꞌneihi wɨjaavɨnapɨjɨ yɨ sahwarɨ mɨdɨbɨzaihi sahware yaasɨwaꞌwawɨnyaihi dɨmwaalyideihɨlyɨ. Kayaaꞌnanya sabwi mɨdɨbɨzaihi sahɨrɨvɨ balyabwi yuna naanga dɨmaaryideihɨlyɨ. Gotɨyarɨ mɨdɨbɨzaihi sahɨrɨvɨ “Yɨdaꞌmaraangeigɨ nɨmɨreigɨnyɨ,” wɨjaꞌ dɨmaaryideihɨlyɨ. 17 “Su! Su!” Gotɨyarɨ dareꞌna wɨdaana! Sɨnnawɨ sarɨmɨ kayaaꞌnanyabure yaasɨwaꞌwawɨnyaihi mwaalesaihɨlyɨ. Kayaaꞌnanyaburɨne dɨragɨnyaꞌ yɨhɨmaremwaalakeihɨlyɨ. Kɨrɨꞌ yagaala nebulyaꞌ yɨhɨzɨwaakesaꞌ sarɨnnya sɨmunyavɨ wakadɨvɨsavɨ nayaa padaꞌgalamɨdɨdɨvɨkɨ. 18 Gotɨyai kayaaꞌnanyaburɨne kalavuzɨwawɨnya sabwi yɨhyarasɨꞌnaka “Yɨdaꞌmaraanga sabure kalavuzɨwawɨnyavɨ wɨdaayadɨvɨsaihi dɨmwaalyɨla!” yɨhɨthakeihɨlyɨ. 19 Aꞌmweihɨre sɨduta yawɨta sabwi dɨragɨnya nayaa myasɨ. Sarɨmɨ Gotɨyare yawɨta yarai myawɨranganyaihi mɨꞌ. Sarevɨna aꞌmweinaavɨre kunya yawɨta sabwi mɨdɨdɨ yaasɨwaꞌwawɨnyaraavɨreburɨne keꞌbaꞌnanyaꞌ yɨhɨthɨwesɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sɨnnawɨ sarɨmɨre kɨlaakejɨkɨya sa kɨwɨnya galazekɨvala yɨmaꞌnyaꞌneihi gɨrɨkitaꞌnanya saburajɨ kɨwɨnya galazekɨvala saburajɨ saburɨne yaasɨwaꞌwawɨnyajɨka wakesaihɨlyɨ. Yɨ dahaaꞌ sarɨmɨre kɨlaakejɨkɨya sa tewaanya nawɨꞌnyaanga yɨmaꞌnyaꞌneihi Gotɨyareihi, yɨdaꞌmaraangeburɨne yaasɨwaꞌwawɨnyajɨka nayaa dakyɨla!

20 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kayaaꞌnanyabure yaasɨwaꞌwawɨnyaihi mwaalesagaaꞌ yɨdaꞌmaraangeburɨne yaasɨwaꞌwawɨnyaihi mamwaalyesaihɨlyɨ. 21 Sarevɨdaaꞌnyɨ kayaaꞌna yesagaaꞌ sarɨmɨ yɨsɨlyaꞌbɨꞌ berɨꞌ maaretavaka! Dahaaꞌ yeta saꞌ yawɨreva wagɨla yɨhɨvwaꞌnɨvanɨka! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Dazabwi yune naanga balyaꞌnebwina marimaꞌnaabadevulyɨ. 22 Dahaaꞌ kayaaꞌnanyabure kalavuzɨkurɨsavɨ Gotɨyai mena yɨhyaramaarakeihɨlyɨ. Sara yada gamɨ sare yaasɨwaꞌwawɨnyaihɨrɨ mena yɨhɨmwaaihakeihɨlyɨ. Yɨ sasareihi tewaanya nawɨꞌnyaꞌ yɨsɨlyaꞌbɨꞌ dara dɨmaaryide “Tewaanya nawɨꞌnyaanga yɨmaꞌnyaꞌneihi Gotɨyareihi mwaaidɨvɨsasɨ. Yɨ dazabwi yune yuyagaaꞌ yuyagaaꞌne gaalyabwina marimaꞌnaabadevulyɨ.” 23 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kayaaꞌnanyaꞌ gannya yaasɨwaꞌwawɨnyaraavɨ kumɨre wawɨnyaꞌne tɨvɨkɨta wɨjaavadesɨ. Tɨvɨkɨta saꞌ yune naanga balya sahɨrɨꞌna. Nabaai Gotɨyare gaimwanga tewaanyaꞌ yangeꞌ wɨjaavɨna neyadelyɨ. Saꞌ gaala yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ mwaalyaꞌneꞌna. Kɨraazɨtɨyai Jizaazai nemɨre Naangerɨ wɨlamwaalajavɨ gaala dazaꞌ nejaavadeꞌnanyɨ.

Copyright information for `BYR