1 Corinthians 12

Anon Vabuung Yi Semusën Aggagga

Log arig lo, sa bë ham su kwetul doḳ in Anon Vabuung yi semusën. Ham nġo raḳ ni ggovek bë, wirek sën ham nġo nahën alam dahis lo, og ham ayomin tee yi in anutu-kuungsën sën su yoh vu bë bengwënġ rë lo beham nesepa loḳ sir. Om sën sa bë ham jaḳ ni nabë: Bë Anutu yi Anon Vabuung medo doḳ mehöti bedoḳ vu yi in ġaġek, og mehö saga su yoh vu bë nanër nabë Anutu nelë Yesu paya rë. Log alam sën Anon Vabuung su neloḳ vu sir in ġaġek rë lo, og su deyoh vu bë denanër nabë, “Yesu yiḳ yi Mehöböp!” rë.

Log Anon Vabuung yi semusën aggagga neggëp rëḳ yiḳ Anon Vabuung timu nedo. Log hil huk aggagga sën hil ġevonġ vu Mehöböp lo neggëp, rëḳ yiḳ Mehöböp perurek timu nedo. Log aggata aggagga neggëp in bë hil sepa doḳ meġevonġ yi huk, rëḳ yiḳ Anutu timu sënë sën nevonġ niwëëk vu alam pin bedeyoh vu bë degevonġ. Lob Anon Vabuung nevo semusën aggagga ggelek Kerisi-yi-alam pin ti ti in bë doḳ vu sir pin. Kë’! Yiḳ Anon Vabuung nevonġ semusën vu mehöti in bë nanër ġaġek los kwa. Log yiḳ Anon Vabuung timu sënë nevonġ semusën ngwë vu mehö ngwë in bë tateḳin ġaġek degwa. Log yiḳ Anon Vabuung timu sënë nevonġ bemehö ngwë ayo neya timu vu Yesu niwëëk beyoh vu bë gevonġ huk niwëëk. Geyiḳ Anon Vabuung timu sënë sën nevonġ bemehö ngwë neyoh vu bë gevonġ balam nijraḳsën nijvesa jaḳ. 10 Log ngwë ḳo niwëëk vu Anon Vabuung in bë gevonġ nġaa böp böp, gengwë ḳo kwa in bë seggi nġaahur aggagga mejaḳ nij nabë nijvesa ma nijpaya. Log Anon Vabuung vonġ benyëġ ngwë ayej verup mehö ngwë avi, gemehö ngwë ḳo kwa vu bepekwë ayej saga lo yam ranġah. 11 Nġaa pin sënë degwa vu Anon Vabuung yö timu rëḳ mëm nevo ggelek alam ti ti yoh vu yö kwa.

Hil Pin Atu Navid Timu Rëḳ Mëm Len Ti Ti Lo

12 Mehönon navij timu rëḳ mëm navij len ti ti lo neggëp. Loḳ mëm navij len ti ti lo supin yom tu navij timu. Lob yiḳ Kerisi-yi-alam lo pin supin yom tu Yesu anon nebë saga ving. 13 In hil pin aripek bël raḳ Anon Vabuung timu sënë behil atu anon timu. Hil Yuda los Grik, hil sën atu alam ngwë hir nġaa meris lo, gehil sën hil nġo neheġin hil lo. Anon Vabuung timu sënë gwanġ ya hil pin ti ti ayod. 14 Hil navid su len timu rë, gaḳ yi nġaa los arë arë neggëp. 15 Om maḳ vaha rëḳ nanër nabë, “Saḳ su nema rë om su navi len ti sa rë!” Nabë nanër nabë sënë og hen ġaġek anon ma, gaḳ yiḳ navi len ti. 16 Log maḳ nenga rëḳ nanër nabë, “Sa su mala rë, om su navi len ti sën sa-ë rë!” Nabë nenga nanër nabë sënë, og hen ġaġek anon ma, gaḳ yiḳ navi len ti. 17 Nabë hil navid pin yiḳ hil malad, og hil rëḳ ġanġo ġaġek nabë va? Log nabë hil navid pin yiḳ hil nengad, og hil rëḳ pamu nġaa nabë va? 18 Rëḳ hil navid su nebë sënë rë, gaḳ Anutu yö tunġ len ti ti lo nedo raḳ hil navid yoh vu yö kwa. 19 Nabë hil navid len ti ti pin neggëp ti, og rëḳ hil navid soġek medo tena? 20 Rëḳ su nebë sënë rë! Gaḳ hil navid len nġahiseḳë neggëp log hil navid yiḳ timu. 21 Om hil malad su yoh vu bë rëḳ nanër nabë nilëlin hil nemad rë. Log hil yud su yoh vu bë rëḳ nanër nabë nilëlin hil vahad rë. 22 Gaḳ hil naraḳ ni bë hil navid len vahi sën su nijwëëk rë lo, og nabë su demedo rë, og hil navid su yoh vu bë medo rë, gaḳ rëḳ nama! 23 Log hil navid len vahi sën hil nid nemumin lo, og hil nehaḳo raḳ menaröp tob nivesa vesa loḳ. Log hil navid len vahi sën su malanġeri rë lo, og hil navuneḳ vu panġsën. 24 Log hil navid len vahi sën nivesa lo og hil su neḳebu rë. Rëḳ mëm Anutu nesupin hil navid len ti ti pin revuh ti yoh vu kwa, log nevonġ behil nesemu len ti ti sën su malanġeri rë lo menehero. 25 Vonġ nebë sënë in bë hil navid len ti ti su debasuh sir rë, gaḳ demedo jevuh ti mededoḳ vu sir nivesa. 26 Log nabë hil navid len ti gesanġ, og nesanġ yoh vu hil navid pin. Genabë hil semu len ti, og len ti ti pin kwaj vesa. 27 Om yiḳ Kerisi navi ham geham pin tu navi len ti ti lo.

28 Lob Anutu ggooin Kerisi-yi-alam raḳ in bë degevonġ yi huk. Ggooin sinarë raḳ muġinsën, lob mëm ggooin alam-denenër-ġaġek-ranġahsën raḳ netu luu, log tatovaha netu löö. Log alam sën denevonġ nġaa böp böp lo ggökin, log alam sën denevonġ alam niraḳsën nijvesa neraḳ lo ggökin sënë, lob alam sën deneloḳ vu alam lo, galam ggev sën deneġin huk pin lo, galam sën alam nyëġ ngwë ayej aggagga neverup avij lo. 29 Gaḳ sir pin su detu sinarë rë, gesir pin su detu alam-denenër-ġaġek-ranġahsën rë. Gesir pin su detu tatovaha rë. Gesir pin su deḳo niwëëk in bë degevonġ nġaa böp böp rë. 30 Gesir pin su deḳo niwëëk in bë degevonġ alam nijraḳsën nijvesa jaḳ rë. Genyëġ ngwë ayej aggagga su neverup sir pin avij rë. Gesir pin su deyoh vu bë depekwë ayej saga lo nam ranġah rë. 31 Rëḳ mu ham malamin sepa semusën böp böp sën senër muġin lo panġsën. Log sa bë tato aggata nivesa ti sën kesuu aggata pin lo vu ham.

Copyright information for `BZH