John 3

1Sudaaya pwara Perɨjigɨmwɨnya yandɨbɨ' mwaarɨna yebe pwai Nikodimaajai wo'nɨgai Perɨjiyai mwaarɨna yagalyɨ. Sai a'mwe naangai Sudaayaraabɨ maremwaaindei mwaaragalyɨ. 2Mwaarɨna yaga sagwɨja pɨrɨbɨ Jisaasɨryɨmwɨ pɨna yaga pamwaaina yaga wɨdɨna “Wɨdɨbwaagyaigi/yibwaagyaigi ‘Godɨyai kɨdasɨmwaabɨgaigi pagɨna wɨdɨbwaagyɨna neyɨbaigɨ. Sare' tare'nesɨ. A'mwera wɨjɨwaainyangɨ yɨbaigɨ. Tɨragɨnya yɨbaigɨ Godɨyai magɨgaimwagyajɨ kwajɨ sara myɨ kyɨdɨ' tɨragɨnya tabwi,' sara yabwɨ'mona.”

3Jisaasi sa'na wɨdɨna/ma'maa'na “Naanga nebula'na kɨdɨbaiga. A'mwe pwai kwai ayagi mudɨgai myɨma'nyɨ yajai Godɨyai maremwaaradeba tɨnya mwanganyɨ yannelyɨ.”

4Nikodimaajai wɨdɨna “A'mwe naangai mudɨgai yɨma'nya'na kadara yojɨ/yajɨ yɨma'nadelaga? Pɨgasaai a'mwei kanaangebɨ munyawɨgɨ ayagɨjɨ wɨraminyɨna kyajɨ kanaange' kadara maaradelaga ayagwara?”

5Sai sa'na wɨdɨna “Naanga nebula'na kɨdɨbaiga. Kurya Tewaanyai a'mwe pwarɨ aari myɨ kyajɨ mudɨga mwɨmwaaigyɨ kyajɨ sai Godɨyale maremwaaindeba wɨradei mɨga! 6A'mweraabɨre kwaimɨraabyai mɨgwɨ'naga yagɨnnagalyɨ. Godɨyalei, kamɨre munyawɨgɨ Kurya Tewaanyai puramwaaina kyajɨ sai a'mwe Godɨyale Kuryai kɨnɨnnagalyɨ mudɨgai. 7Kɨdɨme'na “Semɨ mudɨga ayagi sɨma'nyɨra!” kɨdɨme'na atɨga maru'nata myɨnnera! 8Yɨgwɨja kamɨ sa' kaanna wɨna yandebaaimbɨsasɨ. Yɨgwɨja' kadɨga wɨ'nandɨnyaigi “Samwɨnna wawade' taaga? Sabadaa'nyɨ pade' taaga?” Tandɨnyaigi mɨ'. Aawa. Sare'na Godɨyale Kurya Tewaanyai kajaijare munyawɨgɨ pwɨramwaaina yɨnɨgai mudɨga yɨma'nɨ'. Mudɨgai tewaanna yanda a'mwera tɨnya wangamaigya'. Kumɨ mwangamaigya' aaya kaabɨlabɨ.

9Nikodimaajai ma'maa'na “Nyɨndɨmaanya' kadara yɨma'nɨnɨgabaga?”

10Sai wɨdɨna “Yɨjɨrelɨyainaabɨre nedɨbwaagandɨnyaigi sabwi myabwɨramaaryigɨnyaigi taaga? 11Naanga nebula'na kɨdɨbaigo. Nabyaa yabwɨramaataanya yabwɨtaa yɨnggɨdɨbaigo. Tɨnya nabyaa wangandaanya yɨnggɨdɨbaigo. Sara yɨnggɨdɨbaigo'na nemɨre salɨguragyabɨ mamaa'maigyasalabilyɨra. Sabwi kadɨga myɨbaigyata sa' pe'na yɨbaigya'? 12Kwaaga tabagɨ yɨnɨgangɨna kyɨnggɨdɨma malɨmwaga'maigya'. “Nebulasɨ,” sara majɨ yɨmaasa' Sugunyabɨ yɨnɨgangɨna yɨnggɨdɨmwɨja' kara tɨlɨmwagyindelabiraga! 13Sugunyabɨna yɨraawagai a'mwei pwai kwai mɨga. Sugunyabɨ A'mweraabɨne Kwaimɨraabyai mwaaraga sabɨdaa'nyɨ sai yɨmbei waraaba'.”

14Kɨgaa' a'mwamaayaba Ne Mojɨji kwaari'makamaala' yɨjabɨ pwɨyaga wɨdaakuna yaa'. Kamaalarɨ makyɨryaagabaaimbɨ' yɨjabɨ tamagya'na A'mweraabɨne Kwaimɨraabyarɨ sagɨbaaimbɨ' makyimbɨtelyɨra. 15Sagwai “Kajaijai nyɨlɨmwagarajɨ kaala wɨyagaa'nebwi maarana!” kadajɨ sara makyimbɨtelyɨra. 16Sare' tare'nesɨ. Kwaaga tabagɨyainaabɨna Godɨyale kare naanga kwia' Godɨyai nemɨnyɨna kawaarɨbaanga yɨmberɨ nejaabagalyɨ. “Kajaijai sagwarɨ wɨlɨmwagarajɨ myɨwawanna! Aawa. Kaala wɨyagaa'nebwi maarana!” taga nejaabagalyɨ. 17Sare' tare'nanyɨ. Godɨyai tɨna “Nyɨbwaarɨbaangai a'mweraabɨ kotɨya'na maaryawɨbwaradela!” majaga myasaabya'. Aawa. “Nyɨbwaalɨbaangarɨ a'mweraabɨna padaigasamaaja yɨma!” taga kwaaga tabagɨ yasaabɨna ya' Godɨyai.

18Kabwaalɨbaangarɨna lɨmwagaja pwarɨ Godɨyai kotɨya' maaryawɨbwatei mɨ'. Malɨmwagyaja pwai kotɨya' mena yawɨbwa'nɨgalyɨ. Godɨyale Kawaarɨbaanga yɨmberɨna kamɨre yebyabɨnajɨ malɨmwagaryaja'na kotɨya' mena tɨnɨgesɨ. 19Kotɨya'na tara tɨnɨ' “Nemɨre kwaaga tabagɨ pwai nebula' nedɨbwaagaga'na Paagei waraabɨna yaga kɨrɨ' a'mwera kayaa'naya yandɨbɨsara kayaa'nayabwi sɨgɨnyaburɨna wɨbwɨ'nagare. Paagerɨna wɨbwɨ'nagara mɨ'. Sare' tare'nesɨ. Kumɨ yandɨbɨsa kayaa'nayangɨra,” sare'na tɨnɨgesɨ. 20Sare' tare'nesɨ. Kajaijai kayaa'naya yandei Paagerɨna sɨmɨlɨga wimanɨgai Paageryɨmwɨnna mabyɨ yɨbanɨ'. “Paageryaba pwara nɨmɨre kayaa'nayabwi nanyangambɨga!” taga mabɨbanɨ'. 21Sara yandaasɨ kɨrɨ' pwai nebula'na tewaanna yandei Paageryɨmwɨnna nabyaa pɨbanɨ'. “Paageryaba kwawa'mujɨ pwara yabwɨsa'na ‘Godɨyarɨ wɨya sa tewaanna sɨbanɨga!'” taga kaanna pɨbanɨgalyɨ. 30(Sonɨ lɨbamabya yaagai wɨjaa'.) “Kamɨ Naangei nyabɨlabɨgalyɨ. Nɨmɨ naangeinyɨ myɨma'nɨmwɨneinyɨ. Nɨmɨ wabeinyɨ yɨma'nɨmɨdeinyɨ,” wɨdɨna ya' Sonɨ.

31Munyabadaa'nyɨ tɨragɨnyai waraabagai wɨyainaabɨ newabɨlabɨgalyɨ. Kwaagebagɨdaa'nyɨ pwaina Kwaagebagɨyaina kwaagebagɨyabwi wɨdɨna, kwaajɨ kwaajɨ yagaala wɨdɨna yandaanyaine. Sugunyabɨdaa'nyai wɨyainaabɨ newabɨlabɨgalyɨ. 32Sai Godɨyaryaba tewaanyabwi tɨnya wanganagangɨ kadɨga wɨ'nagangɨ sangɨna salɨguragɨna. Sare salɨguragɨna kya' kɨrɨ' aane pwai kwai kadɨga wɨ'naga kamɨre yagaala' mwɨ'nya'. Aawa. 33Pwai kamɨre salɨguragya' taapɨna yage' yɨ “Gotɨyai nebula'nayai!” tɨragɨnna tɨna ya'. 34Sare' tare'nesɨ. Sagwarɨ Godɨyai yasaabɨna kya' Godɨyale yagaalangɨ wɨdɨbwaagɨna. Sare' tare'nesɨ. Godɨyai sagwarɨna kamɨre Kuryarɨ wɨjaabɨna ya'. Godɨyai kamɨre Kuryarɨ wabe'na wɨjaabagarɨna mɨ'. Naanga wɨyabwi wɨjaabagarɨna. Godɨyai kamɨre Kuryarɨ yɨnagu wɨjaabaga'na sai Godɨyale yagaala' nayaa wɨdɨna neya'. 35Kawaarɨbaangarɨna Kanɨmaangarɨ tewaanya wɨbu'nanda yɨraaya yanda tɨragɨnyajɨ wɨyajɨ mwangɨna yanda wɨdɨna “Wɨya tɨmaremwaara!” wɨdagarɨna. 36Kawaarɨbaangarɨ nabyaa lɨmwagatei kaala wɨyagaa' wɨyagaa'nebwi kɨnɨnnɨgalyɨ. Kwai Kawaarɨbaangarɨ malɨmwagaradei kaalabwi tɨnya mwanganyɨ. Aawa. Godɨyarɨ sɨnya sɨmɨrɨga wɨryabwi sagwarɨ kuna wɨwarɨgalyɨ.

Copyright information for `BYRW