Romans 7

Kwala maaryabwine keꞌbaꞌnanyavɨnesɨ.

Nyaꞌmweihi, aꞌmweinaavɨre kɨwɨnyabwi yawɨꞌmanɨgasaihɨrɨ yɨhɨthɨvanɨge. Sasareihi, dara jawɨrila! “Aꞌmwe kwai gaala kuna mwaaidehaaꞌ yɨ dazahɨgaasagaaꞌ gamɨ aꞌmweinaavɨre kɨwɨnyaburɨ kwaakewɨ mwaaidelyɨ.” Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmweꞌ kwala maaꞌnojɨ gannya aꞌmwei gaala kuna mwaaidozɨ yɨ kɨwɨnya sabwi gamɨre aꞌmwei kwarɨjɨ galalɨmwagathesɨ. Nabaai gamɨre aꞌmwei balajai yɨ kɨwɨnya sabwi aꞌmwerɨjɨ yeꞌmwannalɨmwagatheꞌ gamɨnyɨ ayahi lɨmwagatheꞌ mɨꞌ. Sarevɨdaaꞌnyɨ aꞌmwei gaala kuna mwaaidozɨ aꞌmweꞌ aꞌmwe pwarɨ maaꞌnajaꞌ gamɨnyɨ wɨdɨpɨꞌdesɨ. Akai! Pwarɨ tidaakumanɨkesɨ. Nabaai aꞌmwei mena balajaꞌ kɨwɨnya sabwi gamɨnyɨ ayahi lɨmwagatheꞌ mɨꞌ. Yɨ savɨdaasɨ aꞌmwe pwarɨ kwala maaꞌnajaꞌ yɨ gamɨnyɨ “Pwarɨ tidaakumanɨkesɨ,” wɨdɨpɨꞌdeꞌ mɨꞌ.

Sarevɨ, nɨnnya nyaꞌmweihi Kɨraazɨtɨyareihi, sarɨmɨ Kɨraazɨtɨyare kɨlaakejɨsɨ mena yeꞌmwannayɨrakureꞌ. Yɨ sahɨrɨvɨ balakegaaꞌ sarɨmɨjɨ mena baleꞌ. Yɨ sareꞌna Gotɨyare Kɨwɨnyabwi sarɨmɨnyɨ ayahi yɨhɨlɨmwagatheihi mɨꞌ. Yɨ sarɨmɨ gaala mudɨkeꞌ maareva Aꞌmwe pwai Kɨraazɨtɨyalyɨ kwala maaꞌnyaꞌneꞌbɨsaihi yeꞌmwannamwaalyaꞌneihɨlyɨ. Yɨ Aꞌmwe dazai mena kabalaꞌ ayahi yɨdɨkaavakerɨnyɨ. Nemɨnyɨna Gotɨyai “Nɨmɨnyɨne yɨsɨlya yɨrɨpɨka!” kadaꞌ nawɨꞌnyabulyɨyaina yuna yɨmaꞌnyaꞌneina mena yeꞌmwannamwaaloꞌnanyɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sɨnnawɨ aꞌmweraavɨre sɨmunyaburɨ kuna mwaaidori Kɨwɨnyabwi nemɨre kɨlaakevɨ wabahɨlaaka yaꞌne kayaaꞌnanyajɨkɨya yawɨta neyɨdɨkaavaꞌ. Sara neyadaasɨ nemɨ yɨsɨlyabɨꞌ kayaaꞌna yadaa mwaaloinera. Yɨ balyabure sasareina kayaaꞌnanyabulyɨyaina yune naanga balyaꞌneina yɨmaꞌnyaꞌneina mwaaloꞌnanyɨ. Sarevɨ nemɨ Kɨraazɨtɨyalyɨ mena baidaa baryaina Kɨwɨnyabwi nelɨmwagarakeꞌ mena kyagalyaꞌmavo Kɨwɨnyabwi ayahi nelɨmwagatheꞌ mɨꞌ. Yɨ sarevɨdaaꞌnyɨ dahaasagaaꞌ kɨwɨnya sabwi pɨkarya yɨdaꞌnɨka ayangɨ mɨdɨnyaꞌneburɨ myona Kurya Tewaanyarɨ gaalyaburɨne yaasɨwaꞌwawɨnyaꞌneina mwaaihoinera.

Kɨwɨnyabwinajɨ kayaaꞌnanyabwinajɨ saꞌnesɨ.

Sarevɨdaaꞌnyɨ be yagaala daathevaka? Dara daatheꞌ daaka! “Kɨwɨnyabwi gamɨ sabwi kayaaꞌnanyabulyɨra.” Arɨkewɨnyɨ. Aawa. Kɨrɨꞌ kɨwɨnyabwi nɨmɨnyɨ kayaaꞌnanyaꞌ manyɨbwarɨdaakwia nyajaꞌ “Nɨmɨ yadɨnyaꞌ kayaaꞌnanyabulyɨ,” yawɨrangadɨnyainyɨ mɨꞌ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kɨwɨnyaꞌ dara dɨnɨꞌ “Gɨmɨ aꞌmwe pwaraavɨre gɨlyɨvɨsangɨ tɨganaarya minnera!” Sara dɨnɨka saꞌ mwaryajaꞌ yɨ “Tɨganaarya ya sabwi kayaaꞌnanyabulyɨ,” yawɨrangamuneinyɨ mɨꞌ. Nabaai kayaaꞌnanyabwi Kɨwɨnyavɨre tusarɨkɨ bɨꞌdesɨ. Sara yada yuya tɨganaarya pɨnɨnna pɨnɨnnanya sa nɨmɨre sɨmunyavɨ nyɨdɨkavemwaaihadeinyɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kɨwɨnyabwi mwaryajɨ kwajɨ kayaaꞌnanyabwi navɨka warɨna kyadɨꞌ. Sɨnnawɨ maalɨkegaaꞌ kɨwɨnya “Sana minna!” dɨnɨkebwi maayainyɨ mwaale dazagaaꞌ navɨka mwaalageinyɨ. Nabaai dɨvidaasɨ Kɨwɨnyaꞌ yawɨꞌna yadɨnyainyɨ yɨ sareꞌ kayaaꞌnanyabwi dɨkaaꞌna kyaꞌ “Kayaaꞌnanya yɨma!” dɨragɨnna yawɨrena 10 dara yawɨre, “Weꞌ, Gotɨyarɨna nɨmɨre kuryai baimwakelyɨ.” Aꞌmwera kɨwɨnyaꞌ yuneꞌ mɨdɨbɨzara gaala kamaapɨdɨꞌ. Kɨrɨꞌ aꞌmwera sara mi. Gotɨyai Kɨwɨnyaꞌ gaala wɨjaayaꞌneꞌna dakakeꞌ nɨmɨ dara bɨramaaꞌmweꞌ “O, sara myɨ yɨwɨneinyɨ balyaꞌ, Gotɨyarɨna kɨmata yɨremwaalyaꞌ maaryaꞌneinyɨ dɨngaka!” 11 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kayaaꞌnanyabwi Kɨwɨnyavɨre tusarɨkɨ bɨrɨna yada yɨ nɨmɨnyɨ kwaasɨ nyakesɨ. Yɨ sasare saburɨ kayaaꞌnanyabwi kɨwɨnyavɨ maaraka dara nyɨbwarɨdaakwada “Gɨmɨnyɨ gɨzɨdaꞌmwakeigɨnyɨ,” nyɨramakakesɨ. 12 Sarevɨdaaꞌnyɨ nemɨ yawɨꞌmanɨgo. Kɨwɨnyabwi gamɨ sabwi tewaanya nawɨꞌnyabulyɨ. Nabaai Gotɨyare yagaaikɨwɨnya gazasaꞌ yɨ saꞌ kɨrɨsɨ tewaanyaꞌ gɨrɨka maayaꞌ yaka yɨdaꞌmaraangeꞌ yaka nawɨꞌnyasɨra.

13 Sarevɨdaaꞌnyɨ nawɨꞌnya dazahɨrɨꞌ nɨmɨnyɨ dahanyɨramakaꞌ! Arɨkewɨnyɨ. Aawa. Kayaaꞌnanya sahɨbwi sabwi nyɨramakaꞌ. Yɨ kayaaꞌnanyabwi kuꞌmaayaba yɨmaꞌnaabyaꞌnebwina nemɨnyɨna “ ‘Kayaaꞌnanyabwi wana kayaaꞌnanaangebwi warɨꞌ,’ yawɨpɨka!” kadaꞌ kayaaꞌnanyabwi nawɨꞌnya dazaꞌ maaꞌda yɨ dazavɨ balyabwi, Gotɨyarɨna kɨmata yɨremwaalyaburɨ marimaꞌnaabɨnɨkesɨ. Yɨ dazasare saburɨ kɨwɨnya dazaꞌ wibwarɨdaakwiaꞌnesɨ. Kayaaꞌnanyabure aaya kaavɨlyaꞌ, gamɨ wana kayaaꞌnanaangesɨ. Nemɨnyɨna “Sara yawɨpɨka!” daka Kɨwɨnyaꞌ wakakesɨ. 14 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nemɨ dara yawɨꞌmanɨgo. Kɨwɨnyavɨ Kuryai Gotɨyare sabwi neyɨbwarɨdaakuvanɨꞌ. Sareꞌ kɨrɨꞌ nɨmɨ sɨmunya sɨnnawɨnyaꞌ kɨnɨnnakeinyɨ. Kɨlaakejɨkɨya yawɨsa nyɨmaremwaalɨkeinyɨ. Gotɨyare sabwi mamɨdɨnyainyɨ. Kayaaꞌnanyabwi nɨmɨnyɨ wɨla galanyɨꞌdaaꞌnyɨ gamɨre wawɨnyaꞌ yɨvanɨge. 15 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aaya kaavɨla nɨmɨ yadɨnya sabwina myawɨrivanɨge. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nabaai pɨbwi nɨmɨnyɨ kuna yɨgunna nyadevwi saꞌ nayaa myadɨnyainyɨ. Aawa. Pɨbwi nɨmɨnyɨ sɨmɨlɨka nyuimwaaidevwi sabwi yuyagaaꞌ yɨna yadɨnyainyɨ. 16 Nɨmɨ sabura “Aala,” dadɨnya sara yadɨnyainyɨ. Yɨ nɨmɨre sasare saburɨ saꞌ dareꞌnesɨ. Nɨmɨ sɨmunyavɨ dara dɨvanɨge. Yo, Kɨwɨnyabwi tewaanyabulyɨ. 17 Sarevɨ nɨmɨ sainyɨ kayaaꞌnanya daza mivanɨge. Aawa. Kayaaꞌnanyabwi nɨmɨnyɨ wɨlanyarɨkebwi gamɨ sahɨbwi sabwi nyɨvanɨkebulyɨ. Sareꞌna wɨla galanyɨꞌdaaꞌnyɨ yɨvanɨge. 18 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nɨmɨnyɨ dɨragɨnyaꞌ nayaa nawɨꞌnyaꞌ yaꞌneꞌ mulanyariꞌ. Nɨmɨnyɨ kɨlaaꞌnakeinyɨ aꞌmwe gaveinyɨna dɨvanɨge. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nɨmɨ “Tewaanyabwi yɨma!” dena yɨweinyɨ. Tewaanya saꞌ mi yɨwɨneinyɨra. 19 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nɨmɨ “Nawɨꞌnyabwi yɨma!” dadɨ yɨvanɨgeꞌ, sabwi mivanɨge. Aawa. Nɨmɨ “Wagɨlyabwi myɨwɨnera!” dadɨ yɨvanɨgeꞌ, yɨ sabwi yɨna yadɨnyainyɨ. 20 Nabaai “Aala,” dadɨ yɨvanɨgevwi, yɨ sabwi yɨvanɨge sarevɨ yɨ nɨmɨ sainyɨ mɨꞌ. Dazaꞌ mivanɨge. Aawa. Kayaaꞌnanyabwi nɨmɨnyɨ wɨlanyarɨka gamɨ sahɨrɨsaꞌ nyɨvanɨkesɨ.

21 Sarevɨdaasɨ nɨmɨ davwi yabwi bɨramaaꞌdɨnyainyɨ “Nɨmɨ ‘Tewaanyabwi yɨma!’ dadɨ yadaari wagɨlyabwi nyarɨkebwi nɨmɨre tusaꞌ kaanya nyɨrihɨꞌmanɨꞌ.” 22 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nɨmɨre sɨmunyaburɨ Gotɨyare kɨwɨnyaꞌna nɨmɨnyɨ tewaanya nyɨvuꞌnɨvanɨꞌ. 23 Nabaai nɨmɨ dara yawɨrangamanɨge, “Nɨmɨre kɨlaakejɨkɨyangɨ pɨbwi wɨlanyarɨkebulyɨ.” Yɨ sabwi dazabwi Gotɨyare kɨwɨnyaꞌ nɨmɨre sɨmunyavɨ nyarɨkevɨ mala tadevulyɨ. Yada kayaaꞌnanyabure sabwi nɨmɨre kɨlaakejɨkɨyangɨ nyarɨkevɨ, yɨ sabwi nɨmɨnyɨ wɨla galyɨralɨmwagata nyɨvanɨꞌ. 24 Ako! Nɨmɨ aꞌmwe kayaaka nyɨgaideinyɨra. Kɨlaaka nɨmɨre dazɨꞌ balyabwi Gotɨyarɨna kɨmata yɨremwaalyaburɨna yɨvanɨkenna aaihwai nyɨvadaihasamaaradeinyaka? 25 Gotɨyarɨ “Su! Su!” wɨdɨvanɨge! Jizaazai Kɨraazɨtɨyai nemɨre Naangerɨ gamɨ sahwai nyɨvadaihasamaaradelyɨ.

Sasarevɨdaaꞌnyɨ yɨ pɨrɨꞌ daresɨ. Nɨmɨ dareinyɨre sɨmunyabulyɨ Gotɨyare Kɨwɨnyabwi wɨdaayɨvanɨge yaasɨwaꞌwawɨnyainyɨ. Pɨrɨꞌ daresɨ. Nɨmɨre kɨlaakejɨkɨ yawɨsasɨ kayaaꞌnanyaburɨ sabwi wɨdaayɨvanɨge.

Copyright information for `BYR