Romans 9

Polɨ Yɨzɨrelɨyaraavɨna taanga nebulyaꞌna wiakeꞌnesɨ.

1Kɨraazɨtɨyarɨ wɨlamwaaiheinyɨ sareinyɨ yagaala nebulyaꞌna dɨvanɨge. Kwaasɨ majɨvanɨge. Nabaai nɨmɨre sɨmunyai padaihɨrakyai nebulyaꞌna dɨvanɨgevɨna avaaina jalɨkurakɨvanɨkelyɨ. Yɨ Kurya Tewaanyai sara maremwaaidɨsɨ nɨmɨnyɨna sara jalɨkurakɨvanɨkelyɨ. 2Sareꞌna nebulyaꞌna dara yɨhɨthɨvanɨge. Nɨnnya yɨsavaakɨyara avaaitawera Kɨraazɨtɨyarera mamwaalyɨgasaꞌna taanga nebulyaꞌna nyada yuyagaaꞌ sɨmunyavɨ daanga yɨbwakɨdɨnyainyɨ. 3Sahwaraavɨ wɨgaimwagyaꞌneinyɨ nɨmɨre sɨmunyavɨ Gotɨyarɨ yagɨnna dara wɨdɨvanɨge “Nɨmɨ sahwainyɨ Dɨkevɨ nyɨmarasɨꞌnɨjaꞌ, Kɨraazɨtɨyarɨ nɨmɨnyɨjɨ gewɨ gewɨ jaapaidɨzaꞌ nyaꞌmweraavɨ avaaitaweraavɨ dɨvadaihasamaaꞌdeꞌ nawɨꞌnyasɨ.” 4Kumɨ Gotɨyai dahɨlakyaaka yɨta savaakɨyara Yɨzɨrelɨyarera. Kumɨnyɨneꞌna Gotɨyai nawɨꞌnya kwalaalya kwiaꞌ kɨrɨꞌ kwalaalya sahwara Kɨraazɨtɨyarɨ malɨmwagyeꞌ. Gotɨyai gamɨre gawaalɨvaangeraavɨ wɨmwaihyaakere. Gamɨre byaanna dɨragɨnyaꞌ wɨjɨwaainakera, yagaala wɨlɨmwagakenna yeꞌmwannawɨdakera, gamɨre Kɨwɨnyaꞌ wɨjaavakera, Gotɨyarɨ yɨlaaya nebwina wiesara, yune naanga nebulyaꞌne yagaalya maaresara, 5Ne sɨnnawɨnyara kwɨyakwalaanga naangera kɨnɨnnakera, nabaai kɨlaakevɨna Gotɨyai dahɨlakyaakei Kɨraazɨtɨyai kɨlaakevɨna sahwaraavɨre sahɨvaakɨdaasɨ yɨmaꞌnakelyɨ. Yɨ gamɨ sahwai yuyangɨ maremwaalɨkelyɨ. Sai Gotɨyai nebulyaꞌnanyalyɨ. Sahwarɨ yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ nemɨ yɨlaaya kuna maryaana! Naanga nebulyasɨra.

6Nabaai Yɨzɨrelɨyaraavɨna Gotɨyai yune naanga nebulyaꞌne yagaalyaꞌ yaasɨwaꞌ mena yɨwɨya myakevɨnera. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Yɨzɨrelɨyarɨdaaꞌnya yuyara Yɨzɨrelɨyara mɨꞌ. 7Nabaai Evɨraamɨmɨdaaꞌnyara gamɨre yɨsiwiara yɨmaꞌneta yuyara Gotɨyare kaimɨraayara mɨꞌ. Aawa. Gotɨyai dara wɨdakelyɨ “Aazakɨmɨ gɨmɨre yɨta savaakɨyara yɨsiwiara yɨmaꞌnɨpɨꞌdere.” 8Sareꞌ daresɨ. Kɨlaakejɨkɨya kaimɨraayara dazara Gotɨyare kaimɨraayara mɨꞌ. Aawa. Gotɨyai yune naanga nebulyaꞌna dakera yɨmaꞌnɨpɨjara dazara “Evɨraamɨmɨdaaꞌnyara yɨsiwiara nɨmɨrere,” yawɨrakere. 9Sareꞌ dareꞌnesɨ. Yune naanga nebulyaꞌne yagaala dara dɨnɨkesɨ. Dathagaaꞌ ayahi yɨmaꞌnadehaaꞌ ayɨna bɨdeinyɨ. Sara kyaꞌmuri Seraaꞌ jɨwaalɨvaangei maaradesɨ. 10Nabaai yune sahɨrɨꞌnanyaꞌ mɨꞌ. Aawa. Rɨvekaaꞌ bwaramunyaꞌ maryaakevɨnyɨ. Nemɨre neyakwalaangei Aazakɨ gave pwainanyai munya makuna yakelyɨ. 11Kaimɨraayaraai kɨrɨnaangeꞌ mamaaryakegaaꞌ nabaai saraai tewaanya pɨnɨ kɨnɨ myadisaraai kayaaꞌnanya pɨnɨ kɨnɨ myadisaraai mimaꞌnyadakɨlyɨyagaaꞌ 12kɨrɨnaangevɨ dara wɨdakesɨ, “Sarɨmɨre sɨraangei dɨviyaraavɨ maremwaaide kɨrɨꞌ gɨmɨre sɨraangei aaya dɨviyarɨ wɨdaayadei yɨmaꞌnadelyɨ.” Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyai “Sara dahɨlakyabwina nɨmɨre yawɨsaꞌ waragwona!” daka sara wɨdakesɨ. Aꞌmwei wawɨnya nayaa yadevwina sara yɨmaꞌnakaꞌ mɨꞌ. Aawa. Gamɨ sai jaka wɨjɨvwaramaarakeꞌna sara yɨmaꞌnakesɨ. 13Dɨvidaaꞌnyɨ dara dɨnɨkabaaibɨsasɨ. Nɨmɨnyɨ Jaikopɨmɨna tewaanya nyɨvuꞌnɨvanɨꞌ. Yɨzorɨna tewaanya manyɨvuꞌnyɨvanɨꞌ.

14Sarevɨdaaꞌnyɨ nemɨ be yagaala daathevaka? Nemɨ dara daanneꞌ daaka! Gotɨyai yɨdaꞌmaraangebwi yadei mɨꞌ. Arɨkewɨnyɨ. 15Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sahwai Ne Mozɨzarɨ wɨdakesɨ. Nɨmɨ yawɨraꞌmujɨ “Aꞌmwe sarɨ kaleꞌna wɨgaimwagɨma!” yɨ sahwarɨ kaleꞌna wɨgaimwagɨdeinyɨ. Nabaai “Aꞌmwe pwarɨna kale nyana!” daꞌmujɨ yɨ sahwarɨna kale nyadeinyɨ. 16Yɨ sarevɨdaaꞌnyɨ Gotɨyai aꞌmwerɨ dahɨlakadevwi aꞌmweraavɨre yawɨsaburɨ mɨꞌ. Nabaai aꞌmwera yagɨyagɨnyaburɨ mɨꞌ. Aawa. Sai tewaanya kaleꞌna wɨgaimwangei Gotɨyai dahɨlakadevurɨnyɨra. 17Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyai Peroyarɨ wɨdakeꞌ dara dɨnɨꞌ “Gɨmɨ nɨmɨjɨ mala jeꞌmwannabwaꞌdehaaꞌ ‘Nɨmɨre dɨragɨnyaꞌ yuyaraavɨ yɨbwarɨdaakwana!’ dena, nabaai, ‘Kwaaka yuyawɨ nɨmɨnne yayaꞌ wɨdamaryɨpɨka!’ dena gyathɨkaavena kingɨya gɨmwaaiheinyɨ.” 18Yɨ sarevɨdaaꞌnyɨ sahwai yawɨraka “Sarɨ tewaanya kaleꞌna wɨgaimwagɨma!” yɨ sara yɨna. Nabaai yawɨraka “Pwai pihadɨka yadere sɨmunyaꞌ tihɨrɨma!” yɨ sara yɨna yadelyɨ.

19Sarevɨdaaꞌnyɨ gɨmɨ nɨmɨnyɨ yaamɨjɨ dɨnyɨdatheigɨnyɨ “Sarevɨ gazaizai Gotɨyare sɨmunyavɨna yɨnɨga magalazekɨvalyɨ yɨpɨneꞌna aꞌmweraavɨna ‘Kayaaꞌnanyaburɨ yɨwetawakadɨvɨsarera,’ kuna beꞌna dadelaka!” 20Nabaai, aꞌmweigɨ, Gotɨyarɨ ayɨna yɨnɨga aaigɨ dɨzaꞌnawɨdatheigɨnaka! Gyavɨkaryakeigɨ midaaka! Kwadɨka kwaaka lɨvagɨrɨꞌmwannɨkei aꞌmwe kwadɨka sahwai yavɨkarinɨkerɨ dara wɨdannei dɨngaꞌ! “Berɨꞌ garevɨ nyavɨkariwaana?” 21Aꞌmwe kwadɨka yavɨkaryadei yasaaka maremwaaidei midaaka! Yɨ sahwai kwaaka pɨjɨꞌ maarojɨ yɨ kwadɨka pwarɨna tewaanya yaꞌnei yavɨkarina. Yɨ kwadɨka pwarɨna yaasɨwaꞌ waramaryaꞌnei yavɨkarina. Nabaai dazaꞌ maremwaalyaꞌ kɨnɨnnakei midaaka! 22Gotɨyai kwalyɨ saꞌbɨꞌ yɨvanɨꞌ. Sahwai kayaaꞌnanyanna gamɨre sɨnna tɨkeꞌ “Kuꞌmaayaba marimaꞌnaabɨma!” dazai nabaai “Aꞌmwe yuyara nɨmɨre yɨwɨnevɨ yawɨrangabɨka!” dazai kɨrɨꞌ sara mi. Kwadɨka waryaanyara, yɨ kumɨre kayaaꞌnanyangɨna Gotɨyare sɨnna tɨkeꞌna dɨragɨnna yawɨbwaryaꞌnera kayaaka dɨlamwivalyaꞌneraavɨna yarai maramyɨ yada saamɨnyagaaꞌ yemwaaina. Sareꞌ yagaainakeigɨ daa! 23Nabaai kwadɨka tewaanyara, Gotɨyai “Nɨmɨre byaanna dɨragɨnyaꞌ naangaangeꞌ nɨmɨrera yawɨrangabɨka!” daka sara wiemwaaina. Byaanna dɨragɨnya saꞌ kwadɨka Gotɨyai tewaanya kaleꞌna wɨgaimwangeina sɨnnawɨ nemɨnyɨ mena yovɨrawakakeinaavɨ nejaayaꞌnesɨ. 24Yɨ nemɨnyɨ jaka nejɨvwaramaarakeine. Yune Juya yɨta savaakɨnanna mɨꞌ. Aawa. Ajɨmya yuyangɨya kwaraavɨjɨ jaka nejɨvwaramaarakeine. Sareꞌ yagaainakeigɨ daa! 25Wozayare pɨkarya kɨrɨvɨ ajɨmya yuyangɨyaraavɨna dɨnɨkabaaibɨsasɨ.

Aꞌmwe nɨmɨrera mamwaalyɨgasaraavɨna
“Nɨmɨrera,” sahwaraavɨna dɨdeinyɨra.
Yɨsavaakɨna tewaanya manyɨvuꞌnyɨwakevaakɨna
“Tewaanya nyɨvuꞌnɨwakevaaꞌgɨnyɨ,” dɨdeinyɨra.
26“ Nɨmɨreihi mɨꞌ,” wɨdeva sahɨbeva
“Gotɨyainyɨ gaalyabwi kɨnɨnnakeinyɨre nyɨbwaalɨvaangeihɨlyɨ,”
Kumɨnyɨna yangeꞌna sara dɨdeinyɨra.
Ajɨmya yuyangɨyaraavɨna sara dɨnɨkabaaibɨsasɨ.

27Nabaai Aazaayai Yɨzɨrelɨyaraavɨna jaka dakeꞌ dara dɨnɨꞌ “Yɨzɨrelɨyarera kwalaalyara saalaalyavɨre siwekamɨlɨkabɨꞌ mwaaibɨzaꞌ kɨrɨꞌ aꞌmwe yɨvainojɨyara maalɨkejɨkɨyaraavɨ Gotɨyai padaihasamaaradelyɨ. 28Sareꞌ dareꞌnesɨ. Naangei aꞌmwe Kwaakevakɨyaraavɨna yagaalyaꞌ yarai yesɨmavojɨ gamɨre yawɨbwasaꞌna yuneba yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ yadelyɨra.” 29Nabaai sɨnnawɨ Aazaayai dahɨrɨvɨna dakeꞌ dara dɨnɨꞌ

“Naangei Dɨragɨnaangei mivainyɨ neyajɨ kwajɨ
Nemɨnyɨne yɨsiwia pwaraavɨ maneyɨvainyajɨ kwajɨ
Sothomɨ mwaalyarabɨsaina kayaaka kaneyɨgaladɨka!
Gomora mwaalyarabɨsaina yune kabalaadɨka!”

Yɨzɨrelɨyara Kɨraazɨtɨyarɨ malɨmwagyesaꞌnesɨ.

30Sarevɨdaaꞌnyɨ nemɨ be yagaala daathevaka? Nemɨ dara daana! Ajɨmya yuyangɨyara “Gotɨyai nemɨnyɨna ‘Yɨdaꞌmaraangerera,’ dana!” majaꞌnera yagɨyagɨ wawɨnya myadɨvɨsara yɨ, Gotɨyai “Yɨdaꞌmaraangeihi nɨmɨreihɨlyɨ,” mena wɨdɨvanɨkere. Yɨ dazaꞌ yɨdata sabwi Naangerɨ lɨmwangeꞌnebulyɨ. 31Nabaai Gotɨyai dahɨlakyaakera Yɨzɨrelɨyara yɨdaꞌmaraangebwi maaryaꞌnevɨ Kɨwɨnyavɨ yagɨyagɨ wawɨnya yadɨvɨꞌ kɨrɨꞌ Kɨwɨnyavɨyaburɨ yunebanna yɨꞌmaꞌdɨvɨꞌ mɨꞌ. 32Sareꞌ berɨvɨnaka? Yɨdaꞌmaraanga sabwi maaryaꞌnevɨna Naangerɨ malɨmwagi kyɨpɨdɨkeꞌnanyɨ. Sara mi. Aawa. “Wawɨnya kwalaalya sara yadaanyaꞌna maraadeinera,” kwaasɨ yawɨꞌdɨvɨsaꞌnanyɨ. Sɨlaanga sɨvɨlyangɨ mudaꞌdei kumɨre sɨvɨlyangɨ mudaꞌdaasɨ yɨ kumɨ kayaaka yaꞌnera walaꞌdɨvɨkɨ. 33Gotɨyare bukuyaꞌ dara dɨnɨkabaaibɨsasɨ.

Yɨthaa! Saayonɨ Sɨlaangei wakɨwelyɨ.
Aꞌmweraavɨre sɨvɨlyarɨ mudavayɨdɨhwakɨꞌnaryaꞌnei wakɨwelyɨ.
Sɨlaanga walamudavamaaryaꞌnerɨ nɨmɨ wakɨwelyɨ.
Nabaai sahwarɨ lɨmwagozɨya dahwai
Savɨna sɨmunyavɨ jɨkurɨtɨnna yannei mɨꞌ.
Savɨna wagɨla wɨvwaꞌnadei mɨꞌ.
Copyright information for `BYR