1 Corinthians 10

Hil Ġeġin Hil In Pelëpinsën Rëḳ Kepë Hil

1Arig lo, sa bë nanër vu ham nabë beggob neyoh vavunë meneli hil ḳenud lo ya wirek lob Loo-ḳöḳ ruu yi ya vahi vahi gedeyoh tewit medeya. 2Log sir pin deripek bël raḳ beggob los loo nebë saga benetato bë detu Moses yi alam. 3Lob sir pin degga nos sën Anutu yi Anon Vabuung vonġ yam lo, 4gesir pin denum bël sën Anon Vabuung vonġ yam lo. Denum bël sën Anon Vabuung vonġ meneya ving sir beverup loḳ ġelönġ lo, lob ġelönġ saga yiḳ Kerisi. 5Rëḳ ma gesir nġahiseḳë denevonġ nġaa nipaya bAnutu ahë sengën vu sir, om sën kevoh sir meseḳëj neggëp nyëġ yu meris meris. 6Lob nġaa pin sënë tato vu hil bë hil su malad anon in nġaa nipaya nabë sën malaj anonin agi. 7Geham su sepa doḳ anutu-kuungsën yi nġaa nabë sën sir la denevonġ wirek-ë. In ġaġek nër neggëp loḳ Anutu-yi-ḳapiya nebë, “Alam Israel to denedo in bë dega los denanum log mëm dekedi raḳ in bë dedöö medejaḳ sir. 8Log hil su ġevonġ baggëb nabë sën sir la denevonġ wirek besir 23,000 malaj ma hes ti lo. 9Gehil su seggi Mehöböp nabë sën sir la deseggi wirek lob nyël gga sir bemalaj ma lo. 10Geham su gwevonġ ayemin vu Anutu nabë sën alam la denevonġ ayej vu wirek lob Anutu vonġ yi angër ya kevoh sir bemalaj ma lo. 11Nġaa pin sënë töḳ vu alam Israel in bë mehönon pin dejaḳ ni, lob ġaġek sënë neggëp loḳ ḳapiya in bë bo kwa vu hil mehönon sën hil nado gwëbeng gedob vonġin govek na agi. 12Om mehö sën yö kwa nevo yi bë nare niwëëk lo geġin yi nivesa in rëḳ bës. 13Seggisën sën netöḳ vu ham lo, og saga su agga ngwë rë, gaḳ yiḳ luho seggisën sën netöḳ vu alam pin lo neggëp ti. Rëḳ Anutu su mehö kwa luu menetetuhin ham rë, om rëḳ gërin seggisën sën rëḳ kesuu ham nimin wëëk lo in ham. Gaḳ nabë seggisën natöḳ vu ham, og rëḳ Anutu tato aggata in ham noh nenga in geham bare niwëëk gesu nġaa nipaya kepë ham.

Hil Su Ayoh Vu Bë Tamuin Anutu Luho Memö Nipaya Doḳ Ti Rë

14Arig lo! Sahëġ neving ham om ham gweruu demimin vu anutu-kuungsën yi nġaa geham beya in. 15Ham alam los kwamin, om senër vu ham geham nġo rëḳ seggi sa ġaġek. 16Kap los semusemu sën hil najom raḳ los ahëd nivesa vu Anutu lo, sënë vo Kerisi niḳöḳ ggelek hil besupin hil loḳ ti ma ma? Log brët sën hil nedebu ggelek hil lo, maḳ sënë vo Kerisi navi ggelek hil besupin hil loḳ ti ma ma? 17Yiḳ brët timu, rëḳ supin hil nġahiseḳë loḳ ti behil atu anon timu, in yiḳ hil pin naha brët timu.

18Ham kwamin bo alam Israel rë. Sën denetunġ seriving raḳ ya jepö log denegga vewen lo, og denetunġ in bë ngupin losho Anutu sën yi jepö agi doḳ ti ma ma? 19Ma senër va sënë? Senër bë anutu-kuungsën yi seriveng nġaa anon-a? Ma senër bë anutu-kuungsën yö nġaa anon-a? 20Ma! Senër bë nġaa sën alam dahis denetunġ seriveng vu lo, saga denetunġ vu memö nipaya, gaḳ su denetunġ vu Anutu rë. Lob sa bë ham los memö nipaya saga su ngupin ham doḳ ti. 21In ham su yoh vu bë nanum doḳ Mehöböp yi kap genanum doḳ memö nipaya yi kap geving rë. Log ham su yoh vu bë gwa nos jaḳ Mehöböp yi tevor gegwa jaḳ memö nipaya hir tevor geving rë. 22Maḳ bë hil ġevonġ beMehöböp ahë sengën vu hil-a? Gemaḳ hil nid wëëk kesuu yi?

Hil Ġaḳo Anutu Arë Jaḳ Noh Vu Buk

23Yönon! “Nġaa pin og yoh vu bë hil ġevonġ” rëḳ mu nġaa pin su rëḳ doḳ vu hil rë. Kë’! “Nġaa pin yoh vu bë hil ġevonġ”, rëḳ nġaa pin su nevonġ niwëëk vu hil sën Kerisi-yi-alam lo rë. 24Mehöti su kwa bo nabë geġin yi jaḳ nġaa nivesa, gaḳ ham pin kwamin bo alam vahi beham gweġin sir nivesa. 25Reggu sën ham nebaġo ggëp maket lo, og ham gwa. Ham su kwamin na nġahi begwevonġ tepëḳ in nabë, “Anutu-kuungsën hir seriveng ma ma?” 26In hil araḳ ni bë, “Dob sënë los nġaa pin sën nedo dob-ë, yiḳ Mehöböp yö ti yi nġaa pin.” 27Nabë mehöti su vonġ ving Yesu rë, rëḳ tahi ham bë ham na megwa nos geving yi, lob ham kwamin bo nabë na, og ggovek. Ham na megwa nġaa sën gevonġ vu ham lo, geham su kwamin na nġahi begwevonġ tepëḳ in. 28Rëḳ mu nabë mehö ngwë nanër vu ham nabë, “Sënëḳ reggu seriveng anutu-kuungsën yi!”, og ham kwamin bo mehöti sën nër ġaġek vu ham aga beham su gwa, in ayo neggöneng in.

29Degwa sën senër bë ham su gwa reggu agi lo su neggëp vu ham rë, gaḳ neggëp vu mehö sën ayo neggöneng in lo. Log nabë sa kwaġ bo anutu-kuungsën yi seriveng nabë nġaa meris, og sa su rëḳ ġa rë, in mehö sën ayo neggöneng in lo rëḳ kwa na nġahi megelë sa paya. 30Rëḳ mu nabë sa najom jaḳ na vu Anutu los ahëġ nivesa in reggu geseġa, og alam sën ayoj neggöneng in lo rëḳ denanër ġaġek nipaya jaḳ sa in va? 31Om doḳ buk sën ham gwa ma ham nanum, ma ham gwevonġ nġaa ti lo, og ham gwevonġ nġaa pin sënë in bë geḳo Anutu arë jaḳ. 32Ham kwamin bo alam pin, alam Yuda los alam Grik, gAnutu-yi-alam, beham su gwevonġ nġaa sën negelu vahaj benġaa nipaya nekepë sir lo. 33Ham gwevonġ nabë sën sa nehevonġ lo. Sa nehevonġ nġaa pin in bë alam pin degelë nivesa. Sa su nehevonġ in bë doḳ vu sa rë, gaḳ sa nehevonġ nġaa pin in bë doḳ vu alam pin bedegërin sir nom vu Anutu.

Copyright information for `BZH