1 Corinthians 15

Kerisi Diiḳ Ggovek Gekedi Raḳ Yah

1Log arig lo, sa bë bër ham kwamin gökin nah jaḳ Bengö Nivesa sën senër vu ham lo. Sën ham ḳo raḳ lob ham medo nesepa loḳ lo. 2Nabë ham vonġ ving Bengö Nivesa sën senër ranġah vu ham lo yönon, beham medo nesepa loḳ, og rëḳ geḳo ham nom vu Anutu beham medo malamin-tumsën.

3Log senër ġaġek sën sa haḳo wirek lo vu ham muġinsën. Senër bë Kerisi diiḳ in hil nġaa nipaya pin yoh vu sën dekevu wirek meneggëp loḳ Anutu-yi-ḳapiya lo. 4Log debë yi loḳ ya bedub. Loḳ buk netu löö, lob kedi raḳ yah ggökin yoh vu sën dekevu wirek meneggëp loḳ Anutu-yi-ḳapiya lo. 5Lom tato yi vu Pita muġin, loḳ mëm tato yi vu yi hur nemadluho-bevidek-luu lo. 6Log mëm tato yi ggökin vu hil arid lo nġahiseḳë loḳ ti, sir 500 gela sevöḳ. Lob hil arid lo sënë, sir nġahiseḳë rot nahën denedo vesaj gela dediiḳ ggovek ya. 7Lob mëm tato yi vu ari Yakobus, gevu sinarë lo pin. 8Loḳ tum mëm tato yi vu sa nebë hurmahen sën pesuv loḳ atayo, gata su ḳo yi loḳ yi buk niröp rë lo. 9Yönon, sinarë nyëdahis pin lo arëj neggëp, gaḳ saḳ ma! In sa hevonġ paya vu Anutu-yi-alam, om maḳ su yoh vu bë denanër sa nabë sinarë rë. 10Rëḳ mu Anutu vo semusën vu sa, lom setu sinarë nebë sën sa nado gwëbeng-ë, lob yi semusën sagi su tu nġaa meris banon ma rë, gaḳ sa nehevonġ huk böp menekesuu sinarë pin. Rëḳ su senġo ti nehevonġ rë, gaḳ yiḳ Anutu yi semusën sën nevo vu sa lo, sën yö nevonġ. 11Rëḳ mu sa su nanër ġaġek agga ngwë rë, gaḳ yiḳ he sinarë pin nanër ġaġek ranġah neggëp ti, lom ham nevonġ ving ġaġek sagi.

Alam Diiḳsën Rëḳ Dekedi Jaḳ Nah

12Lom he nanër ġaġek ranġah raḳ buk bë: Kerisi diiḳ, loḳ Anutu nër mekedi raḳ yah ggökin. Loḳ nebë va sën ham vahi denenër nebë, “Alam sën denediiḳ lo su deyoh vu bë rëḳ dekedi jaḳ nah gökin rë”-ë? 13Nabë alam-diiḳsën su rëḳ dekedi jaḳ nah yönon rë, og Anutu su nër meKerisi kedi raḳ ving rë! 14Log nabë Anutu su nër meKerisi kedi raḳ yah yönon rë, og ġaġek sën he nanër-ë anon ma, geham ayomin neya timu vu yi meris mu. 15Om nabë nebë sënë, og he tu alam-ġaġek-kuungsën menanër ranġah bë Anutu nër meKerisi kedi raḳ yah ggökin, gehe netetuhin ham bë Anutu yi ġaġek. Gaḳ nabë Anutu su rëḳ nanër balam-diiḳsën dekedi jaḳ nah yönon rë, og su nër beKerisi kedi raḳ ggökin yah ving rë! 16Yönon, nabë Anutu su rëḳ nanër balam-diiḳsën dekedi jaḳ gökin nah rë, og Anutu su nër beKerisi kedi raḳ yah ving rë.

17Log nabë Anutu su nër beKerisi kedi raḳ yah yönon rë, og ham ayomin neya timu vu yi meris mu, geham nġaa nipaya nahën neggëp vu ham. 18Galam sën ayoj ya timu vu Kerisi wirek rëḳ dediiḳ lo malaj ma ving. 19Log nabë hil ayod neya timu vu Kerisi, rëḳ hil kwad bo nabë neloḳ vu hil ggëp dob sënë mu, gesu rëḳ doḳ vu hil vu tamusën rë, og gëp in hil. Hil nado paya yönon gemehönon pin rëḳ kwaj paya in hil. 20Rëḳ mu su nebë sënë rë! Gaḳ Kerisi diiḳ, loḳ Anutu nër bekedi raḳ yah yönon rot, betu alam-diiḳsën hir mehö muġinsën.

21Yönon! Sën hil nadiiḳ lo degwa neggëp vu mehönon timu, log yiḳ sën hil ḳedi jaḳ nah gökin lo, og degwa neggëp vu mehönon ngwë nebë saga. 22In mehönon pin denediiḳ gedegwa neggëp vu Adam, log mehönon pin rëḳ dekedi jaḳ nah gökin gedegwa neggëp vu Kerisi. 23Rëḳ mu hil pin yu ti ti lo nġo rëḳ ḳedi jaḳ nah doḳ hil buk. Kerisi kedi muġinsën gebuk sën duḳ nom lo, og hil sën yi alam hil lo, hil rëḳ ḳedi jaḳ gökin yi.

24Lob mëm tum nġaa pin mala nama na, log Kerisi rëḳ gevonġ gavman pin geggev pin los alam niwëëk vahi pin denatu alam meris, log mëm bo yi nyëġ pin doḳ nah Ama Anutu nema. 25In Kerisi tu Mehö-los-bengö berëḳ medo bena berup doḳ buk sën baḳë nġaa sën denevonġ in bë dedahun yi na lo pin geto dedoḳ nah vaha ġebinë. 26Rëḳ kevoh nġaa sën bë dahun yi na lo pin govek, log rëḳ kevoh diiḳsën geving jaḳ gëp hus. 27In Anutu tunġ nġaa pin ggevek Kerisi vaha ġebinë, lob hil araḳ ni vorot bë: Nabë Anutu tunġ nġaa pin ggevek vaha, og yi su ggevek vaha ving rë gema, in yö tu ala metunġ. 28Gemëm nahub genġaa pin degevek Kerisi babu begovek na rë, loḳ mëm tum Anutu Nalu yö rëḳ gurek Mehö sën tunġ nġaa pin deggevek vaha lo babu, in Anutu yö rëḳ natu nġaa pin ala.

29Gaḳ nabë mehönon su rëḳ dekedi jaḳ nah gökin vu bedub rë, og alam deneripek bël beron ngwë ggökin in bë dedoḳ vu alam-diiḳsën in degwa va? Nabë alam-diiḳsën su rëḳ dekedi jaḳ nah yönon rë, og alam deneripek bël in bë dedoḳ vu alam-diiḳsën in va? 30Log he ving! He nado loḳ maggin sën bë kevoh he na lo in degwa va? 31Arig lo, sa kwaġ vesa rot in ham in hil atu hil Mehöböp Yesu Kerisi yi alam ggëp ti, om sën sa nanër ranġah vu ham bë: Raḳ buk pin og nġaa maggin nedeġinengin sa benevonġin bë sa malaġ nama. 32Log nabë sa kwaġ nevo bë sa ġaḳo nyëvewen vu dob sënë mu, og sa su rëḳ ngis beġö vu reggu bemën nipaya lo gëp Epesus wirek rë. Nabë alam-diiḳsën su rëḳ dekedi jaḳ nah gökin yönon rë, og maam vayikë:

“Hil nġo medo maġa los nanum
in hil rëḳ nadiiḳ neheng
bemalad nama.”
33Om ham su gwebë nengamin vu mehönon hir ġaġek in rëḳ degekuung jaḳ in ham. Nabë hil sepa doḳ alam nij paya, og hil rëḳ nid paya jaḳ geving sir. 34Om ham gwevuu nġaa ngöḳ ngöḳ na geham kwamin bo nġaa niröp. Ham su gwevonġ nġaa nipaya gökin nah. Om ham gwenġo rë! Ham la yö denahën gesu deneraḳ Anutu ni rë. Senër ġaġek sënë in bë ham nimin namum.

Hil Ḳedi Jaḳ Nah, Og Hil Rëḳ Agga Ngwë Jaḳ

35Rëḳ mu mehöti maḳ rëḳ doḳ tepëḳ nabë, “Alam diiḳsën rëḳ dekedi jaḳ nah nabë va? Log rëḳ navij nabë va medenom-a?” 36Honġ-e! Kwam ma! Ġahis sën ġenehin lo, bë nakip og navi rëḳ petar na. 37Lob nġaa sën ġenehin lo, saga su ġenevaroh agga los ris los dahis rë. Gaḳ ġenehin ġahis meris mu nebë sën saköm ġahis ma nġaa ġahis vahi. 38Lob mëm nekip beni nebë sën Anutu kwa nevo lo. Log nevonġ nos ġahis pin agga ti ti lo yö denekip lom yö nij neloḳ yah sir. 39Log nġaa mala-tumsën pin sën denedo dob lo, og su nij neggëp ti rë. Gaḳ mehönon yööhu gereggu yööhu. Soḳ yööhu geġël yööhu. 40Log nġaa yaġek yi denedo, genġaa dob yi denedo, rëḳ nġaa yaġek yi malaj nġeri nebë nġaa yaġek yö yi, genġaa dob yi malaj nġeri nebë nġaa dob yö yi. 41Log hes netum benivesa rot rëḳ yööhu, log kwev netum benivesa rot rëḳ yööhu, gebetuheng pin denetum benijvesa rot, rëḳ su nij neggëp ti rë. 42Lob sën alam-diiḳsën dekedi jaḳ nah lo yiḳ nebë saga. Navi sën hil nalev ya lo, saga nepetar ya. Gaḳ navi sën kedi jaḳ nah lo, og su rëḳ petar na rë. 43Navi sën hil nalev ya lo, sagaḳ su nġaa nivesa rë, gaḳ navi sën kedi jaḳ nah gökin lo, og saga sën mëm nġaa anon los arë. Navi sën hil nalev ya lo, og sagaḳ nġaa seḳë masën, gaḳ navi sën kedi jaḳ nah lo, og saga nġaa los niwëëk. 44Navi sën hil nalev ya lo, og sagaḳ nġaa dob yi, gaḳ navi sën kedi jaḳ nah gökin lo, saga anon yö yi. In hil navid dob yi neggëp om sën hil navid anod yi neggëp ving.

45Log ġaġek neggëp loḳ Anutu-yi-ḳapiya ving nebë, “Adam ngwë muġinsën tu mehönon raḳ menedo vesa”, log tum Adam ngwë tamusën rëḳ gevonġ behil anod medo mala-tumsën. 46Rëḳ mu hil su nado malad-tumsën vu muġinsën rë, gaḳ hil nado vesad mu vu dob sënë vu muġinsën gehil rëḳ medo malad-tumsën yönon vu tamusën. 47Mehö muġinsën navi dob, om sën tu nġaa dob yi, rëḳ mehö tamusën yam vu yaġek. 48Om hil pin vu dob nebë mehö-dob-yi sënë, log hil ana yaġek, og hil pin rëḳ nid nabë mehö-yaġek-yi sagi. 49Gwëbeng hil nid nebë mehö-dob-yi sënë, om rëḳ hil nid nabë sën mehö-yaġek-yi saga.

50Arig lo, sa nanër niröp vu ham nabë hil navid dob yi su yoh vu bë doḳ na Anutu-yi-Nyëġ rë, genġaa sën nepetar lo su yoh vu bë doḳ na nġaa sën su nepetar rë lo bej rë. 51Ham gwenġo rë! Sa bë nanër ġaġek vunsën ti ranġah vu ham: Hil pin su rëḳ nadiiḳ rë! Gaḳ hil pin sën nahën nado malad vesa lo nġo rëḳ napöö agga ngwë jak 52pevis avuti doḳ buk sën avuuḳ ngu vu tamusën lo. In avuuḳ rëḳ ngu, log alam-diiḳsën dekedi jaḳ nah gesu rëḳ depetar gökin nah rë. Log hil sën hil nahën nado vesad lo, hil rëḳ pekwë menapöö agga ti jaḳ. 53Yiḳ nebë sënë: Navi sën nepetar lo rëḳ pekwë menatu nġaa sën su rëḳ petar rë lo, genavi sën nediiḳ-ë, rëḳ pekwë bemedo mala-tumsën bemedo degwata. 54Kë! Om nabë hil ġalë nabë navi sën nepetar lo pekwë yi metu nġaa sën su nepetar rë lo, gehil ġalë nabë navi sën nediiḳ lo pekwë yi benedo mala-tumsën, og doḳ buk saga hil rëḳ ajaḳ ni nabë ġaġek sën neggëp loḳ Anutu-yi-ḳapiya lo anon raḳ. Sënë nebë, “Anutu kesuu nġaa pin bekevoh diiḳsën ya veröḳ yi.”

55“Hil nadiiḳ rëḳ mu diiḳsën su niwëëk rot bedeġinengin hil rë.
Hil nadiiḳ rëḳ mu diiḳsën su rëḳ kevoh hil yönon rë.”
56Horek tato bë hil nehevonġ nġaa nipaya, lob hil nġaa nipaya sagi tu diiḳsën yuseḳë. 57Rëḳ ma, om mëm hil kwad vesa vu Anutu in nevonġ behil Mehöböp Yesu Kerisi loḳ yah hil bed bemëm hil rëḳ ḳesuu diiḳsën gemedo malad-tumsën, yiḳ degwa raḳ Kerisi. 58Om arig lo, sahëġ neving ham, om ham medo los nimin wëëk geham su medo los nimin yes yes. Gaḳ ham medo gwevonġ Mehöböp yi huk jaḳ buk pin geham su najom ham ahon, in ham neraḳ ni nebë huk sën ham nevonġ vu Mehöböp lo og ham su nevonġ meris rë.

Copyright information for `BZH