Romans 3

“Wɨyagaa' a'mwe aane pwai yɨda'maraangei mɨ',” tɨnɨge'nesɨ.

9Yɨ kadatarebɨnyaga! Nemɨ Sudaayaina a'mwe pwaraabɨ wabɨlabaanneina tɨgaga! Aawa nebulyasɨ. Sare' tare'nesɨ. Nemɨ sɨdasa'na tɨbi'na tɨmwo “Yɨ wɨyaina wagɨlyabɨ kwaagemwɨ mwaaigoinera Sudaayainajɨ Anga Pimaginya (Kɨrikɨya) kwarajɨ.” 10Sabaaimbɨ' tara tɨnɨgesɨ.

Godɨyaryaba yɨda'maraanga aane pwai kwai mɨ'.
Arɨgemwɨnyɨ. Aane pwai kwai mamwaaryɨ'.
11A'mwe pwai sɨmunya wɨwarɨgei mɨ'.
Godɨyarɨna pwai pɨrɨbɨrya yɨbanɨgei mɨ'.
12Yɨ wɨyara Godɨyarɨ yagarya'ma'mwaasare.
Wɨyara yɨragureba waryaanyara yɨma'nɨmwaasare.
Nabwɨ'nyabwi yande aane pwai mɨ'.
Sasarei aane pwai kwai mamwaaryɨ'.
13Taarɨsabɨdaa'nyɨ kɨrebudɨrɨnyabɨ newinɨbanɨga wɨdandɨbɨsare.
Taarɨsasɨ kwaajɨ yagaala wɨdandɨbɨsare.
Naawɨnaanyale kwaamɨnya' a'mweraabɨ tamagandebaaimbɨ'
Yagaala nabinabinya kayaaga yɨgalya'ne wɨdandɨbɨsare.
14A'mweraabɨ kayaaga tɨragɨnna yɨgalya'ne
Yagaala kayaa'nayanna paasiyagaala wɨdandɨbɨsare.
15Yɨgwɨkaannagera a'mwe tamya'nera
Yarai kaanyɨbe'na yamaryandɨbɨsare.
16Kayaaga yɨgalagyɨ'nera wɨna yadɨbɨ'
Taanginya kwaraarya wɨjaayɨ'nera wondɨbɨsare.
17Kwaamu'nanyaburɨne nagarya' yabwɨramaatɨbɨtara mɨ'.
Pwarajɨ abaaijɨmunyabwi ye'mwannamwaaindɨbɨtara mɨ'.
18“Godɨyai Naangelyɨra,” myabwɨryɨ yandɨbɨ' Kumɨre tɨnyaraabɨ Godɨyarɨne lɨgebwi mwaryɨga.
Godɨyale pukwɨyabɨ sara tɨnɨgengɨra.

19Nabaai sara tɨnɨgenna nemɨ yabwɨ'mwo. Wɨya Kɨmwɨnya tɨnɨge nemɨ Sudaayaina saburɨ talaangemwɨ wɨra'nata yɨgoina sara ya'ne tɨnɨgengɨ. Sare' kɨrɨ' Sudaayainaabɨna tajabwi yɨnggɨdɨmwebwi yɨwetawagya warɨgesɨ. Sarebɨdaa'nyɨ Godɨyai yawɨbwata'negaa' nemɨrebwina “Sudaayarajɨ maanga pɨpaina yɨpɨga! Nabaai a'mwe wɨyamwɨnyara nɨmɨnyɨna yɨwetawagya sabwi kɨnɨnnagera mwaaimbɨga!' taga Kɨmwɨnya kɨnɨnnɨgeinaabɨ talaangemwɨ nemaarurawagageine. 20Sare'na tarebɨnyɨ. Godɨyale yawɨbwata'nebwina Kɨmwɨnya saburɨ mɨdɨnyabɨna “A'mwe yɨda'maraangeigɨnyɨ. Nɨmɨreiginyɨ,” Godɨyai kɨraa'naga aane pwarɨ kwarɨ wɨdade' mɨ'. Aawa. Sare' tare'nanyɨ. Kɨmwɨnya sabwi nemɨre wagɨla saburɨ yɨne'na neyɨbwarɨdaakwɨbanɨgesɨ sagɨrɨ'na.

A'mwei Kɨraajɨtɨyarɨ lɨmwagajai yɨda'maraangei yɨma'nade'nesɨ.

21Nabaai tagaa' Godɨyai a'mweraabɨ kamɨre yɨda'maraanga sabwi kamɨnyɨ yɨda'maraangeraabɨ wɨmwaaigya'nebwi wi'na neyɨbwarɨdaakwagebulyɨ. Sa' kɨmwɨnyaburaabɨ mɨdɨnya'nebɨdaa'nyɨ myɨma'nyagesɨ. Aawa. Sa' pɨrɨbɨ yɨma'nagesɨ. Kɨrɨ' pɨgarɨgurya Kɨmwɨnyasɨ wɨ'nawɨdɨbwaagyaasaraabɨre tɨnɨgesɨ nabwɨ'nya yɨda'maraanga tajabwina salɨkuragɨnɨgesɨ. 22Yɨ Jisaasi Kɨraajɨtɨyarɨ lɨmwabɨjaraabɨna Godɨyai “Yɨda'maraangeraabɨ nɨmɨreraabɨ wɨmwaaigɨma!” tadelyɨ. Yɨ lɨmwabɨja wɨyaraabɨnesɨ. Sare' padaigasamaasabwi tare'nesɨ. A'mwe Sudaayarebwi nabinyabwi mɨ'. Anga naanga pimagɨnya pwai kwarebwi nabinyabwi mɨ'. 23Sare' tare'nesɨ. Wɨya a'mwera Sudaayarajɨ anjɨmya wɨyangɨyarajɨ wagɨlya'nebwi yandɨbɨsare. Godɨyai paaga tɨragɨnyasɨyaryaba menyaba mwaaigasare. 24Sasareraabɨ Godɨyai yange'na tewaanna wɨgaimwanda Kɨraajɨtɨyai Jisaasɨrɨ kamaryasaaba' sagwai ayagi mubya yamaaryɨ'nei sara kya' Godɨyai “A'mwe yɨda'maraangelalyɨra. Nɨmɨrelalyɨra,” wɨdɨna. Sa'na sagwara mamubyandɨbɨsare. Sa'na Kɨraajɨtɨyarɨ sɨgumalesɨ. 25Sɨnyamwɨ Gotɨyai Kɨraajɨtɨyarɨ tagɨlagagei paraga kamɨre tawe' a'mweraabɨre wagɨla sa' mumbya'ne' waraabagesɨ. Gotɨyarɨ a'mweraabɨre wagɨlyabwina sɨnya tɨga wɨdatebulyɨ. Kɨraajɨtɨyarɨ lɨmwabɨjaraabɨna sɨnya tɨga sabwi mumbamaarasɨ'nya'nei paragelyɨ. Yɨ nabaai sasare saburɨ Godɨyai “Nɨmɨ yɨda'maraangeinyɨ yɨda'na yandɨnyainyɨ,” neyɨbwarɨdaakwagebulyɨ. Sare' tarebɨnyɨ. Kɨgaa' Godɨyai kwaamu' kabe yemwaainda a'mweraabɨre kayaa'nayanna yeta sabwina wanganagɨna. 26Kɨrɨ' “'Godɨyai yɨda'maraangei mɨga!' nadɨpɨndɨga!” taga tadagaasagaa' Godɨyai “Nɨmɨ yɨda'maraangeinyɨ yɨda'na yandɨnyainyɨ,” taga sara neyɨbwarɨdaakwia'nei Kɨraajɨtɨyarɨ maryasaabagelyɨ. Sasare saburɨ Godɨyai kamɨ sai yɨda'maraangerɨna neyɨbwarɨdaakwanda yɨ a'mwe wɨyaraabɨnei Jisaasɨrɨ lɨmwagajarɨna “A'mwe yɨda'maraangelyɨ. Nɨmɨrelyɨra,” tandelyɨ. Yɨ wɨyaraabɨ wɨlɨmwabɨjaraabɨ sara wɨdandelyɨra.

27Sarebɨdaa'nyɨ Godɨyai “Yɨda'maraangelalyɨ,” nedage'na yɨ nagarya' a'mweraabɨne yebya makyɨrya'nebwi kaba warɨga! Yɨ wana aawaawa. Nagarya sarɨ' kaanya mena ligɨ'nɨgesɨ. Nagarya tajarɨgɨ perɨ' tagarigɨ'narɨ'? Godɨyale Kɨmwɨnyaburɨ mɨdɨnya sabɨ tɨgaga? Aawa. Sabɨna mɨ'. Aawa. Kɨraajɨtɨyarɨ lɨmwanga saburɨ sagɨrɨ' nagarya sarɨgɨ kalalɨmwamanɨ'. 28Sare' tare'nesɨ. Nemɨ tɨragɨnna tara tandaanyɨ “Godɨyai a'mwei Kɨraajɨtɨyarɨ lɨmwagajarɨ tɨbanɨgelyɨ ‘A'mwe sai yɨda'maraangelyɨ. Nɨmɨrelyɨra.'” A'mwe Kɨmwɨnyaburɨna yaamɨjɨ yune mɨdɨnajarɨna Godɨyai sara majandelyɨ. 29A'mweraabɨne yebya mamakɨrya'ne' pɨbwi tarɨga? Tare' sabwɨryɨla! Godɨyai sai Godɨyai Sudaayaraabɨnannei taaga! Anjɨmya wɨyangɨyarajɨyaraabɨne Godɨyai mindaaga! Yayo! Godɨyai sai anjɨmya wɨyangɨya pwara kwaraabɨjɨnelyɨra. 30Godɨyai kambe pwaina Naangelyɨ. Sarebɨ Sudaayara kɨraagejɨ' kurya tatɨbɨsara Kɨraajɨtɨyarɨ lɨmwambɨjaraabɨna “Yɨda'maraangerera,” tanda nabaai anjɨmya wɨyangɨyara kɨraagejɨ' kurya madabyandɨbɨsara Kɨraajɨtɨyarɨ lɨmwambɨjaraabɨnajɨ abaaina tɨbanɨgelyɨ. 31Sarebɨdaa'nyɨ lɨmwanga tajabɨ yɨda'maraangeina yɨma'nandaanya'na Kɨmwɨnya sabwi tadadɨbaimaigona? Arɨgemwɨnyɨra. Aawa. Kɨmwɨnyabwi nebulya'na yɨda'na marɨdaakwia yɨbaigo.

Copyright information for `BYRW