Romans 8

Kɨraazɨtɨyai kayaaꞌnanya nemarasɨꞌda Kurya Tewaanyarɨ nejaavanɨkeꞌnesɨ.

1Sarevɨdaasɨ yɨ dahaasagaaꞌ Kɨraazɨtɨyai Jizaazarɨ wɨlamwaaihasaraavɨna yagaala yawɨbwataꞌne jɨdataꞌne mwariꞌ. 2Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kɨraazɨtɨyai Jizaazai yakevɨ Kuryai gaala gɨzaavaderebwi kayaaꞌnanyabulyɨ yune naanga balyabulyɨ saburaarɨ mena wɨla gyɨꞌdalamaaraꞌ. 3Yɨ sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmweraavɨre kɨlaakejɨkɨya yawɨta savɨna kɨwɨnyabwi yaꞌneina waryaanyaina mwaaihoꞌna Kɨwɨnyabwi kayaaꞌnanyaburɨ padaihasamaaꞌna neyannebwi mɨꞌ. Sara mi yadeꞌ Gotɨyai sara yakesɨ. Gotɨyai gannya Gawaalɨvaangerɨ maryasaabakelyɨ. Sarei aꞌmwe kayaaꞌnanyaibɨꞌ kɨlaaꞌnakei yɨmaꞌnakelyɨ. Gamɨ aꞌmweraavɨre kayaaꞌnanya bwalamarasɨꞌnyaꞌnei walaabakelyɨ. Yɨ aꞌmweraavɨ kayaaꞌnanyabwi wɨlarɨkeburɨ Gotɨyai jɨdaꞌna kyaꞌ Kɨraazɨtɨyai aꞌmweraavɨneba kayaaꞌnanyanne tɨvɨkɨtaꞌna balakelyɨ. 4Gotɨyai nemɨnyɨna “Sahwara kɨwɨnyabwi dakɨnɨka yɨdaꞌmaraangengɨ yuna yadɨvɨsaraavɨ wɨmwaaihɨma!” kadaꞌ sara balakelyɨ. Sareina aꞌmweraavɨre kɨlaakejɨkɨya yawɨta savɨ kaanya myamaryadaanyɨ. Aawa. Nemɨ Kurya Tewaanya sarɨ kaanya yamaryadaanyainaavɨnesɨ. 5Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwera aꞌmweraavɨre kɨlaakejɨsɨyara kumɨre sɨmunyangɨ kɨlaakejɨkɨyanna yawɨrirɨkɨꞌdɨvɨsare. Nabaai Kuryalyɨyara kumɨre sɨmunyangɨ Kuryarenna yawɨrirɨkɨꞌdɨvɨsare. 6Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kɨlaakejɨkɨya sɨmunyavɨ aꞌmwe sara yune naanga balyabwi Gotɨyarɨna kɨmata yɨremwaalyabwi maaꞌmanɨgasare. Yɨ nabaai Kurya Tewaanyare sɨmunyavɨ aꞌmwe sara gaalyasɨ sɨmunya kwaamuꞌnanyasɨ maaꞌmanɨgasare. 7Sarevɨ kɨlaakejɨkɨya yawɨta saꞌ sɨmunyangɨ maremwaalajara Gotɨyare yɨkamaangera yɨmaꞌnɨwaasare. Kɨlaakejɨkɨya sɨmunyaꞌ Gotɨyarɨna yɨkamaangesɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sahɨrɨꞌ Gotɨyare Kɨwɨnyavɨ wɨlaꞌnaꞌdeꞌ mɨꞌ. Dareꞌnesɨ. Yɨ nabaai sahɨrɨꞌ sara yɨnɨga yanneꞌ mɨꞌ. 8Kɨlaakejɨkɨyangɨ mwaaidɨvɨꞌ aꞌmwe sarera Gotɨyarɨ yɨlaaya wigalyaꞌnera mamwaalyɨ yɨpɨnere.

9Sarɨmɨ kɨlaakejɨkɨyangɨ mamwaalyɨgaꞌ. Aawa. Gotɨyare Kurya Tewaanyai sarɨmɨnyɨ wɨlayɨhɨmwaaidori Kurya Tewaanyarɨ wɨlamwaaihasaihɨlyɨ. Nabaai, yɨ pwai kwai Kɨraazɨtɨyare Kurya Tewaanyai maayai aꞌmwe sai Kɨraazɨtɨyarei mɨꞌ. 10Nabaai Kɨraazɨtɨyai sarɨmɨnyɨ wɨlayɨhɨmwaalajai yɨ pɨrɨꞌ daresɨ. Kayaaꞌnanyabwineꞌna sarɨmɨre kɨlaakejɨꞌ baladezɨkɨra. Yɨ pɨrɨꞌ daresɨ. Sarɨmɨnyɨna Gotɨyai “Yɨdaꞌmaraangeihi nɨmɨreihɨlyɨ,” mena yɨhɨthakeꞌna Kuryai gaala mena yɨhɨmwaaihakeihɨlyɨ. 11Gotɨyai Jizaazarɨ bainɨkeraayawɨ yɨdɨkaavakere Kuryai sarɨmɨnyɨ wɨlayɨhɨmwaaidori Kɨraazɨtɨyai Jizaazarɨ baryarɨ yɨdɨkaavakei sarɨmɨ balapɨjɨyagaaꞌ sarɨmɨre kɨlaakejɨꞌ gaala yɨhɨzaavadelyɨ. Kuryai sarɨmɨnyɨ wɨlayɨhɨmwaaidevɨ kɨlaakejɨkɨ gaala yɨhɨzaavadelyɨ.

12Yɨ sarevɨdaasɨ, nyaꞌmweihi, nemɨ tɨvɨkɨta wɨjaayaꞌne kɨnɨnnakeine. Tɨvɨkɨta saꞌ Kurya Tewaanyarɨ mwaalyaꞌnesɨ. Kɨlaakejɨkɨya yawɨsangɨna tɨvɨkɨta aawa. Nemɨ kɨlaakejɨkɨya yawɨsangɨna mwaalyaꞌne tɨvɨkɨta mwariꞌ. 13Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sarɨmɨ kɨlaakejɨkɨya yawɨsangɨna mwaaibɨzaꞌ yɨ sarɨmɨ yune naanga dɨvalyɨla! Kɨrɨꞌ Kuryare dɨragɨnyavɨ sarɨmɨ kɨlaakejɨkɨya yawɨsa ya tamakɨpɨjaꞌ yɨ gaala dɨmwaalyideihɨlyɨ.

14Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyare Kurya Tewaanyai gazarazaraavɨ wibwarɨdaakuvanɨkera yɨ sahwara Gotɨyare gawaalɨvaangere. 15Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sarɨmɨ Gotɨyarɨna lɨka ayahi yaꞌneꞌ kalavuzɨwawɨnyavɨ yɨgidɨwagamaremwaala yɨhyade Kuryarɨ mamaaryesalyɨ. Aawa. Gawaalɨvaangeihɨrɨ yɨhɨmwaaihaka Kuryarɨ maaresalyɨ. Yɨ sahwarɨ, nemɨ Gotɨyarɨ jaka dadaanyɨ “Tataala! Nɨmwala!” 16Kuryai gamɨ sahwai nemɨre kuryarajɨ nemɨ Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwadaanyainaavɨna dara jalɨkurakɨvanɨꞌ “Gotɨyare kaimɨraayaihɨlyɨ.” 17Nabaai Gotɨyare kaimɨraayaina mwalaajaꞌ Nɨmwai sare yuya tewaanya maraadeinera. Pɨrɨꞌ daresɨ. Gotɨyare yuya tewaanya maraadeinera. Pɨrɨꞌ daresɨ. “Kɨraazɨtɨyalyɨ byaanna dɨragɨnyaꞌ maraana!” dawaajɨ Kɨraazɨtɨyalyɨ taanginya yeꞌmwannamaraajaꞌ Kɨraazɨtɨyai yuya tewaanya maarade yeꞌmwannamaraadeinera.

Dɨvineꞌ byaanna dɨragɨnyaꞌnesɨ.

18Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nɨmɨ yawɨꞌmanɨge. Dɨvi sagaaꞌne Gotɨyai byaanna dɨragɨnyavɨ kuꞌmaayaba wakaabozɨ nejaavadeꞌ naangaangesɨ. Dahaasaꞌne taanga saꞌ maaꞌmanɨgo dathaꞌ wana maalɨkesɨ. 19Sareꞌ dareꞌnesɨ. Yuya Gotɨyai wakyaaka aꞌmwerabɨsa yemwaaidɨvɨꞌ “Gotɨyai gamɨre gawaalɨvaangeraavɨ kuꞌmaayaba wɨmwaihaabyaꞌneꞌ tɨlɨjaaya baihanaraana!” dadɨvɨsangɨ. 20Sareꞌ dareꞌnesɨ. Yuya wakyaaka sa dɨvidaaꞌnyɨ waryaanyabwi maremwaalyaꞌne wakyaakengɨ. Kumɨre kunyaburɨna mɨꞌ. Aawa. Gotɨyai kumɨnyɨ yaꞌnenna nawɨꞌnyanna maaryaꞌne yemwaalyaꞌnengɨna waryaanyabwi maremwaalyaꞌnengɨ wakyaakengɨ. 21Yemwaalya saꞌ daresɨ. Yuya wakyaaka kumɨ sa dahaasa bwia buryaꞌne kalavuzɨwawɨnyavɨ yɨrɨka pɨrɨkɨ Gotɨyai kyarakojɨ ayɨna bwia buryaꞌnebwi dɨragɨnya mwarina. Nabaai wakyaaka sa nemɨ Gotɨyare kaimɨraayainaavɨre byaanna dɨragɨnyavɨ tewaanya yeꞌmwannayarakadesɨ. 22Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nemɨ yawɨꞌmanɨgo. Dahaaꞌ kɨgaasɨ yuya Gotɨyai wakyaaka daza aꞌmweꞌ kaimɨraaya maaryaꞌnegaaꞌ daanga wɨvɨdevaaibɨꞌ daanga wɨvɨdaawori sɨmuyɨwaala yawɨꞌmwaainadɨvɨsangɨ. 23Nabaai yuya gave dahɨnɨnnanna mɨꞌ. Aawa. Nemɨ Gotɨyai yɨsɨlyabɨta sɨnnawɨnya sɨhumale nejaavaka Kuryai kɨnɨnnakeina nemɨ kwainajɨ daanga nevɨdaasɨ sɨmuyɨwaala yawɨꞌdaa yemwaidaanyɨ. “Gotɨyai sasare sabwi yasɨꞌnana!” dadaa “Yune gamɨre gawaalɨvaangeinaavɨ nemwaaihyaꞌneꞌ yɨ nemɨre kɨlaakejɨꞌ ayɨna nemubyaꞌnevɨ tɨlɨjaaya baihanaraana! Nemɨre kɨlaakejɨꞌ mudɨkejɨꞌ yɨmaꞌnana!” dadaanyaine. 24Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyai nemɨre kɨlaakejɨka nawɨꞌnyajɨka wakadevɨna yemwaalyaꞌneinaavɨ nevadaihasamaarakelyɨ. Dahaaꞌ nemɨre kɨlaaka nawɨꞌnyajɨka yɨmaꞌnyaꞌnejɨkaavɨna yemwaidaa dɨvidaasɨ mena wanganawaajɨyajɨkaavɨna yemwaalyaꞌ mɨka! Sareꞌ daresɨ. Pwai kwai pɨrɨꞌ mena wanganaka ayahi yemwaalɨkaꞌ mɨꞌ. 25Nabaai pɨrɨꞌ tɨnna mwanganyadaanyaꞌ yemwalaajaꞌ yɨ “Sahɨrɨꞌna tɨlɨjaaya baihanaraana!” dadaa dɨragɨnna yemwaaimanɨgo.

26Sasare sabwibɨsavɨ Kuryai dɨragɨnya maayainaavɨ negaimwadelyɨ. Nemɨ Gotɨyarɨ wɨjaꞌnengɨna myawɨryadaanyaꞌna dadaanyɨ “Nayaa Gotɨyarɨ wɨdaazaꞌna gara wɨdaazɨhyɨwona!” Sareꞌ sɨmumaayainera. Aawa. Sasare saburɨ Kuryai gamɨ sai yune sɨmunyavɨna sɨmuyɨwaala yawɨꞌda nemɨnyɨna marewɨdada negaimwadelyɨ. 27Nabaai Nɨmwai aꞌmweraavɨre sɨmunyavɨ tɨnna nebulyaꞌna yawɨrangadei Kuryare sɨmunya dazaburɨ yawɨrangadelyɨ. Kuryai Gotɨyare sɨmunyaburɨ mɨdɨdevɨna Gotɨyare tewaanyaraavɨna nayaa marewɨdadelyɨ.

28Nabaai nemɨ yawɨꞌmanɨgo. Taanga gazaza Gotɨyarɨna wɨvuꞌnaderaavɨ yɨmaꞌnyangɨ Gotɨyai nawɨꞌnya yaꞌne yadelyɨ. Da kumɨ Gotɨyai kumɨnyɨne yawɨsaꞌ yɨmaꞌnyaꞌnevɨna Gotɨyai jaka wɨjɨvwaramaarakere. Yɨ sahwaraavɨnyɨ. 29Saꞌ dareꞌnanyɨ. Gotɨyai kumɨnyɨ sɨnnawɨ mena yawɨranganaka nabaai sɨnnawɨ mena dahɨlakyaakerera. Yɨ gamɨre Gawaalɨvaangeibɨꞌ avaaina yɨmaꞌnyaꞌneraavɨ dahɨlakɨna. Yɨ Gawaalɨvaangere gyaꞌmwe kwalaalyaraavɨ aaya kuvɨdaakaanga yɨ aaya sɨraanga Naangei yɨmaꞌnyaꞌneꞌna yɨ sahwaraavɨ dahɨlakɨna. 30Nabaai aꞌmwe sara sɨnnawɨ mena dahɨlakakera yɨ sahwaraavɨ jaka wɨjɨvwaramaarakere. Nabaai jaka wɨjɨvwaramaarakera yɨ sahwaraavɨ “Yɨdaꞌmaraangeihi nɨmɨreihɨlyɨra,” wɨdakere. Yɨ nabaai sara wɨdakera yɨ sahwaraavɨna gamɨ sare gannya byaanna dɨragɨnyaꞌ wɨjaavakere.

31Sarevɨdaasɨ yuya dazanna be yagaala daathevaka? Gotɨyai nemɨnyɨ negaimwagazavɨ, yɨ Gotɨyarɨna nemɨnyɨ yɨkamaanga gazaizai nevɨlavadeina daaka! 32Gotɨyai gannya Gawaalɨvaangerɨ lɨka sangina maribwaayakai mɨꞌ. Aawa. Nemɨ yuyainaavɨna sahwarɨ nemɨnyɨneba balyaꞌnerɨ maryasaabakelyɨ. Yɨ sarevɨ gamɨ kwarɨjɨ yanga nejaayaꞌne yuya pɨnɨ kɨnɨjɨ yanga nejaavadei midaaka! 33Aꞌmweraavɨ Gotɨyai dahɨlakaka gamɨnneraavɨ yɨ saraavɨ kotɨyaꞌ aaihwai jatheraavaꞌ! Gotɨyai gamɨ sai nedɨvanɨkelyɨ “Yɨdaꞌmaraangeihi nɨmɨreihɨlyɨ.” 34Aaihwai jɨdaꞌna yadelaka! Kɨraazɨtɨyai Jizaazai nemɨnyɨneba balakeꞌnanyɨ. Yɨ sarevɨ dareꞌ wavɨlaꞌdesɨ. Barya sahwarɨ yɨdɨkaavakelyɨ. Yɨ sahwai dɨragɨnyaba Gotɨyare aangasɨrɨ yɨlamwalaawakelyɨ. Yɨ nabaai sahwai nemɨnyɨna Gotɨyarɨ marewɨdadelyɨ. 35Kɨraazɨtɨyare kale savɨ nemɨnyɨjɨ gewɨ gewɨ yɨnɨga jaapalyaꞌne benɨ warɨka! Nemɨnyɨ taanginya kaneyɨmaꞌnojɨ dɨngaka! Daanga kanevɨnojɨ dɨngaka! Aꞌmwera kayaaꞌna kaneyapɨjɨ dɨngaka! Nemɨnyɨ mɨjɨka naanga kaneyojɨ dɨngaka! Baazɨꞌmaꞌnya kannya sazanna kanegainojɨ dɨngaka! Kayaaꞌnanaanga nemɨnyɨna “Kayaaka yɨgalɨma!” dozɨ yaamɨjɨ lɨka kaneyɨrɨꞌgalojɨ dɨngaka! Kwaariꞌmasɨramɨnya mala kaneramakapɨjɨ dɨngaka! Kumɨ dazasare sabwi Kɨraazɨtɨyare kale savɨ nemɨnyɨjɨ gewɨ gewɨ nejaapaladevwi daaka! 36Sare sabura neyɨmaꞌnajanna Gotɨyare bukuyaꞌ dara dɨnɨkabaaibɨsasɨ.

“Gɨmɨnyɨneꞌna yɨrɨka yunegaaꞌ neramakɨvanɨgasaine.
‘Sipɨzipɨyaraavɨ tamaana!’ dadɨvɨꞌ nemwaihɨwaasaine.”
Sara dɨnɨkabaaibɨsasɨ.
37Sasare sabura Kɨraazɨtɨyare kale savɨ nemɨnyɨjɨ gewɨ gewɨ nejaapaladevura mɨꞌ. Aawa. Dazasare yuyaburaavɨ nemɨ dɨragɨnaangeina yɨmaꞌnaanneine. Kɨraazɨtɨyarɨ nemɨnyɨna wɨvuꞌnakerɨ dɨragɨnaangeina yɨmaꞌnɨvanɨgo. 38Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nɨmɨ nebulyaꞌ dɨragɨnna yawɨꞌmanɨge. Kɨraazɨtɨyare kale savɨ nemɨnyɨjɨ gewɨ gewɨ yɨnɨga nejaapalanne aane pɨnɨ kɨnɨ aawa. Pɨnɨ mɨꞌ. Balyabwi aawa. Gaalyabwi aawa. Yɨmakera aawa. Gɨlaayara aawa. Dahaasanna aawa. Dɨvinenna yɨmaꞌnade aawa. Kulatɨka aawa. Gɨriꞌnya aawa. Kulaaꞌnya aawa. 39Munya keꞌmwewɨnyanna aawa. Kwaaka kewewɨnɨnyanna aawa. Yuya wakyaaka pɨnɨ aawa. Aane pɨnɨ kɨnɨ Gotɨyare kale saꞌ nemɨnyɨjɨ gewɨ gewɨ yɨnɨga nejaapalanne mɨꞌ. Kɨraazɨtɨyai Jizaazai nemɨre Naangei yakevɨ dara yawɨꞌmanɨgo. Nemɨnyɨna Gotɨyarɨ kale dɨragɨnna wiadaaꞌnyɨ nemɨnyɨna wɨvuꞌnadelyɨ.

Copyright information for `BYR