John 1

Godɨyarɨne Yagaalyai (Jisaasi) mwaarɨgerɨnesɨ.

1Sɨnyamwɨnyagaa' kɨgaakuna Kwaaga taba' myɨma'nyamwɨ Godɨyarɨne Yagaalyai mwaryaagemwɨnyɨ. Nabaai, Godɨyai mwaaragemwɨ kamɨnyɨmwɨ Godɨyarɨne Yagaalyai mwaarɨ'. Gotɨyarɨne Yagaalyai sagwai Godɨyai.

2Sɨnyamwɨnyagaa' kunegaa' aayamwɨdaa'nyɨ Godɨyalyɨ sagwai mwarɨbainyɨna yaagelyɨ. 3Godɨyai sara kyabwɨra' sagwai wɨyangɨ sara wagagei. Aane pɨrɨ' kɨrɨ' kamɨ saba yɨma'naga' mɨ'. Aawa, sagwai wagagengɨ wɨya sa. 4Sɨnyamwɨ sagaa' sagwarɨ kaalyabwi waragelyɨ. Kaala sabwi a'mwe wɨyaraabɨre Paagelyɨ. Yɨnɨga sai a'mweinaabɨna kunya tewaanya yabwɨrya'ne nejaabɨnɨgerɨna. Kunya tewaanya yabwɨrya'ne wɨjaabɨna kaneya' paaga sabɨ nabyaa mwaindaanyaine. (Godɨyarɨna nabyaa yabwɨtaanyaine.) 5Saburɨdaa'nyɨ sɨgɨnya kayaa'nayaburɨ Godɨyare paage' wannyɨna. Nabaai sɨgɨnya sa' paagebɨ mwabɨlayɨnɨgesɨ.

6Godɨyai yabwɨ'na “A'mwera paagebɨ mwaaimbɨga!” yabwɨraga sɨnyamwɨ a'mwerɨ wɨdaasagelyɨ. Sai Sonɨ (pabɨtaajɨya yandei) wɨdaasagelyɨ. 7A'mwe sagwai salɨguragyɨ'nei pɨna. “A'mweraabɨ a'mwengɨ Jisaasi Paagerɨna wɨjalɨguragana!” taga wɨdaasagei pɨna. “Kadɨga wɨ'napɨjɨ Naangerɨ lɨmwagapɨga!” tagei pɨna. 8Sonɨ kamɨ sai Paagei mɨka! Aawa. “Paaga nabwɨ'nya sarɨna salɨguragana!” tagelyɨra. 9Tɨbi Paagei Kwaaga tabagɨ waraabaga a'mwe kajainajainaabɨna Paaga nebulya'nanyalyɨ. A'mwe wɨyainaabɨ kunya tewaanya yabwɨrya'ne nejaabandei.

10Nabaai, Kwaaga tabagɨ sai pamwaaina ya'. Sɨnyamwɨ Godɨyai kyabwɨra' sagwai Kwaaga taba' sara wagɨna. Sara wagɨna yaga pamwaaina kya' kɨrɨ' Kwaaga Tabagɨ mwaaryara kamɨ sagwarɨ myabwɨramaaryɨ yesalyɨ. 11Kamnya Anga Yɨjɨrelɨna pɨna yaga mwaaindaasɨ kamɨjɨyara mamaaryɨ. 12Sara yɨna yeba mamaaryɨ kye' kɨrɨ' a'mwera pwara “Nebulyasɨra. Naangelyɨra,” teba maarɨna ye'. Maarɨna kye' sai wɨya saraabɨ kamnya tɨragɨnyabwi wɨjaabɨna ya'. Kamnya tɨragɨnya sabwi sagwara Godɨyale kwaimɨraayara yɨma'nyɨ'nebulyɨ. Kamɨ sagwarɨnajɨ kamɨre yebyabɨnajɨ lɨmwagatɨbɨsaraabɨnebulyɨ. Yɨ sagwara mudɨgera yɨma'nyɨna ye'. 13A'mweraabɨre yɨjabagaabɨdaa'nyɨ tawengɨna mudɨgera myɨma'nyɨna. Aawa. Kɨraagejɨgɨya sɨndujaburɨ mudɨgera myɨma'nyɨna. Aawa. A'mweraabɨre tɨragɨnyabɨ mudɨgera myɨma'nyɨna. Aawa. Godɨyai kebwi yabwɨ'na “Sagwara nɨmɨre kwaimɨraayara mudɨgeraabɨ yawagɨnɨma!” kada' yɨma'nɨgabɨnɨgengɨ.

14Godɨyarɨne Yagaalyai a'mwe kɨraa'nagei yɨma'nyɨna yagei nemɨnyɨmwɨ kamnya selɨ ange' yɨradaakuna. Kamɨre kɨraagejɨgɨ wɨramwaaina yɨna yandaasɨ tɨnya tara wangano' “O, Nabwɨ'nyai tɨragɨnaangei taaga!” Sara tandaa kamɨre paagebɨ tɨnya wangano. Kanɨmaangerɨdaa'nyai kambei yamagɨnarɨgabaaimbɨta paaga sasɨ. Sagwarɨ yuneba yanga kaimwangebulyɨ nebulyabulyɨ maanga yegu'nɨgelyɨ.

15A'mwe Sonɨ kamɨnyɨna nejalɨguraganda saga tara tanganna “A'mwe tajarɨna yɨnggɨdelyɨ. Nɨmɨ Godɨyale yagaala kyɨnggɨdɨmwa tɨbiya pwai pojɨ yɨnggɨdɨbwaagadei Naangelyɨ. Nɨmɨ sagwainyɨ mɨga! Nɨmɨ maarɨgeinyɨra/wabeinyɨra. Nɨmɨ myɨma'nyagaa' kuna mwaryaage'na Sɨnyamwɨnyalyɨ.

16Sagwai maanga yegu'nɨgebɨdaa'nyɨ nemɨ wɨyainaabɨna wana nabwɨ'nya nejaabande'na tewaanna mwaaigo. Nemɨnyɨ kamɨre yanga kaimwanggaimwange' nejaabanda nejaabɨnɨgelyɨ. 17Sare' Godɨyai kujaa' Ne Mojɨji Godɨyale Kɨmwɨnya tewaanya' wɨjaabɨna. Wɨjaabɨna neyɨnɨge' nemɨnyɨmwɨ Godɨyai Kɨraajɨtɨya Jisaasɨrɨ wɨdasaabɨna. Wɨdasaabɨna kyɨnɨ' sagwarɨ nemɨnyɨna yanga kaimwangebulyɨ nebulyabulyɨ yɨma'nɨnɨge'nanyɨ.

18Godɨyarɨ a'mwe Kwaaga tabagɨyaina wangandaanyarɨna mɨ'. Aane pwai kwai tɨnya mwanganyɨ. Aawa. Godɨyai, kambei kanɨmaangeryaba kusɨmagɨnna mwaarɨgei nemɨnyɨ yɨbwarɨdaakwia neyɨgelyɨ.

Jisaasi nemɨnyɨnneba paragarɨnesɨ.

29Mwanyɨgaa' Sonɨ mwaaraga Jisaasi pagerɨ tɨnya wanganaasɨna yaga a'mweraabɨ wɨdɨna “Yɨdaanyi! Tajai Godɨyalei Sipɨjipɨya tɨmwɨnyara! Kayaa'nayanna a'mwera sipɨjipɨyarɨ lamɨna yandɨbɨ' kwaraanyaba Godɨyarɨna tɨga nasɨ'na yandebaaimbɨ' sai Kwaagebagɨ mwaaryainaabɨre kayaa'nayanna marasɨsa'na paradelyɨ. 30Sagwarɨna yɨnggɨdandɨnyalyɨ. “Nɨmɨ pɨmeinyɨ, tɨbi a'mwei padelyɨ. Nɨmɨ myɨma'nyagaa' sai kuna mwaaryaagalyɨ. Sai sɨnyamwɨnyai Naangalyɨ. Nɨmɨ wabeinyɨra. 31‘Pojɨyai Naanga Kwarɨnera,' yabwɨrena kamɨnyɨ myabwɨranganyainyɨ. Aawa. ‘Sagwarɨna Yɨjɨrelɨyaraabɨ yɨbwarɨdaakwia'na yɨma!' tena pɨma. Aarya yɨnggyandɨnya (lɨbamabandɨnya) sabɨ tara sabwɨryinde' ‘O, sai Naangai taaga!'”

32Sonɨ tɨnya mena paigɨnaraga a'mwe Sudaayaraabɨ wɨjalɨguragɨna “Sugunyabɨ Godɨyalebadaa'nyɨ Kuryai Tewaanyai kwaamɨryaimbɨsai waraabɨna yaga a'mwe sarɨ mwaarɨbainɨgarɨ tɨnya wanganerɨnera. 33Sɨnyamwɨ kamɨnyɨ myabwɨranganyainyɨ. Aawa. Pabɨtaajɨya'na nyɨdasaabagai sagwai nyɨnda' ‘Tɨbidaa'nyɨ tara tongandeigɨnyɨ. Kurya Tewaanyai a'mwe pwarɨ pwaramwaaina yaja' wanganakɨjɨ tara sabwɨte' “Ai, sai a'mweraabɨna Kurya Tewaanyarɨ yanga wɨjaabadei taaga!” Kɨmɨ aaryabɨ pabɨtaajɨya' sɨde' sai Kuryarɨ pabɨtaajɨya' yadelyɨ.' 34Sara wɨdɨna nyage' tɨnya nabyaa wangameinyɨ yɨnggɨjalɨguragɨbaiga. Sai Godɨyale Kawaarɨbaangalyɨra.”

Copyright information for `BYRW