1 Corinthians 4

Mehöböp Yö Neseggi Yi Alam-huk-yi

1Ham kwamin bo he nabë Kerisi yi hur huk-yi he los Anutu yi ggev he sën he netateḳin yi ġaġek vunsën degwa. 2Lob alam ggev lo og ġaġek raḳ sir meneggëp bë degevonġ hir mehöböp yi huk niröp rot. 3Rëḳ nabë ham ma, mehönon vahi deseggi sa medenanër nabë sa nehevonġ huk paya, og sagaḳ nġaa meris. Gesa ving, sa su nġo neseggi sa huk benanër nebë sa nehevonġ paya rë. 4Yönon, sa su raḳ ni bë nġaa nipaya ti neggëp vu sa rë, rëḳ mu sa su yoh vu bë nanër nabë sa mehö niġröp rë. Gaḳ Mehöböp yö timu yoh vu bë seggi sa menanër. 5Om ham su nanër mehönon namuġin nabë sir nivesa ma nipaya. Gaḳ gëp rot geMehöböp duḳ nom rë. Duk nom lom mëm rëḳ gevonġ nġaa pin sën neggëp vunsën loḳ malaḳenu lo natöḳ nam ranġah, lob rëḳ alam pin ayoj tato yi nam ranġah. Lob vu buk saga Anutu rëḳ bo nyëvewen vu hil noh vu huk sën hil nehevonġ lo.

Alam Korint Yö Deneḳo Arëj Raḳ

6Arig lo, sa tahu ġaġek sënë raḳ alu Apolos mu, in bë ham kwamin bo bejaḳ ni rëḳ mëm ham gwelë mehönon pin nabë saga geving. Om ham su kweyëh ġaġek sën dekevu meneggëp loḳ Anutu-yi-ḳapiya lo bë, “Ham ti su geḳo mehö ngwë arë jaḳ gedahun mehö ngwë arë.” 7Re vonġ honġ beġetu mehö los arë? Log honġ va yö neggëp vu honġ vorot gAnutu su vo vu honġ rë? Om nabë ġeneḳo vu Anutu yö timu, loḳ nebë va sën ġeneḳo arëm raḳ bë nġo ġetu nġaa pin sënë ala-ë? 8Ë kë! Ham ahëmin pup ya? Geham tu alam los ayomin ggovek ya? Geham kwesuu he getu Anutu-yi-alam los bengömin ggovek ya? Oga! Nabë ham tu yi alam los bengömin yönon, og mëm nivesa! In mëm he natu yi alam los bengömin geving ham behil ġeġin alam doḳ ti. 9Sa kwaġ nevo nebë Anutu maḳ tunġ he sinarë nado nebë alam sën denedo yah deminë lo, behe tu alam meris meris. Yiḳ nebë sën alam denenër bë he nadiiḳ lo, lob bë dengis he jaḳ alam pin malaj, mehönon gangër geving.

10Alam-dob-yi denenër he nebë he alam kwamin masën in he tu Kerisi-yi-alam, gaḳ mëm ham saga nesepa loḳ Kerisi betu alam los kwamin. He su ayoh vu rë, gaḳ hameḳ alam los nimin wëëk. Hameḳ alam los bengömin, gaḳ denelë he bë he alam nimin paya. 11Yönon, he medo nadiiḳahëmin los ayomin nevev in bël, gehe naraḳ vu in tob lu nġaa yö vu buk agu rot beverup gwëbeng. Alam denepesu nemaj gedeneketul he, gehe bömin sën he medo revuh doḳ lo ma. 12Gehe nġo nehevonġ huk böp rot raḳ nemamin in doḳ vu he. Gedenenër pelë raḳ he, rëḳ he najom raḳ in sir bë Anutu semu sir. Denedeġinengin nġaa maggin raḳ he, rëḳ he nehalë sir mu. 13Deneḳo ġaġek nipaya raḳ he, rëḳ he nanër ġaġek ahë yes yah vu sir. Gedenenër he nebë dob sënë yi sengo sengo nipaya he, log denelë he nebë alam hir ḳale ḳale sën denekeḳël ya nedo nenga lo. Rot beverup gwëbeng.

Alam Korint Detahu Paulus Yi Aggata

14Sa su ḳevu ḳapiya sënë in bë ġevonġ beham nimin namum rë. Gaḳ sa kwaġ vonġin ham in sa naluġ lo ham, lom sa bë bo horek vu ham. 15Bë hil natevin alam sën detahu ham loḳ Kerisi yi ġaġek lo, og hil rëḳ natevin sir nġahiseḳë rot, rëḳ mu ham amamin su nġahiseḳë nebë saga rë. Gaḳ yiḳ sa sën sa nanër Kerisi Yesu yi Bengö Nivesa vu ham nyëdahis, om sën sa nebë ham amamin soġek. 16Om sën sa nanër vu ham niwëëk bë ham sepa doḳ sa vahaġ. 17Ham nebë sa naluġ lo ham, om yiḳ raḳ degwa saga sën sa hevonġ Timoti yök vu ham. Sa haḳo yi yom vu Kerisi betu sa naluġ, om sën sahëġ neving yi panġsën rot in neggurek Mehöböp babu yönon. Om rëḳ bër ham kwamin in nġaa sën sa nesepa loḳ in setu Kerisi yi hur lo gök nahin. Yiḳ senër nġaa sën sa nanër vu Kerisi-yi-alam pin yoh vu nyëġ pin bë desepa doḳ lo. 18Maḳ ham la denekuung bë maḳ sa su rëḳ nök vu ham rë, lom deneḳo sir raḳ bë sir ġayeheng. 19Rëḳ mu nabë Mehöböp ngoġek, og sëḳ nök vu ham pevis bemëm sejaḳ alam sën deneḳo sir raḳ lo nij wëëk ni, gesa su rëḳ ġöneng in hir ġaġek rë. 20In ġaġek meris meris su netato Anutu yi nyëġ ranġah rë, gaḳ hil sepa doḳ meġevonġ banon jaḳ og mëm. 21Ham vonġin bë sa ġevonġ nabë tena? Ham bë sa ġaḳo beġö benök vu ham-a? Ma ham bë sa kwaġ paya in ham besa nahub nök-a?

Copyright information for `BZH