1 Corinthians 13

Aggata Sën Hil Ahëd Geving

Nabë sa nanër ġaġek doḳ mehönon ayej ti ti lo, gedoḳ angër ayej geving, rëḳ mu sa su ahëġ neving mehönon rë, og sëḳ ġevonġ dedun meris mu nabë pedideng los ggaġeng nesu. Log nabë seyoh vu bë nanër Anutu yi ġaġek ranġah los sejaḳ ġaġek sën neggëp vunsën lo degwa pin ni venuh, genabë sejaḳ nġaa pin ni, genabë sayoġ na timu vu yi niwëëk ata beseyoh vu bë nanër ḳedu meseyesin yi megeto mena, rëḳ mu nabë sa su ahëġ neving mehönon rë, og setu nġaa meris. Log nabë sebo sa nġaa pin gelek alam-ḳupeḳ-masën, ma nabë sa ġevonġ naviġ na in nengwah ga besa nadiiḳ, rëḳ mu sa su ahëġ neving mehönon rë, og nġaa pin sënë su yoh vu bë doḳ vu sa rë.

Bë mehöti ahë geving mehönon yönon, og nejom yi ahon gesu nevo loḳ yah nipaya nyëvewen vu alam sën denevonġ vu yi lo rë, gaḳ nevonġ nġaa nivesa mu vu sir. Mehö nebë sënë su ayo nesis yi vu mehö ngwë in hir nġaa nivesa rë, gesu netee yi raḳ menenër ġaġek paanġ paanġ rë, log su neḳo arë raḳ rë. Log mehö nebë sënë su nevonġ bemehö ngwë ni nemum rë. Gesu kwa neya vu yi nġaa panġsën rë, gesu yi mehö ahë sengën rë, gesu kwa nevo nġaa nipaya sën denevonġ vu yi lo rë. Log mehö nebë sënë su kwa vesa in nġaa nipaya rë, gaḳ kwa vesa in Anutu yi ġaġek anon. Su pevis menelë mehö ngwë nebë mehö nipaya rë, gaḳ kwa nevo bë maḳ mehö nivesa berëḳ gërin yi megevonġ nġaa nivesa, lob nejom yi ahon menekerë maggin pin sën netöḳ vu yi lo. In ahë vingsën su rëḳ nama na rë, gaḳ yö rëḳ gëp degwata! Gaḳ mëm huk sën hil nanër Anutu yi ġaġek ranġah lo, mu sën rëḳ nama na. Genyëġ ngwë ayej su rëḳ berup hil avid gökin rë, genġaa pin los kwa sën hil naraḳ ni gwëbeng agi rëḳ natu nġaa meris. In gwëbeng hil naraḳ nġaa vahi mu ni. Log Anutu su tateḳin kwa pin los dahis vu hil rë, gaḳ vahi yö nahën neggëp vu yi. 10 Gaḳ vu tamusën gAnutu gero nġaa pin beniröp jaḳ, og huk pin sën hil nehevonġ teka teka agi rëḳ nama na. 11 Wirek senġo nahën hurmahen og vu buk saga sa nanër ġaġek nebë hurmahen. Loḳ mëm sa böp raḳ, lob sa hevuu nġaa hurmahen yi ya. 12 Kë! Log gwëbeng hil nehalë nġaa pin paya paya nebë sën hil nehalë malad loḳ dubdub malaḳenu ti, om su neggëp ranġah rot rë. Rëḳ mëm vu tamusën og hil rëḳ ġalë Anutu anon soġek jaḳ malad. Gwëbeng seraḳ ni teka teka, gaḳ nahub rëḳ sëḳ jaḳ ni venuh nabë sën Anutu raḳ sa niġ-ë. 13 Om nġaa löö mu sënë neggëp berëḳ gëp degwata: Sën hil ayod neya timu vu Anutu, gesën hil navo kwad in yi, gahë-vingsën. Rëḳ mëm ahë-vingsën netu muġinsën vu luu sënë.

Copyright information for `BZH