1 Corinthians 3

Alam Sën Detu Hur Medeneloḳ Vu Kerisi-yi-alam Lo Detu Anutu Yi Hur Ving

1Lob arig lo, wirek sa su yoh vu bë nanër ġaġek vu ham nabë sën sa nanër vu alam sën Anon Vabuung nedo loḳ sir-ë rë. Gaḳ sa nanër vu ham nebë sën sa nanër vu alam dahis, in ham nġo nahën nedo ngöḳ ngöḳ nebë hurmahen in Kerisi yi ġaġek. 2Sevo rur vu ham mu gesa su vet ham raḳ nos niwëëk rë in ham su yoh vu rë. Log gwëbeng ving, bë sa ġevonġ, og ham nġo nahën geham su yoh vu rë, 3in ham nġo nahën nesepa loḳ nġaa dob yi pin. Ham ayomin nesis yi geham nepemëġin ham, lom ham nevonġ sënë nebë alam sën denesepa loḳ nġaa dob yi lo los alam dahis. 4Ham vahi nenër nebë, “Paulus yi mehö sa!” Log ham vahi nenër nebë, “Apolos yi mehö sa!” Nġaa nebë sënë tato bë ham alam dahis. 5Ham kwamin bo nivesa rë nabë Apolos sënë yi va? Gesa Paulus sënë sa va? Ma! Yiḳ aluu hur meris mu rëḳ Mehöböp vo huk ggelek aluu. Nebë sënë lob alu anër Bengö Nivesa vu ham beham ayomin ya timu vu Anutu. 6Sënë nebë sa nevaroh nos vë, gApolos nepevuh bël loḳ, rëḳ mëm Anutu nevonġ banon neraḳ. 7Om mehö sën nevaroh nos vë lo su los bengö rë. Gemehö sën nepevuh bël loḳ lo bengö ma ving. Gaḳ yiḳ mehö sën nevonġ benos anon neraḳ lo, saga Anutu sën mehö-los-bengö. 8Lob mehö sën nevaroh nos vë lo luho mehö sën nepevuh bël loḳ lo yiḳ deneggëp ti. Lob luhoho rëḳ degeḳo nyëvewen doḳ ti noh vu hir huk sën denevonġ lo. 9In alu naloḳ vu he benehevonġ Anutu yi huk timu, geham nebë Anutu yi huk. Ham nebë begganġ sën Anutu nelev.

Alam Sën Detu Hur Medeneloḳ Vu Kerisi-yi-alam Lo Sir Nebë Kamuda

10Anutu vo semusën vu sa bevonġ sa nebë kamuda los kwa, om sën sa varah mudeng degwa luḳ ya ham nyëġ ggovek ya. Loḳ mëm mehö ngwë nelev begganġ raḳ ya mudeng sënë vavunë. Rëḳ mu sa nanër nabë alam sën dedev lo, og degeġin sir nivesa bededev begganġ niröp. 11Ham begganġ yi mudeng soġek sën nare ya vorot lo, saga Yesu Kerisi. Gaḳ mehöti su yoh vu bë dev mudeng ngwë duḳ na geving kesuu ti sënë rë. 12Lob bë mehöti dev begganġ jaḳ mudeng sënë, og maḳ dev jaḳ goor, los seriva, geġelönġ malanġeri, ma ḳele, gesëh, ma ġus, 13og hir huk rëḳ natöḳ ranġah vu Buk-tamusën behil ġalë nabë nivesa ma ma. Anutu rëḳ seggi huk pin nabë sën nengwah loḳ begganġ meseggi nġaa niyes los niwëëk. 14Om nabë mehöti yi huk sën nelev raḳ mudeng agi nivesa, og yi huk sagi yö rëḳ gëp rot, lob natöḳ jaḳ nyëvewen nivesa. 15Rëḳ mu nabë huk sën nelev raḳ mudeng agi lo natu nġaa meris bemala nama na nabë sën nengwah loḳ begganġ begga nġaa niyes pin lo, og su rëḳ geḳo nyëvewen nivesa jaḳ rë. Gaḳ rëḳ medo mala-tumsën mu nabë mehöti sën hil hetah yi vër loḳ nengwah lo.

Kerisi-yi-alam Detu Anutu Yi Dub Vabuung

16Om ham jaḳ ni nabë ham tu Anutu yi dub vabuung, lob yi Anon Vabuung nedo loḳ ham. 17Nebë sënë om bë mehöti gevonġ paya vu Anutu yi dub vabuung og Anutu rëḳ kevoh yi. In Anutu yi dub og vabuung, lob ham tu yi dub.

Hil Su Ġaḳo Mehönon Arëj Jaḳ

18Ham su gwekuung in ham! Nabë ham ti kwa nevo nebë yi mehö los kwa böp beneraḳ dob sënë yi nġaa pin degwa ni, og gërin yi natu mehö los kwa masën gökin in Anutu bo kwa vu yi bemëm natu mehö los kwa yönon. 19In Anutu nelë kwa dob-sënë-yi nebë nġaa kwa masën. Yoh vu sën dekevu meneggëp loḳ Anutu-yi-ḳapiya lo nebë, “Vonġ balam-los-kwaj-böp kwaj los hir nġaa kuungsën aggagga tu jaheng besis sir.” 20Log dekevu meneggëp loḳ Anutu-yi-ḳapiya ving nebë, “Mehöböp raḳ alam-los-kwaj-böp kwaj ni nebë nġaa meris.” 21Om ham su basuh ham menapisek in mehönon ti ti sën detu ggev medeneġin ham lo, in ggev lu nġaa pin og detu ham nġaa. 22Paulus lu Apolos, gePita, gedob sënë, gemala-vesasën, gediiḳsën, genġaa sën nedo gwëbeng agi, genġaa sën rëḳ berup vu tamusën. Nġaa pin sënë detu ham nġaa. 23Log ham tu Kerisi yi nġaa, geKerisi tu Anutu yi nġaa.

Copyright information for `BZH