1 Corinthians 12

Anon Vabuung Yi Semusën Aggagga

1Log arig lo, sa bë ham su kwetul doḳ in Anon Vabuung yi semusën. 2Ham nġo raḳ ni ggovek bë, wirek sën ham nġo nahën alam dahis lo, og ham ayomin tee yi in anutu-kuungsën sën su yoh vu bë bengwënġ rë lo beham nesepa loḳ sir. 3Om sën sa bë ham jaḳ ni nabë: Bë Anutu yi Anon Vabuung medo doḳ mehöti bedoḳ vu yi in ġaġek, og mehö saga su yoh vu bë nanër nabë Anutu nelë Yesu paya rë. Log alam sën Anon Vabuung su neloḳ vu sir in ġaġek rë lo, og su deyoh vu bë denanër nabë, “Yesu yiḳ yi Mehöböp!” rë.

4Log Anon Vabuung yi semusën aggagga neggëp rëḳ yiḳ Anon Vabuung timu nedo. 5Log hil huk aggagga sën hil ġevonġ vu Mehöböp lo neggëp, rëḳ yiḳ Mehöböp perurek timu nedo. 6Log aggata aggagga neggëp in bë hil sepa doḳ meġevonġ yi huk, rëḳ yiḳ Anutu timu sënë sën nevonġ niwëëk vu alam pin bedeyoh vu bë degevonġ. 7Lob Anon Vabuung nevo semusën aggagga ggelek Kerisi-yi-alam pin ti ti in bë doḳ vu sir pin. 8Kë’! Yiḳ Anon Vabuung nevonġ semusën vu mehöti in bë nanër ġaġek los kwa. Log yiḳ Anon Vabuung timu sënë nevonġ semusën ngwë vu mehö ngwë in bë tateḳin ġaġek degwa. 9Log yiḳ Anon Vabuung timu sënë nevonġ bemehö ngwë ayo neya timu vu Yesu niwëëk beyoh vu bë gevonġ huk niwëëk. Geyiḳ Anon Vabuung timu sënë sën nevonġ bemehö ngwë neyoh vu bë gevonġ balam nijraḳsën nijvesa jaḳ. 10Log ngwë ḳo niwëëk vu Anon Vabuung in bë gevonġ nġaa böp böp, gengwë ḳo kwa in bë seggi nġaahur aggagga mejaḳ nij nabë nijvesa ma nijpaya. Log Anon Vabuung vonġ benyëġ ngwë ayej verup mehö ngwë avi, gemehö ngwë ḳo kwa vu bepekwë ayej saga lo yam ranġah. 11Nġaa pin sënë degwa vu Anon Vabuung yö timu rëḳ mëm nevo ggelek alam ti ti yoh vu yö kwa.

Hil Pin Atu Navid Timu Rëḳ Mëm Len Ti Ti Lo

12Mehönon navij timu rëḳ mëm navij len ti ti lo neggëp. Loḳ mëm navij len ti ti lo supin yom tu navij timu. Lob yiḳ Kerisi-yi-alam lo pin supin yom tu Yesu anon nebë saga ving. 13In hil pin aripek bël raḳ Anon Vabuung timu sënë behil atu anon timu. Hil Yuda los Grik, hil sën atu alam ngwë hir nġaa meris lo, gehil sën hil nġo neheġin hil lo. Anon Vabuung timu sënë gwanġ ya hil pin ti ti ayod. 14Hil navid su len timu rë, gaḳ yi nġaa los arë arë neggëp. 15Om maḳ vaha rëḳ nanër nabë, “Saḳ su nema rë om su navi len ti sa rë!” Nabë nanër nabë sënë og hen ġaġek anon ma, gaḳ yiḳ navi len ti. 16Log maḳ nenga rëḳ nanër nabë, “Sa su mala rë, om su navi len ti sën sa-ë rë!” Nabë nenga nanër nabë sënë, og hen ġaġek anon ma, gaḳ yiḳ navi len ti. 17Nabë hil navid pin yiḳ hil malad, og hil rëḳ ġanġo ġaġek nabë va? Log nabë hil navid pin yiḳ hil nengad, og hil rëḳ pamu nġaa nabë va? 18Rëḳ hil navid su nebë sënë rë, gaḳ Anutu yö tunġ len ti ti lo nedo raḳ hil navid yoh vu yö kwa. 19Nabë hil navid len ti ti pin neggëp ti, og rëḳ hil navid soġek medo tena? 20Rëḳ su nebë sënë rë! Gaḳ hil navid len nġahiseḳë neggëp log hil navid yiḳ timu. 21Om hil malad su yoh vu bë rëḳ nanër nabë nilëlin hil nemad rë. Log hil yud su yoh vu bë rëḳ nanër nabë nilëlin hil vahad rë. 22Gaḳ hil naraḳ ni bë hil navid len vahi sën su nijwëëk rë lo, og nabë su demedo rë, og hil navid su yoh vu bë medo rë, gaḳ rëḳ nama! 23Log hil navid len vahi sën hil nid nemumin lo, og hil nehaḳo raḳ menaröp tob nivesa vesa loḳ. Log hil navid len vahi sën su malanġeri rë lo, og hil navuneḳ vu panġsën. 24Log hil navid len vahi sën nivesa lo og hil su neḳebu rë. Rëḳ mëm Anutu nesupin hil navid len ti ti pin revuh ti yoh vu kwa, log nevonġ behil nesemu len ti ti sën su malanġeri rë lo menehero. 25Vonġ nebë sënë in bë hil navid len ti ti su debasuh sir rë, gaḳ demedo jevuh ti mededoḳ vu sir nivesa. 26Log nabë hil navid len ti gesanġ, og nesanġ yoh vu hil navid pin. Genabë hil semu len ti, og len ti ti pin kwaj vesa. 27Om yiḳ Kerisi navi ham geham pin tu navi len ti ti lo.

28Lob Anutu ggooin Kerisi-yi-alam raḳ in bë degevonġ yi huk. Ggooin sinarë raḳ muġinsën, lob mëm ggooin alam-denenër-ġaġek-ranġahsën raḳ netu luu, log tatovaha netu löö. Log alam sën denevonġ nġaa böp böp lo ggökin, log alam sën denevonġ alam niraḳsën nijvesa neraḳ lo ggökin sënë, lob alam sën deneloḳ vu alam lo, galam ggev sën deneġin huk pin lo, galam sën alam nyëġ ngwë ayej aggagga neverup avij lo. 29Gaḳ sir pin su detu sinarë rë, gesir pin su detu alam-denenër-ġaġek-ranġahsën rë. Gesir pin su detu tatovaha rë. Gesir pin su deḳo niwëëk in bë degevonġ nġaa böp böp rë. 30Gesir pin su deḳo niwëëk in bë degevonġ alam nijraḳsën nijvesa jaḳ rë. Genyëġ ngwë ayej aggagga su neverup sir pin avij rë. Gesir pin su deyoh vu bë depekwë ayej saga lo nam ranġah rë. 31Rëḳ mu ham malamin sepa semusën böp böp sën senër muġin lo panġsën. Log sa bë tato aggata nivesa ti sën kesuu aggata pin lo vu ham.

Copyright information for `BZH